Obsah

usnesení 17. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 20.8.2007

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________17. schůze rady města konané dne 20.8. 2007_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

I.                   BERE NA VĚDOMÍ :

 

17/  1 Přechod nájmu bytu  v ul. ČSA v Přelouči z pí. L.S. na p. Ing.  

     L.S..

17/  2 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 13.8. 2007.

17/  3 Návrhy variant směny pozemků mezi městem Přelouč a p. Hutlou.

17/  4 Informaci FK Přelouč o stavu zařízení v prostorách tribuny fotbalového stadionu.

 

II.                SCHVALUJE :

 

17/  5 Dodatek nájemní smlouvy na pronájem zemědělských pozemků  uzavřené  dne 22.5. 2002  

     mezi městem Přelouč a p. Jiřím Čermákem.

17/  6 Prodloužení nájemní smlouvy pí. A.K. na byt  v Přelouči na dobu určitou od  1.10. 2007 do  30.9. 2008.

17/  7 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na

           část pozemků p.p.č. 16/3 a p.p.č. 16/49 v k.ú. Klenovka.

17/  8 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.R. na byt v Pře-

          louči na dobu určitou od 1.9. 2007 do 31.12. 2007.

17/  9 Provozní řád sportovního areálu  a veřejného hřiště pro skateboard v Přelouči a text vývěsní ta-

          bule.

17/10 Prodej osobního automobilu Škoda Forman 135 za cenu 13 000,- Kč prostřednictvím 

          autobazaru.

17/11 Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Přelouč a firmou Volaris, s.r.o. Chrudim na

          na prodej části pozemku p.p.č. 776/77.

17/12 Smlouvu o výpůjčce a zajištění občerstvení při konání sportovních akcí mezi SK Kuželky 

          Přelouč a p. Danielem J., Pardubice;

17/13 Výpověď z nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Přelouč a soukromým zemědělcem p. Jiřím 

          Čermákem na zemědělský pozemek p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč o výměře 47 654 m2.

 

   III.      SOUHLASÍ :                    

 

17/14 S uzavřením nájemní smlouvy na byt v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči s 

          manželi S. a M. S.Přelouč, po převodu

          členského podílu v Bytovém družstvu Riegrova – Přelouč z p. ing. K.P. na p. M.

          S..

17/15 S požadavkem příspěvkové organizace Kulturní služby zakoupit osobní počítač včetně  

           programového vybavení v hodnotě cca 50 000,- Kč z investičního fondu.

 

    IV.     ROZHODUJE :

 

17/16 Že zadání podlimitní veřejné zakázky na výstavbu autobusového nádraží bude provedeno for-

          mou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.

 

     V.     STANOVÍ :

 

17/17 Že základním hodnotícím kritériem pro zadání podlimitní veřejné zakázky na výstavbu autobu-

           sového nádraží bude nejnižší nabídková cena.

 

    VI.     JMENUJE :

 

17/18 Hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele

           na výstavbu autobusového nádraží v Přelouči ve složení : Pavel Myška (náhradník Jiří Dobrus-

           ký), Lubomír Novotný (náhradník ing. Jiří Jura), Miroslav Manžel (náhradník ing. Lukáš

           Kuchyňka), Josef Štěpánek (náhradník Jaroslav Zelený).

 

   VII.     DELEGUJE :

 

17/19 Jako zástupce zadavatele do hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím

          řízení pro výběr zhotovitele na výstavbu „autobusového nádraží Přelouč“ p. ing. Ivana Moravce

          (náhradník Irena Burešová).

 

  VIII.     DOPORUČUJE :

 

17/20 Zastupitelstvu města uvolnit z rozpočtu města částku ve výši 40 382,- Kč jako náhradu p. Jiřímu

          Č. za ušlý zisk z části pozemku p.p.č. 541/1 v k.ú. Přelouč za hospodářský rok 

          2007/2008.

17/21 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtových opatření V rozpočtu města na rok 2007 částku ve

          výši 8 000,- Kč pro pěvecký sbor Foerster.

17/22 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtových opatření V rozpočtu města na rok 2007 částku ve

          výši 20 000,- Kč na zpracování studie cyklotras.

 

     IX.     UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

17/23 Z Pokynu tajemníka č. 2/06 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na vý-

          běr zhotovitele studie „severního obchvatu města“.

 

      X.     UKLÁDÁ :

 

17/24 Tajemníkovi MěÚ zpracovat v termínu do 17.9. 2007 analýzu předpokládaných akcí

           financovaných z fondů EU na  území města Přelouče.

17/25 Tajemníkovi MěÚ zajistit prostřednictvím právního oddělení MěÚ právní kroky vedoucí k vy-

           klizení bytu v Přelouči p. A.K.

17/26 Tajemníkovi MěÚ zajistit v termínu do 31.10. 2007 zpracování projektu rekonstrukce sociálního

           zázemí v prostorách FK Přelouč.

 

     XI.     NESCHVALUJE :

 

17/27 Prodloužení nájemní smlouvy p. A.K. na byt v Přelouči.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                          ing. Ivan  M o r a v e c

             starostka                                                                                                místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 27. 5. 2013
Poslední aktualizace: 27. 5. 2013 00:00
Autor: