Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

Typ: Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení
paragrafo nočním klidu

MĚSTO PŘELOUČ
Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2020,

o nočním klidu

Zastupitelstvo města Přelouč se na svém zasedání dne 23.6.2020 usnesením č. XI./14/2020 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČI. 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

ČI. 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny1)

ČI. 3

Stanovení výjimek z doby nočního klidu

(1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku.

(2) Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 1. do 6. hodiny v době konání těchto tradičních veřejnosti přístupných akcí:

a) v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu pálení čarodějnic,

b) nejvýše 6 noci z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli v měsících květen až srpen z důvodu konání Tanečních večerů a koncertů v parku za Základní školou na Masarykově náměstí. Zkrácená doba nočního klidu platí v tomto případě pouze na území parku za Základní školou na Masarykově náměstí,

c) 1 noc ze soboty na neděli kolem poloviny měsíce září z důvodu pořádání akce Ceny Františka Filipovského za dabing. Zkrácená doba nočního klidu platí v tomto případě pouze v části města Přelouč,

d) nejvýše 6 nocí z pátku na sobotu nebo soboty na neděli v měsících duben až září z důvodu konání Tanečních zábav a koncertů v areálu Břízky v Lohenicích. Zkrácená doba nočního klidu platí v tomto případě pouze v části města Lohenice, 

e) nejvýše 2 noci (z pátku na sobotu a ze soboty na neděli) v měsíci květnu z důvodu konání festivalu Májovec v areálu Břízky v Lohenicích. Zkrácená doba nočního klidu platí v tomto případě pouze v části města Lohenice,

f) 1 noc ze soboty na neděli v měsíci srpnu z důvodu konání Posezení s hudbou u příležitosti Soutěže koňských stříkaček. Zkrácená doba nočního klidu platí v tomto případě pouze pro část města Mělice,

g) 1 noc z pátku na sobotu v měsíci srpnu z důvodu konání festivalu Sumorock v parku za Základní školou na Masarykově náměstí. Zkrácená doba nočního klidu v tomto případě platí pouze na území parku za Základní školou na Masarykově náměstí.

(3) Informace o konkrétním termínu konání akcí2) uvedených v odst. 2 písm. b) až g) tohoto článku vyhlášky bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem jejich konání.

ČI. 4

Zrušovací ustanovení

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o nočním klidu, ze dne 26. 2. 2019.

ČI. 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

Ing. Ivan Moravec, místostarosta                                                Bc. Irena Burešová, starostka

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.11.2020

Sejmuto z úřední desky dne: 26.11.2020

 

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Znovu vyvěšeno z důvodu opravy písařské chyby – číslování obecně závazné vyhlášky: Bylo chybně uvedeno č. vyhlášky 2/2020, správně má být 1/2020.

 


1) § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

2) Pořadatelé veřejnosti přístupných akcí jsou povinni oznámit datum konání akce a další náležitosti vždy nejméně 10 dní před datem jejich konání městskému úřadu v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Přelouč č. 4/2019, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.


Vytvořeno: 1. 12. 2020
Poslední aktualizace: 1. 12. 2020 11:22
Autor: Petr Vlček