Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Nejdůležitější obecně závazné právní předpisy používané pro jednání a rozhodování povinného subjektu

 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, které upravují právní postavení povinného subjektu a podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje. Tyto předpisy stanoví právo občanů žádat informace, povinnost města jako povinného subjektu poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu. Právní předpisy jsou uváděny v čísle původního znění a aplikovány jsou vždy ve znění aktuálním, tedy ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální znění jednotlivých právních předpisů lze vyhledat rovněž na webu Portálu veřejné správy: http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/ a na webu http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx

Aktuální znění předpisů EU: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Do právních předpisů lze rovněž nahlédnout osobně v sídle Městského úřadu Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč, v kanceláři Samostatné právničky úřad, 3. Patro, dveře 3.11, a to v pracovní době, tj. Pondělí a Středa 8:00-11:30, 12:30-17:00, Út, Čt, Pá 8:30-11:30, 12:30-13:30.

1.      Ústavní zákony

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení zákona č. 23/1991 Sb., Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

 

2.       Územní samospráva

 • Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 181/1999 Sb., o přijetí Evropské charty místní samosprávy
 • Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů související se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
 • Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy
 • Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých předpisů
 • Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
 • Vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
 • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

 

3.      Užívání státních symbolů

 • Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
 • Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a změně některých zákonů

 

4.      Sbírka zákonů

 • Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv
 • Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv je v elektronické podobě přístupná na webu Ministerstva vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx

 

5.      Ochrana osobních údajů

 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 

6.      Poplatky

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

 

7.      Soudní řízení

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ČR

 

8.      Správní řízení (pouze základní předpisy)

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 

9.      Ověřování listin

 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

 

10.  Poskytování informací

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura zveřejňovaných informací o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • Vyhláška č. 416/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura zveřejňovaných informací o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

 

11.  Právní záruky ve veřejné správě

 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
 • Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

12.  Informační systémy veřejné správy

 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • Vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
 • Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)
 • Vyhláška č. 469/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o datových prvcích)
 • Vyhláška č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy)
 • Vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy)
 • Vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy
 • Nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy
 • Vyhláška č. 52/2007 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního řízení
 • Vyhláška č. 53/2007 Sb., o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní)
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
 • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informačních společností)
 • Vyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb)
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech