Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 93. schůze rady města konané

dne 5.6.2006

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
93. schůze rady města konané dne 5.6.2006

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

93/ 1 Informativní zprávu týkající se návrhu koncepce rozvoje veřejné zeleně ve vybraných lokalitách ve městě Přelouč a místních částech.
93/ 2 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 24.5.2006.
93/ 3 Splnění úkolu rady města č. 92/26.

II. SCHVALUJE :

93/ 4 Návrh programu XXVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
93/ 5 Udělení ceny „Reprezentant školy“ za školní rok 2005-2006 žákům základních škol dle seznamu.
93/ 6 Výpověď smlouvy o kontrolní činnosti s ON-OK Libina, s.r.o. ke dni 30.6. 2006.
93/ 7 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na části pozemků p.p.č. 776/49 a p.p. č. 776/71 v k.ú. Přelouč.
93/ 8 Uzavření nájemní smlouvy na byt ozn. D4 velikosti 3+kk v ul. Jana Dítěte č.p. 1567 v Přelouči s p. J.M. na dobu neurčitou.
93/ 9 Uzavření dohody o skončení nájmu na pronájem nebytových prostor v č.p.651 v Přelouči mezi městem Přelouč a Sborem církve adventistů sedmého dne.
93/ 10Smlouvu mezi městem Přelouč a obcí Vápno o poskytování pečovatelské služby.
93/11 Vyjímku z pokynu tajemníka č. 3/05 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek“ při výběru zhotovitele přeložky optického kabelu na Masarykově nám.

III. SOUHLASÍ :

93/ 12 Se zařazením ing. Zdeňka Slováčka, Ludmily Marešové a Květy Bocianové do výcvikového programu komunitního plánování.
93/ 13 S převodem členských práv a povinností v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564-1568, z p. ing. M.R., na p. L.D. včetně práva k nájmu k bytu ozn. A7 velikosti 2+1 ve 3. n.p. č.p. 1564 v ul. Jana Dítěte v Přelouči.

IV. ROZDHODUJE :

93/ 14 Že nejvhodnější nabídku na realizaci akce Kuželna - Nerudova ul. v Přelouči podal podle zadávacích podmínek uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou:
- obchodní jméno SOSTAF Heřmanův Městec, s.r.o. sídlo: Nový Dvůr 908, 538 03 Heřmanův Městec nabídková cena vč. DPH: 9 092 790,- Kč
dále rada rozhoduje, že ve druhém pořadí se umístil uchazeč:
- obchodní jméno Rudolf Kmoch, s.r.o. sídlo: U Kamenné vily 513, 530 03 Pardubice nabídková cena vč. DPH: 9 852 356,- Kč
ve třetím pořadí se umístila nabídka:
- obchodní jméno Realitní a stavební společnost s r.o. sídlo: Žitenická 10, 286 01 Čáslav nabídková cena vč. DPH: 9 959 195,- Kč
ve čtvrtém pořadí se umístila nabídka:
- obchodní jméno DOMEC s.r.o. sídlo: Na Vitálně 84, 530 03 Pardubice nabídková cena vč. DPH: 10 343 766,-Kč
v pátém pořadí se umístila nabídka:
- obchodní jméno: KONSTAV a.s. sídlo: Ovčárecká 333, 280 00 Kolín V nabídková cena vč. DPH: 11 183 170,- Kč, rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5.6. 2006.
93/ 15 O ukončení užívání bytu č. 1 v ul. Pražská,čp. 921 v Přelouči p. A.K. z důvodu neplacení nájemného a vyzývá k vyklizení bytu do 20.6. 2006.

V. DOPORUČUJE :

93/ 16 Zastupitelstvu města Přelouče schválit rozpočtové opatření III rozpočtu města pro rok 2006.
93/ 17 Zastupitelstvu města Přelouče schválit dodatek č. 2 ke kupní smlouvě ze dne 26.10. 2005 uzavřené mezi městem Přelouč a Diakonií ČCE – středisko Přelouč.
93/ 18 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr :
- na prodej pozemku p.p.č. 1780/43 o výměře 5 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 200,- Kč/m2
- na směnu pozemku p.p.č. 1780/42 o výměře 11 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města za pozemek p.p.č. 13/3 o výměře 8 m2 v k.ú. Přelouč za cenu dle znaleckého posudku.
93/ 19 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit část usnesení XXV. zasedání zastupitelstva města ze dne 20.4. 2006, odst. III, bod 17) tak, že se z textu vypouští pozemek p.p.č. 1417/133 o výměře 42 m2.
93/ 20 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr:
a) na prodej pozemku p.p.č. 1417/133 o výměře 42 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 20,- Kč/m2,
b) na prodej pozemků p.p.č. 461/4 o výměře 4 964 m2, p.p.č. 461/16 o výměře 34 m2, p.p.č. 461/17 o výměře 70 m2, p.p.č. 461/18 o výměře 85 m2, st.p.č. 1900 o výměře 250 m2, st.p. č. 2364 o výměře 46 m2 a st.p.č. 2366 o výměře 29 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 35 000,- Kč,
c) na prodej části pozemku p.p.č. 491/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 1 190 m2 za cenu minimálně 100,-Kč/m2,
d) na prodej části pozemku p.p.č. 75/36 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře cca 700 m2 za cenu minimálně 150,-Kč/m2, e) na prodej pozemků v k.ú. Přelouč, které budou dotčeny stavbou vodního díla „Nový plavební stupeň Přelouč“: LV10010 (Město Přelouč je výlučným vlastníkem pozemků) st.p.č. 1075, st.p.č. 2151, část p.p.č. 349/1, část p.p.č. 349/3, p. p.č. 349/5, p.p.č. 349/6, část p.p.č. 427/13, část p.p.č. 433/1, část p.p.č. 433/3, p.p.č. 1767/1, p.p.č. 1767/2, p.p.č. 1767/3, část p.p.č. 1771/1, část p.p.č. 1771/2, část p.p.č. 1778, část p. p.č. 1857/31, část p.p.č. 1857/41, p.p.č. 1857/42, p.p.č. 2251/2, p.p.č. 2251/34, p.p.č. 2251/35, p.p.č. 2251/36, část p. p.č. 2251/37, p.p.č. 2260/1 LV 1301 (Město Přelouč je spoluvlastníkem 1 pozemků) část p.p.č. 2251/6, p.p.č. 2251/18, p.p.č. 251/19, p.p.č. 2251/20, část p.p.č. 2251/21, část p.p.č. 2260/16, f) na prodej pozemků v k.ú. Mělice, které budou dotčeny stavbou „Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi“: část p.p.č. 41/14, část p.p.č. 41/15, část p.p.č. 41/16, část č. 41/14 (PK), část č. 41/18 (PK), část p.p.č. 41/22, část p.p.č. 41/23.
93/21 Zastupitelstvu města Přelouče schválit bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Východočeské státní lesy Hradec Králové, s.p. a Lesy České republiky, s.p.: k. ú. Přelouč: p.p.č. 439/1, část p.p.č. 439/2, p.p.č. 461/1, p.p.č. 461/3, p.p.č. 461/5, p.p.č. 461/7, p.p.č. 461/8, p.p.č. 461/19, p. p.č. 461/20, p.p.č. 461/22, p.p.č. 461/23, část p.p.č. 463/1, p.p.č. 463/3, p.p.č. 463/4, p.p.č. 463/5, p.p.č. 463/6, p.p.č. 463/12, p.p. č. 1930 k.ú. Klenovka: část p.p.č. 162/1, p.p.č. 162/2.
93/ 22 Zastupitelstvu města Přelouče schválit p. Pavla Myšku delegátem města Přelouč na jednání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. konané dne 22.6. 2006 v Pardubicích v Domě kultury Dukla Pardubice.
93/23 Zastupitelstvu města Přelouče uložit delegátovi města Přelouče p. Pavlu Myškovi hlasovat na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. pro schválení smlouvy o prodeji aktiv BČOV v Pardubicích – Semtíně mezi společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČ: 60108631 jako kupujícím a společností Synthesia, a.s., IČ: 60108916 jako prodávajícím s tím, že smlouva bude přílohou č.1 tohoto usnesení a s tím, že platnost tohoto usnesení nemění ty případné změny smlouvy, které zcela jednoznačně přispějí ke zlepšení podmínek kupující strany. Usnesení je závazné pro hlasování zástupce města Přelouč na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. s tímto bodem jednání.
93/24 Zastupitelstvu města Přelouče neschválit návrh smlouvy o prodeji části podniku a neschválení návrhu smlouvy o provozování vodárenské infrastruktury mezi společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. IČ: 60108631 jako prodávajícím a pronajímatelem společností Pardubická provozní, a.s., IČ:26013584 jako kupujícím a provozovatelem s tím, že obě smlouvy budou přílohou č.2 k tomuto usnesení. Usnesení je závazné pro hlasování zástupce města Přelouč na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. s těmito body jednání.
93/25 Zastupitelstvu města Přelouče souhlasit s poskytnutím ručitelského prohlášení města Přelouče pro společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ve výši odpovídající podílu na základním kapitálu společnosti s tím, že text ručitelského prohlášení bude předmětem samostatného schvalovacího usnesení.
93/26 Zastupitelstvu města Přelouče zařadit do úpravy rozpočtu III rozpočtu města na rok 2006 částku ve výši 300 000 Kč na přeložku optického kabelu na Masarykově nám. pro městský kamerový a dohlížecí systém.
93/27 Zastupitelstvu města Přelouče zařadit do úpravy rozpočtu III rozpočtu města na rok 2006 částku ve výši 450 000 Kč na instalaci tří parkovacích automatů.
93/28 Zastupitelstvu města Přelouče stanovit na volební období 2006 – 2010 počet členů Zastupitelstva města Přelouče na 21.
93/29 Zastupitelstvu města Přelouče schválit systém zpoplatněného stání osobních vozidel v oblasti mezi Sokolovským nám. a Václavským nám. v Přelouči.

VI. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

93/ 30 Na výpůjčku nebytových prostor v č.p. 651 v ul. Pardubická v Přelouči o výměře cca 30 m2 pravidelně na 2 hodiny týdně v dopoledních hodinách.

VII. ZAMÍTÁ :

93/ 31 Žádost Charity Přelouč na poskytnutí části výtěžku z místních poplatků za výherní hrací přístroje za rok 2005. Usnesením zastupitelstva města částka použita na úhradu nákladů pečovatelské služby Přelouč.
93/32 Žádost Agentury komplexní domácí péče Přelouč o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města na nákup zdravotního materiálu.

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
zataženo 22 °C 13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C
úterý 18. 6. zataženo 29/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi