Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 56. schůze rady města konané

dne 17.1.2005

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
56. schůze rady města konané dne 17.1.2005

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

56/ 1 Vyjádření ing.arch. P. M., ing. arch. M.K. a odboru stavebního, vodoprávního a dopravy návrhu změnit předložený koncept nového územního plánu města Přelouče – u plochách sousedících s ul. Sportovní a zachovat využití stejné se současným ÚPSÚ Přelouč.
56/ 2 Vyjádření ke zrušení veřejných telefonních stanic (VTS) v místních částech.
56/ 3 Žádost obyvatel č.p. 1501 a 1502 v Přelouči o vrácení části nájemného.
56/ 4 Splnění úkolu č. 51/34.

II. SCHVALUJE :

56/ 5 Návrh programu XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
56/ 6 Výsledky výběrového řízení na zpracování lesních hospodářských osnov Přelouč sever a uzavření smlouvy o dílo na jejich vyhotovení s firmou Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. dle nabídky č. 1 zápisu z vyhodnocení nabídek.
56/ 7 Odklad platby nájemného za pronájem zemědělských pozemků za hospodářský rok 2004-2005 s tím, že nájemce zároveň s opožděnou platbou uhradí příslušný úrok z prodlení.
56/ 8 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v ul. Pardubická, č.p. 989 v Přelouči na dobu určitou od 1. 2. 2005 do 31.1. 2006.
56/ 9 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v Palackého ul., č.p. 923 v Přelouči na dobu určitou od 1. 2.2005 do 31.1. 2006.
56/10 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 na Masarykově nám. č.p. 1 v Přelouči na dobu určitou od 1.2. 2005 do 31.1. 2006.
56/11 Rozpočtová opatření IV.A (schválení dotací) rozpočtu města roku 2004.
56/12 Změnu osobního ohodnocení ředitelky ZUŠ Přelouč, K. H. Máchy 325 s platností od 1.1. 2005.
56/13 Platový výměr, ved. příspěvkové organizace „Kulturní služby města Přelouče“, s platností od 1.1. 2005
56/14 Odměny členům komisí zřizovaných radou města za období od 1.1. 2004 do 31.12. 2004, kteří nejsou zaměstnanci MěÚ, v této výši:
- komise přestupková, komise SPOZ 1.500,-Kč/člen/rok,
- komise školská a kulturní, komise sociálně zdravotní, komise
bezpečnostní a dopravní, komise sportovní, komise pro rozvoj města, komise místní samosprávy Lhota – Škudly, Štěpánov, Tupesy a Mělice 800,-Kč/člen/rok.
56/15 Prodej vyřazené stavební buňky užívané na základě smlouvy o výpůjčce Technickými službami města Přelouče, inv. č. 50001 za odvoz a cenu 1 000,-Kč.
56/16 Obsah pracovní náplně dle návrhu pro funkci provozář - správce sportovišť – zařazení v 6. platové třídě v oddělení hospodářské správy MěÚ.
56/17 V souladu s ustanovením čl. 6, odst.4, písm. a) OZV č. 2/2003 výjimku pro Gymnázium Přelouč na pořádání nočních hudebních produkcí v sále Občanské záložny ve dnech 12.2. a 19.2.2005 v čase od 22.00 hod. do 04.00 hod.
56/18 V souladu s ustanovením čl. 6, odst.4, písm. a) OZV č. 2/2003 výjimku pro Myslivecké sdružení Břehy – Lohenice na pořádání noční hudební produkce v Lohenicích dne 21.1. 2005 v čase od 22.00 hod. do 03.00 hod. dne 22.1. 2005.
56/19 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 3000,- Kč pro trojčata Moravcovy u příležitosti 1. výročí narození.

III. PŘEDKLÁDÁ :

56/20 Zastupitelstvu města Přelouče k dalšímu projednání vyjádření ing. arch. P.M., ing. arch. M.K. a odboru stavebního, vodoprávního a dopravy k návrhu změnit předložený koncept nového územního plánu města Přelouče – u plochách sousedících s ulicí Sportovní a zachovat využití stejné se současným ÚPSÚ Přelouč.

IV. DOPORUČUJE :

56/21 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 75/5 o výměře 78 m2 v k.ú. Mělice za cenu minimálně 100,-Kč/m2.
56/22 Zastupitelstvu města Přelouče stanovit měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1.1. 2005 v této výši:
- člen rady města 1 560,- Kč,
- člen zastupitelstva města 520,-Kč,
- předseda komise výboru 1 280,- Kč.
56/23 Zastupitelstvu města stanovit s účinností od 1.1. 2005 měsíční odměnu předsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, ve výši 1 280,- Kč.
56/24 Zastupitelstvu města Přelouče schválit odměny členům výborů za práci v roce 2004, kteří nejsou zaměstnanci MěÚ, v této výši:
- výbor kontrolní, finanční a majetkový 800,-Kč/člen/rok
- osadní výbor Lohenice, Klenovka 800,-Kč/člen/rok.
56/25 Zastupitelstvu města Přelouče uložit předsedům výborů zřizovaných zastupitelstvem města přerozdělit v termínu do 28.2. 2005 odměny za rok 2004 mezi jednotlivé členy výborů dle jejich aktivity.
56/26 Zastupitelstvu města Přelouče schválit rozpočtové opatření – zvýšení provozní dotace pro příspěvkovou organizaci Technické služby města Přelouče o částku 350 000,-Kč – z důvodu úpravy mezd zaměstnanců v souvislosti se změnou Nařízení vlády č. 330/2003 Sb. ze dne 1.12. 2004 a souvisejících nákladů na sociální a zdravotní pojištění.
56/27 Zastupitelstvu města Přelouče vyjádřit souhlas se zřízením věcného břemene na p.p.č. 396/1, p.p.č. 369/39, p.p.č. 369/40 a budovách na těchto pozemcích stavěných, vše v k.ú. Přelouč ve prospěch Českého Telecomu, a.s.

V. STANOVÍ :

56/28 Cenu kalendáře města Přelouč 2005 na 45,-Kč/ks. Při odběru nad 50 ks na 40,-Kč/ks.

VI. JMENUJE :

56/29 Výběrovou komisi k provedení výběrového řízení a předložení návrhu ke schválení radě města na funkci provozář - správce sportovišť ve složení: Helena Vítková, Karel Haspekl a Jaroslav Kocourek.

VII. NEDOPORUČUJE :

56/30 Zastupitelstvu města Přelouče schválit výplatu finančních prostředků z rozpočtu města do fondu oprav majitelů bytů v č.p. 1501 a 1502 v ul. Pardubická Přelouč.
56/31 Zastupitelstvu města Přelouče souhlasit s poskytnutím práva užívání vodní plochy – zřízení další plavební dráhy (za poloostrovem) na písnících Lohenice – Mělice dle požadavku Klubu vodního lyžování Přelouč.

VIII. NESOUHLASÍ :

56/32 Se žádostí na snížení nájemného za byt č. 1 na Masarykově nám. č.p. 1 v Přelouči z důvodu nižší kvality bytu.
56/33 Se záměnou materiálu protihlukové stěny za prosklené panely z důvodu vysokých pořizovacích nákladů na stavbě 76 bytových jednotek v ul. Pardubická v Přelouči.

IX. NEPROMÍJÍ :

56/34 Na návrh správce poplatku poplatek z komunálního odpadu za roky 2002, 2003 a 2004 p. K.D., bytem Masarykovo nám. 25 v Přelouči, v celkové výši 1 525,-Kč.
56/35 Na návrh správce poplatku poplatek z komunálního odpadu za roky 2002, 2003 a 2004 M.D. nar. 1957 bytem Masarykovo nám. 25 v Přelouči, v celkové výši 1 525,-Kč.

X. NEPŘIJÍMÁ :

56/36 Návrh spoluvlastníků zastoupených Mgr. M.S. na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 94/1 a 94/12 v k.ú. Přelouč (park u rybníčka).

XI. UKLÁDÁ :

56/37 Předsedům komisí zřizovaných radou města přerozdělit v termínu do 28.2. 2005 odměny za rok 2004 mezi jednotlivé členy komisí dle jejich aktivity.

XII. ZAMÍTÁ :

56/38 Žádost Fotografie Pardubice o finanční příspěvek na vybudování sociálního zařízení v č.p. 2 v ul. Pražská v Přelouči.
56/39 Žádost Autoškoly Peml s.r.o., Pražská 12, Přelouč o pronájem garáže v objektu ZŠ v ul. Kladenská v Přelouči.

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
slabý déšť 6 °C 0 °C
neděle 21. 4. mírné sněžení 8/-2 °C
pondělí 22. 4. zataženo 8/0 °C
úterý 23. 4. zataženo 12/3 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi