Obsah

usnesení 12. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 14.5.2007

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

____________________ _12. schůze rady města konané dne 14. 5. 2007_____________________

 

 

Rada města Přelouče :

 

      I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

12/  1 Informace o průběhu přípravy na čerpání finančních prostředků v programovacím období

          2007 – 2013 z fondů Evropské unie.

12/  2 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 25.4. 2007.

12/  3 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

          10.5. 2007.

12/  4 Žádost Charity Přelouč o finanční dotaci ve výši 130 000,- Kč na poskytování sociálně aktivi-

          začních služeb pro občany města.

12/  5 Otevřený dopis občanů města radě města o finanční dotaci Charitě Přelouč.

12/  6 Dopis občanů místní části Mělice o katastrofálním stavu místních komunikací.

12/  7 Informace zástupců společnosti A-sangeo, a.s. o převodu vojenského majetku na město Přelouč.

 

     II.     SCHVALUJE :

 

12/  8 Prodloužení nájemní smlouvy p. A.K. na byt v Přelouči

          na dobu určitou do 31.8. 2007 za podmínky, že uhradí dlužný poplatek z prodlení nejdéle do 15.6. 2007.

12/  9 Prodloužení nájemní smlouvy p. J.S. na byt v  Přelouči na dobu určitou do 30.11. 2007.

12/10 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a Telefónica O2 Czech

          Republic, a.s. na část pozemku p.p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč.

12/11 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s.

          na část pozemku p.p.č. 1794/5 v k.ú. Přelouč.

12/12 Provozní řád koupaliště ve volné přírodě – písník Mělice – Lohenice na rok 2007.

12/13 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Přelouč a Občanským sdružením SK OMT Pardu-

          bice, Pernštýnská 14,  Pardubice při uspořádání závodu v triatlonu „CZECHMAN TRIATLON“

          u písníků Lohenice – Mělice v termínu 9.6. 2007.

12/14 Uzavření dohody s p. J.S, Přelouč

          o splátkách dlužného nájemného za období do 31.3. 2007 v celkové výši 16 068,- Kč v 11ti

          měsíčních splátkách, z toho 1. splátku ve výši 1 500,- Kč nejdéle do 31.5. 2007, 2. – 10. splátku

          ve výši 1 500,- Kč v měsících červnu 2007 až březnu 2008 a 11. splátku ve výši 1 068,- Kč

          nejdéle do 30.4. 2008.

12/15 Uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 1/2007/VPS o zabezpečení možnosti napojení objektů v

           obci  na pult centralizované ochrany provozovaný Městskou policií Přelouč s obcí Valy, a to na

           dobu neurčitou.

12/16 Pronájem části stěny strojovny výtahu budovy čp. 1455 v Přelouči za účelem provozování    

          bezdrátového připojení na internet p. Tomáši N., Svítkov, Pardubice za                

          roční  nájemné 3 000,- Kč.

12/17 Pronájem prodejního místa ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na sezónu

          2007 takto:

           - prodejní místo č. 1 p. M. F.,  Holice za celkovou cenu

             30 000,- Kč,

           - prodejní místo č. 2 pí. L. V., Rosice  za celkovou cenu 32 000,- Kč,

           - prodejní místo č. 7 p. P. M,  Přelouč za celkovou cenu 30 000,- Kč,

           - zbylou část pozemku p.p.č. 66/1 p. M. V., Mělice  za cenu 8 000,- Kč.

 

12/18 Finanční příspěvky ze sportovního fondu:

-          oddílu kopané ve výši 15 000,- Kč

-          oddílu hokejbal ve výši 15 000,- Kč

-          oddílu ragby ve výši 15 000,- Kč

-          oddílu basketbalu ve výši 10 000,- Kč

-          oddílu florbalu Orel ve výši 10 000,- Kč

-          oddílu florbalu Maddox ve výši 5 000,- Kč

-          oddílu nohejbalu Klenovka ve výši 3 000,- Kč.

12/19 Zadávací dokumentaci a pokyny ke zpracování nabídky pro veřejnou zakázku na I. etapu

          dostavby areálu ZŠ v Kladenské ulici v Přelouči.

12/20 Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu ve městě Přelouč.

12/21 Požadavek příspěvkové organizace MŠ Kladenská, Přelouč převést částku ve výši 38 000,- Kč

          z rezervního do investičního fondu.

12/22 Umístění mobilní buňky Hasičskému sboru Přelouč při ČHJ do prostoru sportovního areálu – před ragbyové hřiště.

12/23 S účinností od 1.6. 2007 rozšíření nájemní smlouvy na prostory v budově Agry Přelouč o

          místnost č. 505 pro potřeby MěÚ.

 

   III.     SOUHLASÍ :

 

12/24 S požadavkem příspěvkové organizace MŠ Kladenská, Přelouč nakoupit 3 průmyslové myčky

          na nádobí v pořizovací ceně do 42 000,- Kč/ks z provozní dotace, případně z rezervního fondu.

 

    IV.     UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

12/25 Z Pokynu tajemníka č. 2/06 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na akci

          „Bezpečnostní stojany na kola“ z důvodu neexistence dalších výrobců stojanů.

 

     V.     JMENUJE :

 

12/26 Komisi pro zadání zakázky, hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou

           zakázku na regeneraci panelového sídliště Přelouč – I. etapa – část 1, ve složení: Pavel Myška,

           Lubomír Novotný, Miroslav Manžel, Josef Štěpánek, ing. Lukáš Kuchyňka, Mgr. Lubor Pacák   

           a  Ing. Ivan Moravec.

12/27 Mgr. Hanu Konvalinkovou do funkce ředitelky Základní školy Přelouč, Masarykovo nám. 45

           s účinností od 1.7. 2007.

12/28 Komisi pro výběrové řízení na zakoupení osobního automobilu pro pečovatelskou službu ve

          složení: ing. Ivan Moravec, ing. Václav Damborský a Karel Haspekl.

 

    VI.     ROZHODUJE :

 

12/29 Neobsazovat byt v 1. n.p. velikosti 2+1 o výměře 60,74 m2 a byt ve 2. n.p. velikosti 2+1 o vý-

          měře 66,64 m2 v Pardubické ul., čp. 989 v Přelouči a odprodat je.  

 

   VII.     DOPORUČUJE :

 

12/30 Odboru stavebnímu, vodoprávnímu a dopravy prominout místní poplatek za užívání veřejného

          prostranství u domu čp. 91 v Přelouči pro společnost KOSS Kolín s.r.o. na dobu jednoho měsíce.

12/31 Zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových opatření IV rozpočtu města na rok 2007
částku ve výši 285 000,- Kč na nákup dodávkového automobilu pro potřeby pečovatelské

          služby.

 

 

 

 

 VIII.      PRODLUŽUJE :

 

12/32 Termín splnění úkolu rady města č. 7/35 do 31.7. 2007.

12/33 Termín splnění úkolu rady města č. 5/28 do 30.6. 2007.

 

    IX.     ZAMÍTÁ :

 

12/34 Nabídku uskupení dvou soudních exekutorů a jednoho advokáta na řešení finančních pohledávek města.

12/35 Nabídku inkasní společnosti Moneyback s.r.o. na vymáhání pohledávek města.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       B u r e š o v á   Irena                                                                        ing. M o r a v e c  Ivan

                starostka                                                                                              místostarosta


Vytvořeno: 27. 5. 2013
Poslední aktualizace: 27. 5. 2013 00:00
Autor: