Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 19. schůze rady města

konané dne 17.9.2007

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________ _19. schůze rady města konané dne 17.9. 2007_____________________

 

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

19/  1 Zavedení dvousložkového systému třídění skla.

19/  2 Zprávu o řešení problematiky agendy dopravních přestupků.

19/  4 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 5.9. 2007.

19/  5 Informaci o spoluúčasti města Přelouče na pořádání Literárního maratonu dne 9.10. 2007 

          v Přelouči .

19/  6 Stížnost vedoucí Drogerie Teta, k problematice zásobování v ul. Hradecká

          v Přelouči.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

19/  7 Návrh programu VI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

19/  8 Druhou změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací pro rok 2007.

19/  9 Pronájem a rozmístění dalších 18 ks nádob na bílé sklo na další stanoviště ve městě.

19/10 Pronájem a rozmístění 2 ks nádob na barevné sklo tak, aby na všech stávajících stanovištích 

          bylo po 1 ks nádoby na barevné sklo.

19/11 Přidělení bytů v domě zvláštního určení v ul.Sluneční 1414 o velikosti 1+0, 2+0 dle pořadníku

          včetně náhradníků na dobu neurčitou.

19/12 Vyřazení žádostí ze seznamu uchazečů o chráněný byt dle předloženého seznamu.

 

   III.     SOUHLASÍ :

 

19/13 S podnájmem bytu ozn. C6 v č.p. 1566 ul. Jana Dítěte v Přelouči nájemce J.B., trvale 

          za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k ná-

          jemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle přísluš-

          ných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a bude v jedné

          kopii předložena městu.

19/14 S použitím znaku města Přelouče p. Miroslavu Ženatému u příležitosti konání výstavy fotografa

          Vasila Stanka ve vinárně a galerii U Kotýnků.

 

   IV.     DOPORUČUJE :

 

19/15 Zastupitelstvu města schválit zadání „Regulačního plánu Přelouč – Klenovka“.

19/16 Zastupitelstvu města vzít na vědomí vyhodnocení požadavků při projednávání zadání „Regulač-

          ního plánu Přelouč – Klenovka“.

19/17 Zastupitelstvu města zrušit část usnesení II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne

          19.12. 2002, odst. II, bod 9) tak, že se vypouští text „části pozemku p.p.č. 924/4“.

19/18 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 177 v k.ú. Mělice o výměře

          6 298 m2 za cenu minimálně 50 400,- Kč.

19/19 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 16/48 v k.ú. Klenovka o výměře

          277 m2 za cenu minimálně 150,- Kč/m2.

19/20 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.p.č. 924/35 o výměře 329 m2 v k.ú. Přelouč

          za cenu maximálně 600,- Kč/m2.

19/21 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu na rok 2008 poskytnutí finančních prostředků na dofi-

           nancování realizace projektu „sociální objekt pro oddíl hokejbalu“ pro Hokejbalový klub

           Jestřábi Přelouč ve výši 500 000,- Kč.

19/22 Zastupitelstvu města schválit změnu investorství a bezúplatný převod vodního díla „vodovod 

          pro RD Lipiny“ z vlastnictví manželů D. do vlastnictví města Přelouče a současně

          z vlastnictví města Přelouče do vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

19/23 Zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 2 mandátní smlouvy s firmou A-Sangeo, a.s.

          IČ: 26746387.

19/24 Zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 smlouvy zprostředkovatelské s firmou

          A-Sangeo, a.s. IČ: 26746387.

19/25 Zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy na budovy a pozemky v k.ú. Přelouč:

           budova bez č.p. na st.p.č. 582/28, budova bez č.p. na st.p.č. 582/29, budova bez č.p. na st.p.č.

           582/30, budova bez č.p. na st.p.č. 582/36, budova bez č.p. na st.p.č. 582/37, budova bez č.p. na

           st.p.č. 2228/1 a 2228/2, budova bez č.p. na st.p.č. 2305, pozemek st.p.č. 528/28, pozemek st.p.č.

           528/29, pozemek st.p.č. 528/30, pozemek st.p.č. 528/31, pozemek st.p.č. 528/32, pozemek 

           st.p.č. 528/34, pozemek st.p.č. 528/36, pozemek st.p. č. 528/37, pozemek st.p.č. 2226, pozemek

           st.p.č. 2227/1, pozemek st.p.č. 2228/1, pozemek st.p.č. 2305, pozemek st.p.č. 1859/1, pozemek

           st.p.č. 1928/2, pozemek st.p.č. 1928/4, pozemek st.p.č. 2226, pozemek st.p.č. 1826, pozemek

           p.p.č. 460/27.

19/26 Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu ½ pozemků p.p.č. 345/5 o výměře 78 m2, 2260/5

          o výměře 88 m2, 2260/16 o výměře 88 m2, 2251/6 o výměře 130 m2 a 2251/21 o výměře 24 m2

          v k.ú. Přelouč za cenu maximálně 185,- Kč/m2.

19/27 Zastupitelstvu města schválit změnu č. 1 zřizovací listiny ze dne 23.9. 2004 příspěvkové 

          organizace Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice.

19/28 Zastupitelstvu města schválit změnu č. 1 zřizovací listiny ze dne 23.9. 2004 příspěvkové orga-

          nizace Školní jídelna Přelouč, Obránců míru 1025, okres Pardubice.

19/29 Zastupitelstvu města schválit změnu č. 1 zřizovací listiny ze dne 23.9. 2004 příspěvkové orga-

          nizace Základní škola Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice.

19/30 Zastupitelstvu města schválit změnu č. 1 zřizovací listiny ze dne 23.9. 2004 příspěvkové orga-

          nizace Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice.

19/31 Zastupitelstvu města vzít na vědomí informace o termínech zahájení akcí Dostavba areálu ZŠ 

          Smetanova a Autobusové nádraží Přelouč.

19/32 Zastupitelstvu města schválit směnu pozemků st.p.č. 209/1 včetně budovy o výměře 268 m2 za 

          část p.p.č. 881/2 o výměře cca 350 m2  mezi městem Přelouč a p. H. za  těchto pod-

          mínek:  Město nebude financovat inženýrské sítě k pozemku p.p.č. 881/2. Zastupi-

          telstvo města odsouhlasí umístění stavby provozoven na části pozemku č. 881/2 jako stavby

          výjimečně přípustné. Město na své náklady zajistí demolici stávajících objektů na st.p.č. 209/1.

19/33 Zastupitelstvu města schválit Pravidla pro prodej bytů v domech č.p. 136 v ul.  Tůmy Přelouč-

          ského, č.p. 761, 762, 986, 987, 988v ul. ČSA a č.p. 989 v ul. Pardubické v Přelouči.

19/34 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr prodeje bytů v čp. 136, 761, 762, 986, 987, 988 a 989

          v Přelouči v souladu s Pravidly.

19/35 Zastupitelstvu města odsouhlasit zadání zpracování znaleckého posudku na pozemky p.č. 94/1

          a 94/12 v k.ú. Přelouč.

19/36 Zastupitelstvu města schválit vstup města Přelouče do MAS Železnohorský region.

 

    V.     JMENUJE :

 

19/37 Komisi pro hodnocení nabídek a výběr zhotovitele nejvhodnější nabídky pro výběrové řízení

           na zhotovitele na akci „rekonstrukce městského parku Přelouč, vegetační úpravy, Přelouč, okres

          Pardubice, kraj Pardubický“ ve složení: ing. Lukáš Kuchyňka, náhradník Pavel Myška, ing.

          Tomáš Kašpar, náhradník ing. Helena Klápová, ing. Ivan Moravec, náhradník Irena Burešová,

          Ing. Vlastimil Hývl, náhradník MUDr. Jiří Prokopec, p. Lubomír Novotný, náhradník Jana  

          Cepková.

 

   VI.     STANOVÍ :

 

19/38 Celkový počet 85 zaměstnanců Městského úřadu Přelouč snížením 1 funkčního místa v oblasti

           dopravních přestupků.

19/39 Ceny nepotřebného materiálu z objektu ZŠ Kladenská ve výši: šablona 60x100 hliník za 10,- 

           Kč/ks, šablona 200x90 hliník za 30,- Kč/ks, šablona 200x85 pozink za 10,- Kč/ks, vrata ocelová

           Za 3 000,- Kč, žlab šířky 15 cm za 15,- Kč/bm.

 

   VII.    ŽÁDÁ :

 

19/40 Krajský úřad OŠMS Pardubického kraje o udělení výjimky ohledně navýšení kapacity Školní

          družiny Základní školy Přelouč, Smetanova 1509 dle § 146, odst. 2), zák. č. 561/2004 Sb.

           (školského zákona) a to tak, aby s účinností od 1.1. 2008 stanovil limit žáků v této školní

           družině na 90.

 

   VIII.     POSTUPUJE :

 

19/41 Sportovní komisi žádost Hokejbalového klubu Jestřábi Přelouč o finanční příspěvek.

 

      IX.     UKLÁDÁ :

 

19/42 Tajemníkovi MěÚ předložit v termínu do 31.10. 2007 finanční posouzení výhodnosti  odkupu         

           nádob na separovaný odpad.

 

        X.     NEDOPORUČUJE :

 

19/43 Zastupitelstvu města zohledňovat ve výši kupní ceny bytu odpracované brigádnické hodiny

          současných nájemníků bytů.

19/44 Zastupitelstvu města schválit v rozpočtových opatření V rozpočtu města na rok 2007 částku

          ve výši 90 000,- Kč jako příspěvek na mozaikové sečení pozemků města na Slavíkových 

          ostrovech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                               ing. Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                                  místostarosta

Datum vložení: 27. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
slabý déšť 6 °C 0 °C
neděle 21. 4. mírné sněžení 8/-2 °C
pondělí 22. 4. zataženo 8/0 °C
úterý 23. 4. zataženo 12/3 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi