Obsah

usnesení 24. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 7.1.2008

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________________24. schůze rady města konané dne 7.1. 2008_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

24/  1 Povinnost obce s rozšířenou působností  Přelouč zpracovat  „územně analytické podklady“ do

          31.12. 2008.    

24/  2 Výpověď pí. H. Š., Přelouč z prostor výkupny druhotných

           surovin ve Sportovní ulici.

24/  3 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 2.1. 2008.

24/  4 Soupis příjmů a výdajů za provozování hipoterapie v areálu ZŠ Kladenská v roce 2007.

24/  5 Splnění úkolu rady města č. 100/41, 10/30, 21/24 a 17/26.

24/  6 Žádost p. M. B. o pronájem výčepní místnosti v kulturním zařízení Klenovka.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

24/ 7 Zadání díla „Sběr dat a technická pomoc při pořizování územně analytických podkladů pro obec

         s rozšířenou působností Přelouč“ firmě URBAPLAN, spol. s r.o.

24/  8 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M. R. na byt v  Přelouči na dobu určitou do 31.1. 2008.

24/  9 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.P. na byt v Přelouči na dobu určitou do 31.12. 2008.

24/10 Ceník pečovatelských služeb na rok 2008.

24/11 Prominutí platby nájemného z bytu č. 20 v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční č.p. 1414 v

          Přelouči za měsíc prosinec 2007 (od 4.12. do 31.12.) pí. B.R., Přelouč.

24/12 Přidělení bytu o vel. 1+kk v domě zvláštního určení  v ul. Sluneční č.p. 1414 pí. M. B.

          od 1.2. 2008 na dobu neurčitou  (s možností nastěhování se v průběhu měsíce

          ledna).

24/13 Přidělení bytu o vel. 1+kk v domě zvláštního určení v ul. Sluneční č.p. 1414 v Přelouči pí. 

          R.N., od 1.2. 2008 na dobu neurčitou  ( s možností nastěhování se v průběhu měsíce ledna).

24/14 Přidělení bytu o vel. 1+kk v domě zvláštního určení v ul. Sluneční č.p. 1414 v Přelouči pí. M.

          Š., od 1.2. 2008 na dobu neurčitou  (s možností nastěhování se  v průběhu měsíce ledna).

24/15 Přidělení bytu o vel. 2+kk v domě zvláštního určení v ul. Sluneční č.p. 1414 v Přelouči pí. E.

          N. a p. E. S., od 1.2. 2008 na dobu neurčitou ( s možností nastěhování se v průběhu měsíce ledna).

24/16 Rozpočtové opatření VII rozpočtu města pro rok 2007.

24/17 Rozšíření akce „Dostavba areálu ZŠ Smetanova“ o komunikace, parkovací plochy, venkovní a

           sadové úpravy.

24/18 Personální zajištění provozu dostavěného areálu ZŠ Smetanova: 1 správce na plný úvazek,

          1 uklízečka na plný úvazek.

24/19 Orientační časový rozvrh využívání dostavěného areálu ZŠ Smetanova.

24/20 Hodinovou sazbu za nájem v dostavěném areálu ZŠ Smetanova ve výši :

           - příspěvkové organizace města                                                0,- Kč

           - ostatní                                                                                  350,- Kč.

24/21 Ukončení nájemní smlouvy  objektu výkupny druhotných surovin dohodou ke dni 15.2. 2008.

24/22 Dodatek ke smlouvě o výpůjčce a zajištění občerstvení při konání sportovních akcí uzavřené

          mezi p. D. J. a SK Kuželky Přelouč na dobu do 31.12. 2008.

 

 

   III.     SOUHLASÍ :

 

24/23 S uzavřením nájemní smlouvy na byt  v č.p. 1539 v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči s

           manželi  V. a   J. K, bytem Přelouč, po převodu

           členského podílu v Bytovém družstvu Riegrova – Přelouč z jejich syna M. K. na

           p. J. K.

24/24 S podnájmem bytu v č.p. 1563 v ul. Jana Dítěte v Přelouči nájemce J.K.,

           bytem Přelouč za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k ná-

           jemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle

           příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a bude

           v jedné kopii předložena městu.

24/25 S podnájmem bytu v č.p. 1520 Veverkova ul. v Přelouči nájemce J.G.,  by-

           tem v Přelouči za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhrad-

           ně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle

           příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a bude

           v jedné kopii předložena městu.

24/26 S použitím znaku města na logu občanského sdružení Auto – Moto Veteráni Přelouč dle předlo-

           ženého návrhu.

24/27 S usnesením Okresního soudu v Pardubicích a vyklizením bytu p. J. K. do 31.5.

           2008.

 

    IV.     KONSTATUJE :

 

24/28 Že výčepní místnost v místní části Klenovka lze užívat pouze v souladu s Pravidly financování

          pro osadní výbory a komise místních samospráv.

 

     V.     ROZHODUJE :

 

24/29 Že nejvhodnější nabídku na realizaci díla „Sběr dat a technická pomoc při pořizování územně

          analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Přelouč“ podal uchazeč:

          obchodní jméno: URBAPLAN spol. s r.o. Hradec Králové

          sídlo: Komenského 266, 500 03 Hradec Králové

          nabídková cena: 624 750,- Kč

          - rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému komisí pro hodnocení nabídek a výběr

            zhotovitele, která o svém rozhodnutí vypracovala zprávu o protokolárním hodnocení nabídek

            dne 13.12. 2007.

 

    VI.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

24/30 Na pronájem objektu výkupny druhotných surovin v ul. Sportovní v Přelouči za roční nájemné

           minimálně 25 000,- Kč.

 

  VII.      VYHLAŠUJE :

 

24/31 Předkolo prodeje bytů v domech č.p. 136 v ul. Tůmy Přeloučského, č.p. 761, 762, č.p. 986, 987, 

          988 v ul. Československé armády a v č.p. 989 v ul. Pardubické v Přelouči v období od 8.1. 2008

          do 7.3. 2008.

 

  VIII.     DOPORUČUJE :

 

24/32 Zastupitelstvu města schválit ukončení činnosti hipoterapie ke dni 30.6. 2008.

 

 

 

 

     IX.     STANOVÍ :

 

24/33 Výši příspěvku na neinvestiční výdaje od obcí na jednoho žáka ve školním roce 2007/2008 na

           5 443,- Kč.

 

      X.     ZAMÍTÁ :

 

24/34 Žádost pí. J.M. bytem Přelouč o prodloužení pomoci sociálním

          pracovníkem k trojčatům, neboť zákon takovou možnost nepřipouští.

 

     XI.     RUŠÍ :

 

24/35 Část usnesení rady města č. 23/10 ve věci stanovení podmínky uzavření dohody o srážkách ze

          mzdy s p. J.S., bytem, Přelouč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                          Ing. Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                                místostarosta

 

 

 


Vytvořeno: 28. 5. 2013
Poslední aktualizace: 28. 5. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč