Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 8/2019,

Typ: Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení
Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, 1o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Město Přelouč

Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška č. 8/2019,

 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Zastupitelstvo města Přelouče se na svém zasedání dne 17. 12. 2019 usnesením č. VII./8/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Město Přelouč touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je městský úřad.1
 3. Správa poplatku je výkonem přenesené působnosti a provádí ji správce poplatku.

 

Čl. 2

Poplatník

 

 1. Poplatek platí:2
  • fyzická osoba přihlášená v obci,
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popř. jména a data narození osob, za které poplatek platí.3

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména4, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování.
 3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
 4. Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede, kromě údajů požadovaných v odst. (2) tohoto článku, také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 

 1. Sazba poplatku činí 600 Kč a je tvořena:

a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a

b) z částky 350 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 1. Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 4 265 245,- Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 4 265 245,- Kč děleno 10.080 (9.556 počet osob přihlášených na území města + 524 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 423,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 350,- Kč.

 1. V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

 1. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.

 

Čl. 6

Osvobození

 

(1)     Od poplatku je osvobozena fyzická osoba podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, která je:

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

 

(2)     Od poplatku je dále osvobozena fyzická osoba podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky:

a)  celoročně (od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku) umístěná v pobytovém zařízení sociálních služeb7 neuvedeném v odst. 1 tohoto článku nebo v zařízení lůžkové zdravotní péče8 neuvedeném v odst. 1 tohoto článku,

b)  která je celoročně (od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku) ve výkonu vazby nebo nepodmíněného trestu odnětí svobody;9

c)  která se celoročně (od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku) zdržuje mimo území města;

d)  která v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše jeden rok věku.

 

(3)     Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

 1. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.10

 

Čl. 7

Způsob úhrady

 

 1. Poplatek lze uhradit11 např.:

a)  v hotovosti i bezhotovostně platební kartou na pokladně města,

b)  prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním poukazem na účet č. 19-1425561/0100 u Komerční banky, a. s., pobočka Přelouč;

c)  bezhotovostním převodem na účet č. 19-1425561/0100 u Komerční banky, a. s., pobočka Přelouč.

 1. Variabilní symbol je pořadové číslo poplatníka přidělené správcem poplatku, který je nutno uvést u každé bezhotovostní úhrady dle odst. 1 tohoto článku.

 

Čl. 8

Společná ustanovení

 

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.12
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.13
 3. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 4. V případě podle odstavce 3 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 5. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
 6. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

 

Ruší se obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 18. prosince 2018.

 

Čl. 10

Účinnost

 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.

 

 

 

Bc. Irena Burešová                                                Ing. Ivan Moravec

Starostka                                                                  místostarosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.


1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 dle § 77 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jméno člověka je jeho osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle zákona náležejí

5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

6 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

7 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 8 § 9 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

 9 vznik nároku na osvobození může poplatník doložit např. potvrzením o výkonu trestu vydaným Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR

10 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

11 viz § 163 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

12§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

13 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích


Vytvořeno: 13. 1. 2020
Poslední aktualizace: 13. 1. 2020 08:12
Autor: Miroslav Tkáč