Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 22. schůze rady města

konané dne 16.11.2007

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________22. schůze rady města konané dne 16.11. 2007____________________

 

Rada města Přelouče  :

 

   I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

22/ 1 Zprávu o věcném a finančním řešení údržby a tvorby veřejné zeleně v roce 2007.

22/ 2 Žádosti o příspěvky z rozpočtu města v roce 2008 :

-          Římskokatolická farnost Přelouč,

-          Občanské sdružení Kontakt, Ústí n. Orlicí,

-          florbalový tým Maddox Přelouč,

-          Svaz diabetiků České republiky, územní organizace Přelouč,

-          Občanské sdružení CEMA Žamberk

22/ 3 Zápisy ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 19.4., 29.6., 16.9. a 4.11.

         2007.

22/ 4 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 14.11. 2007 .

22/ 5 Přehled činností vykonaných na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi městem Přelouč a

         A-Sangeo, a.s za období  červenec až říjen 2007.

22/ 6 Prezentaci firmy Perfected v oblasti budování metropolitní sítě.

22/ 7 Splnění úkolu rady města č. 20/37 a 21/25.

22/ 8 Dopis p. B.Č., bytem Přelouč o neprovedené opravě

          plechových vrat.

22/ 9 Dopis pí. J.B., bytem Přelouč o poškozené střeše domu.

22/10 Dopis pí. E.Č. ze dne 14.11. 2007 o dopravní situaci ve Střelově ulici.

22/11 Žádost podnikatelů o zachování dvousměrného provozu v úseku od restaurace U Kynterů po  

          Václavské nám.

 

  II.     SCHVALUJE :

 

22/12Uzavření dohody s p. P. P., IČ 64213625, o splátkách dlužného nájemného z nebytových prostor v Restauraci Záložna za období

          od července 2007 do listopadu 2007 a dále nedoplatku ze čtvrtletního vyúčtování vodného a

          stočného za období od 20.4. 2007 do 25.7. 2007 v souhrnné výši 79 075,- Kč, a to v 6ti 

          měsíčních splátkách, z toho 1. až 5. splátku ve výši 14 886,- Kč pravidelně měsíčně od prosince

          2007 do dubna 2008 a poslední 6. splátku ve výši 4 645,- Kč nejdéle do 31.5. 2008.

22/13 Odměny za 2. pololetí 2007 dle § 134, zák. č. 262/2006 Sb. zákoníku práce pro ředitelé škol a

          školských zařízení zřízených městem Přelouč dle předloženého návrhu.

22/14 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a VČP Net, s.r.o.  na část

          pozemku p.p.č. 447/4 v k.ú. Přelouč.

22/15 Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle

          předloženého návrhu.

22/16 Výplatu mimořádných odměn uvolněným členům zastupitelstva dle předloženého návrhu.

22/17 Realizaci návrhů dopravních opatření dle zápisu bezpečnostní a dopravní komise ze dne

          14.11. 2007 s výjimkou návrhu bod č. 2), str. 2) zápisu.

22/18 Provedení opravy plechových vrat v č.p. 135 z rozpočtu města v termínu do 30.6. 2008.

 

 III.     SOUHLASÍ :

 

22/19 S likvidací nepotřebného majetku města užívaného Technickými službami města Přelouče:

          kopírovacího stroje SELEX GR 1650  z roku 2002 v pořizovací hodnotě 61 350,- Kč a mycího

          stroje WAP 950 z roku 1985 v pořizovací hodnotě 36 882,- Kč.

 

22/20 S použitím znaku města Přelouče na pozvánce k zahájení výstavby sportovní haly firmou Kobla,

          s.r. o.

 

  IV.     JMENUJE :

 

22/21 Komisi pro výběrové řízení pro zakázku „sběr dat a technická pomoc při pořizování územně

          analytických podkladů pro ORP Přelouč“ ve složení: Jaromír Runkas – zastupitel města, Ing.  

          Jan  Navrátil, Ing. Miroslav Hakl, Josefa Zdražilová a Lubomír Novotný.

22/22 Ústřední inventarizační komisi  k provedení řádné inventarizace majetku města za rok 2007 ve

           složení: předseda  - Ing. Ivan Moravec,

           členové – Ing. Lejhancová Ivana, Hanušová Alena, Keplová Hana, Ing. Volfová Zdeňka.

 

   V.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

22/23 Na pronájem nebytových prostor o podlahové výměře 400 m2 v budově bez č.p. na pozemku

          st.p.č. 582/30 v k.ú. Přelouč, zpevněných ploch pod přístřešky na pozemcích p.p.č. 582/32,  

          p.p.č. 582/36, p.p.č. 582/37, st.p.č. 2226, pozemků p.p.č. 582/34, p.p.č. 582/31, části pozemku  

          p.p.č. 1928/2 a části pozemku p.p.č. 1928/4 v areálu bývalé VOP Přelouč za roční nájemné  

          284 000,- Kč.

 

  VI.     DOPORUČUJE :

 

22/24 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření VI rozpočtu města pro rok 2007.

22/25 Zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2008.

22/26 Zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místním poplatku za provoz            

          systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

          odpadů s účinností od 1.1. 2008.

22/27 Zastupitelstvu města schválit změnu č. 1 zřizovací listiny ze dne 15.12. 2005 příspěvkové orga-

          nizace Technické služby města Přelouče, IČ: 69170754 a současně vydat úplné znění této 

          listiny.

 

  VII.     RUŠÍ :

 

22/28 Usnesení č. 21/20 rady města konané dne 5.11. 2007.

 

  VIII.     UKLÁDÁ :

 

22/29 Tajemníkovi MěÚ provést v termínu do 31.1. 2008 poptávkové řízení na nákup 5 ks informati-

           vních měřidel rychlosti vozidel.

22/30 Bezpečnostní a dopravní komisi v termínu do 15.3. 2008  navrhnout celkovou koncepci řešení

           cyklotras na katastru města.

22/31 Tajemníkovi MěÚ  zpracovat v termínu do 31.1. 2008 přehled stávajících informačních 

           systémů.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Irena  B u r e š o v á                                                                         Ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                                            místostarosta

 

 

 

  

Datum vložení: 27. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi