Obsah

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 6/2010

Typ: ostatní
o místních poplatcích

 

 

Město Přelouč

znak Města Přelouče

Obecně závazná vyhláška města Přelouče
č. 6/2010

o místních poplatcích

 

 

Zastupitelstvo města Přelouče se usneslo vydat dne 30.9.2010 na základě ust. § 14 odst. 2
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust.                 § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích ( dále jen „OZV“ ):

 

 

ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

Čl. 1

 1. Město Přelouč (dále jen „město“) vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
 1. poplatek ze psů 1,
 2. poplatek za užívání veřejného prostranství 2,
 3. poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 3.
 1. Tato obecně závazná vyhláška upravuje konkrétní sazby poplatků, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost a osvobození od poplatků.
 2. Správu poplatků vykonává Městský úřad Přelouč (dále jen „správce poplatků“) a v řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zvláštních právních předpisů 4.

 

 

ČÁST DRUHÁ
Poplatek ze psů

Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíce 5.

 

 

 

 

Čl. 3
Poplatník

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města.6  
 2. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla

 

 

Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den započetí držby psa staršího tří měsíců, nebo v den vzniku trvalého pobytu nebo sídla držitele psa staršího tří měsíců na území města.
 2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení držby psa (např. v důsledku úhynu psa, jeho ztráty, darování nebo prodeje), nebo dnem ukončení trvalého pobytu nebo sídla držitele psa na území města.
 3. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.7

 

Čl. 5
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatků vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatků zánik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Ohlášení vzniku, změny nebo zániku této poplatkové povinnosti provádí držitel psa nebo osoba jím  písemně zmocněná. Ohlašovací povinnost je možné splnit na formuláři, který je umístěn na webových stránkách města v odkazu na dokumenty odboru finančního Městského úřadu Přelouč nebo k vyzvednutí na pokladně Městského úřadu.
 2. V ohlášení poplatník uvede 8
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. popisné informace o psovi, kterými jsou zejména stáří, plemeno, barva, pohlaví a jméno psa,
  4. další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
 3. Povinnosti podle odstavce (1) a (2) se vztahují i na poplatníky, kteří jsou od placení poplatku ze psů podle zákona o místních poplatcích nebo podle této obecně závazné vyhlášky zcela popř. zčásti nebo po určitou dobu osvobozeni. Tuto skutečnost musí poplatník doložit dokumenty prokazujícími nárok na osvobození a dobu jeho trvání.
 4. Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou další skutečnost, která má vliv na poplatkovou povinnost resp. výši poplatku, doručování písemností nebo na zánik nároku na osvobození, a to do 15 dnů od vzniku této skutečnosti.9

 

 

 

Čl. 6
Identifikace psů

Správce poplatku vydá na základě provedeného ohlášení držiteli psa bezplatně známku s vyznačením města a přiděleného evidenčního čísla. 

 

Čl. 7
Sazby poplatku

 1. Sazba poplatku ze psů se řídí trvalým pobytem nebo sídlem poplatníka bez ohledu na umístění psa a činí ročně:
 1. za prvního psa u poplatníka s trvalým pobytem nebo sídlem
  • v rodinném domě v obvodu města  v k.ú. Přelouč                        360,- Kč
  • v bytovém domě  v obvodu  města  v k.ú. Přelouč                     1200,- Kč
  • v místních částech města                                                             120,- Kč
 2. za druhého a každého dalšího psa u poplatníka s trvalým pobytem nebo sídlem
  • v rodinném domě v  obvodu města v.  k.ú. Přelouč           540,- Kč
  • v bytovém domě  v obvodu města  v k.ú. Přelouč                      1500,- Kč
  • v místních částech města                                                              360,-Kč.
 1. Sazba poplatku ze psů u poplatníka, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu, činí ročně:
 1. za prvního psa                                                                                    120,- Kč
 2. za druhého a každého dalšího psa tohoto poplatníka                             300,- Kč.

Čl. 8
Osvobození

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je
 1. osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod 10,
 2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob dle písm. a),
 3. osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy,
 4. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 11,
 5. držitel psa prokazatelně nabytého z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy nebo psa odchyceného a umístěného v kotci Městské policie Přelouč, a to pouze po dobu jednoho roku ode dne nabytí takovéhoto psa,
 6. fyzická osoba s místem trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny ve smyslu zákona o evidenci obyvatel 12
 7.  člen Svazu záchranných brigád kynologů.
 1. Poplatník osvobozený podle odstavce (1) písm. b), c), d) a g) je povinen správci poplatků prokázat vždy do 31.3. příslušného kalendářního roku, že důvod osvobození trvá.
 2. Poplatník osvobozený podle odst. (1) písm. a) a e) je povinen správci poplatků prokázat osvobození jednorázově, a to nejdéle do 15 dnů ode dne vzniku nároku na osvobození.
 3. Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 9
Splatnost poplatku

 1. Poplatek ze psů je splatný vždy  do 30.6. příslušného kalendářního roku.
 2. Pokud dojde ke vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku, je poplatek ze psů splatný do 30 dnů od vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti, a to v poměrné výši 13.

 

 

ČÁST TŘETÍ
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 10
Předmět poplatku

Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství je zvláštní užívání (zábor) veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl 14.

 

Čl. 11
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 10 této obecně závazné vyhlášky 15.

 

Čl. 12
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 10 této obecně závazné vyhlášky, až do dne, kdy toto užívání skončilo.

 

Čl. 13
Veřejné prostranství

 Veřejným prostranstvím 16 se pro účely zpoplatnění určují místa vymezená v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

 

Čl. 14
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit 17 správci poplatků zvláštní užívání veřejného prostranství nejméně 3 pracovní dny před jeho započetím.
 2. V ohlášení poplatník uvede 8
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
 3. Ohlášení podle odstavce (1) a (2) podléhá i užívání veřejného prostranství osvobozené od poplatku za užívání veřejného prostranství.
 4. Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatků do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech a ukončení užívání veřejného prostranství.

 

Čl. 15
Sazby poplatku

 

 1. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí 10,- Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den, není-li dále uvedeno jinak.
 2. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství k umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí činí:
 1. 5,- Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den při umístění na veřejném prostranství vymezeném v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky pod body 1.4, 1.5, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2 a 8.2   
 2. 10,- Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den při umístění na ostatních veřejných prostranstvích uvedených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

 

 1. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství k umístění cirkusů činí:
 1. 5,- Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den při umístění na veřejném prostranství vymezeném v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky pod body  1.5, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2 a 8.2. Poplatek se vztahuje na plochu zabranou stanem.   
 2.  3,- Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den při umístění na veřejném prostranství vymezeném v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky pod body  1.5, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2 a 8.2. Poplatek se vztahuje na plochu zabranou doprovodnými a přípojnými vozidly cirkusu.   
 1. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství k umístění reklamních zařízení (poutačů a jiných reklamních zařízení) činí:
 1. 10,- Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství (plochy zabraného veřejného prostranství) a každý i započatý den za reklamní zařízení, umístěné na veřejném prostranství na přechodnou dobu maximálně 12ti po sobě jdoucích měsíců,
 2. u přenosného reklamního zařízení, jehož půdorysná plocha omezující pohyb po veřejném prostranství nepřesahuje 0,5 m2
  •     0,- Kč za jedno přenosné reklamní zařízení umístěné před vlastní provozovnou
  • 100,- Kč za měsíc za druhé a další přenosné reklamní zařízení, umístěné před vlastní provozovnou
  • 100,- Kč za měsíc za každé přenosné reklamní zařízení, umístěné jinde, než před vlastní provozovnou
 3. 500,- Kč za rok za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství (plochy zabraného veřejného prostranství) za pevně zabudované reklamní zařízení (včetně billboardu).
 1. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství k umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb – prodejních stánků a restauračních zahrádek – činí 140,- Kč za každý i započatý týden.

 

Čl. 16
Osvobození

 1. Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny:
 1. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství z důvodu pořádání akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné akce,
 2. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství z důvodu provádění  stavebních a udržovacích prací (rekonstrukce, opravy apod.) na přilehlé nemovitosti - jiné než bytovém domě (např. na rodinném domku nebo garáži, popř. v případě rekonstrukce jednotlivého bytu), pokud je v jejich vlastnictví nebo ji užívají na základě jiného užívacího právního  titulu, přičemž toto osvobození se vztahuje na dobu maximálně dvou měsíců od prvního dne užívání (záboru veřejného prostranství), osvobození se vztahuje též na  fyzickou nebo právnickou osobu, která v rámci své podnikatelské činnosti práce provádí,
 3. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství z důvodu provádění  stavebních a udržovacích prací  na společných částech  přilehlé nemovitosti - bytového domu (rekonstrukce, opravy fasády, výměna všech oken, oprava střechy apod.), pokud je v jejich vlastnictví nebo ji užívají na základě jiného užívacího právního titulu, přičemž toto osvobození se vztahuje na dobu  maximálně  čtyř měsíců  od prvního dne užívání (záboru veřejného prostranství), osvobození se vztahuje též na  fyzickou nebo právnickou osobu, která v rámci své podnikatelské činnosti práce provádí,
 4. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství z důvodu provádění  stavebních a udržovacích prací (rekonstrukce, opravy) na přilehlé nemovitosti - sídle jejich provozovny, pokud je v jejich vlastnictví nebo ji užívají na základě jiného užívacího právního  titulu, přičemž toto osvobození se vztahuje na dobu  maximálně  dvou měsíců od prvního dne užívání (záboru veřejného prostranství),
 5. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství z důvodu odstraňování závady na podzemních nebo nadzemních zařízeních, pokud tyto práce budou ukončeny nejdéle do pěti pracovních dnů od započetí prací,
 6. město Přelouč a jeho příspěvkové organizace,
 7. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství na základě smlouvy uzavřené s městem Přelouč pro účely realizace stavebních prací, u nichž je město  investorem,
 8. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejná prostranství z důvodu umístění krátkodobé skládky materiálu (např. uhlí, stavební materiál), nepřesáhne-li doba užívaní 24 hodin.
  1. Osvobození dle odst. 1 písm. b), c) a d) se vztahuje i v případě více na sebe přímo nenavazujících etap stavebních a udržovacích prací na téže nemovitosti v průběhu                 po sobě jdoucích 12 měsíců, a to maximálně na  dobu  v písm. b), c) a  d) uvedeného počtu  měsíců tak, že se dny  užívání všech jednotlivých etap sčítají a posuzují dohromady.
  2. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.

 

Čl. 17
Splatnost poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný:

 1. nejpozději 1 pracovní den před započetím užívání veřejného prostranství,
 2. při užívání veřejného prostranství po dobu delší než jeden měsíc v měsíčních splátkách odpovídajících době užívání veřejného prostranství, a to tak, že splátka poplatku za celý kalendářní měsíc je splatná vždy předem nejpozději do posledního dne předchozího kalendářního měsíce; v případě vniku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního měsíce je první splátka poplatku za tuto část kalendářního měsíce splatná nejpozději k počátku užívání veřejného prostranství,   
 3. u výkopových prací do 15 dnů po ukončení a předání veřejného prostranství (tj. až po zjištění skutečné plochy záboru),
 4. v případě placení poplatku měsíční, resp. týdenní, paušální sazbou nejpozději do prvního dne příslušného kalendářního měsíce,
 5. v případě placení poplatku roční paušální sazbou nejpozději do 30. 1. příslušného kalendářního roku.

 

ČÁST ČTVRTÁ
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Čl. 18
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je každý povolený výherní hrací přístroj 18 nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 19 (dále jen „jiné technické herní zařízení“).

 

Čl. 19
Poplatník

Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení 20.

 

Čl. 20
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení výherního hracího přístroje do provozu nebo dnem povolení jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí.
 2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu povoleného výherního hracího přístroje nebo  dnem ukončení platnosti povolení jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí.

 

Čl. 21
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatků zahájení provozování výherního hracího přístroje, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne uvedení do provozu.
 2. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatků vydání povolení provozu jiného technického herního zařízení Ministerstvem financí, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení, a zahájení provozování jiného technického herního zařízení, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne uvedení do provozu.
 3. Poplatník, který ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky provozuje na území města jiné technické herní zařízení, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatků a současně uvést všechny skutečnosti rozhodné pro správu poplatku, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky.
 4. V ohlášení poplatník uvede8
  1. název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, sídlo, popřípadě další adresy pro doručování, osoby, které jsou jménem právnické osoby oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti
 5. Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatků do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.
 6. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatků
  1. ukončení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne ukončení provozu,
  2. ukončení platnosti povolení provozu jiného technického herního zařízení, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne zániku platnosti povolení.

 

 

Čl. 22
Sazba poplatku

Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí   na tři měsíce činí 5.000,- Kč.

 

Čl. 23
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný:
 1. při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení na dobu nejdéle 3 měsíců do jednoho měsíce od zahájení provozu výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení
 2. při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení na dobu delší než 3 měsíce vždy v poslední den příslušného čtvrtletí (ve čtvrtém čtvrtletí nejpozději do 15. 12.) počínaje čtvrtletím, ve kterém byl výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení uveden do provozu, resp. u jiného technického herního zařízení, které je ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky již v provozu, počínaje prvním čtvrtletím účinnosti této obecně závazné vyhlášky.
 1. Poplatník může poplatek zaplatit jednorázově, a to nejpozději do 2 měsíců po zahájení provozu výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení.

 

ČÁST PÁTÁ
Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 24

Přechodná ustanovení

 1. Místní poplatky na rok 2010 nebo jejich části uhrazené podle obecně závazné vyhlášky města Přelouč č. 3/2009 o místních poplatcích, ze dne 2.6.2009, se považují za úhradu místních poplatků nebo jejich částí podle této obecně závazné vyhlášky.
 2. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky na základě obecně závazné vyhlášky města Přelouč č. 3/2009 o místních poplatcích, ze dne 2.6.2009, zůstávají nedotčeny a posuzují se podle uvedené obecně závazné vyhlášky obce.

 

Čl. 25

Nové znění Čl. 7 této OZV

S účinností od 1.1.2011 zní článek 7 této OZV takto:

„Čl. 7
Sazby poplatku

 1. Sazba poplatku ze psů se řídí trvalým pobytem nebo sídlem poplatníka bez ohledu na umístění psa a činí ročně:
 1. za prvního psa u poplatníka s trvalým pobytem nebo sídlem
  • v rodinném domě v obvodu města v k.ú. Přelouč                         360,- Kč
  • v bytovém  domě v obvodu města v k.ú. Přelouč                        1200,- Kč
  • v ostatním stavebním objektu včetně budovy Města Přelouč

Masarykovo nám. 25, Přelouč                                                   1200,- Kč

 • v místních částech města                                                             120,- Kč
 1. za druhého a každého dalšího psa u poplatníka s trvalým pobytem nebo sídlem
  • v rodinném domě v obvodu města v k.ú. Přelouč                         540,- Kč
  • v bytovém domě  v obvodu města  v k.ú. Přelouč                      1500,- Kč
  • v ostatním stavebním objektu včetně budovy Města Přelouč

Masarykovo nám. 25, Přelouč                                                   1500,- Kč

 • v  místních částech města                                                             360,-Kč.
 1. Sazba poplatku ze psů u poplatníka, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu, činí ročně:
 1. za prvního psa                                                                                    120,- Kč
 2. za druhého a každého dalšího psa tohoto poplatníka                             300,- Kč.“

Čl. 26

Nové znění Čl. 8 této OZV

S účinností od 1.1.2011 zní článek 8 této OZV takto:

„Čl. 8
Osvobození

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je
 1. osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod10,
 2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob dle písm. a),
 3. osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy,
 4. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis11,
 5. držitel psa prokazatelně nabytého z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy nebo psa odchyceného a umístěného v kotci Městské policie Přelouč, a to pouze po dobu jednoho roku ode dne nabytí takovéhoto psa,
 6. člen Svazu záchranných brigád kynologů
 1. Poplatník osvobozený podle odstavce (1) písm. b), c), d) a g) je povinen správci poplatků prokázat vždy do 31.3. příslušného kalendářního roku, že důvod osvobození trvá.
 2. Poplatník osvobozený podle odst. (1) písm. a) a e) je povinen správci poplatků prokázat osvobození jednorázově, a to nejdéle do 15 dnů ode dne vzniku nároku na osvobození.
 3. Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.“


Čl. 27
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 3/2009 o místních poplatcích, ze dne
2. 6. 2009.

Čl. 28
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti  dnem 1.října 2010, s výjimkou ustanovení článku 25 a článku 26, které nabývají účinnosti dnem 1.ledna 2011.

 

            Ing. Ivan Moravec                                                                               Bc.  Irena Burešová
                místostarosta                                                                                            starostka

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy:

[1]   § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

2   § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

3   § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

4   zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

do 31. 12. 2010 zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,  od 1. 1. 2011 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

5   § 2 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

6   § 2 odst. 1) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

7   § 2 odst. 3) a 4) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

8   do 31.12.2010 § 14 odst.2  zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění účinném do tohoto data,  § 14a odst. 1) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění účinném od 1. 1. 2011

9   do 31.12.2010 § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění účinném do tohoto data  § 14a odst. 3) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění účinném od 1. 1. 2011

10             § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

11             např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

12             zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

13             § 2 odst. 3) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

14             § 4 odst. 1) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

15             § 4 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

16             § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

17             Ohlášení nenahrazuje povolení vydané příslušným územně správním orgánem podle zvláštních předpisů (např. zvláštní užívání komunikací podle silničního zákona apod.)

18             § 17 a násl. zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

19 § 50 odst. 3) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

20 § 10a odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Přelouč č. 6/2010 o místních poplatcích

Vymezení veřejných prostranství, která podléhají místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

1. Přelouč, katastrální území Přelouč

1.1 Chodníky a zeleň přiléhající k silnicím I., II. a III. třídy (I/2, II/333, III/33810, III/32214, III/32211 a III/32218), šířkově vymezené mezi vozovkou a okolní zástavbou
- ulice Pardubická, části ulic Pražská, Hradecká, Sladkovského, Havlíčkova, Kladenská, Račanská, Vrchlického, a Chrudimská, ukončené vždy zastavěnou částí města.

1.2 Jednotlivé ulice, které jsou místními komunikacemi a jejichž součást tvoří vozovky, chodníky, zeleň a další součásti a příslušenství (specifikované dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), šířkově vymezené okolní zástavbou
- ulice: Arnoštova, B. Němcové, Bratrouchovská, Čáslavská, Čechova, Českobratrská, Československé armády, Dobrovského, Fibichova, Foersterova, Formánkova, Gagarinova, Hálkova, Havlíčkova, Hlávkova, část Hradecké, Husova, Chrudimská, Choceňská, Jahnova, Jana Dítěte, Jarošova, Jaselská, Jihlavská, Jiráskova, Jižní, K. H. Máchy, K. Čapka, Kolínská, Komenského, Kosmonautů, Krátká, Krokova, Labská, Ledrova, Libušina, Mánesova, Na Krétě, Na Vyšehradě, Nad Krétou, Nádražní, Nerudova, Nerudova, Obránců míru, Okružní, Opatovická, Palackého, část Pardubické, Pionýrů, Popova, část Pražské, Prodloužená, Prokopa Velikého, Přemyslova, Příčná, Riegrova, Sladkovského, Sladovní, Sluneční, Smetanova, Spojovací, Sportovní, Stantejského, Střelova, Studentská, Sukova, Svazu bojovníků za svobodu, Školní, Škroupova, Štítného, Tomášova, Tovární, Trstenická, Trutnovská, Tůmy Přeloučského, Tylova, Tyršova, U Rybníčku, V Zahrádkách, Veverkova, Vrchlického, Za Fontánou, Za Tratí, Zahradní, Zborovská, Žižkova a 28. října.

1.3 Plochy náměstí, tvořené komunikacemi, odstavnými plochami a zelení, ohraničené okolní zástavbou - Dukelské nám., Masarykovo nám., nám., 17. listopadu, Pernštýnské nám., Sokolovské nám., Václavské nám.a Vratislavské nám.

1.4 Další plochy městské zeleně včetně parků a jiné plochy: 
pozemky stp. č.: 112/1, 112/2, 112/3 a 1016,
pozemky p.č.: 25/1, 27/1, 31/1, 114/4, 116,188, 226/1, 469/1, 469/2, 469/3, 471/11, 471/14, 749/3, 752/9, 758/1, 758/2, 760, 761, 763/1, 763/4, 763/5, 776/17, 857/13, 857/14, 858/2, 874/1, 876/1, 876/5, 881/1, 881/2, 881/5, 893/1, 928/1, 1140/2, 1283/27, 1283/28, 1283/29, 1417/8, 1301/42, 1780/14, 1781/2, 1781/6, 1812/19, 1812/22, 1812/25, 1812/26, 1967, 1984,1985, 1992, 2200, 2201, 2202,2203,2204, 2205, 2211, 2219, 2220,2243, 2269.

1.5 Městský park

pozemky p.č.: 300/2,1981, 300/1, 300/3, 300/6, 303/1, 303/7, 172/1, 172/2, 293/3, 1890, 296/3, 1863/1,172/2, 317/2,293/3, 1780/11 a 289/11.

1.6 Sportovní plochy pro fotbal, ragby, hokejbal, skatepark a další související plochy na pozemcích p.č. 311/5, p.č. 312/3, p.č. 317/2, p.č. 317/4, p.č. 293/3, p.č. 289/4, p.č. 289/5, p.č. 289/11, p.č. 293/1, p.č. 283/2, p.č. 283/6, p.č. 289/1, p.č. 293/4, p.č. 289/13, p.č. 289/15, p.č. 289/17, p.č. 317/6, p.č. 283/1, p.č. 283/3, p.č. 289/3.

1.7 Plochy komunikací a zeleně uvnitř bloků bytových domů, ohraničené domy na pozemcích.p.č.: 882/2, 905/11 a 907/17.

 

2. Část obce Klenovka, katastrální území Klenovka

2.1 Chodníky a zeleň přiléhající k silnici III. třídy (III/34216) vedoucí místní částí, šířkově vymezené mezi vozovkou a okolní zástavbou a ukončené vždy zastavěnou částí města (viz mapový zákres vozovky 2.1).

2.2 Plochy tvořené místními a účelovými komunikacemi, veřejnou zelení a další plochy - vymezené pozemky p.č.: 9/4, 13/11, 14, 16/3, 16/6, 16/22, 16/32, 16/33, 16/34, 16/41, 16/43, 16/46, 16/49, 225, 226/2, 226/3, 227/1, 230, 240/1 a 240/6.

2.3 Plochy v chatové oblast u rybníka Březiňák - pozemky p.č.: 152/5, 152/70, 152/71, 152/74, 152/74 a 226/1.

3. Část obce Lhota, katastrální území Lhota pod Přeloučí

3.1 Chodníky a zeleň přiléhající k silnicím I. a III. třídy (I/2 a III/03323) vedoucí místní částí, šířkově vymezené mezi vozovkou a okolní zástavbou a ukončené vždy zastavěnou částí města              (viz mapový zákres vozovky 3.1).

3.2 Plochy tvořené místními a účelovými komunikacemi, veřejnou zelení a další plochy - vymezené pozemky p.č.: 1, 39/3, 470/8, 502/5,502/6, 507/1, 583, 588, 591/1. 591/8, 592/1 a 602.

4. Část obce Lohenice, katastrální území Lohenice u Přelouče

4.1 Chodníky a zeleň přiléhající k silnici III. třídy (III/32220) vedoucí místní částí, šířkově vymezené mezi vozovkou a okolní zástavbou a ukončené vždy zastavěnou částí města (viz mapový zákres 4.1).

4.2 Plochy tvořené místními a účelovými komunikacemi, veřejnou zelení a další plochy - vymezené pozemky p.č.: 50/7, 256/4, 578/2, 581/1, 587/4, 608/1, 609/1, 609/9 a nezastavěnou částí pozemku stp.č. 15/2.

5. Část obce Mělice, katastrální území Mělice

5.1 Chodníky a zeleň přiléhající k silnicím III. třídy (III/32220 a III/32219) vedoucí místní částí, šířkově vymezené mezi vozovkou a okolní zástavbou a ukončené vždy zastavěnou částí města (viz mapový zákres vozovky 5.1).

5.2 Plochy tvořené místními a účelovými komunikacemi, veřejnou zelení a další plochy – vymezené pozemky p.č.: 4/1, 4/34, 41/13, 41/14, 41/,16, 41/29, 74/6, 241/3, 245, 246/1, 246/2, 252/1, 252/2, 252/5 a nezastavěnou částí pozemku stp.č. 24.

6. Část obce Škudly, katastrální území Škudly

6.1 Chodníky a zeleň přiléhající k silnici III. třídy (III/03323) vedoucí místní částí, šířkově vymezené mezi vozovkou a okolní zástavbou a ukončené vždy zastavěnou částí města (viz mapový zákres vozovky 6.1).

6.2 Plochy tvořené místními a účelovými komunikacemi, veřejnou zelení a další plochy - vymezené pozemky p.č.: 6/1, 285/1, 295, 300/2, 302/1, 303/1, 303/2, 308/1 a 309.

 

7. Část obce Štěpánov, katastrální území Štěpánov u Přelouče

7.1 Chodníky a zeleň přiléhající k silnici III. třídy (III/32218) vedoucí místní částí, šířkově vymezené mezi vozovkou a okolní zástavbou a ukončené vždy zastavěnou částí města (viz mapový zákres vozovky 7.1).

7.2 Plochy tvořené místními a účelovými komunikacemi, veřejnou zelení a další plochy - vymezené pozemky p.č.: 19/3, 78/4, 78/6, 248/2, 250/1 a 250/14.

8. Část obce Tupesy, katastrální území Tupesy u Přelouče

8.1 Chodníky a zeleň přiléhající k silnici III. třídy (III/32211) vedoucí místní částí, šířkově vymezené mezi vozovkou a okolní zástavbou a ukončené vždy zastavěnou částí města (viz mapový zákres vozovky 8.1).

8.2 Plochy tvořené místními a účelovými komunikacemi, veřejnou zelení a další plochy – vymezené pozemky p.č.: 26/2, 121/3, 122/3, 122/5, 210, 211, 219/1 a 225/1.

9. Plochy veřejné a rekreační zeleně a další plochy u písníků na katastrálním území Lohenice u Přelouče a Mělice, vymezené pozemky p.č.: 63/4, 66/1, 321/2, 410/4, 410/10, 410/20 a 587/5.

 

mapový zákres vozovky 2.1 (PDF 330kB)

mapový zákres vozovky 3.1 (PDF 393kB)

mapový zákres 4.1 (PDF 409kB)

mapový zákres vozovky 5.1 (PDF 396kB)

mapový zákres vozovky 6.1 (PDF 361kB)

mapový zákres vozovky 7.1 (PDF 362kB)

mapový zákres vozovky 8.1 (PDF 339kB

 

 


Vytvořeno: 26. 6. 2013
Poslední aktualizace: 24. 11. 2017 23:05
Autor: Miroslav Tkáč