Obsah

Nařízení města Přelouče č. 1/2009

Typ: ostatní
o stanovení maximální ceny za nucený odtah a za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla na území Města Přelouče a místních částí Lohenice, Mělice, Štěpánov, Tupesy, Klenovka, Lhota a Škudly.

znak Města Přelouče

Nařízení města Přelouče č. 1/2009,

 o stanovení maximální ceny za nucený odtah a za přiložení a odstranění technických prostředků  k zabránění odjezdu vozidla na území Města Přelouče a místních částí Lohenice, Mělice, Štěpánov, Tupesy, Klenovka, Lhota a Škudly.

 

 

Rada města Přelouče  se na svém zasedání dne 9.3.2009  usnesla  vydat  na základě ust. § 1 a § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 11 a dále § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  toto nařízení:

Čl.1                                                                                                                               Předmět úpravy

Tímto nařízením města se stanovuje maximální cena za nucený odtah a  za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla při porušení  obecně závazných právních předpisů na území Města Přelouče a místních částí Lohenice, Mělice, Štěpánov, Tupesy, Klenovka, Lhota a Škudly( dále jen jako území města).

 

Čl. 2

Výše maximálních cen

 

1) Z hlediska vlastní realizace odtahu silničních vozidel se jedná o maximální cenu za nucený odtah úplný a dále o maximální cenu jednoho odtahu nedokončeného, a to:

a) jeden nucený odtah úplný     2 500,-Kč,

b) jeden nucený odtah neúplný 1 000,-Kč.

 

2) Rozhodujícím faktorem pro stanovení, zda se jedná o nedokončený či dokončený odtah, je zahájení fyzické manipulace s vozidlem.

 

3) Maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla se stanoví ve výši 400,- Kč.

 

Čl. 3

Všeobecné podmínky

 

1) Maximální ceny stanovené tímto nařízením města  se použijí pro všechna vozidla porušující obecně závazné právní předpisy na území města.

 

2) Maximální ceny jsou závazné pro všechny provozovatele nucených odtahů.

 

3) Maximálními cenami podle tohoto nařízení se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty.

 

4) Maximální cena nuceného odtahu zahrnuje:

a) odtah úplný – čekání na policistu nebo strážníka, přejímka, úkony spojené s nakládáním a skládáním vozidla, jízdní výkon, účast dalšího pracovníka odtahové služby;

b) odtah neúplný - čekání na policistu nebo strážníka, přejímka, úkony spojené s nakládáním a skládáním vozidla, jízdní výkon bez vlastního odvozu vozidla, účast dalšího pracovníka.

 

 

5) Maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla  (dále jako TPZOV) zahrnuje úkony ke zdokumentování stavu vozidla, úkony spojené s montáží TPZOV, jízdní výkon vozidla přepravujícího TPZOV, demontáž TPZOV.

Čl. 4

Závěrečné ustanovení

 

1)  Tímto nařízením města  se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Přelouče                 č. 5/1999, o stanovení maximální ceny za nucený  odtah a hlídání odtažených silničních motorových vozidel na katastrálním území města Přelouče a místních částí Lohenice, Mělice, Štěpánov, Tupesy, Klenovka, Lhota-Škudly, dále se zrušuje  nařízení  města  č.5/05, kterým se mění obecně závazná vyhláška města Přelouče č.5/1999, dále se zrušuje nařízení města č. 3/2006, kterým se mění obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 5/1999 ve znění nařízení obce č. 5/2005,  a dále se  zrušuje  nařízení města č. 5/2006.

 

2) Toto nařízení  nabývá účinnosti  15. dnem po dni jeho vyhlášení.

 

 

                 Ing. Ivan Moravec                                                 Bc. Irena Burešová

                   místostarosta                                                        starostka města  

 

Vytvořeno: 26. 6. 2013
Poslední aktualizace: 23. 11. 2017 23:01
Autor: