Obsah

Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 6/2015

Typ: ostatní
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Přelouč

Obecně závazná vyhláška

města Přelouč č. 6/2015

 

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Přelouč

 

Zastupitelstvo města Přelouče na svém zasedání dne 30.6.2015 usnesením č.II/38 vydalo na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Stanovení školských obvodů

 

Školské obvody základních škol zřízených městem Přelouč se stanovují takto[1]:

  1. školský obvod Základní školy Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice tvoří jižní část města. Na severu je ohraničena jižní stranou Pardubické ulice a od Sokolovského náměstí levou částí ulicemi Střelovou a Havlíčkovou. Dále je spádovým obvodem území částí města: Tupesy, Štěpánov a Klenovka,

 

  1. školský obvod Základní školy Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice tvoří severní část města. Na jihu je ohraničená severní stranou Pardubické ulice a od Sokolovského náměstí pravou částí ulicemi Střelovou a Havlíčkovou. Dále je spádovým obvodem území částí města: Lhota - Škudly, Lohenice a Mělice.

 

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/1999, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/1996, o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Přelouč, ze dne 14. dubna 1999.

Čl. 3

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

   

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2.7.2015

 

Sejmuto z úřední desky dne: 18.7.2015

 

Zveřejnění této vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 

 

[1] Stanovením školských obvodů základních škol není dotčeno právo zákonných zástupců dětí na svobodný výběr základní školy


Vytvořeno: 20. 7. 2015
Poslední aktualizace: 1. 7. 2017 23:03
Autor: Miroslav Tkáč