Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

Typ: Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 1kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Přelouč

Město Přelouč

Zastupitelstvo města

 

Obecně závazná vyhláška

 č. 2/2021,

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Přelouč

 

Zastupitelstvo města Přelouče na svém zasedání dne 9.9.2021 usnesením č. XVIII/9/2021 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

Čl. 1

Stanovení školských obvodů

 

Školské obvody základních škol zřízených městem Přelouč se stanovují takto1:

 

  • školský obvod Základní školy Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice tvoří

 

  • školský obvod Základní školy Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice tvoří severní část města. Na jihu je ohraničená severní stranou Pardubické ulice a od Sokolovského náměstí ulicemi Střelovou a Havlíčkovou. Dále je spádovým obvodem území částí města: Lhota, Škudly, Lohenice, Mělice, Tupesy, Štěpánov a Klenovka.

 

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

 

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 6/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Přelouč, ze dne 30. června 2015.

 

Čl. 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.9.2021

Sejmuto z úřední desky dne: 1.10.2021

Zveřejnění této vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.


1Stanovením školských obvodů základních škol není dotčeno právo zákonných zástupců dětí na svobodný výběr základní školy


Vytvořeno: 6. 10. 2021
Poslední aktualizace: 6. 10. 2021 08:50
Autor: Bc. Miroslav Tkáč