Obsah

usnesení 7. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 19.2.2007

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________7. schůze rady města konané dne 19.2. 2007_______________________

 

Rada města Přelouče :

 

        I.          BERE NA VĚDOMÍ :

 

7/   1 Investiční záměr zástavby lokality u „černého koně“ – návrh p. Holečka.

7/   2 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 6.2. 2007.

7/   3 Zprávu o stavu pohledávek předaných k vymáhání na právní oddělení MěÚ do 31.12. 2006.

7/   4 Přehled pronajímaných nebytových prostor v majetku města a konstatuje, že výši nájemného

         považuje za přiměřenou vzhledem k tomu, že každé zvýšení se promítne  do ceny služeb účtova-

         ných občanům.

7/   5 Splnění úkolu rady města č. 5/30.

7/   6 Informace pí. Bláhové, správcové budovy Občanské záložny, o technických závadách  objektu.

7/   7 Výsledky voleb do komisí místní samosprávy a osadních výborů v místních částech města.

 

      II.          SCHVALUJE :

 

7/   8 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s.

          na část pozemku p.p.č. 231/10 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

7/   9 Závazné ukazatele plánu příspěvkových organizací pro rok 2007.

7/ 10 Plán odpisů příspěvkových organizací na rok 2007.

7/ 11 Rozdělení zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2006 do fondů

         příspěvkových organizací.

7/ 12 Pravidla pro vydávání Přeloučského Roštu.

7/ 13 Odměny členům komisí zřizovaných radou města za období od 1.1. 2006 do 20.10. 2006, kteří

          nejsou zaměstnanci MěÚ v této výši:

-          1 500,- Kč/člen/rok pro komisi přestupkovou a SPOZ,

-             800,- Kč/člen/rok pro komisi školskou a kulturní, sportovní, sociálně zdravotní, bezpeč-

                                                nostní a dopravní, rozvoj města a komise místní samosprávy.

7/ 14 Návrh programu III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

7/ 15 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5 000,- Kč Českému svazu chovatelů, ZO Pře-

         louč na chovatelskou a výstavní činnost v roce 2007.

 

    III.          SOUHLASÍ :

 

7/ 16 S vyvěšením vlajky Tibetu na budově MěÚ Přelouč dne 10.3. 2007.

 

    IV.          DOPORUČUJE :

 

7/ 17 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření II rozpočtu města pro rok 2007.

7/ 18 Zastupitelstvu města schválit Pravidla prodeje nemovitého majetku.

7/ 19 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 15.12.

         2005, odst. III, bod 3), kterým byla schválena pravidla prodeje nemovitostí platná od 1.1. 2006.

7/ 20 Zastupitelstvu města schválit odměny členům výborů kontrolního, finančního, majetkového,

         osadních výborů Lohenice a Klenovka, kteří nejsou zaměstnanci MěÚ za  období od 1.1. 2006

         do 20.10. 2006 ve výši 800,-Kč/člen/rok.

7/ 21 Zastupitelstvu města uložit bývalým předsedům výborů přerozdělit odměny mezi jednotlivé

         členy výborů.

 

 

 

7/ 22 Zastupitelstvu města delegovat jako zástupce města na jednáních valných hromad:

         Irenu Burešovou  - a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice

         Ing. Ivana Moravce – a.s. Přístav Pardubice

         Irenu Burešovou – a.s. Pardubická plavební

         Ing. Ivana Moravce – a.s. ČSAD Bus Chrudim

         Irenu Burešovou – Hydrolabe, s.r.o.

         RSDr. Ladislava Roušara – Elektrárenské a plynárenské sdružení obcí VČ

         Jiřinu Hutlovou – Východní Čechy – sdružení měst a obcí regionu pro rozvoj cestovního ruchu

         Irenu Burešovou – Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

         Irenu Burešovou – Svazek obcí Podhůří Železných hor

         Ing. Ivana Moravce – Honební společenstvo Přelouč a Řečany n. Labem, Honební společenstvo

                                             Jankovice, Honební společenstvoa Semín, Honební společenstvo Valy,  Honební společenstvo Lipoltice, Honební společenstvo Choltice, Veselí, Jedousov, Honební společenstvo Živanice

         MUDr. Jiřího Prokopce – Honební společenstvo Břehy – Lohenice. 

7/ 23 Zastupitelstvu města navrhnout do orgánů společností tyto zástupce města:

         Jaroslava Kocourka jako člena představenstva VaK, a.s. Pardubice

         Irenu Burešovou jako členku představenstva Přístav, a.s. Pardubice.

7/ 24 Zastupitelstvu města schválit projekt „regenerace panelového sídliště“.

7/ 25 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření  II rozpočtu města pro rok 2007 finanční

         prostředky na spolufinancování „regenerace panelového sídliště Přelouč – I. podetapa – část 1“

         ve výši 2 000 000,- Kč.

7/ 26 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí nenávratného příspěvku ve výši 50 000,- Kč ze   sociálního fondu města J .a.J. K bytem Přelouč.

7/ 27 Finančnímu výboru projednat výše nájemného v pronajímaných nebytových prostorech města.

7/ 28 Zastupitelstvu města jmenovat členy osadních výborů:

         - Klenovka : ing. Libora Skalu, Michala Vachka, Věru Dolečkovou, Oldřicha Úlehlu, Stanislava

                              Zieglera, Marcelu Šífovou a Zdeňka Jecha,

         - Lohenice : MUDr. Jiřího Prokopce, Romana Salfického, Miroslava Doležala, Vladimíra Kmo-

                              níčka, Libora Cápaye, Rostislava Koubka a Petra Honzů,

         - Mělice : Jaroslava Kopeckého, Lubomíra Vojtíška, Jitku Šedivou, ing. Milana Koženého a

                         Jaroslava Šrámka.

 

      V.          POSTUPUJE :

 

7/ 29 Zastupitelstvu města k projednání investiční záměr zástavby u „černého koně“ – návrh p. Holeč-

         ka.

 

     VI.          JMENUJE :

 

7/ 30 Sl. Jiřinu Hutlovou šéfredaktorkou Přeloučského Roštu.

7/ 31 Členy redakční rady Přeloučského Roštu p. ing. Wilfrieda Brudného, Mgr. Věru Melicharovou,

          Jitku Myšičkovou, Mgr. Věru Jelínkovou, Drahomíra Jiroutovou.

7/ 32 Členy komisí místní samosprávy :

          Lhota – Škudly : Bc. Petra Veselého, Hochmana Pavla, Šafku Martina, Obergriese Josefa a Vin-

                                     klera Jaroslava,

          Tupesy : Matičku Miloše, Šurkalu Petra, Bláhu Jaromíra, Šefránka Miroslava a Šefránkovou

                         Zdeňku,

           Štěpánov : Turynovou Ludmilu, Nahaje Jaroslava, ing. Svobodu Jiřího, Kohoutkovou Lenku a

                             Bareše Miroslava.

       

 

 

 

  

    VII.         UKLÁDÁ :

 

7/ 33 Bývalým předsedům komisí rady přerozdělit odměny mezi jednotlivé členy komisí.

7/ 34 Komisi pro rozvoj města vytipovat do 28.2. 2007 objekty z I. podetapy regenerace panelového

         sídliště Přelouč, které se budou realizovat v roce 2007.

7/ 35 Tajemníkovi MěÚ předložit radě města v termínu do 30.4. 2007 předložit  návrh na odstranění

          technických závad v Občanské záložně včetně odhadu finanční náročnosti.

7/ 36 Členům komisí místní samosprávy navrhnout radě města ke jmenování předsedu.

 

  VIII.          ZAMÍTÁ :

 

7/ 37 Žádost Bílého kruhu bezpečí, o.s. o finanční příspěvek z fondu rady města na činnost.

7/ 38 Nabídku na realizaci 1. etapy prací v budování identity města, komunikace města a marketingo-

         vých principů chování města firmy Faster OK, s.r.o.

 

    IX.          MĚNÍ :

 

7/ 39 Usnesení rady města č. 5/18 ze dne 31.1. 2007 s tím, že limituje částku na zakoupení osobního automobilu pro potřeby Technických služeb na 280 000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Irena   B u r e š o v á                                                                               ing. Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                                                                                  místostarosta


Vytvořeno: 27. 5. 2013
Poslední aktualizace: 27. 5. 2013 00:00
Autor: