Obsah

usnesení 10. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 2.4.2007

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________ _10. schůze rady města konané dne 2.4. 2007_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

10/  1 Splnění úkolu rady města č. 2/56 , 5/32 a 3/14.

10/  2 Zprávu o činnosti Bezpečnostní rady města Přelouče za rok 2006.

10/  3 Zprávu Policie ČR, obvodního oddělení Přelouč, o bezpečnostní situaci na teritoriu města za

          rok 2006 a postupuje ji k projednání zastupitelstvu města.

10/  4 Informaci Fotbalového klubu Přelouč o počtu členů a vybraných členských příspěvcích za rok

           2006.

10/  5 Stížnost zástupců Bytového družstva Jana Dítěte 1562, 1563, 1564 – 1568 na znečištění v okolí

          domů.

10/  6 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 29.3. 2007.

10/  7 Informaci, že Úřad práce Pardubice nepokryl finančně i personálně požadavek Technických služeb města Přelouče na sezónní zaměstnance.

10/  8 Pokyn tajemníka č. 2/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

10/  9 Prodloužení nájemní smlouvy pí. S.K. na byt. v Přelouči

          na dobu určitou od 1.4. 2007 do 30.6. 2007.

10/10 Prodloužení nájemní smlouvy manželům J a J. S. na byt v Přelouči na dobu určitou od 1.6. 2007 do 31.5. 2012.

10/11 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s.

           na část pozemku p.p.č. 2194/6 v k.ú. Přelouč.

10/12 Pravidla o hospodaření s kulturním fondem.

10/13 Pravidla o hospodaření s fondem - vzdělávací projekty.

10/14 Pravidla o hospodaření se sportovním fondem.

10/15 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 3 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Mělice na úhradu nákladů spojených s výstavou  historické hasičské techniky v Litoměřicích.

10/16 Uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného a vyúčtování služeb za období do 30.9.

           2006 v celkové výši 5 613,- Kč, a to ve 4 měsíčních splátkách, z toho 1.- 3. splátku ve výši

           1 500,- Kč a 4. splátku ve výši 1 113,- Kč, s pí. S.K.,

           bytem Přelouč.

10/17 Podmínky pronájmu pozemků ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na sezónu

          2007.

 

 III.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

10/18 Na pronájem pozemků ke stánkovému prodeji u písníků Lohenice – Mělice pro sezónu 2007.

10/19 Na pronájem části nemovitostí – část stěny strojovny výtahu v objektu č.p. 1455 v ul.  Pardu-

          bická za účelem umístění antény pro bezdrátové připojení na internetu za roční nájemné

          3 000,- Kč bez DPH.

 

  IV.     DOPORUČUJE :

 

10/20 Zastupitelstvu města po projednání závěrečného účtu souhlasit s celoročním hospodařením

          města Přelouče za rok 2006 bez výhrad.

 

 

10/21 Zastupitelstvu města v rámci rozpočtových opatření III rozpočtu města na rok 2007 schválit

          příspěvek Fotbalovému klubu Přelouč ve výši 30 000,- Kč, který bude účelově vázán na údrž-

          bu hřišť.

10/22 Zastupitelstvu města projednat zadání studie severní varianty obchvatu města.

10/23 Zastupitelstvu města projednat zařazení částky ve výši 400 000,- Kč v rámci rozpočtových

          opatření III rozpočtu města na rok 2007 na zpracování studie severního obchvatu města.

10/24 Zastupitelstvu města schválit průzkum prodeje bytů v ul. Československé armády, Tůmy

          Přeloučského a Pardubická  v Přelouči za cenu 2 990,- Kč/m2.

10/25 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtových opatření III rozpočtu města na rok 2007 částku

ve výši 100 000,- Kč na pořízení projektové dokumentace rekonstrukce chodníků v ul. Račanská.

 

  V.     SOUHLASÍ :

 

10/26 S financováním přístřešku nad venkovním pódiem z rozpočtu kulturních služeb v hodnotě do

          50 000,- Kč.

 

VI.      JMENUJE :

 

10/27 Pí. Zdeňku Šefránkovou předsedkyní komise místní samosprávy Tupesy.

 

VII.     NESOUHLASÍ :

 

10/28 S předloženou studií investičního záměru Přelouč p. H. na výstavbu objektu na pozemku

          parc. č. 881/2 v k.ú. Přelouč, jelikož není v souladu s územním plánem města.

 

VIII.     UKLÁDÁ :

 

10/29 Tajemníkovi MěÚ prověřit možnost přestěhování kanceláře Kulturních služeb města a předložit radě města zprávu v termínu do 31.5. 2007.

10/30 Tajemníkovi MěÚ projednat možné řešení výstavby objektu na p.p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč s

           p. H..

10/31 Řediteli Technických služeb města Přelouče zajistit opravy malých sportovních plácků na

          sídlišti.

 

  IX.      ZAMÍTÁ :

 

10/32 Žádost o.s. Kontakt Ústí n. Orlicí o finanční příspěvek na provoz Linky důvěry v Ústí n. Orlicí.

10/33 Nabídku REALBOHEMIA, a.s. na řešení finančních pohledávek města.

10/34 Nabídku FinAll, s.r.o. na řešení finančních pohledávek města.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Irena  B u r e š o v á                                                                        ing. Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                                                                            místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 27. 5. 2013
Poslední aktualizace: 27. 5. 2013 00:00
Autor: