Obsah

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2013

Typ: ostatní
kterou se mění obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 6/2010 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky města Přelouče č.3/2011

Město Přelouč

  znak Města Přelouče

Obecně závazná vyhláška

města Přelouče č. 1/2013,

 

 

kterou se mění  obecně závazná vyhláška města Přelouče  č. 6/2010 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky města Přelouče č.3/2011

(dále jen „Obecně závazná vyhláška města Přelouče č.6/2010“)

 

 

                                          

Zastupitelstvo města Přelouče se na svém zasedání dne 28. 3.2013 usnesením č. II.13)  se usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,(obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

 

Změna obecně závazné vyhlášky města Přelouče č. 6/2010

 

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 6/2010 o místních poplatcích, která nabyla účinnosti  dne 1.10.2010, s výjimkou ustanovení článku 25 a článku 26, které nabývají účinnosti dnem 1.ledna 2011, se mění takto:

 

- Stávající text ustanovení  čl. 16  Osvobození 1 se vypouští a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

 

„Čl. 16
Osvobození

 1. Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny:
 1. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství za účelem pořádání akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
 2. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství za účelem pořádání nevýdělečných akcí, u kterých není vybírána cena za vstup,
 3. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství z důvodu provádění  stavebních a udržovacích prací (rekonstrukce, opravy apod.) na přilehlé nemovitosti - jiné než bytovém domě (např. na rodinném domku nebo garáži, popř. v případě rekonstrukce jednotlivého bytu), pokud je v jejich vlastnictví nebo ji užívají na základě jiného užívacího právního  titulu, přičemž toto osvobození se vztahuje na dobu maximálně dvou měsíců od prvního dne užívání (záboru veřejného prostranství), osvobození se vztahuje též na  fyzickou nebo právnickou osobu, která v rámci své podnikatelské činnosti práce provádí,
 4. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství z důvodu provádění  stavebních a udržovacích prací  na společných částech  přilehlé nemovitosti - bytového domu (rekonstrukce, opravy fasády, výměna všech oken, oprava střechy apod.), pokud je v jejich vlastnictví nebo ji užívají na základě jiného užívacího právního titulu, přičemž toto osvobození se vztahuje na dobu  maximálně  čtyř měsíců  od prvního dne užívání (záboru veřejného prostranství), osvobození se vztahuje též na  fyzickou nebo právnickou osobu, která v rámci své podnikatelské činnosti práce provádí,
 5. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství z důvodu provádění  stavebních a udržovacích prací (rekonstrukce, opravy) na přilehlé nemovitosti - sídle jejich provozovny, pokud je v jejich vlastnictví nebo ji užívají na základě jiného užívacího právního  titulu, přičemž toto osvobození se vztahuje na dobu  maximálně  dvou měsíců od prvního dne užívání (záboru veřejného prostranství),
 6. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství z důvodu odstraňování závady na podzemních nebo nadzemních zařízeních, pokud tyto práce budou ukončeny nejdéle do pěti pracovních dnů od započetí prací,
 7. město Přelouč a jeho příspěvkové organizace,
 8. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství na základě smlouvy uzavřené s městem Přelouč pro účely realizace stavebních prací, u nichž je město  investorem,
 9. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejná prostranství z důvodu umístění krátkodobé skládky materiálu (např. uhlí, stavební materiál), nepřesáhne-li doba užívaní 24 hodin,
 10. fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství na základě nájemní smlouvy na umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb – prodejních stánků a restauračních zahrádek, uzavřené s městem Přelouč.
  1. Osvobození dle odst. 1 písm. c), d) a e) se vztahuje i v případě více na sebe přímo nenavazujících etap stavebních a udržovacích prací na téže nemovitosti v průběhu                 po sobě jdoucích 12 měsíců, a to maximálně na  dobu  v písm. c), d) a  e) uvedeného počtu  měsíců tak, že se dny  užívání všech jednotlivých etap sčítají a posuzují dohromady.
  2. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.

 

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

  

          …………………………                                                         ………………………….

          Ing. Ivan Moravec                                                                     Bc. Irena Burešová

            místostarosta                                                                               starostka

  

 

 

vyvěšeno:                                                                        

sejmuto: 

 


Vytvořeno: 27. 6. 2013
Poslední aktualizace: 9. 7. 2017 23:04
Autor: Miroslav Tkáč