Obsah

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2018

Typ: Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení
Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2017 1o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Město Přelouč

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2018

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo města Přelouče se na svém zasedání dne 18. 12. 2018 usnesením č. II/26 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Město Přelouč touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Přelouč (dále jen „správce poplatku“).1

 

Čl. 2

Poplatník

 

 1. Poplatek platí:2
  • fyzická osoba,
   1. která má ve městě trvalý pobyt,
   2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
   3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
   4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců;
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
 3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
 4. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu ve lhůtě do 15 dnů ode dne zániku poplatkové povinnosti.
 5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.3

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 

 1. Sazba poplatku činí 492 Kč a je tvořena:
  • z částky 250 Kč za kalendářní rok a
  • z částky 242 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 1. Skutečné náklady za předchozí kalendářní rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 4.231.074,11 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 4.231.074,11 Kč děleno 9.872 (8.762 osob s pobytem na území města + 574 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba + 536 cizinců s pobytem na území města) = 428,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 242,- Kč.

 1. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění4 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.5

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

 1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost během příslušného kalendářního roku po datu uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.

 

Čl. 6

Osvobození

 

(1)     Od poplatku je osvobozena fyzická osoba podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, která je:

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

 

(2)     Od poplatku je dále osvobozen poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky:

a)  celoročně (od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku) umístěný v pobytovém zařízení sociálních služeb6 neuvedeném v odst. 1 tohoto článku nebo v zařízení lůžkové zdravotní péče7 neuvedeném v odst. 1 tohoto článku,

b)  který je celoročně (od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku) ve výkonu vazby nebo nepodmíněného trestu odnětí svobody;8

c)  který se celoročně (od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku) zdržuje mimo území města;

d)  který v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše jeden rok věku.

 

Čl. 7
Způsob úhrady

 

 1. Poplatek lze9 uhradit např.:

a)  v hotovosti i bezhotovostně platební kartou na pokladně města,

b)  prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním poukazem na účet č. 19-1425561/0100 u Komerční banky a.s., pobočka Přelouč;

c)  bezhotovostním převodem na účet č. 19-1425561/0100 u Komerční banky a.s., pobočka Přelouč.

 1. Variabilní symbol je pořadové číslo poplatníka přidělené správcem poplatku, který je nutno uvést u každé bezhotovostní úhrady dle odst. 1 tohoto článku.

 

Čl. 8

Společná ustanovení

 

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem10.
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.11
 3. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 4. V případě podle odstavce 3 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 5. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
 6. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 1 této vyhlášky nebo ve lhůtě podle ustanovení § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích, nárok na osvobození od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.12
 7. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.13

 

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 19. 12. 2017.

 

Čl. 10

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2019.

 

Bc. Irena Burešová                                                Ing. Ivan Moravec

Starostka                                                                  místostarosta

 

 

Zveřejnění bylo provedeno též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na „elektronické“ úřední desce).


 

1§ 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

2§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

3§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

4§ 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích

5§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

6zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

7§ 9 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

8Vznik nároku na osvobození může poplatník doložit např. potvrzením o výkonu trestu vydané Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR

9viz § 163 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

10§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

11§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

12§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

13viz též část čtvrtá, čl. VIII (Přechodná ustanovení) zákona č. 170/2017 Sb.

 


Vytvořeno: 5. 2. 2018
Poslední aktualizace: 13. 6. 2019 08:32
Autor: Miroslav Tkáč