Obsah

Nařízení města Přelouč č. 8/2012

Typ: ostatní
kterým se vymezují oblasti města Přelouče, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání motorového vozidla jen za sjednanou cenu

 

NAŘÍZENÍ

MĚSTA PŘELOUČ

č. 8/2012

 

 

kterým se  vymezují  oblasti  města Přelouče, ve kterých  lze místní komunikace
nebo jejich určené úseky užít ke stání motorového vozidla jen za sjednanou cenu

 

 

Rada města Přelouče se usnesla dne 25.6.2012 usnesením č. 49/32 vydat na základě zmocnění uvedeného v § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, toto nařízení:

 

 

Článek 1

Předmět úpravy

 

Toto nařízení obce vymezuje oblasti města Přelouče, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1) -

1) v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin;

2) v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu2), která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města Přelouče, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města Přelouče (dále označené jako „oprávněná osoba“);

1) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.

 

 

Článek 2

Vymezení oblastí

 

Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy –

1) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou dle čl. 1 odst. 1), jsou uvedeny v příloze č. 1;  

2) k stání silničního motorového vozidla dle čl. 1 odst. 2) provozované oprávněnou osobou, jsou uvedeny v příloze č. 2;

 

Článek 3

Placení sjednané ceny

 

Sjednaná cena se platí -

1) v případech uvedených v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení prostřednictvím parkovacího automatu; stání je zpoplatněno ve dnech pondělí až pátek, pokud není některý z těchto dní státem uznaný svátek, v době od 7:00 hod do 18:00 hodin;

2) mimo stanovenou dobu lze užít místní komunikace nebo jejich úseky bezplatně;

3) v případě uvedeném v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení zakoupením parkovací karty pro příslušnou zónu, kterou po zaplacení sjednané ceny vydává Městský úřad Přelouč, odbor stavební, vodoprávní a dopravy.

 

 

Článek 4

Prokázání zaplacení

 

Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku nebo parkovací karty
po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby veškeré údaje o zaplacení uvedené na tomto dokladu (na lícové straně) byly čitelné z vnějšku vozidla. Řidič motocyklu uschová parkovací lístek nebo parkovací kartu u sebe. Doba stání nesmí přesáhnout dobu zaplacenou a vyznačenou na parkovacím lístku.

 

 

Článek 5

Přechodná ustanovení

 

Parkovací karty vydané oprávněným osobám podle nařízení města Přelouče č. 1/2011 jsou platné do data uvedeného na kartě. Vyhrazená parkovací místa jsou zachována do doby platnosti karet.

 

 

Článek 6

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se nařízení obce č. 4/2012 kterým se vymezují oblasti města Přelouč, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání motorového vozidla jen za sjednanou cenu.

 

 

Článek 7

Účinnost

 

Toto nařízení obce nabývá účinnosti dne 25.7.2012.

 

 

 

 

 

………..……….………………                                              ………..……….………………

 

Bc. Irena Burešová                                                     Ing. Ivan Moravec

    starostka                                                                      místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: ……………………     Sejmuto z úřední desky dne: ……………….

 

 

 

 

 

Nařízení města Přelouče č. 8/2012 - přílohy

 

 

Příloha č. 1

 

Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin, dle čl. 1 odst. 1) jsou vymezeny takto:

1) místní komunikace -  část ulice Pražská v úseku mezi kruhovou křižovatkou a Masarykovým náměstím, Masarykovo náměstí, část ulice Hradecká v úseku mezi Masarykovým a Pernštýnským náměstím, Pernštýnské náměstí, Václavské náměstí;

2) místní komunikace – část ulice Československé armády v úseku mezi křižovatkou s ulicí Pardubická (silnice č. I/2) a křižovatkou s ulicí Tůmy Přeloučského;

 

 

 

Příloha č. 2

 

Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace  nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozované oprávněnou osobou jsou vymezeny takto:

a) „Zóna CENTRUM“

1) místní komunikace -  část ulice Pražská v úseku mezi kruhovou křižovatkou a Masarykovým náměstím, Masarykovo náměstí, část ulice Hradecká v úseku mezi Masarykovým
a Pernštýnským náměstím, Pernštýnské náměstí, Václavské náměstí;

2) místní komunikace – část ulice Československé armády v úseku mezi křižovatkou s ulicí Pardubická (silnice č. I/2) a křižovatkou s ulicí Tůmy Přeloučského;

b) „Zóna TŮMY PŘELOUČSKÉHO“

část místní komunikace – parkoviště - označená dopravním značením, umístěné na pozemcích parcelní číslo 49 a 59/2 v katastrálním území Přelouč;

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: ……………………     Sejmuto z úřední desky dne: ……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 27. 6. 2013
Poslední aktualizace: 7. 7. 2017 23:04
Autor: