Obsah

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 3/2011

Typ: ostatní
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích

Město Přelouč

 

znak Města Přelouče

Obecně závazná vyhláška

města Přelouče č. 3/2011,

 

kterou se mění  obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích

 

 

                                          

Zastupitelstvo města Přelouče se na svém zasedání dne 28.4.2011 usnesením č. II. 12) usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,(obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Čl. 1

Změna obecně závazné vyhlášky č. 6/2010

 

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 6/2010 o místních poplatcích, která nabyla účinnosti  dne 1.10.2010, s výjimkou ustanovení článku 25 a článku 26, které nabývají účinnosti dnem 1.ledna 2011, se mění takto:

 

1. Článek 5 včetně označení a nadpisu zní:

 

„Čl. 5
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatků vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatků změnu nebo zánik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Ohlášení vzniku, změny nebo zániku této poplatkové povinnosti provádí držitel psa.
 2. V ohlášení poplatník uvede 8
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
   v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
 3. Povinnosti podle odstavce (1) a (2) se vztahují i na poplatníky, kteří jsou od placení poplatku ze psů podle zákona o místních poplatcích nebo podle této obecně závazné vyhlášky zcela popř. zčásti nebo po určitou dobu osvobozeni.
 4. Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou další skutečnost, která má vliv na poplatkovou povinnost resp. výši poplatku, a to do 15 dnů od vzniku této skutečnosti.9

 

2. Článek 8 včetně označení a nadpisu zní:

„Čl. 8
Osvobození

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je
 1. osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod10,
 2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob dle písm. a),
 3. osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy,
 4. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis11,
 5. držitel psa prokazatelně nabytého z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy nebo psa odchyceného a umístěného v kotci Městské policie Přelouč, a to pouze po dobu jednoho roku ode dne nabytí takovéhoto psa,
 6. člen Svazu záchranných brigád kynologů
 1. Vznik nároku na osvobození je třeba správci poplatku prokázat.12
 2. Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.“

 

3. V článku 15 odst. 4 text písm. a) nově zní:

 

 „a)  20,- Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství (plochy zabraného    veřejného prostranství) a každý i započatý den za reklamní zařízení, umístěné na  veřejném prostranství na přechodnou dobu maximálně 12ti po sobě jdoucích měsíců,“

4. V článku 16 text odst. 1 nově zní:

„(1) Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny:

 1. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství za účelem pořádání akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
 2. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství za účelem pořádání nevýdělečných akcí, u kterých není vybírána cena za vstup,
 3. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství z důvodu provádění  stavebních a udržovacích prací (rekonstrukce, opravy apod.) na přilehlé nemovitosti - jiné než bytovém domě (např. na rodinném domku nebo garáži, popř. v případě rekonstrukce jednotlivého bytu), pokud je v jejich vlastnictví nebo ji užívají na základě jiného užívacího právního titulu, přičemž toto osvobození se vztahuje na dobu maximálně dvou měsíců od prvního dne užívání (záboru veřejného prostranství), osvobození se vztahuje též na  fyzickou nebo právnickou osobu, která v rámci své podnikatelské činnosti práce provádí,
 4. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství z důvodu provádění  stavebních a udržovacích prací  na společných částech přilehlé nemovitosti - bytového domu (rekonstrukce, opravy fasády, výměna všech oken, oprava střechy apod.), pokud je v jejich vlastnictví nebo ji užívají na základě jiného užívacího právního titulu, přičemž toto osvobození se vztahuje na dobu  maximálně  čtyř měsíců  od prvního dne užívání (záboru veřejného prostranství), osvobození se vztahuje též na  fyzickou nebo právnickou osobu, která v rámci své podnikatelské činnosti práce provádí,
 5. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství z důvodu provádění  stavebních a udržovacích prací (rekonstrukce, opravy) na přilehlé nemovitosti - sídle jejich provozovny, pokud je v jejich vlastnictví nebo ji užívají na základě jiného užívacího právního  titulu, přičemž toto osvobození se vztahuje na dobu  maximálně  dvou měsíců od prvního dne užívání (záboru veřejného prostranství),
 6. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství z důvodu odstraňování závady na podzemních nebo nadzemních zařízeních, pokud tyto práce budou ukončeny nejdéle do pěti pracovních dnů od započetí prací,
 7. město Přelouč a jeho příspěvkové organizace,
 8. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství na základě smlouvy uzavřené s městem Přelouč pro účely realizace stavebních prací, u nichž je město  investorem,
 9. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejná prostranství z důvodu umístění krátkodobé skládky materiálu (např. uhlí, stavební materiál), nepřesáhne-li doba užívaní 24 hodin.“

5. V článku 17 písm. c) se slovní spojení „a předání“ nahrazuje slovem „užívání“.

6. Zrušuje se článek 26.

7. Odkazy pod čarou nově zní:

„Odkazy:

[1] § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

2 § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

3 § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

4 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

5 § 2 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

6 § 2 odst. 1) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

7 § 2 odst. 3) a 4) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

8 § 14a odst. 1) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění účinném od 1. 1. 2011

9   § 14a odst. 3) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění účinném od 1. 1. 2011

10 § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

11 např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

12  § 93 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

13 § 2 odst. 3) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

14 § 4 odst. 1) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

15 § 4 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

16 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

17 Ohlášení nenahrazuje povolení vydané příslušným územně správním orgánem podle zvláštních předpisů (např. zvláštní užívání komunikací podle silničního zákona apod.)

18 § 17 a násl. zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

19 § 50 odst. 3) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

20 § 10a odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů“

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

  

          …………………………                                                         ………………………….

          Ing. Ivan Moravec                                                                     Bc. Irena Burešová

            místostarosta                                                                               starostka

  

 

 

 

 

vyvěšeno:      

                                                                            

 sejmuto: 


Vytvořeno: 26. 6. 2013
Poslední aktualizace: 27. 11. 2017 23:01
Autor: Miroslav Tkáč