Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002

Typ: ostatní
o závazných částech regulačního plánu Přelouč - Lipiny

Město Přelouč

Obecně závazná vyhláška    

 č. 1/2002

    

    o závazných částech regulačního plánu Přelouč - Lipiny

    

Zastupitelstvo města Přelouč v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích vydává tuto obecně závaznou vyhlášku.

  ČÁST  PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Účel vyhlášky

1. Zastupitelstvo města Přelouč schválilo dne 27. 3. 2002 usnesením č. IV/5 regulační plán Přelouč - Lipiny v souladu s § 26 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Současně vymezuje závaznou část této územně plánovací dokumentace.

2. Vyhláška vymezuje závazné části schváleného regulačního plánu části města Přelouč s názvem "Přelouč - Lipiny" ve smyslu § 29 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších přepisů.
 
3. Vyhláška stanoví základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, závazné regulativy funkčního, plošného a prostorového uspořádání území a podmínky jeho zastavitelnosti, které musí být respektovány v rámci využívání území jako závazné podmínky jeho rozvoje. Stanoví rovněž plochy pro veřejně prospěšné stavby.
 
4. Veškerá stavební činnost v řešeném území musí být v souladu s regulačním plánem, zejména jeho závaznou částí a ustanoveními této vyhlášky.

Článek 2
Rozsah platnosti

 1. Vyhláška platí pro území, řešené regulačním plánem pro část města Přelouč s názvem "Obytná zóna Přelouč - Lipiny". Hranice řešeného území byly stanoveny takto: Západní hranici tvoří státní silnice III/33810 na Jankovice, severní a východní hranici tvoří současně zastavěné území Přelouče a jižní hranici tvoří dohodnutá čára zastavění odvozená od územního plánu sídelního útvaru Přelouč - v úrovni oplocené zahrady v polích.
 
2. Nejpozději do 31. 3. 2005 pořizovatel vyhodnotí, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl regulační plán schválen a posoudí, zda je potřebné pořídit jeho aktualizaci. Pořizovatel bude provádět další vyhodnocení regulačního plánu vždy ve lhůtě do dvou let od posledního vyhodnocení.
 
3. Ustanovením této vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a dalších právních předpisů. 
 

Článek 3
Vymezení pojmů

1. Celé území řešené regulačním plánem se dle platného územního plánu sídelního útvaru Přelouč nachází v urbanizovaném území (plochy zastavěné, nebo určené k zastavění) a spadá do zóny městského rodinného bydlení.
 
2. Funkční využití zóny městského rodinného bydlení je dáno schváleným územním plánem takto:
Hlavní funkce - slouží výhradně pro bydlení
Přípustné - rodinné domy
Výjimečně přípustné - ostatní obytné budovy, maloobchod, stravovací a ubytovací zařízení, výrobně obslužné a řemeslnické provozy a služby bez negativních vlivů na obytnou zástavbu, školská, kulturní, zdravotnická a sportovní zařízení
 
3. Schválením "regulačního plánu Přelouč - Lipiny" byly zároveň schváleny výjimečně přípustné stavby (podle ÚPSÚ Přelouč) pro území, řešené tímto regulačním plánem - tj. bytové domy, občanská a technická vybavenost a sportoviště.
 
4. Základní vytyčovací kostru území tvoří rošt komunikací, který člení území na menší celky. K této síti komunikací jsou přiřazeny kóty polohy regulačních a stavebních čar, které limitují nebo určují polohu staveb.
 
5. Regulační čára - stanovuje nejbližší možné osazení líce stavby vzhledem k poloze pevného prvku v území (v tomto případě jde o hranu komunikace). Stavba přitom může být umístěna dále, než stanovuje regulační čára. Žádná část stavby nemá regulační čáru přesahovat (ani převislá střecha, balkon apod.).

6. Stavební čára - předepisuje polohu hlavního průčelí umístěné stavby. Objekt nesmí být přilehlou stěnou osazen v jiném místě, ale stavební čáru může přesahovat římsa, kraj střechy, balkon - rozhodující je poloha hlavního průčelí.

ČÁST DRUHÁ
ZÁVAZNÁ ČÁST

Článek 4
Závazné regulativy

1. Vymezení zastavitelného území
Zastavitelné území je vymezeno na jihu hranicí stanovenou ve výkresové části, na západě komunikací lll/33810 na Jankovice, na východě a severu hranicemi současně zastavěného území. Území je graficky vyznačeno v regulačním výkrese.

2. Vymezení stavebních pozemků
V regulačním výkrese jsou vymezeny polohou, účelem a velikostí tyto stavební pozemky:
ˇ Pozemky pro stavby rodinného bydlení 
V případě sloučení nebo rozdělení pozemků musí mít takto vzniklý pozemek minimální plochu 400 m2 a maximální plochu 2700 m2.
ˇ Pozemky pro stavby bytových domů 
ˇ Pozemky pro stavby obchodu a služeb a technického vybavení
ˇ Pozemky pro stavby sportu
ˇ Pozemky staveb komunikací

3. Umísťování staveb a omezení změn v jejich užívání
Umísťování staveb se řídí stavebním zákonem a dále regulačními a stavebními čárami stanovených v regulačním výkrese. 
Využívání staveb a pozemků musí být v souladu se stanovenou funkcí pozemku dle regulačního výkresu a platného územního plánu s přihlédnutím k možným přidruženým funkcím stanovených stavebním zákonem.
 
4. Přístupy ke stavbám
Přístupy ke stavbám budou prostřednictvím obslužných komunikací, zklidněných komunikací a zpevněných ploch ke každé stavební parcele.
Navržený systém komunikací (viz. výkres "Dopravní řešení") je závazný. Komunikace jsou členěny na obslužné a zklidněné komunikace a na pěší chodníky a prostranství. 
 
5. Napojení na technické vybavení
Stavby musí být napojeny na veřejnou kanalizaci, veřejný vodovod, elektrickou energii. Provedení inženýrských sítí bude v souladu s požadavky správců těchto sítí a se ustanoveními zákonných norem platných v době provádění staveb.
Kanalizace bude provedena jako větevný systém s napojovacím bodem v ul. Prokopa Velikého a v ul. Smetanova. Vodovod bude proveden jako okruhovaný s napojením na propojovací vodovodní řad DN 225 vedený po okraji řešeného území. Elektrická energie bude napojena na novou trafostanici v řešeném území. Plynovod bude napojen z ulice Studentské z plynovodu u kotelny.
Projektant každé jednotlivé stavby musí respektovat návaznosti celkového řešení inženýrských sítí v regulačním plánu tj. zejména dodržovat odpovídající výškového osazení a odpovídající dimenzi jednotlivých sítí. 
Stavby bezprostředně přiléhající k současnému zastavěnému území mohou být napojeny na již existující inženýrské sítě do vyčerpání volných kapacit těchto sítí.
6. Zeleň
Investoři jsou povinni zahrnout do nákladů jednotlivých staveb vysokou stálou zeleň v souladu s výkresem "urbanistický návrh" a veřejnou zeleň. Specifikaci pro jednotlivé stavby upřesní, s ohledem na postupující výstavbu, stavební úřad. Toto opatření neplatí pro investory rodinných domů.

7. Drenáže
Při každé stavbě musí být respektována nebo zachována nebo obnovena funkce drenáží balastních vod, které jsou důležitým činitelem omezujícím zamokření pozemků.

8. Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání
 
Obytné území - rodinná výstavba: 
Prostorové regulativy 
- maximální podlažnost 1 NP, využitelné podkroví
- střechy sklonité, min. spád hlavní střechy 20o
- max. výška hřebene 6 m od podlahy posledního podlaží
- max. výška stavby 10,5 m od upraveného terénu
- vybudování podzemního podlaží je přípustné pouze za předpokladu zajištění funkce odvádění podzemních vod 
Plošné regulativy - maximální zastavěná plocha parcely stavbami hlavního účelu:
40 % pro parcely do 500 m2
35 % pro parcely do 750 m2
30 % pro parcely do 1250 m2
25 % pro parcely nad 1250 m2
Podmínky využití území - každá parcela musí umožnit odstavení nebo garážování minimálně dvou vozidel.
Architektonické řešení a povrchové materiály (včetně oplocení) - podléhá schválení městského architekta
Nepřípustné jsou krytiny z vlnitých a trapézových plechů nebo jiných vlnitých materiálů. 
Základním materiálem pro povrchové úpravy staveb budou omítky, doplňujícím materiálem může být režné zdivo, obklady neglazovanou keramikou, přírodním kamenem, obklady dřevem. Oplocení bude směrem k komunikacím s podezdívkou Max. přípustná výška oplocení je 200 cm.
 
Za předpokladu dodržení všech závazných regulativů určených pro rodinnou výstavbu jsou v obytném území pro rodinnou výstavbu přípustné stavby bytových důmů se čtyřmi bytovými jednotkami.
 
Obytné území - bytová výstavba:
Prostorové regulativy 
- maximální podlažnost tři nadzemní podlaží a využitelné podkroví 
- max. výška hřebene 8.5 m od podlahy posledního podlaží
- vybudování podzemního podlaží je přípustné pouze za předpokladu zajištění funkce odvádění podzemních vod 
Podmínky využití území - součástí staveb budou dětská hřiště, plochy zeleně, odstavná a parkovací stání. Počet stání bude dimenzována v min. počtu 1 stání/1 bj.
Architektonické řešení a povrchové materiály - podléhá schválení městského architekta 
Základním materiálem pro povrchové úpravy staveb budou omítky, doplňujícím materiálem může být režné zdivo, obklady neglazovanou keramikou, přírodním kamenem, obklady dřevem. Krytiny nesmějí být z vlnitých a trapézových plechů nebo jiných vlnitých materiálů.

Území občanské vybavenosti, obchodu a služeb: 
Prostorové regulativy 
- minimální výška římsy 4 m nad upraveným terénem
- maximální výška stavby 12 m
- min.obestavěný prostor nadzemní části u větší plochy 2500 m3 
- min.obestavěný prostor nadzemní části u menší plochy 500 m3 
- sklonité střechy min. spádu 10o 
Plošné regulativy - max. zastavěná plocha stavbami hlavního účelu 50 % plochy parcely
Podmínky využití území - součástí stavby jsou plochy zeleně, odstavná a parkovací stání řešená na pozemku stavby. 
 
Škodlivé účinky staveb (například hluk, zápach, biologické znečištění, škodlivé záření, vibrace, prach apod. dle zvláštních předpisů o ochraně životního prostředí a zákona o zdraví lidu) nesmí zasahovat obytné zóny. Opatření pro dostatečné omezení škodlivých účinků musí zajistit ten, kdo je vytváří (provozem nebo užíváním).

Architektonické řešení a povrchové materiály (včetně oplocení) - podléhá schválení městského architekta 
Obvodové pláště nesmí být provedeny z vlnitých nebo trapézových plechů. Oplocení bude směrem k komunikacím s podezdívkou. Pozemky budou oploceny pouze v nejnutnější míře, dané účelem chráněné plochy.


8. Limity využití území
- Stavby budou respektovat ochranná pásma stanovené příslušnými zákonnými normami a omezení z těchto pásem vyplývající
- Stavby budou respektovat limity využití území stanovené platným územním plánem 
- Stavby budou respektovat ochranné pásmo trafostanice
- Obytné stavby umístěné případně v ochranném pásmu komunikací budou mít stavebně technická opatření omezující pronikání hluku dovnitř stavby.
- Úrodná souvrství zemin vytěžených při zemních pracích budou využity dle platných předpisů.

ČÁST TŘETÍ
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Článek 5
Veřejně prospěšné stavby

Veřejně prospěšnými stavbami v území řešeném tímto regulačním plánem jsou následující tři objekty, pro něž jsou vymezeny tyto plochy:
1. Komunikace - plocha je zakreslená v grafické části regulačního plánu na výkrese pozemků veřejně prospěšných staveb 
2. Trafostanice (technická vybavenost) - plocha je zakreslená v grafické části regulačního plánu na výkrese pozemků veřejně prospěšných staveb
3. Plocha pro sport -je zakreslená v grafické části regulačního plánu na výkrese pozemků veřejně prospěšných staveb
Umístění veřejně prospěšných staveb je vymezeno v regulačním plánu ve výkrese "Výkres pozemků veřejně prospěšných staveb".

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 6
Uložení dokumentace

Schválený regulační plán "Obytná zóna Přelouč - Lipiny" včetně všech dokladů je uložen, v souladu s ustanovením § 19 odst. 2 a 3 vyhl. č. 35/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, na stavebním odboru Městského úřadu v Přelouči, na referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Pardubicích a na odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Pardubického kraje v Pardubicích.

Článek 7
Změny regulačního plánu

Dojde-li u schváleného regulačního plánu ke změně předpokladů, povoluje pořízení případných změn jeho závazné části, v souladu s ustanovením § 30 a 31 stavebního zákona (zák. č. 50/1976 Sb.), zastupitelstvo města.

Článek 8
Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2002.

Irena Burešová                                           Jaroslav Paďour
  starostka                                                    místostarosta

 


Vytvořeno: 26. 6. 2013
Poslední aktualizace: 22. 11. 2017 23:01
Autor: