Obsah

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 3 /2012

Typ: ostatní
kterou se mění obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 10/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

Město Přelouč

znak Města Přelouče

Obecně závazná vyhláška města Přelouče
č. 3 /2012,

kterou  se mění  obecně závazná vyhláška  města Přelouče č. 10/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní  terminál a herní místo lokálního herního systému

 

Zastupitelstvo města Přelouče se na svém zasedání dne 8.3.2012
usn. č.:  II.  19)    usneslo vydat na základě §  84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Změna obecně závazné vyhlášky města Přelouče č. 10/2011

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 10/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému  se  mění takto:

Ustanovení článků 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  a   8   se ruší dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky včetně odkazů pod čarou

 

Čl. 2


Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti  dnem  1. dubna 2012.

 

            Ing. Ivan Moravec                                                                               Bc.  Irena Burešová
                místostarosta                                                                                            starostka

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:   12.3.2012


Sejmuto z úřední desky dne:    28.3.2012


Vytvořeno: 27. 6. 2013
Poslední aktualizace: 10. 7. 2017 23:05
Autor: Miroslav Tkáč