Obsah

Nařízení města Přelouč č. 1/2018

Typ: Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení
Nařízení města Přelouč č. 1/2018 1o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Přelouč

Nařízení města Přelouč č. 1/2018,

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Přelouč

 

Rada města Přelouče se na své schůzi konané dne 26.11.2018 usnesením č.  3/46 usnesla vydat na základě  ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

  1. Předmětem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení“) je stanovit, které formy nabídky a prodeje zboží (dále jen „prodej zboží“) a nabídky a poskytování služeb (dále jen „poskytování služeb“) prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1), jsou ve městě Přelouč, včetně městských částí Lohenice u Přelouče, Mělice, Přelouč, Lhota pod Přeloučí, Škudly, Klenovka, Štěpánov u Přelouče a Tupesy u Přelouče zakázány.
     
  2. Účelem tohoto nařízení je nenarušování ochrany obydlí, zajištění veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti obyvatel ve městě Přelouč, včetně městských částí Lohenice u Přelouče, Mělice, Lhota pod Přeloučí, Přelouč, Škudly, Klenovka, Štěpánov a Tupesy.

 

Čl. 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:

  1. Podomním prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb provozovaný formou pochůzky v neveřejných prostorách, zejména obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov určených k bydlení apod. bez předchozí objednávky.

 

  1. Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží a poskytování služeb provozovaný formou pochůzky, při němž je zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech.

 

Čl. 3

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

 

Na území města Přelouč, včetně městských částí Lohenice u Přelouče, Mělice, Lhota pod Přeloučí, Škudly, Přelouč, Klenovka, Štěpánov a Tupesy se podomní prodej a pochůzkový prodej zakazují.

 

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

 

  1. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních předpisů2).
  2. Toto nařízení ruší nařízení města Přelouče č. 6/2011Tržní řád.
  3. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2019.

 

 

 

Bc. Irena Burešová                                                Ing. Ivan Moravec

Starostka                                                                  místostarosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  3.12.2018

Sejmuto z úřední desky dne:    19.12.2018

Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.

1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

 

 


Vytvořeno: 9. 1. 2019
Poslední aktualizace: 9. 1. 2019 14:15
Autor: