Obsah

usnesení 14. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 11.6.2007

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________14. schůze rady města konané dne 11.6. 2007_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

      I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

14/  1 Stanovisko odboru  stavebního, vodoprávního a dopravy na řešení dopravy v Přelouči.

14/  2 Splnění úkolu rady města č. 5/26, 5/28, 7/33, 7/36 a 9/31.

14/  3 Odpověď CHKO Kokořínsko k výzvě zastupitelstva města.

14/  4 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 11.6. 2007.

14/  5 Zapůjčení židlí z majetku kulturních služeb obci Strašov.

 

     II.     SCHVALUJE :

 

14/  6 Odměny za 1. pololetí 2007 dle § 134 zák. č. 262/2006 Sb. zákoníku práce pro ředitelé škol

           a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle předloženého návrhu.

14/  7 Odměnu dle § 224, odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb. zákoníku práce ředitelce Základní školy 

          Přelouč,  Masarykovo nám. 45, pí. Mgr. Věře Pětioké.

14/  8 Platový výměr s účinností od 1.7. 2007 nově jmenované ředitelce Základní školy Přelouč, Ma-

          sarykovo nám. 45, Mgr. Haně Konvalinkové.

14/  9 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na

          části pozemků p.p.č. 226/2, p.p.č. 14 a č. 16/3 (PK) v k.ú. Klenovka.

14/10 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Přelouč a p. Lukášem Slabým při pořádání spor-

          tovně kulturních akcí na hrázi písníků Lohenice – Mělice v termínu 29.6. – 1. 7. 2007 a v termí-

          nu 27.7. – 29.7. 2007.

14/11 Přidělení bytu č. 12 v DPS v ul. Za Fontánou pí. M.K., od 15.6. 2007 do 30.6. 2008.

14/12 Odložení 2 dlužných splátek za pronájem restaurace v Občanské záložně p. Pavlu P.,

           Chlumec n. Cidlinou do 31.7. 2007.

14/13 Návrh programu V. zasedání zastupitelstva města dne 21.6. 2007.

14/14 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Pardubického kraje na pořádání XIII. ročníku

          Ceny Františka Filipovského za dabing.

 

  III.     DOPORUČUJE :

 

14/15 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtových opatření IV rozpočtu města na rok 2007 částku

          ve výši 65 000,- Kč Charitě Přelouč na aktivizační a odlehčovací služby pro občany města s

           tím, že částka bude z rozpočtu města uvolněna až po vyúčtování dosud poskytnuté dotace.

14/16 Zastupitelstvu města schválit změnu investorství a bezúplatný převod vodního díla „Kanalizace

           pro rodinné domy Lipiny“ z vlastnictví manželů Dvořákových do vlastnictví města.

14/17 Zastupitelstvu města schválit změnu investorství a bezúplatný převod vodního díla „Vodovod

          Lohenice pro 9 rodinných domů“ z vlastnictví stavebníků do vlastnictví města.

14/18 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření IV rozpočtu města pro rok 2007.

14/19 Zastupitelstvu města zrušit  usnesení IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 26.4.  

          2007, odst. IX.

14/20 Zastupitelstvu města požádat Pardubický kraj o bezúplatný převod bývalé silnice č. II/333 z

          majetku Pardubického kraje na město Přelouč, která byla rozhodnutím odboru dopravy KrÚ

          PK vyřazena ze silniční sítě z důvodu jejího zařazení do sítě místních komunikací města Pře-

          louče. Jedná se o převod pozemků p.p.č. 1791/21 (vzniklý oddělením části pozemku p.p.č.

          1791/19), p.p.č. 1791/11 a p.p.č. 1791/3, p.p.č. 1954, p.p.č. 1956, p.p.č. 1995, vše v k.ú. Pře-

           louč.

 

14/21 Zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 1836/1 v k.ú. Přelouč

          o výměře cca 50 m2 z majetku Pardubického kraje.

14/22 Zastupitelstvu města schválit odkoupení části pozemku p.p.č. 940/1 v k.ú. Přelouč o výměře

          cca 10 m2.

14/23 Zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemků, které jsou ve vlastnictví státu a

          správy Pozemkového fondu ČR, do vlastnictví města: č. 207/3 (PK) v k.ú. Tupesy u Přelouče,

          st.p.č.48/2, st.p.č. 61, p.p.č. 16/1, p.p.č. 35, p.p.č. 38, p.p.č. 58, p.p.č. 80/17, p.p.č. 119, p.p.č.

          239, p.p.č. 240/1, č. 119(PK), č. 251/2 (PK) v k.ú. Štěpánov u Přelouče.

14/24 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu pozemku p.p.č. 546/1 a část pozemku p.p.č.

          541/1 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města za pozemky p.p.č. 1533/2 a st.p.č. 1074/2 v k.ú.

          Přelouč ve vlastnictví státu a správy Pozemkového fondu ČR.

14/25 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 177 v k.ú. Mělice o výměře

          6 298 m2 za cenu minimálně 50 400,- Kč.

14/26 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 152/5 v k.ú. Přelouč o výměře

          294 m2 za cenu minimálně 600,- Kč/m2.

14/27 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 938/1 v k.ú. Přelouč o výmě-

           ře cca 60 m2 za cenu minimálně 600,- Kč/m2.

14/28 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č 917 v k.ú. Přelouč za cenu  

          minimálně 600,- Kč/m2.

14/29 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku st.p.č. 1979 o výměře 607 m2, části po-

          zemku p.p.č. 763/4  a části pozemku p.p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 600,- Kč/m2.

14/30 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 1780/21 v k.ú. Přelouč o vý-

          měře cca 80 m2 za cenu minimálně 600,- Kč/m2.

14/31 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na odprodej 2 volných bytů v čp. 989 v ul. Pardubická a to

          za cenu: byt č. 989/1 o velikosti 2+1  o výměře 60,74 m2 za cenu 900 000,- Kč a byt č. 989/3

          o velikosti 2+1 o výměře 64,97 m2 za cenu 870 000,- Kč.

14/32 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtových opatření IV rozpočtu města na rok 2007 částku ve

          výši 200 000,- Kč na rekonstrukci podlahy v objektu Orla Přelouč.

14/33 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtových opatření IV rozpočtu města na rok 2007 částku ve

          výši 40 000,- Kč na nákup kopírovacího stroje pro potřeby Kulturních služeb města Přelouče.

14/34 Odboru stavebnímu, vodoprávnímu a dopravy prominout místní poplatek za užívání veřejného

          prostranství v lokalitě pod parkem  ve dnech 31.8. – 1.9. 2007 p. Janu B., Přelouč.

 

   IV.     SOUHLASÍ :

 

14/35 S požadavkem příspěvkové organizace Technické služby zakoupit profesionální rotační ručně

          vedenou travní sekačku v hodnotě do 20 000,- Kč z provozní dotace na rok 2007.

14/36 S umístěním reklamního dokumentu „Přelouč v běhu staletí“ na internetovém portálu v.p.s.

          Prosperita na dobu od 11.6. 2007 do 30.6. 2009.

 

    V.     ROZHODUJE :

 

14/37 Že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč

          - I. etapa – část 1“ podal uchazeč:

           - COLAS CZ, a.s.

              sídlo: Kolbenova 259, 198 21 Praha 9

              nabídková cena vč. DPH: 6 439 606,00 Kč

           - ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

              K & N stavební společnost s.r.o.

              sídlo: Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice

              nabídková cena vč. DPH: 6 724 815,00 Kč

 

 

 

           - ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

              Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

              sídlo: Jeronýmova 623, 566 01 Vysoké Mýto

              nabídková cena vč. DPH: 6 803 037,00 Kč

           - ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč :

              STAVO & SACHS Kukleny, s.r.o.

              sídlo: Honkova 272/22, 500 02 Hradec Králové

              nabídková cena vč. DPH: 6 646 186,00 Kč

           - v pátém pořadí se umístil uchazeč:

              Chládek & Tintěra, Pardubice, a.s.

              sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

              nabídková cena vč. DPH: 6 872 296, 00 Kč

           - rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve

             zprávě o hodnocení a posouzení nabídek z 11.6. 2007.

 

  VI.      JMENUJE :

 

14/38 Hodnotící komisi na „dostavbu areálu ZŠ Smetanova – Kladenská ul., Přelouč“ ve složení:

          členové : Pavel Myška, Lubomír Novotný, Miroslav Manžel, Mgr. Vlastimil Rambousek,

          ing. Ivan Moravec,

          náhradníci : ing. Jan Navrátil, Jaroslav Zelený, ing. Lukáš Kuchyňka, Josef Štěpánek, Liboš

          Hujer.

 

  VII.     NEDOPORUČUJE :

 

14/39 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 237/6 o výměře 3 056 m2 v k.ú.

          Přelouč.

14/40 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku č. 125/1 (PK) o výměře 11 358 m2  v

          k.ú.  Škudly u Přelouče.

 

 VIII.     UKLÁDÁ :

 

14/41 Tajemníkovi MěÚ zajistit prostřednictvím právního oddělení MěÚ právní kroky vedoucí k vy-

           klizení náhradního ubytování – bytu v přízemí o 1 místnosti s umyvadlem a s WC na chodbě –

 v ul. Tůmy Přeloučského p. J.K., a to zejména z důvodu neužívání tohoto bytu a neplacení úhrad za jeho užívání od ledna 2007.

 

   IX.     PRODLUŽUJE :

 

14/42 Termín úkolu rady města  č. 10/29 do 31.8. 2007.

 

    X.     NEPRODLUŽUJE :

 

14/43 Po 30.6. 2007 smlouvu o poskytnutí náhradního ubytování v čp. 136 , bytu v přízemí o 1 

místnosti s umyvadlem a WC na chodbě, v ul. Tůmy Přeloučského  p. J.K.  z důvodu neplacení nájemného.

 

 

 

 

 

 

 

      Irena  B u r e š o v á                                                                                 ing. Ivan  M o r a v e c

             starostka                                                                                                      místostarosta

 

 

 


Vytvořeno: 27. 5. 2013
Poslední aktualizace: 27. 5. 2013 00:00
Autor: