Obsah

Ceník č. 2/2012

Typ: ostatní
kterým se stanoví cena za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich vybraných úsecích v Přelouči, a kterým se ruší ceník č. 1/2012

Město Přelouč

 

Ceník

 

č. 2/2012

 

kterým se stanoví cena za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich vybraných úsecích v Přelouči, a kterým se ruší ceník č. 1/2012.

 

 

Rada města Přelouče schvaluje v souladu s cenovými předpisy1)  ceník za stání motorových vozidel
na místních komunikacích nebo jejich určených úsecích v Přelouči takto:

 

1)   stání na určených úsecích místních komunikací je zpoplatněno ve dnech pondělí až pátek, pokud není některý z těchto dní státem uznaný svátek, v době od 7:00 hod do 18:00 hodin,

-     mimo stanovenou dobu lze užít místní komunikace nebo jejich úseky bezplatně,

-     pro stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin
ve vymezené oblasti dle čl. 2 odst. 1) nařízení města Přelouče č. 8/2012, se stanovuje cena ve výši 10,-- za hodinu,

-     první hodina stání je od poplatku osvobozena,

-     minimální úhrada za stání je stanovena ve výši 5,-- Kč,

-     způsob hrazení ceny je stanoven zaplacením prostřednictvím parkovacího automatu,

-     doba stání osvobozená od poplatku se rovněž musí prokázat platným parkovacím lístkem,

-     sjednanou cenu neplatí fyzické a právnické osoby, které na území města vykonávají sociální
a zdravotnické služby jako předmět své činnosti, a to při výkonu této činnosti. Tyto subjekty mají právo požádat o vydání bezplatného „parkovacího průkazu“, kterým při stání silničního vozidla prokazují důvod neplacení,

-     od poplatku jsou osvobozeny vozidla O1 a O2 (označení pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou, vozidlo řízené osobou sluchově postiženou)3);

 

2)   poplatek za parkovací kartu pro zónu TŮMY PŘELOUČSKÉHO - pro stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu2), která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města Přelouče, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města Přelouče, nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města Přelouče (dále označené jako „oprávněná osoba“) - dle čl. 2 odst. 2 nařízení města Přelouče č. 8/2012 -

  • se stanovuje ve výši 1.200,-- Kč za rok za vozidlo o celkové hmotnosti do 3,5 t pro vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti, nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti – tato cena je platná pro první parkovací kartu žadatele,
  • poplatek ve výši 2.400,-- Kč za rok za vozidlo o celkové hmotnosti do 3,5 t pro vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města Přelouče, nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti a která je již vlastníkem jiné parkovací karty (poplatek za druhé vozidlo),
  • poplatek ve výši 6.000,-- Kč za rok za vozidlo o celkové hmotnosti do 3,5 t pro vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání podle zvláštního právního předpisu2), která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města Přelouče,
  • parkovací místo je vymezeno v nařízení města Přelouče č. 8/2012, vlastník karty má právo využívat místo vyhrazené příslušným dopravním značením; počet vydaných parkovacích karet odpovídá počtu vyhrazených parkovacích míst;

 

3)  poplatek za parkovací kartu pro zónu CENTRUM - pro stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu2), která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města Přelouče, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města Přelouče, nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města Přelouče (dále označené jako „oprávněná osoba“) - dle čl. 2 odst. 2 nařízení města Přelouče č. 8/2012 -

  • se stanovuje ve výši 1.200,-- Kč za rok za vozidlo o celkové hmotnosti do 3,5 t pro vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti, nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti – tato cena je platná pro první parkovací kartu žadatele,
  • poplatek ve výši 2.400,-- Kč za rok za vozidlo o celkové hmotnosti do 3,5 t pro vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města Přelouče, nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti a která je již vlastníkem jiné parkovací karty (poplatek za druhé vozidlo),
  • poplatek ve výši 4.000,-- Kč za rok za vozidlo o celkové hmotnosti do 3,5 t pro vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání podle zvláštního právního předpisu2), která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města Přelouče,
  • kartu lze vydat na dobu kratší – na 1/4, 1/2 nebo 3/4 roku, cena je odvozena podílem ze základní ceny;
  • oblast města je vymezena v nařízení města Přelouče č. 8/2012, vlastník karty nemá vyhrazené parkovací místo;

 

4)  užívání karty, způsob úhrady a správce poplatku:

-    parkovací karta bude vydána na žádost oprávněné osoby, na základě prokázání o místě trvalého pobytu, vlastnictví nemovitosti, sídle podnikání resp. umístění provozovny, provozování vozidla - technickým průkazem vozidla, a po uhrazení poplatku,

-    parkovací karta je vystavena na registrační značku vozidla,

-    kartu lze užít pouze pro určenou zónu,

-    správcem poplatku je město Přelouč (IČ 00274101),

-    výběrem poplatku a vydáváním karet je pověřen odbor stavební, vodoprávní a dopravy Městského úřadu Přelouč, oddělení dopravy a komunikací,

-    platnost karty pro zónu Tůmy Přeloučského je jeden rok, platnost začíná 1.4. nebo 1.9. příslušného kalendářního roku v závislosti na podání žádosti,

-    žádost je nutné podat nejpozději 30 dnů před uvedenými termíny platnosti karty,

-    karta pro zónu Centrum je vydána celoročně, s platností na jeden rok, příp. na dobu kratší (viz čl. 3), platnost začíná prvním kalendářním dnem následujícího měsíce po podání úplné žádosti,

-    parkovací kartu nelze před uplynutím její platnosti zrušit, její vlastník nemá nárok na vrácení poplatku,

-    bezplatná výměna parkovací karty může být provedena pouze v případě, kdy dojde ke změně RZ vozidla, jemuž byla parkovací karta dříve vydána, nebo došlo majitelem parkovací karty k výměně vozidla;

 

5) oprávněnou osobou je –

-    právnická nebo fyzická osoba provozující vozidlo za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu2), která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města Přelouče,

-    fyzická osoba vlastnící vozidlo, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města Přelouče,

-    právnická nebo fyzická osoba vlastnící vozidlo, která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města Přelouče,

vymezená oblast je stanovena usnesením Rady města Přelouče č. 48/xx a je znázorněna v grafické příloze ceníku;


1) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.

3) § 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění

 

Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích Rada města Přelouče schválila na své 49. schůzi dne 25.6.2012 usnesením č. 49/33 a je platný od 25.7.2012.

 

Grafická příloha ceníku č. 2/2012

 

 

 

 

………..……….………………                                              ………..……….………………

 

Bc. Irena Burešová                                                     Ing. Ivan Moravec

starostka                                                                     místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřadní desce dne             .......................................................................

 

 

Sejmuto z úřední desky dne                  .......................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 


Vytvořeno: 27. 6. 2013
Poslední aktualizace: 11. 7. 2017 23:04
Autor: Miroslav Tkáč