Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 23. schůze rady města

konané dne 3.12.2007

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________23. schůze rady města konané dne 3.12. 2007______________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

23/  1 Zprávu o aplikaci zákona o střetu zájmů .

23/  2 Finanční rozbor týkající se přírodního koupaliště Mělice písníky za rok 2007.

23/  3 Vyúčtování XIII. ročníku udílení Ceny Františka Filipovského za dabing 2007.

23/  4 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 13.11. 2007.

23/  5 Prakticky nulový stav fondu reprodukce majetku  v organizaci Technické služby města Přelouče

          po pořízení mimořádné investice v roce 2007 s použitím plánované dotace na rok 2008.

23/  6 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 21.11. 2007.

23/  7 Oznámení ředitele ZŠ Smetanova o uskutečnění stávky na škole dne 4.12. 2007.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

23/  8 Uzavření smlouvy o pojištění majetku města s pojišťovnou Generali, a.s. od 1.1. 2008.

23/  9 3. změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací pro rok 2007.

23/10 Prodloužení nájemní smlouvy p. J.S. na byt v Přelouči na dobu určitou do 30.6. 2008 za podmínky uzavření dohody o srážkách ze mzdy.

23/11 Uzavření smlouvy o dílo na dodávku zařízení, programového vybavení  a služeb na akci 

           „Konsolidace serverové infrastruktury“ mezi městem Přelouč a AutoCont CZ, a.s., IČO:

           47676795, se sídlem Závod míru 2738, 530 02 Pardubice.

23/12 Přidělení 4 bytů o velikosti 1+kk a 1 bytu o vel. 2+kk v domě zvláštního určení v ul. Sluneční

          1414 v Přelouči jednotlivým žadatelům dle pořadníku sestaveného komisí sociálně zdravotní

          od 4.12. 2007 na dobu neurčitou.

23/13 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč, Masarykovo nám. 25 a 

           ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 4, Teplická 874/8 na pozemky p.č. 311/4, 321/10, 322/33, do  

           kterých bude přeloženo kabelové vedení distribuční soustavy vn 6 kV.

23/14 Přidělení bytu v domě č.p. 433 v ul. Za Fontánou manželům R.

23/15 Změnu č.3 přílohy smlouvy o výpůjčce ze dne 25.11. 2004 mezi městem Přelouč a příspěvko-

          vou organizací Kulturní služby města Přelouče.

23/16 Návrh programu VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

23/17 Dodatek smlouvy  o poskytnutí dotace pro Jakub klub Přelouč pro rok 2007, kterým se v rámci

          schválené dotace doplňuje účel použití částky ve výši 20 000,- Kč na úhradu energie a ekono-

          mických služeb.

 

   III.     SOUHLASÍ :

 

23/18 S požadavkem příspěvkové organizace MŠ Za Fontánou zakoupit notebook v pořizovací ceně

           cca 25 000,- Kč z rezervního fondu.

23/19 S pořízením investice – smykový nakladač Locust 750 – v ceně cca 810 000,- Kč včetně příslu-

           šenství od dodavatele ZTS Dvůr Králové pro Technické služby města z investičního fondu

           organizace.

23/20 S vyřazením nakladače HON 051 z evidence formou prodeje za cenu min. dle znaleckého po-

           sudku, případně likvidací sešrotováním.

23/21 S pronájmem části vojenského areálu – autoparku – v Přelouči firmě Excalibur army, s.r.o. do

          doby převodu vojenského majetku na město Přelouč.

 

 

 

    IV.     POVOLUJE :

 

23/22 Výjimku z počtu žáků na školní rok 2007/2008 ve třídě IX.A Základní školy Přelouč, Masary-

           kovo nám. 45, ve které počet žáků překročí stanovený počet 30 žáků.

 

     V.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

23/23 Na pronájem nebytových prostor v suterénu objektu č.p. 44 na Masarykově nám. v Přelouči za

           měsíční nájemné minimálně 500,- Kč po dobu trvání nájemního vztahu se současným 

           nájemcem restaurace Záložna.

 

    VI.     DOPORUČUJE :

 

23/24 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků p.p.č. 2301/19 o výměře 272 m2 v k.ú. 

          Přelouč a p.p.č. 615/1 o výměře 538 m2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí za cenu maximálně 75,- 

          Kč/m2.

23/25 Zastupitelstvu města požádat o pomoc ve věci omezení tonáže a výstavby nového mostu přes  

          řeku Labe na katastru města Přelouče Radu Pardubického kraje.

23/26 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu pozemků p.p.č. 94/1 o výměře 6 938 m2 a p.p.č.

          94/12 o výměře 869 m2 v k.ú. Přelouč ze spoluvlastnictví J. B. (1/4), I. J. (1/4), Mgr. K.L. (1/4) a M. S. (1/4) za část pozemku p.p.č. 917/2 o výmě-

          ře cca 15 000 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města.

23/27 Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku na p.p.č. 476/1 a p.p.č. 479/2 v k.ú.

          Přelouč na katolickém hřbitově v Přelouči do vlastnictví města.

23/28 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu staveb bez č.p. na pozemku st.p.č. 209/1 a poze-

          mek st.p.č. 209/1 v k.ú. Přelouč z vlastnictví p. H. za část pozemku p.p.č. 1781/6 o výměře

          max. 110 m2 a byt č. 989/1 v ul. Pardubická o výměře 60,74 m2.

23/29 Zastupitelstvu města schválit zpracování studie rekonstrukce Pernštýnského a Václavského 

          nám. se zachováním dvousměrného provozu.

 

    VII.      ROZHODUJE :

 

23/30 Že nejvhodnější nabídku na realizaci díla „Rekonstrukce městského parku Přelouč – vegetační

          úpravy, Přelouč, okres Pardubice, kraj Pardubický“ podal uchazeč:

          obchodní jméno: Jan Beran

          sídlo: Obránců míru 91, 533 13 Řečany n. Labem

          nabídková cena : 781 095,- Kč

          rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému komisí pro hodnocení nabídek a výběr

          zhotovitele, která o svém rozhodnutí vypracovala zprávu o hodnocení nabídek dne 26.11. 2007.

23/31 Že nejvhodnější nabídku na dodávku zařízení, programového vybavení a služeb na akci „Kon-

           solidace serverové infrastruktury“ podal:

AutoCont CZ, a.s., IČO: 47676795 se sídlem Závod míru 2738, 530 02 Pardubice,

dále rada rozhoduje, že ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

AG COM, a.s., IČO: 47452081, se sídlem nám. Míru 22, Smiřice, 503 03 Hradec Králové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    VIII.     NEDOPORUČUJE :

 

23/32 Zastupitelstvu města vyhovět žádosti na přejmenování části ulice Pražská dle požadavku Petice

          zástupců organizací města ze dne 2.11. 2007.

 

       IX.     NESOUHLASÍ :

 

23/33 S pronájmem pozemku p.p.č. 467/1 v k.ú. Přelouč za účelem výstavy hotových pomníků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                            Ing. Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                                  místostarosta

 

 

 

 

 

Datum vložení: 27. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi