Obsah

usnesení 6. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 12.2.2007

RADA    MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 6. schůze rady města konané dne 12.2. 2007______________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.          BERE NA VĚDOMÍ :

 

6/  1 Výsledky inventarizačních prací k 31.12. 2006.

6/  2 Informace o průběhu přípravy na čerpání finančních prostředků v programovacím období

        2007 – 2013 z fondů Evropské unie.

6/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 26.1. 2007.

6/  4 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 18.1. 2007.

6/  5 Odvolání pí. J.O.proti rozhodnutí zastupitelstva města.

6/  6 Nabídku firmy Czech Radar na měření rychlosti vozidel ve městě Přelouč.

6/  7 Nabídku jednotného vizuálního systému firmy Faster pro město Přelouč.

6/  8 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 30.1. 2007.

6/  9 Splnění úkolů rady města č. 99/30, 100/39, 101/22, 101/23, 101/24 a 4/35.

 

   II.           SCHVALUJE :

 

6/10 Smlouvu o provedení interního auditu ve smyslu zák. č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné

        správě za rok 2007 se společností C.P.A. Audit, spol. s r. o.

6/11 Smlouvu o provedení interního auditu ve smyslu zák. č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné

        správě se společností C.P.A. Audit, spol. s r.o. (od roku 2008).

6/12 Mandátní smlouvu č. 239/2007 uzavřenou mezi Městem Přelouč a CPS consulting, s.r.o. Praha

         na provedení veřejné zakázky  „dostavba areálu ZŠ Smetanova, Kladenská ul. Přelouč“.

6/13 Pravidla pro hospodaření se Sportovním fondem.

 

  III.          SOUHLASÍ :

 

6/14 S podáním žádosti o dotaci na „regeneraci panelového sídliště“ na Ministerstvo pro místní rozvoj

         ČR.

 

  IV.          JMENUJE :

 

6/15 Členy a předsedy volebních komisí pro volby do komisí místní samosprávy a osadních výborů v

         místních částech města ve složení:

         Lohenice :   Čapská Emilie – předseda

                             Stradiotová  Miluše – člen

                             Švejda Jiří  - člen

         Mělice :       Harvánek Jiří – předseda

                             Kučera Josef – člen

                             Křemenák Josef – člen

         Klenovka :  Tomášková Dana – předseda

                             Doleček Ivo – člen

                             Nohejl Petr  - člen

         Štěpánov :   Kohoutková Ludmila – předseda

                             Bořková Ludmila – člen

                             Kohoutková Růžena – člen

         Tupesy :      Bláhová Pavlína – předseda

                             Šurkalová Kamila – člen

                             Šefránek Petr – člen

 

         Lhota – Škudly : Dušková Hana – předseda

                                     Matějková Jana – člen

                                     Černá Marie – člen

 

    V.          DOPORUČUJE :

 

6/16 Zastupitelstvu města Přelouče zařadit do rozpočtového opatření č. II rozpočtu města na rok 2007 finanční prostředky na zpracování žádostí o dotace ve výši :

          - výstavba autobusového nádraží              300 000,- Kč

          - dostavba areálu ZŠ Smetanova               300 000,- Kč.

6/17 Zastupitelstvu města Přelouče zamítnout žádost p. F.S. o prodej pozemku p.p.č. 410/4 o výměře cca 300 m2 v Mělicích.

6/18 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit usnesení ze dne 25.1. 2007, odst. III, bod 8).

 

   VI.           STANOVÍ :

 

6/19 Termín zahájení akcí potencionálně financovaných z fondů Evropské unie na 15.10. 2007.

6/20 Odměnu členům a předsedům volebních komisí pro volby do komisí místní samosprávy a

         osadních výborů ve výši 400,- Kč. 

 

 VII.          RUŠÍ :

 

6/21 Úkol rady města č. 60/32 a 101/19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Irena  B u r e š o v á                                                                        ing. Ivan  M o r a v e c

                starostka                                                                                            místostarosta


Vytvořeno: 27. 5. 2013
Poslední aktualizace: 27. 5. 2013 00:00
Autor: