Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pravidla a dokumenty města

Zde naleznete dokumenty týkající se města Přelouč.

 

 

Před podáním žádosti doporučujeme seznamit se s níže uvedenými pravidly. 

 


Pravidla pro nájem a pacht pozemků ve vlastnictví města Přelouč

Znak města Přelouč

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Těmito pravidly se řídí pacht a nájem pozemků ve vlastnictví města, vyjma pachtu a nájmu kratšího 30 dnů. V případě takovýchto krátkodobých pachtů a nájmů rozhoduje Rada města (dále jen „rada“) individuálně.
 2. Pacht a nájem pozemků schvaluje rada.
 3. Za přípravu podkladů, návrhu smlouvy a administrativní úkony zodpovídá Odbor správy majetku Městského úřadu Přelouč (dále jen „OSM“).
 4. Na propachtování/pronájem pozemku není právní nárok.
 5. Výjimku z těchto pravidel uděluje na základě vyjádření OSM rada.
 6. Předmětem pachtovního nebo nájemního vztahu podle těchto pravidel mohou být pozemky ve vlastnictví města nacházející se v k.ú. Přelouč, Lhota pod Přeloučí, Škudly, Tupesy u Přelouče, Lohenice u Přelouče, Mělice, Klenovka, Štěpánov u Přelouče, Břehy, Jedousov, Opočínek, Poběžovice, Seník, Valy nad Labem.
 7. Pro účely těchto pravidel jsou pozemky členěny na:

a) nesloužící k podnikání,

b) sloužící k podnikání.

 

Článek 2

Postup města při propachtování nebo nájmu pozemku

 

 1. Na základě žádosti fyzické či právnické osoby, případně z vlastního podnětu, rozhodne rada města o vyhlášení záměru na propachtování/pronajmutí pozemku, který zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na zveřejněný záměr může reagovat kdokoli, ať už podáním vyjádření k zamýšlené dispozici nebo podáním vlastní žádosti (nabídky).
 2. Písemné žádosti o pacht/pronájem přijímá a eviduje OSM.
 3. K žádosti přiloží žadatel popis svého záměru na využití pozemku, případně i další podklady, které si město podle potřeby může následně individuálně vyžádat.
 4. OSM předá neotevřené obálky s nabídkami k posouzení příslušné komisi, která je po otevření a následném vyhodnocení nabídek předá společně se svým stanoviskem k rozhodnutí rady. Zájemci, u kterých bude zjištěno, že jsou s plněním závazků vůči městu v prodlení, budou vyloučeni.
 5. Rada města si vyhrazuje právo nepropachtovat/nepronajmout pozemek žádnému zájemci.
 6. O způsobu vyřízení žádosti bude žadatel písemně vyrozuměn po rozhodnutí v radě, v případě schválení příslušné smlouvy radou bude vyzván k jejímu podpisu.

 

Článek 3

Užívání pozemku bez právního důvodu

 

 1. V případě, kdy je pozemek ve vlastnictví města užíván, aniž by byla s uživatelem uzavřena nájemní, pachtovní nebo jiná smlouva opravňující uživatele k užívání pozemku města, bude město postupovat tak, že bude po uživateli uplatňovat peněžité plnění a to podle druhu užívaného pozemku a účelu jeho využití, ve smyslu čl. 4 těchto pravidel. Tento postup se považuje za vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu ust. § 2991 a § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Dojde-li mezi neoprávněným uživatelem a městem k dohodě o narovnání podle ust.  § 1903 občanského zákoníku, kterou budou vyřešeny nároky města za období neoprávněného užívání pozemku (bezdůvodné obohacení na úkor města), nejdéle však za tři roky zpětně, v souladu s ust. § 621 a 629 odst. 1 občanského zákoníku, je možné s neoprávněným uživatelem uzavřít následně pro další užívání pozemku příslušnou smlouvu, kterou bude upraven jeho majetkoprávní titul k užívání pozemků pro následující období. Na uzavření smlouvy s neoprávněným uživatelem pro účely jeho budoucího užívání pozemku není právní nárok.
 3. V případě, že k uzavření výše uvedené dohody o narovnání mezi neoprávněným uživatelem a městem nedojde, vyzve město neoprávněného uživatele k vyklizení pozemku, nevyklidí-li jej neoprávněný uživatel po výzvě města, bude toto vyklizení vymáháno soudně. Totéž platí i o uplatnění oprávněných nároků města o vydání bezdůvodného obohacení spočívajícího v užívání pozemku města uživatelem bez právního důvodu.

 

Článek 4

Sazby nájemného a pachtovného z pozemků

 

 1. Výši nájemného a pachtovného za nájem/pacht pozemků schvaluje rada, která vychází z níže uvedených pravidel, ale v konkrétním případě může být s přihlédnutím k okolnostem nájemné/pachtovné stanoveno odlišně.
 2. Pachtovné za zemědělské pozemky je stanoveno ve výši minimálně 3% z průměrné úřední ceny zemědělských pozemků za 1 m2 dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
 3. Nájemné za pozemky využívané jako zahrady, zahrádky u domu nebo zázemí nemovitých věcí, které jsou s nimi ve funkčním celku, se stanovuje ve výši 20,- Kč/m2 rok
 4. Nájemné za pozemky sloužící k umístění dlouhodobých stánků nebo restauračních předzahrádek o maximální výměře 30 m2 se stanovuje ve výši 7 280,- Kč/rok.
 5. Nájemné/pachtovné je podle § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozeno od DPH.
 6. Pachtovné a nájemné může být valorizováno maximálně 1x za rok o míru inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za bezprostředně předešlý kalendářní rok zjištěná a publikovaná Českým statistickým úřadem. O uplatnění valorizace rozhodne rada.

 

Článek 5

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tato pravidla schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 8. 2. 2016 usnesením č. 41/14 .
 2. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 9. 2. 2016.

 

 

 

 

 

Bc. Irena Burešová                                      Ing. Ivan Moravec

starostka                                                    místostarosta