Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019

Typ: Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 1o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Město Přelouč

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 04/2019,

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

 

 

Zastupitelstvo města Přelouč se na svém zasedání dne 26. 2. 2019 usnesením č. II/12/2019/II usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték

 

 1.  Veřejnosti přístupné kulturní podniky (včetně tanečních zábav, diskoték) lze ve venkovních prostorech pořádat pouze od 8.00 hodin do 22.00 hodin.
 2. Veřejnosti přístupné kulturní podniky (včetně tanečních zábav, diskoték) lze ve vnitřních prostorech pořádat:
 • ve dnech neděle až čtvrtek pouze od 8.00 hodin do 22.00 hodin, pokud není dále uvedeno jinak,
 • v pátek, v sobotu a dnech předcházejících dnům státních svátků a ostatních svátků1) lze tyto podniky pořádat od 8.00 hodin do 2.00 hodin následujícího dne, pokud není dále uvedeno jinak,
 • plesy pořádané v období od listopadu do dubna lze pořádat od 8.00 do 3.00 hodin následujícího dne.

 

Čl. 2

Oznamovací povinnost

 

1)    Pořadatel kulturního podniku uvedeného v čl. 1 odst. 1 a 2 je povinen oznámit nejméně 10 dnů před jeho konáním Městskému úřadu Přelouč:

 • jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,
 • označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení,
 • předpokládaný počet účastníků tohoto podniku,
 • počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,
 • údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí,
 • způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany2).

2)    Pořadatel kulturního podniku uvedeného v čl. 1 odst. 1 je povinen kromě údajů stanovených v odst. 1 tohoto článku vyhlášky oznámit nejméně 10 dnů před jeho konáním Městskému úřadu Přelouč:

a)  údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek, kde se má podnik konat,

b)  lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku, a způsob tohoto úklidu, jde-li o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků,

c)  způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání podniku3) .

 

Čl. 3

Výjimky

1) Z doby pro pořádání veřejnosti přístupných podniků se stanovují výjimky veřejnosti přístupné podniky pořádat až do doby, pro kterou je obecně závaznou vyhláškou města Přelouč4) stanovena výjimka z doby nočního klidu. V těchto případech lze veřejnosti přístupné podniky pořádat až do doby, pro kterou je stanovena výjimka z doby nočního klidu.

2)    Rada města Přelouče může na základě žádosti5) udělit výjimku z doby pro pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků uvedené v čl. 1 odst. 2 této vyhlášky.

 

Čl. 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

Bc. Irena Burešová                                                Ing. Ivan Moravec

Starostka                                                                  místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.3.2019

Sejmuto z úřední desky dne: 22.3.2019

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 


1) zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

2 )zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;

3) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

4) obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o nočním klidu

5) viz § 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


Vytvořeno: 25. 3. 2019
Poslední aktualizace: 25. 3. 2019 09:23
Autor: Miroslav Tkáč