Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 4. schůze rady města

konané dne 15.1.2007

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 4. schůze rady města konané dne 15.1. 2007______________________

 

Rada města Přelouče :

 

    I.           BERE NA VĚDOMÍ :

 

4/  1 Přechod nájmu bytu č. 2 v č.p. 989 v Pardubické ul. v Přelouči z pí. K.M. na p. P.K.

       

4/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 21.12. 2006.

4/  3 Změnu tarifů s platností od 1.1. 2007 u vedoucích příspěvkových organizací (zák.č. 564/2006 Sb.

        Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném

        znění).

4/  4 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 11.1.

        2007.

4/  5 Žádost vlastníků pozemků v Lipinách o výstavbu komunikace a veřejného osvětlení.

 

      II.          PROJEDNALA :

 

4/  6 Varianty řešení investičních záměrů na Pernštýnském nám. a varianty stavby (výstavba na vlast-

         ním pozemku nebo výstavba s částečným záborem chodníku).

 

    III.          POTVRZUJE :

 

4/ 7 Složení stálé komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům:

        předseda: Ing. Václav Damborský

        členové: Pavel Myška, Mgr. Pavel Culek, náhradník: ing. Iva Lehárová.

 

     IV.          SCHVALUJE :

 

4/  8 Platové výměry s platností od 1.1. 2007 pro ředitelé škol a školských zařízení zřízených městem

        Přelouč.

4/  9 Vnitřní platový předpis města Přelouč pro ředitele škol a školských zařízení s účinností od 2.1.

         2007.

4/10 Návrh programu II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

4/11 Rozpočtové opatření VII rozpočtu města pro rok 2006.

4/12 Umístění 6 ks informačních skříněk v ul. Československé armády (vedle úřední desky městského

         úřadu).

4/13 Pronájem části pozemku p.p.č. 1541/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 850 m2 p. Č.Š,

        , Přelouč za roční nájemné 1 275,- Kč.

4/14 Ceník pečovatelských služeb platných od 1.1. 2007.

4/15 Vzorovou smlouvu o poskytování pečovatelských služeb.

4/16 Smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mezi Městem Přelouč a Domovem u fontány, Přelouč

         na poskytování hotových jídel Pečovatelské službě Přelouč v roce 2007.

4/17 Finanční příspěvky z fondu rady města:

         - 5 000,- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – sbor dobrovolných hasičů Přelouč na

                              činnost v roce 2007,

         - 5 000,- Kč místní organizaci Svazu tělesně postižených Přelouč na činnost v roce 2007,

         -17000,- Kč Svazu diabetiků České republiky, územní organizaci Přelouč na činnost v roce

                              2007,

         -13000,- Kč Společnosti pro ranou péči Praha na péči o zrakově postiženého občana v roce

                             2007.

 

 

 

      V.            SOUHLASÍ :

 

4/18 S podnájmem bytu ozn. E8 v č.p. 1568 v ul. Jana Dítěte v Přelouči nájemkyně A.H.

         Přelouč za podmínky, že byt bude dán do podnáj-

        mu výhradně k nájemnímu bydlení  a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného

        podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a

        bude uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

 

     VI.            DOPORUČUJE :

 

4/19 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XXV. zasedání zastupitelstva města ze dne 20.4. 2006,

        odst. IV, bod 5.

4/20 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 776/77 v k.ú. Přelouč o výměře

        40 382 m2 za cenu minimálně  250,- Kč/m2 dle předloženého záměru.

4/21 Na prodej pozemku p.p.č. 938/46 o výměře 777 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně

        500,-  Kč/m2.

4/22 Zastupitelstvu města schválit záměr požádat o bezúplatný převod těchto pozemků v k.ú. Přelouč

        pod místními komunikacemi (chodníky, veřejnými víceúčelovými komunikacemi) z vlastnictví

        ČR s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví

        Města Přelouč: p.p.č. 857/1 o výměře 125 m2, p.p.č. 857/10 o výměře 299 m2, p.p.č. 1796/5 o vý-

        měře 32 m2 , p.p.č. 1283/29 o výměře 699 m2, p.p.č. 1301/38 o výměře 142 m2, p.p.č. 1850/7 o

        měře 96 m2, p.p.č. 2189/6 o výměře 73 m2, podíl 1/9 na pozemcích p.p.č. 394/20 o celkové výmě-

        ře 536 m2, p.p.č. 394/21 o celkové výměře 36 m2, p.p.č. 395/2 o celkové výměře 203 m2, p.p.č.

        395/7 o celkové výměře 208 m2, p.p.č. 2190/2 o celkové výměře 231 m2.

4/23 Zastupitelstvu města stanovit měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva v této výši:

        člen rady města                                     1 730,- Kč

        předseda výboru a komise                    1 420,- Kč

        člen zastupitelstva                                   590,- Kč.

4/24 Zastupitelstvu města stanovit měsíční odměnu předsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy

         zastupitelstva, ve výši  1 420,- Kč.

4/25 Zastupitelstvu města stanovit, že odměny členům komisí rady a výborů zastupitelstva budou vy-

         pláceny zpětně po ukončení roku v částce, stanovené radou (členům komisí) či zastupitelstvem

         (členům výborů).

4/26 Zastupitelstvu města stanovit, že výše odměny jednotlivým osobám se bude při souběhu více

        funkcí kumulovat.

4/27 Zastupitelstvu města schválit nabytí nepotřebného vojenského majetku v k.ú. Přelouč tak, jak je

        níže vyjmenován, do vlastnictví města Přelouče darovací smlouvou podle zák.č. 174/2003 Sb.

        K tomu ukládá starostce poskytnout MO ČR spolupráci při přípravě převodu a v případě schvá-

        lení převodu vládou ČR předložit zastupitelstvu úplný text návrhu darovací smlouvy ke schvá-

        lení. Předmětem převodu budou nemovitosti včetně součástí a příslušenství .

       Jedná se o tyto nemovitosti:

        a) autopark – etapa I

        pozemky: p.p.č. 460/27, st.p.č. 1826

        b) autopark – etapa II

        pozemky: p.p.č. 462, st.p.č. 2555, st.p.č. 2556, st.p.č. 2557, st.p.č. 2559, st.p.č. 2777

        stavby: stavba bez č.p. na st.p.č. 2555, stavba bez č.p. na st.p.č. 2556, stavba bez č.p. na st.p.č.

        2557, stavba bez č.p. na st.p.č. 2559, stavba bez č.p. na st.p.č. 2777

        c) autopark – etapa III

        pozemky: p.p.č. 460/14, st.p.č. 2558, st.p.č. 2560, st.p.č. 2561, st.p.č. 2562, st.p.č. 2563, st.p.č.

        2564, st.p.č. 2565, st.p.č. 2566, st.p.č. 2778, st.p.č. 2779, st.p.č. 2780, st.p.č. 2781, st.p.č. 2782

        stavby: stavba bez č.p. na st.p.č. 2558, stavba bez č.p. na st.p.č. 2560, stavba bez č.p. na st.p.č.

        2561, stavba bez č.p. na st.p.č. 2562, stavba bez č.p. na st.p.č. 2563, stavba bez č.p. na st.p.č.

        2564, stavba bez č.p. na st.p.č. 2565, stavba bez č.p. na st.p.č. 2566, stavba bez č.p. na st.p.č.

        2778, stavba bez č.p. na st.p.č. 2779, stavba bez č.p. na st.p.č. 2780, stavba bez č.p. na st.p.č.

        2781, stavba bez č.p. na st.p.č. 2782

        d) kasárna

        pozemky: p.p.č. 421/4, p.p.č. 421/31, st.p.č. 2597, st.p.č. 2598, st.p.č. 2599, st.p.č. 2600, st.p.č.

        2601, st.p.č. 2602, st.p.č. 2603, st.p.č. 2604

        stavby: stavba bez č.p. na st.p.č. 2597, stavba bez č.p. na st.p.č. 2598, stavba bez č.p. na st.p.č.

        2599, stavba bez č.p. na st.p.č. 2600, stavba bez č.p. na st.p.č. 2601, stavba bez č.p. na st.p.č.

        2602, stavba bez č.p. na st.p.č. 2603, stavba bez č.p. na st.p.č. 2604 a st.p.č. 2605

        e) ragbyové hřiště

        pozemky: p.p.č. 283/2, p.p.č. 283/6, p.p.č. 283/7, p.p.č. 289/4, p.p.č. 289/5, p.p.č. 289/12, p.p.

        č. 289/13, p.p.č. 289/14, p.p.č. 289/15, p.p.č. 289/16, p.p.č. 289/18.

4/28 Zastupitelstvu města schválit nabytí nepotřebného movitého majetku Armády České republiky         v Přelouči dle cenové nabídky níže uvedené, do vlastnictví města Přelouče kupní smlouvou podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění  pozdějších změn a doplňků. K tomu ukládá starostce předložit zastupitelstvu úplný text kupní smlouvy ke schválení.

       Jedná se o následující cenovou nabídku:

        movitý majetek v objektu kasáren

        Název                                    Množství             Cena/ks                                          Cena celkem

        Pila okružní                                 1                      250,-                                          250,-

        Pila pás.                                       1                      800,-                                                   800,-

        Ohýbačka na plech ruční             2                      600,-                                                  1200,-

        Stroj dřevoobráb. dlabací            1                      800,-                                                    800,-

        Stroj dřevoobráb. hoblovací        2                      800,-                                                  1600,-

        Odsávač prachu                           1                      350,-                                                    350,-

        Vrtačka stolní                              2                      350,-                                                    700,-

        Vrtačka stojanová                        1                      450,-                                                    450,-

        Lis mechanický                            1                      350,-                                                    350,-

        Stůl svař. odsávací                       1                      500,-                                                    500,-

        Kamna saunovací                        1                       850,-                                                    850,-

        Stroj dřevoobráběcí                     1                       800,-                                                    800,-.

4/29 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření I rozpočtu města pro rok 2007.

4/30 Zastupitelstvu města schválit Programové prohlášení rady města na volební období 2006 – 2010.

 

 

   VII.          PODPORUJE :

 

4/31 Návrh na dobudování pomníku T.G. Masaryka.

 

  VIII.          JMENUJE :

 

4/32 Paní Hanu Novotnou členkou školské a kulturní komise.

 

     IX.          ODEBÍRÁ :

 

4/33 Osobní příplatek vedoucí Kulturních služeb Přelouč s platností od 1.2. 2007.

 

      X.          UKLÁDÁ :

 

4/34 Komisi školské a kulturní a komisi pro rozvoj města, aby se vyjádřily k návrhu dobudování

        pomníku T.G. Masaryka.

4/35 Komisi pro rozvoj posoudit investiční záměr a celkové řešení výstavby v prostoru Pernštýnského

        náměstí a okolí.

4/36 Komisi sociálně zdravotní posoudit žádosti o finanční příspěvky na asistenční psy pro tělesně

        postižené občany.

    XI.          POVĚŘUJE :

 

4/37 Vedoucí pečovatelské služby pí. Jitku Burketovou k podepisování smluv o poskytování pečova-

         telských služeb s konkrétními uživateli.

         členové: Pavel Myška, Mgr. Pavel Culek, náhradník: ing. Iva Lehárová.

 

  XII.          STANOVÍ :

 

4/38 Výši příspěvku na neinvestiční náklady od obcí na jednoho žáka ve školním roce 2006/2007

         na 4 800,- Kč.

 

XIII.          ZAMÍTÁ :

 

4/39 Žádost sdružení Prometheus Pardubice o finanční příspěvek na provoz Linky důvěry Pardubice.

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Irena   B u r e š o v á                                                                     ing. Ivan  M o r a v e c

           starostka města                                                                               místostarosta města

Datum vložení: 27. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
slabý déšť 6 °C 0 °C
neděle 21. 4. mírné sněžení 8/-2 °C
pondělí 22. 4. zataženo 8/0 °C
úterý 23. 4. zataženo 12/3 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi