Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 63. schůze rady města konané

dne 11.4.2005

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
63. schůze rady města konané dne 11.4.2005

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

63/ 1 Zprávu o požáru ve společnosti Excalibur Army spol. s r.o. v ul. Tovární 1553 v Přelouči dne 16.3. 2005.
63/ 2 Zprávu o plnění Programového prohlášení rady města za rok 2004.
63/ 3 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 6.4. 2005.
63/ 4 Výsledky banchmarkingu za rok 2003.
63/ 5 Předání Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města Přelouče p. Dušanu Kulkovi, kterému vznikl mandát dnem 1.4. 2005.
63/ 6 Splnění úkolu č. 57/25 a č. 60/31.
63/ 7 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 11.4. 2005.
63/ 8 Dopis rodičů žáků třídy 3.A Základní školy Smetanova v Přelouči ve věci prověření výpovědi učitelky pí. Mgr. D.V. zaslaný na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství.
63/ 9 Informaci o rekonstrukci komunikace ul. Labská a Vratislavské nám. v Přelouči.
63/10 Prezentaci firmy Kiekert – CZ.

II. SCHVALUJE :

63/11 Prodloužení termínu podání žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Rekonstrukce městského parku Přelouč – vegetační úpravy“ do 31.12. 2005.
63/12 Zadávací podmínky „Oprava chodníků v ul. Pražská" zjednodušené výzvy a seznam firem rozšířený o Stavební podnik Přelouč, kterým bude výzva k vypracování a podání návrhu cenové nabídky zaslána.
63/13 Uzavření dohody o splátkách dlužných úhrad za ubytování v městské ubytovně v celkové výši 16 520,-Kč s příslušenstvím v 9-ti měsíčních splátkách s p. P. Ř.
63/14Znění odpovědi pí. R. Č. k její žádosti na opravu, úpravu či doplnění návrhu kupní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 134 v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči.
63/15 Zadávací podmínky zjednodušené výzvy a seznam firem, kterým bude výzva k vypracování a podání návrhu cenové nabídky na realizaci „Průmyslová zóna Přelouč – prodloužení stávajících inženýrských sítí“ zaslána.
63/16Pronájem prodejního místa ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na sezónu 2005 takto:
- prodejní místo č.2 pí. L. V. za cenu 33 000,- Kč,
- prodejní místo č. 6 pí. J.P. za cenu 27 500,- Kč,
- prodejní místo č. 7 p. L R. za cenu 30 100,- Kč,
- zbylou část pozemku p.p.č. 66/1 p.M.V., za cenu 8 000,- Kč.
63/17 Pronájem části pozemku p.p.č. 112/1 o výměře cca 70 m2 p. J.J., za cenu 140,-Kč/ týden
63/18 Pronájem části pozemku p.p.č. 1471/1 o výměře cca 20 m2 p. D.P., za cenu 140,-Kč/týden.
63/19 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem ubytovny v č.p. 1414 v Přelouči.
63/20 Uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy s provozovatelem restaurace Záložna ke dni 30.4. 2005.
63/21 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 1 200,-Kč pí. R. N. na úhradu nákladů na pobyt ve škole v přírodě pro osobního asistenta postiženého syna.

III. JMENUJE :

63/22Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci „Opravy chodníků v ul. Pražská“ ve složení: Pavel Myška, Lubomír Novotný, Miroslav Manžel, Jaroslav Kocourek a Josef Štěpánek.
63/23Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci „Průmyslová zóna Přelouč – prodloužení stávajících inženýrských sítí“ ve složení:
Pavel Myška, Lubomír Novotný, Miroslav Manžel, Jaroslav KocouRek, Josef Štěpánek.
63/24Komisi pro výběr firmy na zajištění BOZP a PO pro město Přelouč ve složení: Jaroslav Paďour, ing. Václav Damborský a Helena Vítková.

IV. SOUHLASÍ :

63/25S umístěním internetové antény Občanského sdružení „Internet Lohenice“ v objektu úřadovny Lohenice č.p. 27.
63/26 Se členstvím p.J. B. v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564-1568 a s přidělením bytu velikosti 2+1 o výměře 84,47 m2, ozn. C6 ve 3. n.p. domu III v bytové výstavbě v Pardubické ul. v Přelouči.
63/27 Se zadáním projektové dokumentace na rekonstrukci č.p.47 na Masarykově nám. v Přelouči za cenu 317 730,- Kč firmě 2H Projekt, s.r.o. Praha.
63/28 S opravou místní komunikace v místní části Lhota za cenu 200 000,-Kč bez výběrového řízení.

V. ROZHODUJE :

63/29 O zařazení bytu č. 10 v č.p. 134 v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči v případě nepřijetí předloženého návrhu kupní smlouvy pí. R. Č. ve stanovené lhůtě do II. kola prodeje bytů v souladu s „Pravidly pro prodej bytů…“.
63/30 O zvýšení příspěvku budoucích nájemců bytů v bytové výstavbě v Pardubické ul. v Přelouči na infrastrukturu ze 30 000,-Kč na 110 000,- Kč s tím, že výše členských vkladů členů bytových družstev, uvedených v rozhodnutích o přidělení bytu a závazcích ke splacení členského podílu, se tímto rozhodnutím nemění.

VI. DOPORUČUJE :

63/31 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na pronájem nebytových prostor v č.p. 651 v ul. Pardubická v Přelouči o výměře cca 30 m2 každý pátek v čase mezi 14.00-17.00 hod. za cenu miniválně 400,-Kč/měs.
63/32 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na pronájem nebytových prostor v č.p. 651 v ul. Pardubická v Přelouči o výměře cca 30 m2 každou sobotu v čase mezi 9.00-13.00 hod. za cenu minimálně 400,-Kč/měs.
63/33 Zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města Přelouče za rok 2004 bez výhrad.

VII. STANOVÍ :

63/34 Počet oddělení v MŠ Za Fontánou na dvě od školního roku 2005/6.

VIII. PRODLUŽUJE :

63/35 Termín pí. R. Č. pro přijetí návrhu kupní smlouvy na byt v předloženém znění do 10 pracovních dnů od jeho převzetí.

IX. ZAMÍTÁ :

63/36 Žádost pí. R. Č. na opravu, úpravu či doplnění návrhu kupní smlouvy na byt.

X. UKLÁDÁ :

63/37 Vedoucímu odboru SMI MěÚ Přelouč p. Pavlu Myškovi zajistit přípravu projektové dokumentace na rekonstrukci MŠ Za Fontánou pro dvě oddělení v termínu do 31.10. 2005.
63/38 Právnímu odd. MěÚ nabídnout uživatelům bytů č.p. 1337 a 1338 v ul. Sportovní v Přelouči uzavření nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou.
63/39 Řediteli Technických služeb p. Karlu Šilhavému zajistit úklid prostoru v areálu pod parkem v termínu do 1.5. 2005.
63/40 Komisi sportovní a komisi pro rozvoj města specifikovat potřeby prostor pro zadání projektové dokumentace na výstavbu tělocvičny a mozhosti využití prostor bývalé restaurace Záložny v termínu do 22.4. 2005.
63/41 Právnímu odd. MěÚ po květnové konzultaci s Krajským úřadem v případě jeho kladného stanoviska připravit obecně závaznou vyhlášku obsahující stanovení zavíracích hodin pro restaurace a herny ve městě Přelouč.

XI. ODVOLÁVÁ :

63/42 Z funkce ředitele Základní školy Přelouč, Smetanova 1509 Mgr. F.J. z důvodu závažného porušení právních povinností vyplývajících z vykonávané funkce podle ust. § 166, odst. 5, písm. a) zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, školním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dnem doručení odvolání.
63/43 Na vlastní žádost členky komise SPOZ pí. v.K.a pí. L. B.

XII. JMENUJE :

63/44 Členy komise SPOZ: pí. V.P.a pí. L. T.

XIII. POVĚŘUJE :

63/45 Řízením resp. výkonem pravomocí ředitele Základní školy Přelouč, Smetanova 1509 stanovených obecně závaznými právními předpisy do doby jmenování nového ředitele vybraného v rámci konkursního řízení Mgr. E. B.

XIV. DELEGUJE :

63/46 Jaroslava Paďoura jako člena komise pro výběrové řízení - úředník sociálního odboru MěÚ.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

S baterkou do knihovny

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi