Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 6/2019

Typ: Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení
Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 1o veřejném pořádku

Město Přelouč

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 6/2019,

o veřejném pořádku

 

Zastupitelstvo města Přelouč se na svém zasedání dne 25. 6. 2019 usnesením č. IV/10/2019 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a), c) a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále také „vyhláška“ nebo „OZV“):


ČI. 1
Předmět a cíl


1)    Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které mohou narušovat veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, majetku a mravního vývoje dětí a mládeže, vytváření kulturního a estetického vzhledu města nebo které mohou poškozovat životní prostředí a veřejnou zeleň.
2)    Cílem této vyhlášky je vytvořit opatření směřující k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků města, pokojné bydlení a klidný odpočinek, vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, mravní vývoj dětí a mládeže, vytváření kulturního a estetického vzhledu města a ochranu životního prostředí a veřejné zeleně.
3)    Za činnosti, které by mohly narušovat veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, majetku a mravního vývoje dětí a mládeže, s vytvářením kulturního a estetického vzhledu města nebo které by mohly poškozovat životní prostředí a veřejnou zeleň, se považuje:
a)    jízda a stání na plochách veřejné zeleně,
b)    používání zábavní pyrotechniky,
c)    konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství,
d)    žebrání,
e)    používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu,
f)    užívání plakátovacích ploch města,
g)    stanování, nocování pod širým nebem a táboření na vybraných veřejných prostranstvích.


ČI. 2
Ochrana veřejné zeleně


1)    Na plochy veřejné zeleně je zakázáno vjíždět a stát na nich s motorovými vozidly a jejich přípojnými vozidly mimo pozemní komunikace bez souhlasu vlastníka.
2)    Na plochách veřejné zeleně je zakázána jízda na kolečkových bruslích, skateboardech, kolech a koloběžkách mimo pozemní komunikace bez souhlasu vlastníka.


ČI. 3
Používání zábavní pyrotechniky


1)    Používání zábavní pyrotechniky1  je zakázáno na veřejných prostranstvích v zastavěném území2  města Přelouč.
2)    Zákaz se nevztahuje na dny 30. dubna, 31. prosince a 1. ledna.
3)    Rada města Přelouče může na základě žádosti3 udělit výjimku ze zákazu používání zábavní pyrotechniky stanoveného v odst. 1.


ČI. 4
Používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu


1)    Každý je povinen zdržet se o nedělích a ve dnech státních svátků a ostatních svátků stanovených zákonem4  v době od 6. do 9. hodiny a v době od 20. do 22. hodiny veškerých prací a činností spojených s užíváním strojů a zařízení způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, stavebních strojů apod.
2)    Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na:
a)    řešení mimořádných situací způsobených přírodními vlivy (jako jsou např. kalamitní stavy, odstranění spadlých dřevin z komunikací apod.),
b)    zajištění obnovy a zmírnění škod způsobených haváriemi a poruchami dodávek vody, energií a dopravní obslužnosti.


ČI. 5
Zákaz žebrání


Na veřejných prostranstvích v části města Přelouč: Sokolovské náměstí, Masarykovo náměstí, ulice Hradecká, ulice 28. října, Pernštýnské náměstí, Václavské náměstí a ulice Sportovní, autobusovém nádraží Přelouč, Dukelské náměstí, ulice Kladenská, Smetanova a Obránců míru se zakazuje žebrání.


ČI. 6
Omezení konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích


1)    Konzumací alkoholických nápojů se pro účely této vyhlášky rozumí požívání alkoholického nápoje nebo zdržování se s otevřenou lahví anebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem na veřejném prostranství (dále jen „konzumace alkoholických nápojů“).
2)    Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na těchto veřejných prostranstvích:
a)    ulice Tůmy Přeloučského, Sladovní, Československé armády, Obránců míru.
b)    v ulici Hradecká platí zákaz konzumace alkoholických nápojů od 22. hodiny do 6. hodiny.
3)    Dále se zakazuje konzumace alkoholických nápojů:
a) na veřejných prostranstvích v okruhu 100 m od označníku zastávky veřejné silniční dopravy a městské hromadné dopravy a na veřejném prostranství v prostoru autobusového nádraží Přelouč.

b) na veřejných prostranstvích na hřištích a pískovištích vymezených v příloze č. 1 této vyhlášky.
4)    Zákaz se nevztahuje:
a)    na restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou součástí provozoven, kde je provozována hostinská činnost5  v rámci jejich provozní doby,
b)    na veřejná prostranství uvedená v odst. 2 ve dnech 30. dubna, 31. prosince a 1. ledna kalendářního roku.


ČI. 7
Užívání plakátovacích ploch


1)    Přehled umístění plakátovacích ploch města Přelouč (dále jen „plakátovací plochy“) je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.
2)    K užívání plakátovacích ploch se stanoví povinnosti:
a)    umisťování materiálů (např. plakátů, letáků apod.) na plakátovacích plochách uvedených v příloze č. 2 zajišťuje Kulturní a informační centrum města Přelouče,
b)    na plakátovacích plochách uvedených v příloze č. 2 se zveřejňují pouze informace a pozvánky o konání sportovních, kulturních, společenských, prodejních a politických akcích.


ČI. 8
Zákaz stanování a táboření


1)    Zakazuje se stanování, nocování pod širým nebem a táboření na veřejných prostranstvích u písníků v katastrálním území Lohenice u Přelouče a Mělice vymezených v příloze č. 3 této vyhlášky.
2)    Na ostatních veřejných prostranstvích se zakazuje stanovat, nocovat pod širým nebem a tábořit na plochách veřejné zeleně bez souhlasu vlastníka.


ČI. 9
Závěrečná ustanovení


1)    Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o veřejném pořádku ze dne 26. 2. 2019.
2)    Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 7. 2019.

 

 

 

Bc. Irena Burešová starostka                                   Ing. Ivan Moravec, místostarosta


Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.


zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházeni s nimi a o změně některých zákonů,
2 ve znění pozdějších předpisů viz územní plán města Přelouče zveřejněný na www.mestoprelouc.cz
§ 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisů
zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve zněni pozdějších předpisů
5 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zněni pozdějších předpisů a nařízeni vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů


 

Příloha č. 1 OZV č. 6/2019 - seznam hřišť a pískovišť se zákazem konzumace alkoholických nápojů


Hřiště :
p.č. 36/2, p.č. 36/3, p.č. 36/4 k.ú. Melice
p.č. 9/4 k.ú. Klenovka
p.č. 507/1, p.č. 507/10, p.č. 507/11, p.č. 507/12, p.č. 507/13, p.č.508/1, p.č. 508/3 k.ú. Lhota pod Přeloučí
p.č. 26/2 k.ú. Tupesy u Přelouče
p.č. 78/4, p.č. 78/6 k.ú. Štěpánov u Přelouče
p.č. 471/14 k.ú. Přelouč (před č.p. 883)
p.č. 1417/8 k.ú. Přelouč (před č.p. 1487)
p.č. 1863/3 a p.č. 876/1 k.ú. Přelouč (U rybníčka)
p.č. 773/1 k.ú. Přelouč (u č.p. 1235)
p.č. 749/3 k.ú. Přelouč (klidová plocha Jižní, Přelouč)
p.č. 749/3 k.ú. Přelouč (hřiště a sportovní hřiště)
p.č. 1140/2 (u silnice na Jankovice)
p.č. 300/1 - sportoviště u stadionu
p.č. 763/5 před č.p. 1373 Jižní
p.č. 94/1 k.ú. Přelouč (dětské hřiště za Benzinou)
p. č. 396/39 a p.č. 396/40 k.ú. Přelouč (Jana Dítěte)
p.č. 1277/2 a p.č. 1277/8 k.ú. Přelouč (Jiráskova)
p.č.541/9 k.ú. Přelouč (Flosova)
p.č. 916/1 k.ú. Přelouč (Hodinářka)
p.č. 912/5 k.ú. Přelouč a st.p.č.479/1 k.ú. Přelouč (za sportovní halou)
p.č. 311/5 k.ú. Přelouč (sportoviště)
p.č. 75/56 k.ú. Lohenice u Přelouče
p.č. 1780/7 k.ú. Přelouč (Vratislavské náměstí)
p.č. 507/13 k.ú. Lhota pod Přeloučí
p.č. 609/1 k.ú. Lohenice u Přelouče
p.p.č.12/1 Klenovka
p.č. 78/4, p.č. 78/6 k.ú. Štěpánov u Přelouče
p.č. 4/44 k.ú. Mělice
p.č. 763/1 - vnitroblok 1061-4 K. Čapka
p.č. 1781/6 - Pernštýnské náměstí u fontány
p.č. 48/1 - vnitroblok Riegrova 1539
p.č. 763/5-před č.p. 1371 Jižní


Pískoviště:
p.č. 882/2 k.ú. Přelouč (před budovou č.p. 976)
p.č. 882/2 k.ú. Přelouč (před budovou č.p. 966)
p.č. 749/3 k.ú. Přelouč (před Studentská 1342, 1345, 1348, 1351, budovou č.p. 1365)
p.č. 763/1 - před č.p. 1230 a 1234 k.ú. Přelouč (vnitroblok K. Čapka, před č.p. 1064)
p.č. 763/5 před č.p. 1372, k.ú. Přelouč
p.č. 758/1 k.ú. Přelouč (vnitroblok Smetanova)


Příloha č. 2 OZV č. 6/2019 - přehled umístění plakátovacích ploch


51    křižovatka ulic Boženy Němcové a K. H. Máchy
52    ulice Nádražní (prostor před nádražím)
53    ulice Nádražní (prostor před nádražím)
54    křižovatka ulic Hradecká a Nádražní
55    křižovatka ulice Pardubická a Sladkovského (světelná křižovatka na Mokošín)
56    ulice Hradecká (u Občanské záložny)
57    křižovatka ulic Labská a Opatovická (Na dole)
58    křižovatka ulic Nerudova a Českobratrská
59    křižovatka ulic Jahnova a Spojovací
510    křižovatka ulic Havlíčkova a Pražská (u Špejcharu)
511    křižovatka ulic Jiráskova a Bratrouchovská (u Jednoty)
512    křižovatka ulic Kladenská a Žižkova (Základní škola)
513    křižovatka ulic Obránců míru a nám. 17. listopadu (Šepo)
514    křižovatka ulic Obránců míru a Školní (u školní jídelny)
515    křižovatka ulic nám. 17. listopadu a K. Čapka (u Kotelny)
516    ulice Sportovní (u Tesca)
517    Lhota pod Přeloučí
518    Lhota pod Přeloučí (Škudly)
519    Mělice
520    Lohenice
521    Tupesy
522    Klenovka
523    Štěpánov


Příloha č. 3 OZV č. 6/2019 - veřejná prostranství v katastrálním území Lohenice u Přelouče a Mělice se zákazem stanování, nocování pod širým nebem a táboření


Vymezené pozemky parcelních čísel v k. ú. Lohenice u Přelouče:
63/1, 63/4, 66/1, 261, 321/1, 321/2, 321/3, 323, 398/7, 398/12, 398/43, 398/47, 398/52, 398/57, 410/4, 410/20, 410/21, 410/26, 410/31, 410/32, 410/43, 410/48, 421/3, 584/1, 586, 587/1, 587/5, 593/1, 594/2, 595/2, 595/3.


Vymezené pozemky parcelních čísel v k. ú. Mělice: p.č. 236/3.

 

 

 

 


Vytvořeno: 1. 10. 2019
Poslední aktualizace: 1. 10. 2019 09:41
Autor: Miroslav Tkáč