Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019,

Typ: Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení
Obecně závazná vyhláška  č. 3/2019, 1o nočním klidu

Město Přelouč

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 03/2019,

 

o nočním klidu

 

Zastupitelstvo města Přelouč se na svém zasedání dne 26. 2. 2019 usnesením č. II/11/2019/I usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Předmět

 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

 

Čl. 2

Doba nočního klidu

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny1).

 

Čl. 3

Stanovení výjimek z doby nočního klidu

 

(1)   Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku.

(2)   Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 1. do 6. hodiny v době konání těchto tradičních veřejnosti přístupných akcí:

a)  v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu pálení čarodějnic,

b)  nejvýše 6 noci z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli v měsících červen až srpen z důvodu konání Tanečních večerů v parku za Základní školou na Masarykově náměstí. Zkrácená doba nočního klidu platí v tomto případě pouze na území parku za Základní školou na Masarykově náměstí,

c) 1 noc ze soboty na neděli kolem poloviny měsíce září z důvodu pořádání akce Ceny  Františka Filipovského za dabing. Zkrácená doba nočního klidu platí v tomto  případě pouze v části města Přelouč,

d) nejvýše 6 nocí ze soboty na neděli v měsících duben až září z důvodu konání Tanečních zábav v areálu Břízky. Zkrácená doba nočního klidu platí v tomto případě pouze v části města Lohenice,

e) 1 noc ze soboty na neděli v měsíci srpnu z důvodu konání Posezení s hudbou u příležitosti Soutěže koňských stříkaček. Zkrácená doba nočního klidu platí v tomto případě pouze pro část města Mělice,

f) 1 noc z pátku na sobotu v měsíci srpnu z důvodu konání festivalu Sumorock v parku za Základní školou na Masarykově náměstí. Zkrácená doba nočního klidu v tomto případě platí pouze na území parku za Základní školou na Masarykově náměstí.

(3)   Informace o konkrétním termínu konání akcí2) uvedených v odst. 2 písm. b) až f) tohoto článku obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem jejich konání.

 

Čl. 4

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

Bc. Irena Burešová                                                Ing. Ivan Moravec

Starostka                                                                  místostarosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.3.2019

Sejmuto z úřední desky dne: 22.3.2019

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce

 


1)§ 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

2)Pořadatelé veřejnosti přístupných akcí jsou povinni oznámit datum konání akce a další náležitosti vždy nejméně 10 dní před datem jejich konání městskému úřadu v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Přelouč č.  4/2019, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.


Vytvořeno: 25. 3. 2019
Poslední aktualizace: 25. 3. 2019 09:11
Autor: Miroslav Tkáč