Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

Typ: Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 1kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Město Přelouč

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 02/2019,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

 

Zastupitelstvo města Přelouč se na svém zasedání dne 26.2.2019 usnesením č. II/10/2019/I. usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále také „vyhláška“ nebo „OZV“):

 

 

Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

1)    Na veřejných prostranstvích v části města Přelouč je možný pohyb psů pouze na vodítku. Pes musí být veden na vodítku u nohy fyzické osoby tak, aby se při míjení jiných osob a vedených psů nebo jiných zvířat nemohl s nimi dostat do kontaktu.

 

2)    Na veřejných prostranstvích v částech města Lohenice a Mělice uvedených v příloze  č. 1  je možný pohyb psů pouze na vodítku. Pes musí být veden na vodítku u nohy fyzické osoby tak, aby se při míjení jiných osob a vedených psů nebo jiných zvířat nemohl s nimi dostat do kontaktu.

 

3)    Z důvodu ochrany veřejného pořádku se zakazuje vstup se psy na dětská hřiště a pískoviště uvedená v příloze č. 2 této vyhlášky.

 

4)    Splnění povinností stanovených v odst. 1 až 3 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem1).

 

5)    Pravidla a zákazy stanovené v odst. 1 až 3 se nevztahují na psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.

 

Čl. 2

Vymezení prostorů pro volné pobíhání psů

 

1)    Pro volné pobíhání psů v části města Přelouč se vymezují prostory uvedené v příloze č. 3 této vyhlášky, jejíž součástí jsou mapy s grafickým zákresem dotčených pozemků.

 

2)    Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

 

 

Čl. 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

Bc. Irena Burešová                                                Ing. Ivan Moravec

Starostka                                                                  místostarosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  5.3.2019

Sejmuto z úřední desky dne:  22.3.2019

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 

 

Příloha č. 1 k OZV č. 2/2019 – veřejná prostranství v části města Lohenice a části města Mělice, na nichž je možný pohyb psů pouze na vodítku

Vymezené pozemky parcelních čísel v k. ú. Lohenice u Přelouče:

63/1, 63/4, 66/1, 261, 321/1, 321/2, 321/3, 323, 398/7, 398/12, 398/43, 398/47, 398/52, 398/57, 410/4, 410/20, 410/21, 410/26, 410/31, 410/32, 410/43, 410/48, 421/3, 584/1, 586, 587/1, 587/5, 593/1, 594/2, 595/2, 595/3.

 

Vymezené pozemky parcelních čísel v k. ú. Mělice:

p.č. 236/3.

 

Příloha č. 2 OZV č. 2/2019 – seznam hřišť a pískovišť se zákazem vstupu se psy

 

Hřiště:

č. 36/2, p.č. 36/3, p.č. 36/4 k.ú. Mělice

p.č. 9/4 k.ú. Klenovka

p.č. 507/1, p.č. 507/10, p.č. 507/11, p.č. 507/12, p.č. 507/13, p.č.508/1, p.č. 508/3 k.ú. Lhota pod Přeloučí

p.č. 26/2 k.ú. Tupesy u Přelouče

p.č. 78/4, p.č. 78/6 k.ú. Štěpánov u Přelouče

p.č. 471/14 k.ú. Přelouč (před č.p. 883)

p.č. 1417/8 k.ú. Přelouč (před č.p. 1487)

p.č. 1863/3 a p.č. 876/1 k.ú. Přelouč (U rybníčka)

p.č. 773/1 k.ú. Přelouč (u č.p. 1235)

p.č. 749/3 k.ú. Přelouč (klidová plocha Jižní, Přelouč)

p.č. 749/3 k.ú. Přelouč (hřiště a sportovní hřiště)

p.č. 1140/2 (u silnice na Jankovice)

p.č. 300/1 – sportoviště u stadionu

p.č. 763/5 před č.p. 1373 Jižní

p.č. 94/1 k.ú. Přelouč (dětské hřiště za Benzinou)

p. č. 396/39 a p.č. 396/40 k.ú. Přelouč (Jana Dítěte)

p.č. 1277/2 a p.č. 1277/8 k.ú. Přelouč (Jiráskova)

p.č.541/9 k.ú. Přelouč (Flosova)

p.č. 916/1 k.ú. Přelouč (Hodinářka)

p.č. 912/5 k.ú. Přelouč a st.p.č.479/1 k.ú. Přelouč (za sportovní halou)

p.č. 311/5 k.ú. Přelouč (sportoviště)

p.č. 75/56 k.ú. Lohenice u Přelouče

p.č. 1780/7 k.ú. Přelouč (Vratislavské náměstí)

p.č. 507/13 k.ú. Lhota pod Přeloučí

p.č. 609/1 k.ú. Lohenice u Přelouče

p.p.č.12/1 Klenovka

p.č. 78/4, p.č. 78/6 k.ú. Štěpánov u Přelouče

p.č. 4/44 k.ú. Mělice

p.č. 763/1 – vnitroblok 1061-4 K.Čapka

p.č. 1781/6 – Pernštýnské náměstí u fontány

p.č. 48/1 – vnitroblok Riegrova 1539

p.č. 763/5 – před č.p. 1371 Jižní

 

Pískoviště

p.č. 882/2 k.ú. Přelouč (před budovou č.p. 976)

p.č. 882/2 k.ú. Přelouč (před budovou č.p. 966)

p.č. 749/3 k.ú. Přelouč (před Studentská 1342, 1345, 1348, 1351, budovou č.p. 1365)

p.č. 763/1 – před č.p. 1230 a 1234 k.ú. Přelouč (vnitroblok K. Čapka, před č.p.1064)

p.č. 763/5 před č.p. 1372, k.ú. Přelouč

p.č. 758/1 k.ú. Přelouč (vnitroblok Smetanova)

 

Příloha č. 3 k OZV č. 2/2019 - prostory určené pro volné pobíhání psů v části města Přelouč

 

p. č. 776/1 k. ú. Přelouč (mezi Švarcavou a č. p. 1233)

p. č. 172/2 k. ú. Přelouč (dolní část parku pod Záložnou)

p. č. 303/1 k. ú. Přelouč (mezi Švarcavou a sportovním stadionem)

p. č. 279 k. ú. Přelouč (park za tratí Na Dole)

p. č. 1964/1 k. ú. Přelouč (směr Štěpánov, vpravo od silnice za průmyslovou zónou)

 

Zákres prostor určených pro volné pobíhání psů v části města Přelouč (k příloze č. 3 OZV 2/2019)

Zákres prostor určených pro volné pobíhání psů

 

  • Jednotlivé prostory určené pro volné pobíhání psů v části města Přelouč

 

  1. p. č. 776/1 k. ú. Přelouč (mezi Švarcavou a č. p. 1233)

p. č. 776/1

 

2. p. č. 172/2 k. ú. Přelouč (dolní část parku pod Záložnou)

p. č. 172/2

 

3. p. č. 303/1 k. ú. Přelouč (mezi Švarcavou a sportovním stadionem)

p. č. 303/1

4. p. č. 279 k. ú. Přelouč (park za tratí Na Dole)

p. č. 279 

 

5. p. č. 1964/1 k. ú. Přelouč (směr Štěpánov, vpravo od silnice za průmyslovou zónou)

p. č. 1964/1

 


1) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.


Vytvořeno: 25. 3. 2019
Poslední aktualizace: 25. 3. 2019 09:05
Autor: Miroslav Tkáč