Obsah

usnesení 20. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 15.10.2007

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

___________________   _ 20. schůze rady města konané dne 15.10. 2007_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.      BERE NA VĚDOMÍ :

 

20/  1 Statistický přehled o měření nejvyšší dovolené rychlosti vozidel  městskou policií ve městě

          Přelouč a  v integrovaných obcích v období od 1.1. 2007 do 30.9. 2007.  

20/  2 Navýšení ceny nákupu 3 ks myček na nádobí o cca 5 000 Kč/1 ks zakoupené pro potřeby 

          příspěvkové organizace MŠ Kladenská.

20/  3 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 19.9. 2007.

20/  4 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 19.9. 2007.

20/  5 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 14.9. 2007.

20/  6 Splnění úkolů rady města č. 5/27, 14/41, 16/26, 16/27, 16/28 , 19/42, 17/25 a zastupitelstva

           města č. VIII z 21.6. 2007.

20/  7 Finanční posouzení výhodnosti odkupu  nádob na separaci  skla.

20/  8 Zamítnutí nabídky zastupitelstva města na směnu pozemků mezi městem Přelouč a p. H..

20/  9 Podnět členek zastupitelstva za  KDU-ČSL Přelouč k umístění laviček u domu s pečovatelskou

          službou v ul. Sluneční a u Penny marketu.

20/10 Žádost Společenství vlastníků bytových jednotek v ul. Tůmy Přeloučského, čp. 134 v Přelouči

          o vybudování malého dětského hřiště.

20/11 Přehled akcí a požadavků na zařazení do rozpočtu města pro rok 2008.

20/12 Žádost „Klubu Radost – Světlo pro děti“ o finanční příspěvek na činnost.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

20/13 Pronájem bytu 2+kk v čp. 1563 o velikosti 49,51 m2p. T.N.,  

          zastoupeného matkou D.N.trvale bytem Přelouč, s účinností od 1.4. 2008.

20/14 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s.

          na části pozemků p.p.č. 1850/9 a p.p.č. 1850/20 v k.ú. Přelouč.

20/15 Prodloužení nájemní smlouvy pí. L.Š. na byt v ul. Československé

          armády v Přelouči na dobu určitou do 31.3. 2008 za podmínky úhrady dlužné částky

          za užívání bytu ve výši 4 543,00 Kč do 30.11. 2007.

20/16 Prodloužení nájemní smlouvy p.M.S. na byt v ul. Tůmy Přeloučského  v Přelouči na dobu určitou od 1.11. 2007 do 31.10. 2008.

20/17 Uzavření dohody s p. A.K. a pí. M.K., oba bytem

           Přelouč o splátkách dlužného poplatku z prodlení  za rok 2005 a 2006 ve výši 7 050,- Kč

           ve  4 měsíčních splátkách, z toho 1. až 3. splátku ve výši 2 000,- Kč od měsíce října 2007

           do prosince 2007 a poslední 4. splátku ve výši 1 050,- Kč nejdéle do 31.1. 2008.

20/18 Uzavření dohody s p. V.Š., bytem Přelouč o splátkách vyčís-

           leného poplatku z prodlení ve výši 17 520,- Kč za období do 30.9. 2007 ve 14ti měsíčních

           splátkách od října 2007 pravidelně ve výši 1 252,- Kč měsíčně, tedy poslední splátku nejdéle

           do listopadu 2008.

20/19 Realizaci návrhů bezpečnostní a dopravní komise dle zápisu ze schůze ze dne 19.9. 2007.

20/20 Návrh programu VII. zasedání zastupitelstva města.

20/21 Vnitřní směrnici MěÚ č. 21  o přijímání darů určených pečovatelské službě.

 

 

 

 

 

    III.     SOUHLASÍ :

 

20/22 S požadavkem příspěvkové organizace MŠ Kladenská převést částku ve výši 12 000,- Kč

          z rezervního  do investičního fondu.

20/23 S požadavkem MŠ Za Fontánou po rekonstrukci školy nakoupit vybavení ředitelny v pořizovací

          ceně cca 40 000,- Kč,  vybavení dětských šaten (boxy na ukládání dětského ošacení) v pořizo-

          vací ceně cca 40 000,- Kč a vybavení zahrady v pořizovací hodnotě 60 000,- Kč z provozní 

          dotace na rok 2007 nebo z rezervního fondu.

20/24 S požadavkem příspěvkové organizace MŠ Kladenská zakoupit 1 ks počítače a monitoru v po-

          řizovací ceně cca 20 000,- Kč z rezervního fondu.

20/25 S požadavkem ZŠ Masarykovo nám. zakoupit mycí podlahový automat v pořizovací ceně do

          70 000,- Kč a soubor prezentační techniky (dataprojektor, notebook) v pořizovací hodnotě  cca

          52 000,- Kč z investičního fondu. 

20/26 S požadavkem příspěvkové organizace Technické služby zakoupit teplovodní vysokotlaký čistič

           (WAP) v pořizovací ceně cca 85 000,- Kč z investičního fondu.

    

     IV.     DOPORUČUJE :

 

20/27 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 1964/1 v k.ú. Přelouč o 

          výměře cca 2 000 m2 za cenu minimálně 250,- Kč/m2.

20/28 Na prodej části pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Přelouč o výměře cca 50 m2 za cenu minimálně

          500,- Kč/m2.

20/29 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 1964/1 v k.ú. Přelouč o vý-

          měře cca 2 000 – 3 500 m2 za cenu minimálně 250,- Kč/m2.

20/30 Zastupitelstvu města souhlasit s výjimkou z kategorizace pronajímaných nebytových prostor

          v 2. suterénu Občanské záložny za 500,- Kč/měsíc.

20/31 Zastupitelstvu města schválit odprodej části p.p.č. 64/1 o výměře 47 m2 v k.ú. Přelouč p. T.H.

           bytem Přelouč za cenu 35 250,- Kč.

 

     V.     ROZHODUJE :

 

20/32 Že nejvhodnější nabídku na realizaci akce „autobusové nádraží Přelouč“ podal:

          - obchodní jméno: M-SILNICE Pardubice a.s.

            sídlo: Kroupova 719, 500 02 Hradec Králové

            nabídková cena: 18 963 619,- Kč vč. DPH,

          - dále rada města rozhoduje, že ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

            obchodní jméno : COLAS CZ a.s.

            sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

            nabídková cena : 19 277 578,00 Kč vč. DPH,

          - ve třetím pořadí se umístila nabídka:

            obchodní jméno : SKANSKA DS a.s.

            sídlo: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

            nabídková cena : 19 967 544,00 Kč vč. DPH,

          - ve čtvrtém pořadí se umístila nabídka:

            obchodní jméno : FIRESTA – Fišer a.s.

            sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno

            nabídková cena : 19 986 434,00 Kč vč. DPH,

          - v pátém pořadí se umístila nabídka:

            obchodní jméno: Chládek a Tintěra a.s.

            sídlo: K Vápence 2677, 530 35 Pardubice

            nabídková cena : 20 279 180,00 Kč vč. DPH,

          - v šestém pořadí se umístila nabídka:

            obchodní jméno: STRABAG a.s.

            sídlo : Pod Budínem 367, 516 01 Rychnov n. Kněžnou

            nabídková cena: 21 229 908,00 Kč vč. DPH,

          - v sedmém pořadí se umístila nabídka:

            obchodní jméno: VIAMONT DCP a.s.

            sídlo: Železničářská 1385, 400 03 Ústí n. Labem

            nabídková cena : 23 119 043,52 Kč vč. DPH,

         - v osmém pořadí se umístila nabídka:

            obchodní jméno: PKS IMPOS a.s.

            sídlo: Brněnská 126/38, 591 39 Žďár n. Sáz.

            nabídková cena: 23 572 178,00 Kč vč. DPH

          rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve 

          zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 1.10. 2007.

20/33 Zůstat u stávajícího systému pronájmů nádob na separaci komunálního odpadu.

 

   VI.     JMENUJE :

 

20/34 P. Jaromíra Runkase stálým  členem komisí jmenovaných radou pro výběrová řízení města.

 

  VII.     PRODLUŽUJE :

 

20/35 Termín splnění úkolu rady města č. 17/26 do 15.12. 2007.

 

 VIII.     NEDOPORUČUJE :

 

20/36 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 609/9 v k.ú. Lohenice

          u Přelouče.

 

    IX.     UKLÁDÁ :

 

20/37 Bezpečnostní a dopravní komisi navrhnout v termínu do 15.11. 2007 počet a rozmístění 

          informativních měřičů rychlosti vozidel ve městě.

20/38 Tajemníkovi MěÚ svolat v termínu do 31.10. 2007 pracovní schůzku s ing. arch. Baladovou

           k projednání architektonického  řešení parku pod Záložnou a parku v ul. Hradecká.

 

     X.     STANOVÍ :

 

20/39 Prodejní cenu kalendáře města Přelouč na rok 2008 na 120,- Kč/ks. Cena pro velkoprodejce

          (živnostenský list) se stanoví na 95,- Kč/ks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Irena  B u r e š o v á                                                                    ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                        místostarosta

 

 

 

 


Vytvořeno: 27. 5. 2013
Poslední aktualizace: 27. 5. 2013 00:00
Autor: