Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 7/2019

Typ: Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení
Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 1o místním poplatku ze psů

Město Přelouč

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 07/2019,

o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo města Přelouč se na svém zasedání dne 17. 12. 2019 usnesením
č. VII./7/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

_____________________________________________________________________

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Město Přelouč touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je městský úřad1
 3. Správa poplatku je výkonem přenesené působnosti a provádí ji správce poplatku.

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Přelouč (dále jen „poplatník“).2
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. V ohlášení poplatník uvede4
  • jméno, popřípadě jména5 nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu/ přihlášení nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  • čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  • další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří, počet psů jednoho držitele, zda je pes chován v určité lokalitě nebo určité části obce včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.6
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků či evidenci, do nichž má zřízen automatizovaný přístup; okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 6. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku nejpozději do 30 dnů příslušného kalendářního roku nebo ve lhůtě stanovené v odstavci 1 tohoto článku, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)  za prvního psa držitele v rodinném domě v části města Přelouč                     360 Kč,

b)  za prvního psa držitele v ostatních případech v části města Přelouč           1.200 Kč,

c)  za prvního psa v  částech města Lohenice, Mělice, Klenovka,
Štěpánov, Tupesy, Lhota a Škudly                                                                  120 Kč,

d)  za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písm. a)                   540 Kč,

e)  za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písm. b)                1.500 Kč,

f)  za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písm. c)                   360 Kč,

g)  za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let                                                    120 Kč,

h) za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písm. g)                   300 Kč.

 1. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.8
 2. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle svého místa svého přihlášení nebo sídla. Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa přihlášení nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 2 tohoto článku.

Čl. 5

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do konce měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.9
 2. Od poplatku se dále osvobozuje držitel psa převzatého z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy nebo z kotce10 městské policie Přelouč, a to po dobu jednoho roku ode dne převzetí psa do držení.
 3. Úleva pro držitele psa, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, je stanovena
  • za prvního psa ve výši120,- Kč,
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ve výši300,- Kč.

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.11
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.12

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku13

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
  a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
  a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.
 2. Zrušují se:

a)    obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 6/2010, o místních poplatcích, ze dne 30. září 2010,

b)    obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 3/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místních poplatcích, ze dne 28. dubna 2011,

c)    obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky města Přelouče č. 3/2011, ze dne 28. března 2013.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020

 

 

 

Bc. Irena Burešová                                                Ing. Ivan Moravec

Starostka                                                                  místostarosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.


1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

5 dle § 77 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jméno člověka je jeho osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle zákona náležejí

6 Zároveň sdělí evidenční číslo a typ elektronického čipu nebo číslo tetování, jímž byl pes označen, a datum čipování či tetování psa, které doloží potvrzením vydaným odborně způsobilou osobou, která provedla označení psa elektronickým čipem nebo tetováním

7 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

8 § 2 odst. 3 zákona o místních poplatcích

9 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

10 kotec městské policie pro umístění odchycených psů

11 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

12 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

13 § 12 zákona o místních poplatcích


Vytvořeno: 13. 1. 2020
Poslední aktualizace: 13. 1. 2020 07:59
Autor: