Obsah

usnesení 23. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 3.12.2007

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________23. schůze rady města konané dne 3.12. 2007______________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

23/  1 Zprávu o aplikaci zákona o střetu zájmů .

23/  2 Finanční rozbor týkající se přírodního koupaliště Mělice písníky za rok 2007.

23/  3 Vyúčtování XIII. ročníku udílení Ceny Františka Filipovského za dabing 2007.

23/  4 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 13.11. 2007.

23/  5 Prakticky nulový stav fondu reprodukce majetku  v organizaci Technické služby města Přelouče

          po pořízení mimořádné investice v roce 2007 s použitím plánované dotace na rok 2008.

23/  6 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 21.11. 2007.

23/  7 Oznámení ředitele ZŠ Smetanova o uskutečnění stávky na škole dne 4.12. 2007.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

23/  8 Uzavření smlouvy o pojištění majetku města s pojišťovnou Generali, a.s. od 1.1. 2008.

23/  9 3. změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací pro rok 2007.

23/10 Prodloužení nájemní smlouvy p. J.S. na byt v Přelouči na dobu určitou do 30.6. 2008 za podmínky uzavření dohody o srážkách ze mzdy.

23/11 Uzavření smlouvy o dílo na dodávku zařízení, programového vybavení  a služeb na akci 

           „Konsolidace serverové infrastruktury“ mezi městem Přelouč a AutoCont CZ, a.s., IČO:

           47676795, se sídlem Závod míru 2738, 530 02 Pardubice.

23/12 Přidělení 4 bytů o velikosti 1+kk a 1 bytu o vel. 2+kk v domě zvláštního určení v ul. Sluneční

          1414 v Přelouči jednotlivým žadatelům dle pořadníku sestaveného komisí sociálně zdravotní

          od 4.12. 2007 na dobu neurčitou.

23/13 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč, Masarykovo nám. 25 a 

           ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 4, Teplická 874/8 na pozemky p.č. 311/4, 321/10, 322/33, do  

           kterých bude přeloženo kabelové vedení distribuční soustavy vn 6 kV.

23/14 Přidělení bytu v domě č.p. 433 v ul. Za Fontánou manželům R.

23/15 Změnu č.3 přílohy smlouvy o výpůjčce ze dne 25.11. 2004 mezi městem Přelouč a příspěvko-

          vou organizací Kulturní služby města Přelouče.

23/16 Návrh programu VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

23/17 Dodatek smlouvy  o poskytnutí dotace pro Jakub klub Přelouč pro rok 2007, kterým se v rámci

          schválené dotace doplňuje účel použití částky ve výši 20 000,- Kč na úhradu energie a ekono-

          mických služeb.

 

   III.     SOUHLASÍ :

 

23/18 S požadavkem příspěvkové organizace MŠ Za Fontánou zakoupit notebook v pořizovací ceně

           cca 25 000,- Kč z rezervního fondu.

23/19 S pořízením investice – smykový nakladač Locust 750 – v ceně cca 810 000,- Kč včetně příslu-

           šenství od dodavatele ZTS Dvůr Králové pro Technické služby města z investičního fondu

           organizace.

23/20 S vyřazením nakladače HON 051 z evidence formou prodeje za cenu min. dle znaleckého po-

           sudku, případně likvidací sešrotováním.

23/21 S pronájmem části vojenského areálu – autoparku – v Přelouči firmě Excalibur army, s.r.o. do

          doby převodu vojenského majetku na město Přelouč.

 

 

 

    IV.     POVOLUJE :

 

23/22 Výjimku z počtu žáků na školní rok 2007/2008 ve třídě IX.A Základní školy Přelouč, Masary-

           kovo nám. 45, ve které počet žáků překročí stanovený počet 30 žáků.

 

     V.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

23/23 Na pronájem nebytových prostor v suterénu objektu č.p. 44 na Masarykově nám. v Přelouči za

           měsíční nájemné minimálně 500,- Kč po dobu trvání nájemního vztahu se současným 

           nájemcem restaurace Záložna.

 

    VI.     DOPORUČUJE :

 

23/24 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků p.p.č. 2301/19 o výměře 272 m2 v k.ú. 

          Přelouč a p.p.č. 615/1 o výměře 538 m2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí za cenu maximálně 75,- 

          Kč/m2.

23/25 Zastupitelstvu města požádat o pomoc ve věci omezení tonáže a výstavby nového mostu přes  

          řeku Labe na katastru města Přelouče Radu Pardubického kraje.

23/26 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu pozemků p.p.č. 94/1 o výměře 6 938 m2 a p.p.č.

          94/12 o výměře 869 m2 v k.ú. Přelouč ze spoluvlastnictví J. B. (1/4), I. J. (1/4), Mgr. K.L. (1/4) a M. S. (1/4) za část pozemku p.p.č. 917/2 o výmě-

          ře cca 15 000 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města.

23/27 Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku na p.p.č. 476/1 a p.p.č. 479/2 v k.ú.

          Přelouč na katolickém hřbitově v Přelouči do vlastnictví města.

23/28 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu staveb bez č.p. na pozemku st.p.č. 209/1 a poze-

          mek st.p.č. 209/1 v k.ú. Přelouč z vlastnictví p. H. za část pozemku p.p.č. 1781/6 o výměře

          max. 110 m2 a byt č. 989/1 v ul. Pardubická o výměře 60,74 m2.

23/29 Zastupitelstvu města schválit zpracování studie rekonstrukce Pernštýnského a Václavského 

          nám. se zachováním dvousměrného provozu.

 

    VII.      ROZHODUJE :

 

23/30 Že nejvhodnější nabídku na realizaci díla „Rekonstrukce městského parku Přelouč – vegetační

          úpravy, Přelouč, okres Pardubice, kraj Pardubický“ podal uchazeč:

          obchodní jméno: Jan Beran

          sídlo: Obránců míru 91, 533 13 Řečany n. Labem

          nabídková cena : 781 095,- Kč

          rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému komisí pro hodnocení nabídek a výběr

          zhotovitele, která o svém rozhodnutí vypracovala zprávu o hodnocení nabídek dne 26.11. 2007.

23/31 Že nejvhodnější nabídku na dodávku zařízení, programového vybavení a služeb na akci „Kon-

           solidace serverové infrastruktury“ podal:

AutoCont CZ, a.s., IČO: 47676795 se sídlem Závod míru 2738, 530 02 Pardubice,

dále rada rozhoduje, že ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

AG COM, a.s., IČO: 47452081, se sídlem nám. Míru 22, Smiřice, 503 03 Hradec Králové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    VIII.     NEDOPORUČUJE :

 

23/32 Zastupitelstvu města vyhovět žádosti na přejmenování části ulice Pražská dle požadavku Petice

          zástupců organizací města ze dne 2.11. 2007.

 

       IX.     NESOUHLASÍ :

 

23/33 S pronájmem pozemku p.p.č. 467/1 v k.ú. Přelouč za účelem výstavy hotových pomníků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                            Ing. Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                                  místostarosta

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 27. 5. 2013
Poslední aktualizace: 27. 5. 2013 00:00
Autor: