Obsah

usnesení 13. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 28.5.2007

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 13. schůze rady města konané dne 28. 5. 2007____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.      BERE NA VĚDOMÍ :

 

13/  1 Stanovisko stavebního úřadu k námitce p. V.M. ve věci změny v užívání budovy

          na st.p.č. 2160 v bývalém areálu Tesly Přelouč.

13/  2 Odpověď Mgr. M.S. na dopis starostky týkající se vypracování znaleckých posud-

           ků na pozemek p.p.č. 94/1 a p.p.č. 94/12.

13/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 17.5. 2007.

13/  4 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 10.5. 2007.

13/  5 Právní stanovisko k oznámenému úmyslu provozovatele Penny Marketu zpoplatnit parkování

          aut na parkovišti před touto provozovnou po 90 minutách.

13/  6 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 21.5. 2007.

13/  7 Statistický přehled o měření nejvyšší dovolené rychlosti v Přelouči a v integrovaných obcích.

13/  8 Zápis z místního šetření v Klenovce o umístění a následném odstranění  3 ks betonových    

          sloupků a 1 ks ocelového úhelníku na obecním pozemku.

13/  9 Stížnost obyvatel SBD v ul. Studentská v Přelouči na hluk na dětském hřišti.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

13/ 10Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na

           části pozemků p.p.č. 1780/8, p.p.č. 1853/22, p.p.č. 1853/28, p.p.č. 1853/29 a p.p.č. 1855/1 v

           k.ú. Přelouč.

13/ 11 Prodloužení nájemní smlouvy pí. H.M. na byt  v Přelouči na dobu určitou od 1.6. 2007 do 31.5. 2008.

13/ 12 Smlouvu o poskytování služeb v oblasti stravování pro účely zabezpečení pečovatelské služby

           uzavřenou mezi městem Přelouč a V+M Nádražní restaurant, s.r.o. s účinností od 1.6. 2007.

13/ 13 S účinností od 1.6. 2007 změnu č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu v Přelouči č. 9/06,

            kterou se plně nahrazují přílohy č. 1A, 1B, 1D, 1F, 1H a příloha č. 3 – Organizační schéma  

            řízení orgánů města, a to dle aktuálního stavu ke dni 1.6. 2007.

13/ 14 Dohodu o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pochá-    

           zejících z domácností se společností EKOLAMP s.r.o.

13/ 15 Smlouvu o poskytnutí finanční dotace č. OŠMS/2007/0352 na realizaci Programu I –Preven-  

           tivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními ziskovými  organiza-             

           cemi.

13/ 16 Dohodu o ukončení smlouvy o poskytování služeb v oblasti stravování pro účely zabezpečení

           pečovatelské služby uzavřenou mezi městem Přelouč a Pronex, v.o.s. ke dni 31.5. 2007.

13/ 17 Umístění reklamní tabule společnosti Excalibur Army, s.r.o.  na budově klubovny Junák  

            Přelouč  v ul. Pardubická  v Přelouči z důvodu poskytnutí finanční dotace.

13/ 18 Zakoupení věcného daru pro trojčata Moravcovy ke Dni dětí v částce do 2 000,- Kč.

13/ 19 Smlouvu o výpůjčce  sbírky paroží z městského  muzea městysu  Choltice na dobu určitou 10

           let.

13/ 20 Uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného za období do 31.12. 2006 a dále dlužného

            nájemného za měsíce duben a květen 2007 (bez dopočítaného poplatku z prodlení a event. ne-

            doplatku z vyúčtování služeb za rok 2006) v celkové částce 12 120,- Kč s pí. N. K.

            Přelouč, a to ve 12ti pravidelných měsíčních splátkách, 1.-11. splát-

            ku od měsíce července 2007 ve výši 1 000,- Kč a poslední 12. splátku nejpozději v měsíci

            červnu 2008 ve výši 1 120,- Kč.

13/21 Prodloužení termínu ke splnění úkolu rady města č. 5/27 do 31.8. 2007.

 

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

13/ 22 S požadavkem komise místní samosprávy Štěpánov pořídit přístřešek na hřiště v ceně do   

           40 000,- Kč z prostředků komise.

13/ 23 Se žádostí ZŠ Smetanova 1509, Přelouč, okres Pardubice o finanční dotaci ze státního rozpočtu

            na Preventivní program realizovaný školou, školským zařízením a NNO.

 

   IV.     JMENUJE :

 

13/ 24 Komisi pro výběrové řízení na pojištění majetku města ve složení: ing. Ivan Moravec, ing.

           Václav Damborský a ing. Ivana Lejhancová.

 

    V.     DOPORUČUJE :

 

13/ 25 Zastupitelstvu města k požadavku Mgr. S. schválit zpracování pouze 1 znaleckého

           posudku na  pozemky p.p.č. 94/1 a p.p.č. 94/12 .

13/ 26 Zastupitelstvu města schválit nový Jednací řád Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Irena   B u r e š o v á                                                                      ing.  Ivan  M o r a v e c

            starostka města                                                                                     místostarosta


Vytvořeno: 27. 5. 2013
Poslední aktualizace: 27. 5. 2013 00:00
Autor: