Obsah

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA PŘELOUČE č. 1/2015

Typ: ostatní
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Přelouče včetně nakládání se stavebním odpadem.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA PŘELOUČE

 č. 1/2015

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Přelouče včetně nakládání se stavebním odpadem.

 

Zastupitelstvo města Přelouče vydalo dne 12.2.2015 v souladu s § 10 písm. d, § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), pod usnesením č. II/20 tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. 1

Předmět a působnost vyhlášky

 

1.        Účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhlášky“) je stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na katastrálním území města Přelouče a místních částí Klenovka, Lhota, Lohenice, Mělice, Škudly, Štěpánov a Tupesy včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen „systém“).

2.        Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalé bydliště a pro další fyzické osoby, které se na území města zdržují.

Čl. 2

Vymezení pojmů pro účely této vyhlášky

 

1.     Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování a svozu komunálního odpadu.

2.     Mobilní svoz komunálního odpadu je sběr a svoz určených složek komunálního odpadu prováděný dvakrát ročně ve stanovených termínech[1] na určených místech.

Čl. 3

Sběr využitelných složek komunálního odpadu

 

1.        Sběrem využitelných složek komunálního odpadu se rozumí odpad, který se získá odděleným sběrem do sběrných nádob rozlišených barvou a který je možno předat k dalšímu využití.

2.        Využitelnými odpady pro účely této vyhlášky jsou stanoveny tyto složky komunálního odpadu:

·         papír

·         kompozitní obaly (tetrapak)

·         sklo bílé

·         sklo barevné

·         plasty

·         biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu

·         textil

·         jedlé oleje a tuk

·         kovy

 

3.   Nakládání s těmito odpady je zajišťováno:

a) a) donáškovým sběrem

·    do speciálních, barevně a nápisy rozlišených nádob na papír, plasty plus nápojové kartony, sklo bílé, sklo barevné a textil, které jsou rozmístěné na určených místech města[2]  

·         do sběrného dvora

b) odvozovým sběrem

·    ze speciálních barevně a nápisem odlišených nádob na biologicky rozložitelné odpady

·    mobilním svozem větví

 

Čl. 4

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

 

Sběrem nebezpečných složek komunálního odpadu se rozumí oddělený sběr nebezpečného odpadu:

·      do nádob, které jsou k tomuto účelu určené a které jsou umístěny ve sběrném dvoře

·       odevzdáním při mobilním svozu nebezpečného odpadu

 

  Čl. 5

Sběr objemného odpadu

 

Objemný odpad je odkládán do velkoobjemového kontejneru ve sběrném dvoře nebo odevzdáván při mobilním svozu objemného odpadu. Odkládaný objemný odpad by měl být předem upravený tak, aby měl co nejmenší objem.

 

 Čl. 6

Sběr biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu

 

Fyzické osoby, které produkující biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu a které nejsou schopny tento odpad samy využít např. kompostováním na vlastním pozemku, ho mohou:

·         odložit do sběrné nádoby umístěné ve sběrném dvoře

·         odložit do hnědých nádob označených Bio odpad, jejichž svoz je zajišťován svozovou společností ve stanoveném období  

·         větve ořezané z keřů a stromů odevzdat při mobilním svozu větví.

 Čl. 7

Sběr směsného (zbytkového) komunálního odpadu

 

1.     Směsný (zbytkový) komunální odpad je ukládán do typizovaných sběrných nádob o objemu 110 l, 120 l, 240 l nebo 1 100 l. Odvoz a zneškodnění tohoto odpadu provádí svozová společnost. Svoz odpadu je zajišťován celoročně, v pravidelných intervalech.

2.     Odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích jsou určeny pro odkládání drobného odpadu vzniklého během pobytu na tomto prostranství; je zakázáno ukládat do nich odpad z domácností.

 

Čl. 8

Nakládání se stavebním odpadem

 

1.     Fyzické osoby, které provádějí stavbu, změnu stavby, stavební úpravy, terénní úpravy nebo stavbu odstraňují a produkují tak stavební odpad, jsou povinny tento odpad třídit a předat osobě oprávněné ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem o odpadech (např. do zařízení na úpravu stavebního odpadu) na vlastní náklady. Stavební odpady neobsahující nebezpečné látky pocházející z drobné stavební činnosti mohou fyzické osoby za úplatu ukládat do velkoobjemového kontejneru na sběrném dvoře.   

 Čl. 9

Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem

 

1.     Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad třídit, odděleně shromažďovat a předávat k využití a odstraňování podle systému města stanoveného touto vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech.

2.     Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad třídit na složky uvedené v článcích 3 až 7 a ukládat na místa určená k ukládání komunálních odpadů tak, jak je v těchto článcích uvedeno. Je zakázáno odpad ukládat mimo tyto nádoby nebo mimo určená místa.

3.     Do sběrných nádob na jednotlivé složky komunálního odpadu ukládat pouze ty složky, pro které jsou nádoby určené. Nádoby lze naplňovat tak, aby je bylo možné řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával.

4.     Fyzické osoby jsou povinny označit sběrné nádoby na směsný komunální odpad o objemu 110 l, 120 l a 240 l evidenční známkou, která je každoročně k vyzvednutí v pokladně městského úřadu. Tuto známku je třeba vylepit na nádobu nejpozději do 30. června příslušného roku. Nalepená evidenční známka slouží k identifikaci nádob zařazených do systému.

5.     Do sběrných nádob na směsný komunální odpad není dovoleno ukládat např. tekuté látky, stavební odpad, zeminu, odpad ze zeleně, nebezpečný odpad, apod.

6.     Při mobilním svozu nebezpečného a objemného odpadu musí fyzická osoba vyčkat příjezdu svozového vozu a pro odložení komunálního odpadu dbát pokynů jeho obsluhy.

 

Čl.10

 

Úhrada za systém nakládání s komunálním odpadem

 

Místní poplatek za provoz systému hradí fyzické osoby v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Přelouče o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Čl. 11

Kontrolní činnost a sankce

 

1.     Kontrolu plnění povinností vyplývajících z této vyhlášky, provádějí pověřené orgány města; zejména Odbor životního prostředí Městského úřadu Přelouč a Městská policie.

2.     Za porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky lze uložit sankce podle zvláštních předpisů. 

 

Čl. 12

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Čl. 13

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

                                                                                    

 

 

 

 

Bc. Irena Burešová                                Ing. Ivan Moravec

starostka města                                      místostarosta

 

Vyvěšeno dne: 16.2.2015

Sejmuto dne:    4.3.2015

 

Zveřejnění této obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce

 

[1] Informace o mobilním svozu jsou zveřejňovány místně obvyklým způsobem (úřední deska, webové stránky města, městský rozhlas, měsíčník Rošt)

[2] Aktualizovaný seznam nádob na tříděný odpad je umístěn na oficiálních webových stránkách města Přelouče


Vytvořeno: 20. 2. 2015
Poslední aktualizace: 29. 6. 2017 23:04
Autor: