Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020

Typ: Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení
paragrafo veřejném pořádku

MĚSTO PŘELOUČ
Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška
č. 2/2020,

o veřejném pořádku

Zastupitelstvo města Přelouč se na svém zasedání dne 5.11.2020 usnesením č. XIII/8/2020 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a), c) a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále také „vyhláška“ nebo „OZV“):

 

Čl. 1
Předmět a cíl

1) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které mohou narušovat veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, majetku a mravního vývoje dětí a mládeže, vytváření kulturního a estetického vzhledu města nebo které mohou poškozovat životní prostředí a veřejnou zeleň.

2) Cílem této vyhlášky je vytvořit opatření směřující k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků města, pokojné bydlení a klidný odpočinek, vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, mravní vývoj dětí a mládeže, vytváření kulturního a estetického vzhledu města a ochranu životního prostředí a veřejné zeleně.

3) Za činnosti, které by mohly narušovat veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, majetku a mravního vývoje dětí a mládeže, s vytvářením kulturního a estetického vzhledu města nebo které by mohly poškozovat životní prostředí a veřejnou zeleň, se považuje:

a) jízda a stání na plochách veřejné zeleně,

b) používání zábavní pyrotechniky,

c) konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, 

d) žebrání,

e) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu,

f) užívání plakátovacích ploch města,

g) stanování, nocování pod širým nebem a táboření na vybraných veřejných prostranstvích,

 

Čl. 2
Ochrana veřejné zeleně

1) Na plochy veřejné zeleně je zakázáno vjíždět a stát na nich s motorovými vozidly a jejich přípojnými vozidly mimo pozemní komunikace bez souhlasu vlastníka. 

2) Na plochách veřejné zeleně je zakázána jízda na kolečkových bruslích, skateboardech, kolech a koloběžkách mimo pozemní komunikace bez souhlasu vlastníka.

 

Čl. 3
Používání zábavní pyrotechniky

1) Používání zábavní pyrotechniky1 je zakázáno na veřejných prostranstvích v zastavěném území2 města Přelouč.

2) Zákaz se nevztahuje na dny 30. dubna, 31. prosince a 1. ledna.

3) Rada města Přelouče může na základě žádosti3 udělit výjimku ze zákazu používání zábavní pyrotechniky stanoveného v odst. 1.  

 

Čl. 4
Používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu

1) Každý je povinen zdržet se o nedělích a ve dnech státních svátků a ostatních svátků stanovených zákonem4 v době od 6. do 9. hodiny a v době od 20. do 22. hodiny veškerých prací a činností spojených s užíváním strojů a zařízení způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, stavebních strojů apod.

2) Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na:

a) řešení mimořádných situací způsobených přírodními vlivy (jako jsou např. kalamitní stavy, odstranění spadlých dřevin z komunikací apod.),

b) zajištění obnovy a zmírnění škod způsobených haváriemi a poruchami dodávek vody, energií a dopravní obslužnosti.

 

Čl. 5
Zákaz žebrání

Na veřejných prostranstvích v části města Přelouč: Sokolovské náměstí, Masarykovo náměstí, ulice Hradecká, ulice 28. října, Pernštýnské náměstí, Václavské náměstí a ulice Sportovní, autobusovém nádraží Přelouč, Dukelské náměstí, ulice Kladenská, Smetanova a Obránců míru se zakazuje žebrání.

 

Čl. 6
Omezení konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

1) Konzumací alkoholických nápojů se pro účely této vyhlášky rozumí požívání alkoholického nápoje nebo zdržování se s otevřenou lahví anebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem na veřejném prostranství (dále jen „konzumace alkoholických nápojů“).

2) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na těchto veřejných prostranstvích:

ulice Tůmy Přeloučského, Sladovní, Československé armády, Obránců míru, Hradecká a  nám. 17. listopadu.

3) Dále se zakazuje konzumace alkoholických nápojů: 

a) na veřejných prostranstvích v okruhu 100 m od označníku zastávky veřejné silniční dopravy a městské hromadné dopravy a na veřejném prostranství v prostoru autobusového nádraží Přelouč.

b) na veřejných prostranstvích na hřištích a pískovištích vymezených v příloze č. 1 této vyhlášky.  

4) Zákaz se nevztahuje:

a) na restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou součástí provozoven, kde je provozována hostinská činnost5 v rámci jejich provozní doby,

b) na veřejná prostranství uvedená v odst. 2 ve dnech 30. dubna, 31. prosince a 1. ledna kalendářního roku.

 

Čl. 7
Užívání plakátovacích ploch
 

1) Přehled umístění plakátovacích ploch města Přelouč (dále jen „plakátovací plochy“) je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

2) K užívání plakátovacích ploch se stanoví povinnosti:

 a) umisťování materiálů (např. plakátů, letáků apod.) na plakátovacích plochách uvedených v příloze č. 2 zajišťuje Kulturní a informační centrum města Přelouče,

  b)  na plakátovacích plochách uvedených v příloze č. 2 se zveřejňují pouze informace a pozvánky o konání sportovních, kulturních, společenských, prodejních a politických akcích.

 

Čl. 8
Zákaz stanování a táboření 

1) Zakazuje se stanování, nocování pod širým nebem a táboření na veřejných prostranstvích u písníků v katastrálním území Lohenice u Přelouče a Mělice vymezených v příloze č. 3 této vyhlášky.

2) Na ostatních veřejných prostranstvích se zakazuje stanovat, nocovat pod širým nebem a tábořit na plochách veřejné zeleně bez souhlasu vlastníka.

 

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

1) Ruší se obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o veřejném pořádku, ze dne 25. 6. 2019.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

 

Ing. Ivan Moravec Bc. Irena Burešová

   místostarosta starostka

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.11.2020

Sejmuto z úřední desky dne: 26.11.2020

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.


1) zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2) viz územní plán města Přelouče zveřejněný na www.mestoprelouc.cz
3) § 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
4) zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
5) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vklády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
 

Příloha č. 1 OZV č. 2/2020 – seznam hřišť a pískovišť se zákazem konzumace alkoholických nápojů

Hřiště :

p.č. 36/2, p.č. 36/3, p.č. 36/4 k.ú. Mělice

p.č. 9/4 k.ú. Klenovka

p.č. 507/1, p.č. 507/10, p.č. 507/11, p.č. 507/12, p.č. 507/13, p.č.508/1, p.č. 508/3 k.ú. Lhota pod Přeloučí

p.č. 26/2 k.ú. Tupesy u Přelouče

p.č. 78/4, p.č. 78/6 k.ú. Štěpánov u Přelouče

p.č. 471/14 k.ú. Přelouč (před č.p. 883)

p.č. 1417/8 k.ú. Přelouč (před č.p. 1487)

p.č. 1863/3 a p.č. 876/1 k.ú. Přelouč (U rybníčka)

p.č. 773/1 k.ú. Přelouč (u č.p. 1235)

p.č. 749/3 k.ú. Přelouč (klidová plocha Jižní, Přelouč)

p.č. 749/3 k.ú. Přelouč (hřiště a sportovní hřiště)

p.č. 1140/2 (u silnice na Jankovice)

p.č. 300/1 – sportoviště u stadionu

p.č. 763/5 před č.p. 1373 Jižní

p.č. 94/1 k.ú. Přelouč (dětské hřiště za Benzinou)

p. č. 396/39 a p.č. 396/40 k.ú. Přelouč (Jana Dítěte)

p.č. 1277/2 a p.č. 1277/8 k.ú. Přelouč (Jiráskova)

p.č.541/9 k.ú. Přelouč (Flosova)

p.č. 916/1 k.ú. Přelouč (Hodinářka)

p.č. 912/5 k.ú. Přelouč a st.p.č.479/1 k.ú. Přelouč (za sportovní halou)

p.č. 311/5 k.ú. Přelouč (sportoviště)

p.č. 75/56 k.ú. Lohenice u Přelouče

p.č. 1780/7 k.ú. Přelouč (Vratislavské náměstí)

p.č. 507/13 k.ú. Lhota pod Přeloučí

p.č. 609/1 k.ú. Lohenice u Přelouče

p.p.č.12/1 Klenovka

p.č. 78/4, p.č. 78/6 k.ú. Štěpánov u Přelouče

p.č. 4/44 k.ú. Mělice 

p.č. 763/1 – vnitroblok 1061-4 K. Čapka

p.č. 1781/6 – Pernštýnské náměstí u fontány

p.č. 48/1 – vnitroblok Riegrova 1539

p.č. 763/5 – před č.p. 1371 Jižní

 

Pískoviště:

p.č. 882/2 k.ú. Přelouč (před budovou č.p. 976)

p.č. 882/2 k.ú. Přelouč (před budovou č.p. 966)

p.č. 749/3 k.ú. Přelouč (před Studentská 1342, 1345, 1348, 1351, budovou č.p. 1365)

p.č. 763/1 – před č.p. 1230 a 1234 k.ú. Přelouč (vnitroblok K. Čapka, před č.p.1064)

p.č. 763/5 před č.p. 1372, k.ú. Přelouč

p.č. 758/1 k.ú. Přelouč (vnitroblok Smetanova)

 

Příloha č. 2 OZV č. 2/2020 – přehled umístění plakátovacích ploch 

S1 křižovatka ulic Boženy Němcové a K. H. Máchy

S2 ulice Nádražní (prostor před nádražím)

S3 ulice Nádražní (prostor před nádražím)

S4 křižovatka ulic Hradecká a Nádražní

S5 křižovatka ulice Pardubická a Sladkovského (světelná křižovatka na Mokošín)

S6 ulice Hradecká (u Občanské záložny)

S7 křižovatka ulic Labská a Opatovická (Na dole)

S8 křižovatka ulic Nerudova a Českobratrská

S9 křižovatka ulic Jahnova a Spojovací

S10 křižovatka ulic Havlíčkova a Pražská (u Špejcharu)

S11 křižovatka ulic Jiráskova a Bratrouchovská (u Jednoty)

S12 křižovatka ulic Kladenská a Žižkova (Základní škola)

S13 křižovatka ulic Obránců míru a nám. 17. listopadu (Šepo)

S14 křižovatka ulic Obránců míru a Školní (u školní jídelny)

S15 křižovatka ulic nám. 17. listopadu a K. Čapka (u Kotelny)

S16 ulice Sportovní (u Tesca)

S17 Lhota pod Přeloučí

S18 Lhota pod Přeloučí (Škudly)

S19 Mělice

S20 Lohenice

S21 Tupesy

S22 Klenovka 

S23 Štěpánov

 

Příloha č. 3 OZV č. 2/2020 – veřejná prostranství v katastrálním území Lohenice u Přelouče a Mělice se zákazem stanování, nocování pod širým nebem a táboření 

Vymezené pozemky parcelních čísel v k. ú. Mělice:

p.č. 236/3.

Vymezené pozemky parcelních čísel v k. ú. Lohenice u Přelouče:

63/1, 63/4, 66/1(v rozsahu mimo část vyšrafovanou červenou čarou na mapě níže), 261, 321/1, 321/2, 321/3, 323, 398/7, 398/12, 398/43, 398/47, 398/52, 398/57, 410/4, 410/20, 410/21, 410/26, 410/31, 410/32, 410/43, 410/48, 421/3, 584/1, 586, 587/1, 587/5, 593/1, 594/2, 595/2, 595/3.

 

Grafický zákres části pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče, kde je povoleno stanování, nocování pod širým nebem a táboření.

grafický zákres části pozemku

 

 


Vytvořeno: 1. 12. 2020
Poslední aktualizace: 1. 12. 2020 15:05
Autor: Petr Vlček