Obsah

usnesení 22. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 16.11.2007

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________22. schůze rady města konané dne 16.11. 2007____________________

 

Rada města Přelouče  :

 

   I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

22/ 1 Zprávu o věcném a finančním řešení údržby a tvorby veřejné zeleně v roce 2007.

22/ 2 Žádosti o příspěvky z rozpočtu města v roce 2008 :

-          Římskokatolická farnost Přelouč,

-          Občanské sdružení Kontakt, Ústí n. Orlicí,

-          florbalový tým Maddox Přelouč,

-          Svaz diabetiků České republiky, územní organizace Přelouč,

-          Občanské sdružení CEMA Žamberk

22/ 3 Zápisy ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 19.4., 29.6., 16.9. a 4.11.

         2007.

22/ 4 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 14.11. 2007 .

22/ 5 Přehled činností vykonaných na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi městem Přelouč a

         A-Sangeo, a.s za období  červenec až říjen 2007.

22/ 6 Prezentaci firmy Perfected v oblasti budování metropolitní sítě.

22/ 7 Splnění úkolu rady města č. 20/37 a 21/25.

22/ 8 Dopis p. B.Č., bytem Přelouč o neprovedené opravě

          plechových vrat.

22/ 9 Dopis pí. J.B., bytem Přelouč o poškozené střeše domu.

22/10 Dopis pí. E.Č. ze dne 14.11. 2007 o dopravní situaci ve Střelově ulici.

22/11 Žádost podnikatelů o zachování dvousměrného provozu v úseku od restaurace U Kynterů po  

          Václavské nám.

 

  II.     SCHVALUJE :

 

22/12Uzavření dohody s p. P. P., IČ 64213625, o splátkách dlužného nájemného z nebytových prostor v Restauraci Záložna za období

          od července 2007 do listopadu 2007 a dále nedoplatku ze čtvrtletního vyúčtování vodného a

          stočného za období od 20.4. 2007 do 25.7. 2007 v souhrnné výši 79 075,- Kč, a to v 6ti 

          měsíčních splátkách, z toho 1. až 5. splátku ve výši 14 886,- Kč pravidelně měsíčně od prosince

          2007 do dubna 2008 a poslední 6. splátku ve výši 4 645,- Kč nejdéle do 31.5. 2008.

22/13 Odměny za 2. pololetí 2007 dle § 134, zák. č. 262/2006 Sb. zákoníku práce pro ředitelé škol a

          školských zařízení zřízených městem Přelouč dle předloženého návrhu.

22/14 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a VČP Net, s.r.o.  na část

          pozemku p.p.č. 447/4 v k.ú. Přelouč.

22/15 Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle

          předloženého návrhu.

22/16 Výplatu mimořádných odměn uvolněným členům zastupitelstva dle předloženého návrhu.

22/17 Realizaci návrhů dopravních opatření dle zápisu bezpečnostní a dopravní komise ze dne

          14.11. 2007 s výjimkou návrhu bod č. 2), str. 2) zápisu.

22/18 Provedení opravy plechových vrat v č.p. 135 z rozpočtu města v termínu do 30.6. 2008.

 

 III.     SOUHLASÍ :

 

22/19 S likvidací nepotřebného majetku města užívaného Technickými službami města Přelouče:

          kopírovacího stroje SELEX GR 1650  z roku 2002 v pořizovací hodnotě 61 350,- Kč a mycího

          stroje WAP 950 z roku 1985 v pořizovací hodnotě 36 882,- Kč.

 

22/20 S použitím znaku města Přelouče na pozvánce k zahájení výstavby sportovní haly firmou Kobla,

          s.r. o.

 

  IV.     JMENUJE :

 

22/21 Komisi pro výběrové řízení pro zakázku „sběr dat a technická pomoc při pořizování územně

          analytických podkladů pro ORP Přelouč“ ve složení: Jaromír Runkas – zastupitel města, Ing.  

          Jan  Navrátil, Ing. Miroslav Hakl, Josefa Zdražilová a Lubomír Novotný.

22/22 Ústřední inventarizační komisi  k provedení řádné inventarizace majetku města za rok 2007 ve

           složení: předseda  - Ing. Ivan Moravec,

           členové – Ing. Lejhancová Ivana, Hanušová Alena, Keplová Hana, Ing. Volfová Zdeňka.

 

   V.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

22/23 Na pronájem nebytových prostor o podlahové výměře 400 m2 v budově bez č.p. na pozemku

          st.p.č. 582/30 v k.ú. Přelouč, zpevněných ploch pod přístřešky na pozemcích p.p.č. 582/32,  

          p.p.č. 582/36, p.p.č. 582/37, st.p.č. 2226, pozemků p.p.č. 582/34, p.p.č. 582/31, části pozemku  

          p.p.č. 1928/2 a části pozemku p.p.č. 1928/4 v areálu bývalé VOP Přelouč za roční nájemné  

          284 000,- Kč.

 

  VI.     DOPORUČUJE :

 

22/24 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření VI rozpočtu města pro rok 2007.

22/25 Zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2008.

22/26 Zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místním poplatku za provoz            

          systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

          odpadů s účinností od 1.1. 2008.

22/27 Zastupitelstvu města schválit změnu č. 1 zřizovací listiny ze dne 15.12. 2005 příspěvkové orga-

          nizace Technické služby města Přelouče, IČ: 69170754 a současně vydat úplné znění této 

          listiny.

 

  VII.     RUŠÍ :

 

22/28 Usnesení č. 21/20 rady města konané dne 5.11. 2007.

 

  VIII.     UKLÁDÁ :

 

22/29 Tajemníkovi MěÚ provést v termínu do 31.1. 2008 poptávkové řízení na nákup 5 ks informati-

           vních měřidel rychlosti vozidel.

22/30 Bezpečnostní a dopravní komisi v termínu do 15.3. 2008  navrhnout celkovou koncepci řešení

           cyklotras na katastru města.

22/31 Tajemníkovi MěÚ  zpracovat v termínu do 31.1. 2008 přehled stávajících informačních 

           systémů.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Irena  B u r e š o v á                                                                         Ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                                            místostarosta

 

 

 

  


Vytvořeno: 27. 5. 2013
Poslední aktualizace: 27. 5. 2013 00:00
Autor: