Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 27. schůze rady města

konané dne 18.2.2008

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________27. schůze rady města konané dne 18.2. 2008______________________

 

Rada města Přelouče : 

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

27/  1 Výsledky inventarizačních prací k 31.12. 2007.

27/  2 Seznam nájemních vztahů v městských bytech, u kterých lze vzhledem k dluhu na nájemném 

          přistoupit k výpovědi z nájmu bytu nebo neprodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou.

27/  3 Splnění úkolu rady města č. 22/31 a 25/26.

27/  4 Informativní zprávu týkající se prověření zvyšujících se nákladů odvozu odpadu firmou SOP

          včetně velkoobjemového odpadu.

27/  5 Žádost  Benziny, s.r.o. o změnu územního plánu za účelem rekonstrukce stávající čerpací  

          stanice v ul. Pardubická.

27/  6 Žádost pí. I.K o finanční příspěvek z rozpočtu města na založení Klubu maminek Pře-

          louč a zároveň odkládá rozhodnutí o poskytnutí příspěvku do doby zaregistrování klubu.

27/  7 Dopis  Connex, a.s. Chrudim o dopravní situaci na Pernštýnském nám. v Přelouči.

27/  8 Dopis ředitelky MŠ Za Fontánou, Přelouč o snížení rozpočtu na rok 2008.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

27/  9 Návrh programu IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

27/10 Dodatek č. 2/2008 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu, uzavřené mezi městem Přelouč a

          SOP, a.s. Přelouč.

27/11 Rozdělení zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2007 do fondů

           těchto příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.

27/12 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na

           části pozemků p.p.č. 20/17 a p.p.č. 20/25 v k.ú. Štěpánov u Přelouče za cenu 500,-Kč.

27/13 Prodloužení nájemní smlouvy p. Ing. M.Z. na byt v Přelouči na dobu určitou od 1.4. 2008 do 31.3. 2013.

27/14 Vyvěšení tibetské vlajky na budově městského úřadu dne 10.3. 2008.

27/15 Prodloužení nájemní smlouvy p. L.R. na byt v Přelouči na dobu určitou od 29.2. 2008 do 28.2. 2009.

27/16 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na

           části pozemků p.p.č. 763/1, p.p.č. 772/3, p.p.č. 605/27, p.p.č. 541/1, p.p.č. 776/77 a p.p.č.

           1809/2 v k.ú. Přelouč za finanční náhradu ve výši 800,- Kč.

27/17 Zřízení věcného břemene přístupu, průchodu a průjezdu ke hřbitovnímu kostelu Panny Marie

          na pozemku st.p.č. 272 v k.ú. Přelouč přes pozemek p.p.č. 476/1 a p.p.č. 1983.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

27/18 S podnájmem bytu v č.p. 1520 Veverkova ul. v Přelouči nájemce T.H,

          v současné době bytem Hradec Králové za podmínky, že byt bude dán do

          podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného

          podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a

          bude v jedné kopii předložena městu.

27/19 S vyřazením koupaliště vedeného v soupisu základních prostředků města na účtu 021 20 - 

          stavby s účetní hodnotou 1 040 550,- Kč z majetku města z důvodu prodeje pozemků, na

          kterých se koupaliště nachází, Ředitelství vodních cest České republiky.

27/20 S přehodnocením hlavních  a vedlejších ploch  nebytových prostor restaurace č.p. 44 na Masa-

          rykově nám. v Přelouči.

 

 

   IV.     DOPORUČUJE :

 

27/21 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření I rozpočtu města pro rok 2008.

27/22 Zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu Policie ČR, OO Přelouč o bezpečnostní situaci na

          teritoriu města Přelouč a Obvodního oddělení PČR Přelouč za rok 2007.

27/23 Zastupitelstvu města schválit zavedení hromadné autobusové dopravy ve městě a místních 

          částech.

27/24 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu pozemků p.p.č. 2305 o výměře 48 m2 a p.p.č.

          1780/26 o výměře 21 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města za pozemky p.p.č. 301/1 o výměře

          1371 m2, p.p.č. 760 o výměře 357 m2 a p.p.č. 907/26 o výměře 14 m2 v k.ú. Přelouč s finančním

           vyrovnáním ve výši dle znaleckého posudku.

27/25 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemků p.p.č. 259/1 a p.p.č. 587/4 v k.ú.

          Lohenice u Přelouče o celkové výměře cca 120 m2 za cenu minimálně 250,- Kč/m2.

27/26 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 758/8 o výměře cca 100 m2

          v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 500,-Kč/m2.

27/27 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 460/19 a část p.p.č. 460/21 v

          k.ú. Přelouč za cenu minimálně 250,- Kč/m2.

27/28 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 460/20, p.p.č. 460/22, p.p.č. 

          460/23, části pozemku p.p.č. 460/24 a části pozemku p.p.č. 1964/7 v k.ú. Přelouč za cenu

          minimálně 250,- Kč/m2.

27/29 Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku st.p.č. 273 včetně budovy bez č.p.

          (ambity) na pozemku st.p.č. 273, ohradních zdí katolického hřbitova, kříže na pozemku p.p.č.

          476/1, kříže na pozemku p.p.č. 479/2 a studny na pozemku p.p.č. 479/2, vše v k.ú. Přelouč.

27/30 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 541/1 o výměře cca 11 m2

          v k.ú. Přelouč za cenu 300,- Kč/m2.

27/31 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků p.p.č. 1277/16 o výměře 129 m2 a p.p.č.

          1301/40 o výměře 29 m2 za cenu maximálně 150,- Kč/m2.

27/32 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.p.č. 2301/25 o výměře 255 m2 v k.ú. Pře-

          louč za cenu maximálně 75,- Kč/m2.

 

     V.     POVĚŘUJE :

 

27/33 Luďka Nováka a sl. Jolanu Tuhou osobami odpovědnými za zabezpečení konání mimořádných

          voleb v obci Urbanice.

 

   VI.     NEDOPORUČUJE :

 

27/34 Zastupitelstvu města rozhodnout o zvýšení daně z nemovitostí na katastru města a místních

          částí.

27/35 Zastupitelstvu města schválit žádost města Přelouč jako investora o dotaci na akci „Výstavba

          sociálního objektu pro oddíl hokejbal“ na rok 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                               Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                                   místostarosta

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi