Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 56. schůze rady města konané

dne 17.1.2005

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
56. schůze rady města konané dne 17.1.2005

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

56/ 1 Vyjádření ing.arch. P. M., ing. arch. M.K. a odboru stavebního, vodoprávního a dopravy návrhu změnit předložený koncept nového územního plánu města Přelouče – u plochách sousedících s ul. Sportovní a zachovat využití stejné se současným ÚPSÚ Přelouč.
56/ 2 Vyjádření ke zrušení veřejných telefonních stanic (VTS) v místních částech.
56/ 3 Žádost obyvatel č.p. 1501 a 1502 v Přelouči o vrácení části nájemného.
56/ 4 Splnění úkolu č. 51/34.

II. SCHVALUJE :

56/ 5 Návrh programu XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
56/ 6 Výsledky výběrového řízení na zpracování lesních hospodářských osnov Přelouč sever a uzavření smlouvy o dílo na jejich vyhotovení s firmou Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. dle nabídky č. 1 zápisu z vyhodnocení nabídek.
56/ 7 Odklad platby nájemného za pronájem zemědělských pozemků za hospodářský rok 2004-2005 s tím, že nájemce zároveň s opožděnou platbou uhradí příslušný úrok z prodlení.
56/ 8 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v ul. Pardubická, č.p. 989 v Přelouči na dobu určitou od 1. 2. 2005 do 31.1. 2006.
56/ 9 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v Palackého ul., č.p. 923 v Přelouči na dobu určitou od 1. 2.2005 do 31.1. 2006.
56/10 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 na Masarykově nám. č.p. 1 v Přelouči na dobu určitou od 1.2. 2005 do 31.1. 2006.
56/11 Rozpočtová opatření IV.A (schválení dotací) rozpočtu města roku 2004.
56/12 Změnu osobního ohodnocení ředitelky ZUŠ Přelouč, K. H. Máchy 325 s platností od 1.1. 2005.
56/13 Platový výměr, ved. příspěvkové organizace „Kulturní služby města Přelouče“, s platností od 1.1. 2005
56/14 Odměny členům komisí zřizovaných radou města za období od 1.1. 2004 do 31.12. 2004, kteří nejsou zaměstnanci MěÚ, v této výši:
- komise přestupková, komise SPOZ 1.500,-Kč/člen/rok,
- komise školská a kulturní, komise sociálně zdravotní, komise
bezpečnostní a dopravní, komise sportovní, komise pro rozvoj města, komise místní samosprávy Lhota – Škudly, Štěpánov, Tupesy a Mělice 800,-Kč/člen/rok.
56/15 Prodej vyřazené stavební buňky užívané na základě smlouvy o výpůjčce Technickými službami města Přelouče, inv. č. 50001 za odvoz a cenu 1 000,-Kč.
56/16 Obsah pracovní náplně dle návrhu pro funkci provozář - správce sportovišť – zařazení v 6. platové třídě v oddělení hospodářské správy MěÚ.
56/17 V souladu s ustanovením čl. 6, odst.4, písm. a) OZV č. 2/2003 výjimku pro Gymnázium Přelouč na pořádání nočních hudebních produkcí v sále Občanské záložny ve dnech 12.2. a 19.2.2005 v čase od 22.00 hod. do 04.00 hod.
56/18 V souladu s ustanovením čl. 6, odst.4, písm. a) OZV č. 2/2003 výjimku pro Myslivecké sdružení Břehy – Lohenice na pořádání noční hudební produkce v Lohenicích dne 21.1. 2005 v čase od 22.00 hod. do 03.00 hod. dne 22.1. 2005.
56/19 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 3000,- Kč pro trojčata Moravcovy u příležitosti 1. výročí narození.

III. PŘEDKLÁDÁ :

56/20 Zastupitelstvu města Přelouče k dalšímu projednání vyjádření ing. arch. P.M., ing. arch. M.K. a odboru stavebního, vodoprávního a dopravy k návrhu změnit předložený koncept nového územního plánu města Přelouče – u plochách sousedících s ulicí Sportovní a zachovat využití stejné se současným ÚPSÚ Přelouč.

IV. DOPORUČUJE :

56/21 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 75/5 o výměře 78 m2 v k.ú. Mělice za cenu minimálně 100,-Kč/m2.
56/22 Zastupitelstvu města Přelouče stanovit měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1.1. 2005 v této výši:
- člen rady města 1 560,- Kč,
- člen zastupitelstva města 520,-Kč,
- předseda komise výboru 1 280,- Kč.
56/23 Zastupitelstvu města stanovit s účinností od 1.1. 2005 měsíční odměnu předsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, ve výši 1 280,- Kč.
56/24 Zastupitelstvu města Přelouče schválit odměny členům výborů za práci v roce 2004, kteří nejsou zaměstnanci MěÚ, v této výši:
- výbor kontrolní, finanční a majetkový 800,-Kč/člen/rok
- osadní výbor Lohenice, Klenovka 800,-Kč/člen/rok.
56/25 Zastupitelstvu města Přelouče uložit předsedům výborů zřizovaných zastupitelstvem města přerozdělit v termínu do 28.2. 2005 odměny za rok 2004 mezi jednotlivé členy výborů dle jejich aktivity.
56/26 Zastupitelstvu města Přelouče schválit rozpočtové opatření – zvýšení provozní dotace pro příspěvkovou organizaci Technické služby města Přelouče o částku 350 000,-Kč – z důvodu úpravy mezd zaměstnanců v souvislosti se změnou Nařízení vlády č. 330/2003 Sb. ze dne 1.12. 2004 a souvisejících nákladů na sociální a zdravotní pojištění.
56/27 Zastupitelstvu města Přelouče vyjádřit souhlas se zřízením věcného břemene na p.p.č. 396/1, p.p.č. 369/39, p.p.č. 369/40 a budovách na těchto pozemcích stavěných, vše v k.ú. Přelouč ve prospěch Českého Telecomu, a.s.

V. STANOVÍ :

56/28 Cenu kalendáře města Přelouč 2005 na 45,-Kč/ks. Při odběru nad 50 ks na 40,-Kč/ks.

VI. JMENUJE :

56/29 Výběrovou komisi k provedení výběrového řízení a předložení návrhu ke schválení radě města na funkci provozář - správce sportovišť ve složení: Helena Vítková, Karel Haspekl a Jaroslav Kocourek.

VII. NEDOPORUČUJE :

56/30 Zastupitelstvu města Přelouče schválit výplatu finančních prostředků z rozpočtu města do fondu oprav majitelů bytů v č.p. 1501 a 1502 v ul. Pardubická Přelouč.
56/31 Zastupitelstvu města Přelouče souhlasit s poskytnutím práva užívání vodní plochy – zřízení další plavební dráhy (za poloostrovem) na písnících Lohenice – Mělice dle požadavku Klubu vodního lyžování Přelouč.

VIII. NESOUHLASÍ :

56/32 Se žádostí na snížení nájemného za byt č. 1 na Masarykově nám. č.p. 1 v Přelouči z důvodu nižší kvality bytu.
56/33 Se záměnou materiálu protihlukové stěny za prosklené panely z důvodu vysokých pořizovacích nákladů na stavbě 76 bytových jednotek v ul. Pardubická v Přelouči.

IX. NEPROMÍJÍ :

56/34 Na návrh správce poplatku poplatek z komunálního odpadu za roky 2002, 2003 a 2004 p. K.D., bytem Masarykovo nám. 25 v Přelouči, v celkové výši 1 525,-Kč.
56/35 Na návrh správce poplatku poplatek z komunálního odpadu za roky 2002, 2003 a 2004 M.D. nar. 1957 bytem Masarykovo nám. 25 v Přelouči, v celkové výši 1 525,-Kč.

X. NEPŘIJÍMÁ :

56/36 Návrh spoluvlastníků zastoupených Mgr. M.S. na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 94/1 a 94/12 v k.ú. Přelouč (park u rybníčka).

XI. UKLÁDÁ :

56/37 Předsedům komisí zřizovaných radou města přerozdělit v termínu do 28.2. 2005 odměny za rok 2004 mezi jednotlivé členy komisí dle jejich aktivity.

XII. ZAMÍTÁ :

56/38 Žádost Fotografie Pardubice o finanční příspěvek na vybudování sociálního zařízení v č.p. 2 v ul. Pražská v Přelouči.
56/39 Žádost Autoškoly Peml s.r.o., Pražská 12, Přelouč o pronájem garáže v objektu ZŠ v ul. Kladenská v Přelouči.

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 6 °C
pondělí 29. 5. jasno 21/7 °C
úterý 30. 5. jasno 21/9 °C
středa 31. 5. jasno 16/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi