Obsah

Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 4/2015

Typ: ostatní
o regulaci provozní doby pohostinských provozoven


Město Přelouč

Znak města PřeloučObecně závazná vyhláška města Přelouč č. 4/2015


o regulaci provozní doby pohostinských provozoven

 

Zastupitelstvo města Přelouče na svém zasedání konaném dne  16.4.2015 schvaluje a vydává  usnesením  č.: III/21  v souladu s ust. § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Předmět a cíl

 

 1. Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření takového stavu, který umožní bezproblémové soužití občanů Města Přelouč, bude chránit veřejný zájem, ale i ústavně zaručená práva občanů na soukromý rodinný život, pokojné bydlení a spánek.

 

 1. Předmětem vyhlášky je regulace nežádoucích důsledků činnosti, která by mohla, zejména v době nočního klidu, narušovat veřejný pořádek, být v rozporu s dobrými mravy, ohrožovat majetek, zdraví a soukromí občanů – regulace provozní doby pohostinských provozoven.

 

 1. Tímto předpisem není dotčeno právo fyzických ani právnických osob na podnikání a provozování jiné hospodářské činnosti.[1]

 

Čl. 2

Vymezení pojmů

 

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

 1. Veřejným pořádkem stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů a návštěvníků města a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, ochrany majetku, ochrany zdraví a práva na příznivé životní prostředí.

 

 1. Pohostinskou provozovnou je provozovna, ve které je provozována živnost „Hostinská činnost“, která je k tomu účelu způsobilá dle zvláštních předpisů[2]. Hlavním znakem je obsluha hostů podáváním jídla, nápojů k bezprostřední konzumaci a zabezpečení příslušných doplňkových prodejů a služeb, tj. zejména restaurace (včetně zahradních a předzahrádek), kavárny, vinárny, bufety, bary, kasina, diskotéky, herny, stánky rychlého občerstvení včetně těchto zařízení v hotelech, penzionech, hostelech a dalších zařízeních obdobného typu.

 

 1. Provozní dobou pohostinské provozovny je doba určená pro styk se spotřebiteli.

Čl. 3

Omezení provozní doby

 1. Na místech uvedených v odst. 2 tohoto článku lze provozovat nejdříve od – do:
 1. neděle – čtvrtek od 06:00 hod do 24:00 hod
 2. pátek – sobota a den před státním svátkem, dnem pracovního klidu nebo volna[3]od 06:00 hod do 02:00 hod ranních následujícího dne

 

 1. Omezení provozní doby pohostinských provozoven se vztahuje na celé území města Přelouč.

 

 1. Regulace provozní doby neplatí v souvislosti s oslavami konce roku ze dne 31.12. na 1.1.

 

Čl. 4

Výjimky

 

Výjimku z ustanovení čl. 3 odst. 1) této vyhlášky může na základě žádosti udělit rada města.

 

 

Čl.5

Žádost o výjimku

 

 1. Žádost o udělení výjimky se podává radě města prostřednictvím městského úřadu.

 

 1. Žádost o udělení výjimky musí obsahovat tyto náležitosti[4]:
 1. Jméno, příjmení, datum narození, adresu sídla, IČO, adresu trvalého pobytu, adresu pro doručování, je-li žadatelem fyzická osoba.
 2. Název, IČO, sídlo, označení osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, je-li žadatelem právnická osoba.
 3. Adresu provozovny, na jejíž provozní dobu se žádá udělení výjimky.

 

Čl. 6

Kontrola a sankce

 

 1. Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí Městská policie Přelouč.
 2. Porušení této vyhlášky bude postihováno podle zvláštních právních předpisů.

 

 

Čl. 7

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2015.

 

 

 

Bc. Irena Burešová                                   Ing. Ivan Moravec
starostka                                               místostarosta


Znovu vyvěšeno po opravě písařské chyby dne: 7.5.2015
Sejmuto dne: 23.5.2015
Zveřejnění této obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 

[1] Čl. 26 odst. 1 Listiny základních lidských práv a svobod

[2] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

[3] Zákon č. 245/2000 Sb., o  státních svátcích, o významných dnech a dnech pracovního klidu

[4] Ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

 

 


Vytvořeno: 1. 6. 2015
Poslední aktualizace: 30. 6. 2017 23:04
Autor: