Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 20. schůze rady města

konané dne 15.10.2007

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

___________________   _ 20. schůze rady města konané dne 15.10. 2007_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.      BERE NA VĚDOMÍ :

 

20/  1 Statistický přehled o měření nejvyšší dovolené rychlosti vozidel  městskou policií ve městě

          Přelouč a  v integrovaných obcích v období od 1.1. 2007 do 30.9. 2007.  

20/  2 Navýšení ceny nákupu 3 ks myček na nádobí o cca 5 000 Kč/1 ks zakoupené pro potřeby 

          příspěvkové organizace MŠ Kladenská.

20/  3 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 19.9. 2007.

20/  4 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 19.9. 2007.

20/  5 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 14.9. 2007.

20/  6 Splnění úkolů rady města č. 5/27, 14/41, 16/26, 16/27, 16/28 , 19/42, 17/25 a zastupitelstva

           města č. VIII z 21.6. 2007.

20/  7 Finanční posouzení výhodnosti odkupu  nádob na separaci  skla.

20/  8 Zamítnutí nabídky zastupitelstva města na směnu pozemků mezi městem Přelouč a p. H..

20/  9 Podnět členek zastupitelstva za  KDU-ČSL Přelouč k umístění laviček u domu s pečovatelskou

          službou v ul. Sluneční a u Penny marketu.

20/10 Žádost Společenství vlastníků bytových jednotek v ul. Tůmy Přeloučského, čp. 134 v Přelouči

          o vybudování malého dětského hřiště.

20/11 Přehled akcí a požadavků na zařazení do rozpočtu města pro rok 2008.

20/12 Žádost „Klubu Radost – Světlo pro děti“ o finanční příspěvek na činnost.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

20/13 Pronájem bytu 2+kk v čp. 1563 o velikosti 49,51 m2p. T.N.,  

          zastoupeného matkou D.N.trvale bytem Přelouč, s účinností od 1.4. 2008.

20/14 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s.

          na části pozemků p.p.č. 1850/9 a p.p.č. 1850/20 v k.ú. Přelouč.

20/15 Prodloužení nájemní smlouvy pí. L.Š. na byt v ul. Československé

          armády v Přelouči na dobu určitou do 31.3. 2008 za podmínky úhrady dlužné částky

          za užívání bytu ve výši 4 543,00 Kč do 30.11. 2007.

20/16 Prodloužení nájemní smlouvy p.M.S. na byt v ul. Tůmy Přeloučského  v Přelouči na dobu určitou od 1.11. 2007 do 31.10. 2008.

20/17 Uzavření dohody s p. A.K. a pí. M.K., oba bytem

           Přelouč o splátkách dlužného poplatku z prodlení  za rok 2005 a 2006 ve výši 7 050,- Kč

           ve  4 měsíčních splátkách, z toho 1. až 3. splátku ve výši 2 000,- Kč od měsíce října 2007

           do prosince 2007 a poslední 4. splátku ve výši 1 050,- Kč nejdéle do 31.1. 2008.

20/18 Uzavření dohody s p. V.Š., bytem Přelouč o splátkách vyčís-

           leného poplatku z prodlení ve výši 17 520,- Kč za období do 30.9. 2007 ve 14ti měsíčních

           splátkách od října 2007 pravidelně ve výši 1 252,- Kč měsíčně, tedy poslední splátku nejdéle

           do listopadu 2008.

20/19 Realizaci návrhů bezpečnostní a dopravní komise dle zápisu ze schůze ze dne 19.9. 2007.

20/20 Návrh programu VII. zasedání zastupitelstva města.

20/21 Vnitřní směrnici MěÚ č. 21  o přijímání darů určených pečovatelské službě.

 

 

 

 

 

    III.     SOUHLASÍ :

 

20/22 S požadavkem příspěvkové organizace MŠ Kladenská převést částku ve výši 12 000,- Kč

          z rezervního  do investičního fondu.

20/23 S požadavkem MŠ Za Fontánou po rekonstrukci školy nakoupit vybavení ředitelny v pořizovací

          ceně cca 40 000,- Kč,  vybavení dětských šaten (boxy na ukládání dětského ošacení) v pořizo-

          vací ceně cca 40 000,- Kč a vybavení zahrady v pořizovací hodnotě 60 000,- Kč z provozní 

          dotace na rok 2007 nebo z rezervního fondu.

20/24 S požadavkem příspěvkové organizace MŠ Kladenská zakoupit 1 ks počítače a monitoru v po-

          řizovací ceně cca 20 000,- Kč z rezervního fondu.

20/25 S požadavkem ZŠ Masarykovo nám. zakoupit mycí podlahový automat v pořizovací ceně do

          70 000,- Kč a soubor prezentační techniky (dataprojektor, notebook) v pořizovací hodnotě  cca

          52 000,- Kč z investičního fondu. 

20/26 S požadavkem příspěvkové organizace Technické služby zakoupit teplovodní vysokotlaký čistič

           (WAP) v pořizovací ceně cca 85 000,- Kč z investičního fondu.

    

     IV.     DOPORUČUJE :

 

20/27 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 1964/1 v k.ú. Přelouč o 

          výměře cca 2 000 m2 za cenu minimálně 250,- Kč/m2.

20/28 Na prodej části pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Přelouč o výměře cca 50 m2 za cenu minimálně

          500,- Kč/m2.

20/29 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 1964/1 v k.ú. Přelouč o vý-

          měře cca 2 000 – 3 500 m2 za cenu minimálně 250,- Kč/m2.

20/30 Zastupitelstvu města souhlasit s výjimkou z kategorizace pronajímaných nebytových prostor

          v 2. suterénu Občanské záložny za 500,- Kč/měsíc.

20/31 Zastupitelstvu města schválit odprodej části p.p.č. 64/1 o výměře 47 m2 v k.ú. Přelouč p. T.H.

           bytem Přelouč za cenu 35 250,- Kč.

 

     V.     ROZHODUJE :

 

20/32 Že nejvhodnější nabídku na realizaci akce „autobusové nádraží Přelouč“ podal:

          - obchodní jméno: M-SILNICE Pardubice a.s.

            sídlo: Kroupova 719, 500 02 Hradec Králové

            nabídková cena: 18 963 619,- Kč vč. DPH,

          - dále rada města rozhoduje, že ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

            obchodní jméno : COLAS CZ a.s.

            sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

            nabídková cena : 19 277 578,00 Kč vč. DPH,

          - ve třetím pořadí se umístila nabídka:

            obchodní jméno : SKANSKA DS a.s.

            sídlo: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

            nabídková cena : 19 967 544,00 Kč vč. DPH,

          - ve čtvrtém pořadí se umístila nabídka:

            obchodní jméno : FIRESTA – Fišer a.s.

            sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno

            nabídková cena : 19 986 434,00 Kč vč. DPH,

          - v pátém pořadí se umístila nabídka:

            obchodní jméno: Chládek a Tintěra a.s.

            sídlo: K Vápence 2677, 530 35 Pardubice

            nabídková cena : 20 279 180,00 Kč vč. DPH,

          - v šestém pořadí se umístila nabídka:

            obchodní jméno: STRABAG a.s.

            sídlo : Pod Budínem 367, 516 01 Rychnov n. Kněžnou

            nabídková cena: 21 229 908,00 Kč vč. DPH,

          - v sedmém pořadí se umístila nabídka:

            obchodní jméno: VIAMONT DCP a.s.

            sídlo: Železničářská 1385, 400 03 Ústí n. Labem

            nabídková cena : 23 119 043,52 Kč vč. DPH,

         - v osmém pořadí se umístila nabídka:

            obchodní jméno: PKS IMPOS a.s.

            sídlo: Brněnská 126/38, 591 39 Žďár n. Sáz.

            nabídková cena: 23 572 178,00 Kč vč. DPH

          rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve 

          zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 1.10. 2007.

20/33 Zůstat u stávajícího systému pronájmů nádob na separaci komunálního odpadu.

 

   VI.     JMENUJE :

 

20/34 P. Jaromíra Runkase stálým  členem komisí jmenovaných radou pro výběrová řízení města.

 

  VII.     PRODLUŽUJE :

 

20/35 Termín splnění úkolu rady města č. 17/26 do 15.12. 2007.

 

 VIII.     NEDOPORUČUJE :

 

20/36 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 609/9 v k.ú. Lohenice

          u Přelouče.

 

    IX.     UKLÁDÁ :

 

20/37 Bezpečnostní a dopravní komisi navrhnout v termínu do 15.11. 2007 počet a rozmístění 

          informativních měřičů rychlosti vozidel ve městě.

20/38 Tajemníkovi MěÚ svolat v termínu do 31.10. 2007 pracovní schůzku s ing. arch. Baladovou

           k projednání architektonického  řešení parku pod Záložnou a parku v ul. Hradecká.

 

     X.     STANOVÍ :

 

20/39 Prodejní cenu kalendáře města Přelouč na rok 2008 na 120,- Kč/ks. Cena pro velkoprodejce

          (živnostenský list) se stanoví na 95,- Kč/ks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Irena  B u r e š o v á                                                                    ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                        místostarosta

 

 

 

 

Datum vložení: 27. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi