Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

MĚSTO PŘELOUČ


Vnitřní organizační a pracovní řád 
Městské policie PŘELOUČ

Městská Policie Přelouč

 

SLIB  ZAMĚSTNANCE  MĚSTSKÉ  POLICIE

"Budu řádně plnit svoje povinnosti, chránit zájmy města Přelouče a jeho obyvatel, zachovávat ústavu, zákony a ostatní obecně závazné právní předpisy. O všech skutečnostech týkajících se výkonu služby zachovávám úplnou mlčenlivost ".

Úvodní ustanovení

Tento organizační a pracovní řád se vztahuje na všechny zaměstnance města Přelouč zařazené do Městské policie Přelouč (strážníci, čekatelé a ostatní zaměstnanci).

Pracovní řád se vztahuje k zajištění vnitřního pořádku a pracovní kázně, k vymezení pracovních povinností zaměstnanců a jejich práv vyplývajících z pracovně právního vztahu vůči zaměstnavateli, MĚSTU PŘELOUČ.

 

HLAVA I.

Organizační a řídící struktura městské policie

 

I.l. Zřízení městské policie:

a) Městskou policii zřizuje a zrušuje městské zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.
b) Velitel městské policie je určeným strážníkem, kterého zastupitelstvo města Přelouče pověřilo plněním některých úkolů při řízení městské policie (zákon č. 553/1991 Sb., § 3).Organizační členění je v pravomoci velitele městské policie, který je zároveň nadřízeným všem strážníkům a za zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku odpovídá starostovi města.
c) Funkci řídícího a kontrolního orgánu městské policie plní rada města, které velitel městské policie předkládá zprávu o činnosti městské policie.

I.2. Základní a obecná ustanovení:

a) Pracovní řád je základní interní předpis, který blíže rozvádí vybraná ustanovení Zákoníku práce a prováděcích předpisů, týkajících se pracovněprávních vztahů a konkretizuje je na podmínky Městské policie Přelouč.
b) Pracovně - právní vztahy podle zákoníku práce mohou vzniknout jen se souhlasem fyzické osoby a zaměstnavatele. Nikdo nesmí výkonu práv a povinností vyplývajících z pracovně - právních vztahů zneužívat na újmu jiného účastníka pracovně - právního vztahu.

I.3. Organizační struktura městské policie:

a) Městská policie je složena takto:

aa) vedení městské policie

ab) strážníci v přímém výkonu služby

b) Vedení městské policie je složeno takto:

ba) velitel městské policie

bb) zástupce velitele městské policie

c) Strážníci v přímém výkonu služby:

ca) do okrsků dle územního členění města

d) Město je pro potřeby městské policie členěno do l0-ti městských okrsků spolu s osmi obcemi. Ke každému okrsku je zřízena okrsková kniha.

e) K zajištění základních úkolů slouží pěší a motorizované hlídky. Jsou zpravidla tvořeny dvojčlennými hlídkami strážníků, z nichž jeden ze strážníků je určen velitelem hlídky. Při výkonu denní a noční služby může být tato hlídka i jednočlenná. V odůvodněných případech může být pěší hlídka i vícečlenná. Hlídka rovněž plní a zajišťuje úkoly v oblasti prevence kriminality, zajišťuje dokumentaci přestupku a dořešení přestupků na služebně městské policie, zajišťuje montáž a demontáž technických prostředků. K zabezpečení výkonu stálé služby slouží dozorčí (operační) města.

I.4. Řídící struktura městské policie:

a) V čele organizační a řídící struktury městské policie stojí velitel městské policie - pověřený strážník. Je nadřízen všem pracovníkům městské policie. Ve stanoveném rozsahu vykonává nad nimi kázeňskou pravomoc a předkládá návrhy na personální opatření starostovi města Přelouče.
b) Zástupce velitele městské policie je nadřízen všem zaměstnancům městské policie. V době nepřítomnosti velitele městské policie jej plně zastupuje.
c) Dozorčí (operační) při výkonu své činnosti je nadřízen všem strážníkům pracovní směny.

I.5. Velitel městské policie:

 1. Na základě vyhodnocení bezpečnostní situace, všeobecně závazných právních norem a interních předpisů řídí a organizuje činnost městské policie. Na služebních poradách pravidelně hodnotí činnost a výslednost městské policie i jednotlivých strážníků.
 2. Stanoví dělbu práce mezi sebe a svého zástupce.
 3. Zajišťuje podmínky pro zvyšování odborných znalostí a dovedností, místní a osobní znalosti strážníků, dbá o jejich morální bezúhonnost a fyzickou připravenost.
 4. Odpovídá za řádný chod stanice městské policie, ochranu utajovaných skutečností, hospodárné využívání svěřených prostředků, jejich údržbu a provoz, dodržování předpisů v oblasti materiálního a finančního zabezpečení, ochranu uložených zbraní a střeliva.
 5. Odpovídá za dodržování zákonnosti na všech úsecích činnosti městské policie.
 6. Kontroluje výkon služby podřízených strážníků, vedení administrativních pomůcek a míru odborných znalostí a dovedností, místní a osobní znalosti i fyzické připravenosti strážníků.
 7. Řídí stanici městské policie.
 8. Odpovídá za služby, efektivní výkon dozorčí, hlídkové služby, využití sil a prostředků v souladu s potřebami bezpečnostní situace v katastrálním území města.
 9. Zajišťuje spolupráci s obecními úřady a Policií ČR v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku podle zvláštních předpisů, v potřebné míře udržuje kontakt se státními orgány, právnickými a fyzickými osobami.
 10. Zajišťuje účinnou a efektivní součinnost s ostatními službami Policie České republiky a městskými a obecními policiemi.
 11. Odpovídá za vyhledávání a plnění úkolů na úseku odhalování, oznamování a objasňování přestupků.
 12. Rozhoduje o dalších opatřeních k poznatkům získaným v průběhu výkonu služby.
 13. Kontroluje dodržování zásad pro výkon spisové služby (přijímání, evidování, přidělování, vyřizování a kontrolu písemností).
 14. Plní další úkoly uložené starostou města Přelouče.

 

I.6. Zástupce velitele:

 1. Zástupce velitele městské policie stanovuje starosta města Přelouče dle návrhu velitele.
 2. Zástupce velitele plní tyto úkoly :
 • v  nepřítomnosti velitele jej zastupuje a plní úkoly uvedené v hlavě I čl. 1.5 s výjimkou bodu I.5.2.
 • vyplývající z dělby práce mezi velitelem a zástupcem, na úseku vyhledávání a výkonu služby.
 • které mu uložil velitel, případě starosta města Přelouče.

 

I.7. Dozorčí:

 1. Strážník vykonávající dozorčí službu je nadřízeným strážníkům vykonávajícím hlídkovou službu.
 2. Po ukončení hlídkové služby získává od strážníků informace o bezpečnostní situaci v úseku, o výslednosti hlídky a poznatcích získaných v průběhu služby, získané poznatky předává veliteli nebo jeho zástupci k dalším opatřením.

 

I.8. Strážníci zařazeni v hlídkové službě:

 1. Strážníci zařazeni na stanici městské policie vykonávají službu v určeném úseku a v průběhu služby plní úkoly uvedené v hlavě II.
 2. Strážníci, kteří vykonávají hlídkovou službu, plní hlásnou službu ve vztahu k dozorčímu.
 3. K řízení služebních motorových vozidel může velitel ze strážníků vyčlenit potřebný počet řidičů. Přitom vychází z bezpečnostní situace a početních stavů tak, aby nebyl narušen přímý výkon hlídkové služby.
 4. K výkonu služební kynologie s hlídkovými psy může velitel určit strážníka - psovoda. Policejní psovod - strážník je určen především k výkonu hlídkové služby.
 5. Strážníci mezi sebou mají vztah spolupráce bez nadřízenosti.

 

I.9. Administrativní pracovnice:

Je podřízena veliteli městské policie pověřeného řízením městské policie a jeho zástupci. Se strážníky je povinna spolupracovat v rozsahu a ustanovení své pracovní náplně a dle dispozic nadřízených pracovníků. Vzájemný vztah je bez nadřízenosti.

 

HLAVA II.

Základní úkoly

II.l. Městská policie plní úkoly na úsecích:

a) Ochrany veřejného pořádku.
b) Dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.
c) Odhalování, objasňování a rozhodování o přestupcích.
d) Preventivní činnosti, spolupráce se státními orgány, orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, součinnost se službami Policie České republiky.

II.l.a) Úkoly na úseku ochrany veřejného pořádku:

 1. Chrání práva a oprávněné zájmy fyzických osob, zejména před útoky na jejich život, zdraví a osobní integritu, na jejich čest, svobodu a důstojnost.
 2. Chrání majetek města, fyzických a právnických osob, především před poškozováním a krádežemi.
 3. Zabraňují porušování pravidel občanského soužití, zejména rvačkám, výtržnictví, vandalismu, rušení nočního klidu a poškozování obecně prospěšných zařízení.
 4. Spolupůsobí při dohledu na dodržování zákonů a předpisů zejména  na úseku:
 • lesního a vodního hospodářství,
 • ochrany životního prostředí,
 • boje proti alkoholové a nealkoholové toxikománii,
 • protipožárních opatření,
 • ochrany místních záležitostí veřejného pořádku. Vzájemné vztahy městské policie k orgánům obcí a Policie ČR stanoví zvláštní předpis.

 

II.1.b) Úkoly na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu:

 1. Podílí se na dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.
 2. Jestliže to vyžaduje bezpečnost a plynulost silničního provozu řídí a usměrňují dopravu.
 3. Zajišťují místa dopravních nehod a vzniklou situaci hlásí Policii ČR.
 4. V součinnosti s Policií ČR zastavují vozidla zejména:
 • při podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku,
 • při pátrání po hledaných osobách, odcizených vozidlech, věcech, zbraních, výbušninách, střelivu, omamných látkách apod.

 5. Předkládá službě na úseku dopravních přestupků:

 • zprávu o výsledku objasňování přestupku, pokud o něm sám nerozhodne a přestupek nemůže být vyřízen jinak,
 • poznatky o zjištěných závadách na komunikacích a dopravním značení,
 • oznamují uložené pokuty v blokovém řízení.

6. Od služby dopravní policie může vyžadovat výkon služby s příslušnou  technikou v místech, kde nepostačuje dohled vykonávaný vlastními silami.

 

II.l.c) Úkoly na úseku odhalování, objasňování a rozhodování o přestupcích:

Strážníci městské policie odhalují přestupky, které podle zvláštních předpisů objasňují nebo oznamují příslušným orgánům a pokud zákon stanoví, rozhodují o nich.

II.l.d) Preventivní činnosti, spolupráce se státními orgány, orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, součinnost se službami Policie České republiky.

 1. Stanice městské policie využívá k preventivním opatřením především přímý výkon služby. Provádí opatření k předcházení trestné činnosti. Přitom spolupracuje s občany a ostatními zainteresovanými orgány a využívá jejich podnětů a poznatků k policejní práci.
 2. Využívá prostředků daných zákonem k upozornění na zjištěné nedostatky s žádostí o nápravu a provedení odpovídajících opatření ze strany občanů a organizací.

 

HLAVA III.

Zabezpečení úkolů městské policie

III.l. Úkoly městské policie jsou zabezpečovány:

a) dozorčí službou
b) hlídkovou službou

III.l.a) Dozorčí služba:

 1. Dozorčí služba je vykonávána nepřetržitě, zajišťuje akceschopnost služebny a navazuje na činnost operačních středisek (PČR, IZS, záchranné služby, hasiči)
 2. K výkonu dozorčí služby jsou veleni zkušení strážníci.
 3. Dozorčí službu plánuje velitel (zástupce) zpravidla v 12-ti hodinových směnách, podle podmínek a bezpečnostní situace v místě, nejméně 14 dní předem.
 4. V případě potřeby, vyžaduje-li to bezpečnostní situace, může operativní změnu v dozorčí službě provést velitel směny, rovněž tak může být dozorčí služba posilována dalšími strážníky městské policie.
 5. Střídání strážníků v dozorčí službě stanoví velitel. Předání a převzetí dozorčí služby se potvrzuje v knize služeb, včetně předávaného a přebíraného inventáře, pomůcek a uložených spojovacích prostředků, zbraní a osob předvedených, zajištěných, zadržených. Převzetí a předání dozorčí služby se zpravidla provádí za přítomnosti velitele (zástupce).
 6. Dozorčí služba je vykonávána zásadně ve stejnokroji. Strážníci v dozorčí službě jsou vyzbrojeni služebním opaskem, pistolí na náboji. Obušek a pouta musí být bezpečně uloženy v bezprostředním dosahu a zajištěny před nepovolanými osobami. V době odpočinku může dozorčí opasek s pistolí odložit do své bezprostřední blízkosti.
 7. Doba výkonu dozorčí služby se v plném rozsahu započítává do základní doby služby v týdnu. Přestávku na jídlo realizuje strážník v dozorčí službě na stanici městské policie. Podle vlastního uvážení s přihlédnutím k zajištění akceschopnosti dozorčí služby, k bezpečnostní situaci, případně podle pokynů velitele (zástupce).
 8. Na pracovištích a v místnostech sloužících pro styk s veřejností je zakázáno kouření a musí zde být udržován pořádek a čistota.
 9. Dozorčí služba plní zejména tyto úkoly:
 • Zabezpečuje styk s veřejností, přijímá oznámení a podle situace zajišťuje provedení nezbytných opatření nebo je sama provádí,
 • Neprodleně hlásí veliteli nebo ostatním operačním střediskům (PČR, hasiči, záchr.služba) všechny závažné případy a mimořádné události.
 • Vysílá strážníky k provedení služebních zákroků a úkonů, koordinuje činnost hlídek a udržuje s nimi trvalé spojení.
 • Dbá o řádné zajištění zbraní, prostředků určených pro výkon služby, zabezpečení služebny, a dodržování zásad ochrany před únikem utajovaných skutečností.
 • Kontroluje osoby, které vstupují do objektu služebny.
 • Průběžně vede služební pomůcky stanovené pro výkon dozorčí služby.
 • Plní další úkoly uložené velitelem nebo jeho zástupcem.
 1. V případě, že se strážníci vyslaní na hlídkovou činnost neohlásí na služebnu v době ukončení plánované hlídkové činnosti, organizuje dozorčí opatření ke zjištění důvodu, v případě ztráty spojení organizuje pátrání a vyrozumí velitele (zástupce).
 2. Strážník konající dozorčí službu zodpovídá za udržování čistoty a pořádku svého pracoviště.
 3. Při vykonávání dozorčí služby náleží strážníkovi volno podle předpisů vyplývajících ze zákoníku práce.

 

III. l. b) Hlídková služba:

1) Hlídkovou službu vykonávají strážníci městské policie dle denního plánu služeb v určených úsecích nebo stanovištích.
2) Úsekem se rozumí přesně stanovená územní část (ulice,náměstí,městská čtvrť, apod.) V úseku se určují kontrolní body. Kontrolní bod je velitelem (zástupcem) stanovené místo, kde se v určeném čase, po stanovenou dobu zdržuje strážník v hlídkové službě. Stanovištěm se rozumí přesně vymezený prostor území, který je určen hlídce k přímému dohledu v určeném čase a s konkrétními úkoly.
3) Počet úseků stanoví velitel (zástupce) na základě vyhodnocení bezpečnostní situace, počtu strážníků a systému jejich služby.
4) Velitel (zástupce) městské policie plánuje výkon služby zpravidla ve 12-ti hodinových směnách a určuje :

- systém a dobu pochůzek (včetně plánovaného odpočinku) v rámci každé směny, který musí odpovídat bezpečnostní situaci a skutečnému počtu strážníků ve směně s důrazem na maximální efektivnost výkonu služby.

- způsob výkonu služby (pěší, motorizovaný nebo kombinovaný, v jednočlenných, vícečlenných nebo smíšených hlídkách, důraz musí být kladen na pěší výkon služby, který je základní a nejdůležitější hlídkovou činností u městské policie.

5) Strážníci kteří nastupují do výkonu služby, musí být řádně vystrojeni, vyzbrojeni a vybaveni služebními pomůckami. Výkon služby je prováděn ve služebním stejnokroji. V mimořádných případech, jestliže to povaha plněných bezpečnostních úkolů vyžaduje, může velitel (zástupce) rozhodnout o výkonu konkrétního úkolu služby v civilním oděvu.
6) Při výkonu hlídkové služby plní strážník tyto úkoly:

1. Chrání život a zdraví občanů, majetek státu, právnických a fyzických osob.
2. Předchází a zabraňuje rušení klidu a veřejného pořádku a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení.
3. Předchází a zabraňuje páchání trestné činnosti a zakročuje proti pachatelům.
4. Při zjištění trestného činu provádí zejména zajištění místa činu, zjištění svědků, organizuje pomoc raněným a neodkladně vyrozumí dozorčí službu, případně operační středisko Policie České republiky. V neodkladných případech provádí pátrání po pachateli z místa.
5. Zjišťuje poznatky o trestné činnosti a bezpečnostní situaci ve svěřeném úseku a předává je dozorčímu.
6. Dohlíží na dodržování pravidel silničního provozu.
7. Pátrá po pachatelích trestných činů a přestupků, po osobách a věcech.
8. Zajišťuje a oznamuje přestupky nebo je na místě blokově řeší.
9. Činí preventivní opatření k předcházení a zabraňování přestupků, trestných činů a jinému protiprávnímu jednání.
10. Plní úkoly uložené velitelem, jeho zástupcem nebo dozorčím.

7) Po návratu z hlídkové činnosti hlásí hlídka veliteli směny (dozorčímu) splnění úkolů, výslednost a poznatky z výkonu služby. Mimořádné události hlásí hlídka neprodleně v průběhu výkonu služby.
8) Strážník je povinen trvale si zvyšovat odbornou úroveň, fyzickou připravenost, místní a osobní znalost.

HLAVA IV.
Služební pomůcky

I. Městská policie je samostatnou administrativní jednotkou a vede tyto služební pomůcky:

a) Velitel městské policie:

1. Kniha služeb
2. Plán služeb

b) Dozorčí:

1. Kniha fonogramů a hlášení
2. Protokol událostí
3. Další služební pomůcky dle příkazu velitele (měsíční složka, osobní složka, záznamy atd.)

c) Strážník v hlídkové službě :

1. Pracovní deník strážníka
2. Kniha rajonu (teritoria)

I.a)l. Kniha služeb:

 • Pro trvalý přehled o celodenním výkonu hlídkové a dozorčí služby nebo jiné služby je vedena kniha služeb.
 • Do knihy služeb se podle předtisku vyznačuje: o.e.č. strážníka, příjmení, místo výkonu služby, způsob výkonu služby, doba skutečného nástupu a ukončení služby, mimořádné úkoly, doba odpočinku, dosažené výsledky, případně i kontrolní body, volací znak radiového spojení.
 • Do knihy služeb se dále vyznačuje - jméno a příjmení dozorčího a denní stav strážníků, nemocnost, školení apod.
 • Knihu služeb vede velitel nebo zástupce. V době jejich nepřítomnosti knihu služeb doplňuje dozorčí ( nástup hlídky, ukončení hlídky, výsledná činnost apod.)
 • Kontrola výkonu dozorčí a hlídkové služby se vyznačuje v kolonce poznámka.
 • Do knihy služeb se zapisují i strážníci z jiných městských a obecních policií, kteří na stanici městské policie mohou posilovat výkon služby .

I.a)2. Plán služeb:

 • Plán služeb obsahuje: výkon dozorčí služby, plánovaná služba strážníků, kde se plánuje počátek a konec pracovní směny. Plánuje se s měsíčním předstihem.
 • Změny v plánu a důvod nepřítomnosti vyznačí velitel vlastními znaky tak, aby byla zachována srozumitelnost pro strážníky. Velitel je povinen jednotlivým strážníkům rozvrhnout dobu služby v souladu s potřebami bezpečnostní situace a Zákoníkem práce.

I.b)1. Kniha fonogramů a hlášení:

 • Kniha fonogramů a hlášení je pracovní pomůckou, ve které se vyznačují podle předtisku a v časovém sledu fonogramy a hlášení telefonicky předávaná na stanici městské policie, informace a různá sdělení.
 • U provedených zápisů dozorčí poznamená provedená opatření případně odkaz na pomůcku, kde je událost dále evidována.
 • Případy přestupků, oznámení a informace, které se bez provedení dalších opatření a jejich prověření ihned evidují v jiných pomůckách, se do knihy fonogramů a hlášení nezapisují.

I.b)2. Protokol událostí:

 • Protokol událostí vede dozorčí služba
 • Do protokolu se zaznamenávají pod pořadovým číslem (pokud přichází v úvahu) všechny zjištěné a oznámené činy a jiné události podléhající evidenci.
 • Zapisují se do něj všechny případy zadržení, zajištění, zatčení a předvedení osob s vyznačením časových údajů o průběhu omezení osobní svobody a příslušného ustanovení zákona, podle kterého byl služební zákrok nebo úkon proveden.
 • V protokole událostí se provede záznam o převzetí a předání dozorčí služby, svěřeného materiálu, pomůcek pro výkon služby a uložených zbraní. Velitel (zástupce) denně kontroluje správnost, úplnost a přehlednost zápisů, zpravidla při převzetí a předání dozorčí služby. Převzetí a předání dozorčí služby potvrdí strážníci a popřípadě velitel (zástupce) podpisy.

I.c)1. Pracovní deník:

 • Pracovní deník strážníka slouží jako základní evidenční pomůcka. Zaznamenávají se do ní úkoly z instruktáže, místo a doba hlídky, dosažené výsledky a provedená opatření.
 • Do pracovního deníku strážníka se zaznamenává i provedená kontrola a její výsledek.

I.c)2. Kniha rajonu:

 • Každý strážník si pečlivě vede knihu jemu přiděleného rajonu. Tato obsahuje popis daného teritoria, tzn. seznam ulic a důležitých objektů, dále obsahuje jména osob, které jsou pověřeny zastupováním (připadá-li v úvahu) a veškeré důležité zjištěné skutečnosti, které by mohly napomáhat předcházení a objasňování přestupků, trestných činů, nebo jiných správních deliktů.

HLAVA V.
Pracovní řád

V.1. Účastníci pracovněprávních vztahů:

1. Účastníky pracovněprávních vztahů jsou zaměstnavatel a zaměstnanci.
2. Právní úkony v pracovněprávních vztazích jménem zaměstnavatele činí velitel na základě zmocnění rady města Přelouče.
3. Odpovědnost a způsobilost vyplývající z pracovněprávních vztahů a zastupování zaměstnanců řeší § 8 až 17 Zákoníku práce a organizační řád.
4. Nikdo nesmí výkonu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zneužívat k újmě jiného účastníka pracovněprávního vztahu nebo k ponižování lidské důstojnosti. Za ponižování lidské důstojnosti se považuje i nežádoucí chování sexuální povahy na pracovišti, které je nevítané, nevhodné nebo urážlivé, nebo které může být druhým účastníkem pracovněprávního vztahu oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, která ovlivňuje výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.
5. Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoli způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zaměstnanec zákonným způsobem domáhá svých práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů.
6. Pokud byla ve značné míře snížena důstojnost zaměstnance nebo jeho vážnost na pracovišti a nebylo postačující zjednání nápravy podle odst. 6, má zaměstnanec právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.
7. Výši náhrad určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a okolnostem, za nichž k porušení práv a povinností došlo.

V.2. Požadavky a předpoklady pro získání postavení strážníka:

1. Strážníkem městské policie se může stát bezúhonný, spolehlivý občan České republiky, starší 21 let, který dosáhl středního vzdělaní s maturitní zkouškou a je zdravotně a odborně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č.553/1991 Sb.

Mezi základní požadavky patří:

Úspěšné absolvování fyzických testů a psychotestů 
Odborná způsobilost – min. ukončené střední vzdělání s maturitou 
Charakterové vlastnosti. 
Získání zbrojního průkazu. 
2. Další požadavky na strážníka jsou:
Strážník městské policie se nesmí v pracovní době jakkoli politicky angažovat 
Není evidován pro nezákonnou spolupráci. 
3. Nezbytným dokladem pro výkon funkce strážníka je získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. Do doby získání tohoto osvědčení je zaměstnanec městské policie zařazen jako "strážník-čekatel"
4. Pracovní poměr začíná pracovní smlouvou mezi městem Přelouč a zaměstnancem městské policie, která obsahuje především:
Sjednaný druh práce, na kterou je zaměstnanec přijímán
Místo výkonu práce 
Den nástupu do zaměstnání 
Zkušební dobu ve stanoveném rozsahu

V.3. Pracovní poměr:

1. Zaměstnancem městské policie může být :

a) strážník
b) strážník čekatel
c) ostatní zaměstnanci zařazeni do městské policie.

2. Zaměstnanec městské policie je v pracovním poměru k městu.

V.4. Změny pracovního poměru:

Pracovní smlouva je závazná pro obě strany a nemůže být jednostranně měněna. Jakákoli změna obsahu pracovní smlouvy může být provedena jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a zaměstnance, a to písemnou formou. Konat práci jiného druhu nebo v jiném místě, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možno jen za podmínek uvedených v § 37 a § 38 Zákoníku práce.

V.5. Skončení pracovního poměru:

1. Pracovní poměr nemůže skončit jiným způsobem, než je uvedeno v Zákoníku práce. Ukončí-li zaměstnanec pracovní poměr jednostranně, tj. bez souhlasu zaměstnavatele, jedná se o závažné porušení pracovní kázně a pracovní poměr se ukončí podle § 53, odst. l písm. b) nebo podle § 46 odst. L. písm. f) Zákoníku práce.
2. Požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní činnosti (pracovní posudek), je zaměstnavatel povinen do l5ti dnů zaměstnanci tento posudek vydat, zaměstnavatel však není povinen vydat mu jej dříve, než v době dvou měsíců před skončením pracovního poměru. Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti, týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopnosti a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce.
3. Při skončení pracovního poměru je určený pracovník povinen vydat zaměstnanci zápočtový list, tj. potvrzení o zaměstnání ve smyslu § 60, odst. 2 Zákoníku práce. Byla-li pracovníkovi dána výpověď, pak se zápočtový list vydává v den uplynutí výpovědní doby.

V.6. Zvýšení kvalifikace:

1. Pokud zaměstnavatel umožní zaměstnanci zvýšení kvalifikace získáním osvědčení o splnění odborných předpokladů formou studia ve školícím institutu pro strážníky, uzavírá s ním písemnou dohodu o setrvání u městské policie na dobu dva roky, není-li v dohodě o vypořádání závazku sepsané mezi velitelem a příslušným zaměstnancem stanoveno jinak. V případě rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance před touto dohodnutou lhůtou je zaměstnanec povinen uhradit poměrnou část nákladů. Zaměstnanec je povinen uhradit náklady spojené se zvyšováním kvalifikace i tehdy, jestliže rozváže pracovní poměr před zvýšením kvalifikace nebo nezíská předpokládanou kvalifikaci.
2. Pokud zaměstnavatel umožní zaměstnanci zvýšení kvalifikace podle § 143 Zákoníku práce, uzavírá s ním písemnou dohodu o setrvání u městské policie na dobu dva roky, není-li v dohodě o vypořádání závazku sepsané mezi velitelem a příslušným zaměstnancem stanoveno jinak. V případě rozvázání pracovního poměru ze stran zaměstnance před touto dohodnutou lhůtou je zaměstnanec povinen uhradit poměrnou část nákladů vypočítaných ze základní částky. Zaměstnanec je povinen uhradit náklady spojené se zvyšováním kvalifikace i tehdy, jestliže rozváže pracovní poměr před zvýšením kvalifikace nebo nezíská předpokládanou kvalifikaci.

V.7. Výkon jiné výdělečné činnosti:

1. Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat jinou výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Za jinou výdělečnou činnost se považuje :

a) vedlejší pracovní činnost
b) soukromé podnikání na základě živnostenského listu nebo koncesní listiny

2. Tyto činnosti musejí být fakticky vykonávány. Pouhá skutečnost, že zaměstnanec má sjednanou pracovní smlouvu nebo má oprávnění k podnikání, nezakládají povinnost požádat o písemný souhlas.
3. Zaměstnavatel může udělený souhlas písemně odvolat. V písemném odvolání souhlasu je zaměstnavatel povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů.

V.8. Pracovní kázeň:

Pracovní kázeň je přesné dodržování pořádku, pravidel a povinností stanovených zákonem o obecní policii, Zákoníkem práce, vnitřním organizačním a pracovním řádem Městské policie Přelouč i dalšími právními normami. Je založena na vědomí pracovní povinnosti a osobní odpovědnosti každého zaměstnance městské policie za dodržování veřejného pořádku, ochranu osob a majetku na území města Přelouče.

V.9. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

V.9.1. Povinnost zaměstnavatele
1. Zaměstnavatel je zejména povinen:

 • ode dne, kdy vznikl pracovní poměr, přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy,
 • platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy a kolektivní smlouvou,
 • řádně a prokazatelně seznámit zaměstnance při nástupu do práce s pracovním a organizačním řádem městské policie, s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, jež musí při své práci dodržovat,
 • vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdraví nezávadnou práci a předcházet pracovním úrazům a nemocem z povolání.

V.9.2. Povinnosti zaměstnanců

1. Zaměstnanec je zejména povinen:

 • dbát o dobré jméno městské policie
 • dbát na dodržování pracovní kázně a bezpečnosti na pracovišti
 • pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady spolupráce s ostatními pracovníky, 
  plně využívat pracovní doby k vykonání svěřených prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly,
 • dodržovat právní předpisy vztahující se k práci, kterou vykonává a být s nimi řádně seznámen, 
  řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu organizací, střežit a ochraňovat majetek organizace před poškozením, ztrátou, zničením, zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy organizace,
 • jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,
 • zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání a které v zájmu organizace nelze sdělovat jiným osobám, to neplatí, pokud byl této povinnosti zproštěn starostou města nebo jím pověřeným vedoucím pracovníkem, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných organizací, v níž je zaměstnán, nebo na základě právních předpisů a smluv,
 • zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného,
 • čestně a důstojně vystupovat na veřejnosti, i mimo pracovní dobu a mimo území města Přelouč,
 • nepožívat při práci a před jejím započetím alkoholické nápoje a neužívat jiné návykové prostředky, jestliže by při výkonu práce mohl být ještě pod jejich vlivem. Na výzvu nadřízeného je povinen podrobit se zkoušce na alkohol nebo jiné návykové látky, respektovat stanovené zákazy kouření,
 • před počátkem pracovní doby být připraven na pracovišti k výkonu práce a opustit pracoviště nejdříve po skončení pracovní doby,
 • udržovat v pořádku pracoviště, ochranné pracovní prostředky a pomůcky či svěřený dopravní prostředek, chránit majetek zaměstnavatele i majetek spoluzaměstnanců před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a v případě hrozícího nebezpečí přiměřeně zakročit,
 • podrobit se předepsaným nástupním lékařským prohlídkám, pravidelným a mimořádným lékařským prohlídkám, příp. psychologickému vyšetření,
 • v pravidelně plánovaných hodinách dle rozpisu služeb se věnovat fyzické přípravě a výcviku podle vyhlášky č.418/2008 Sb.(příloha č.2), kterou se provádí zákon o obecní policii

2) Povinnosti vedoucích zaměstnanců :

 • povinnosti vedoucích zaměstnanců jsou stanoveny v § 74 Zákoníku práce a v organizačním řádu,
 • řídit, kontrolovat a pravidelně hodnotit pracovní výsledky zaměstnanců, jejich poměr k práci a k pracovnímu kolektivu,
 • vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle mzdových předpisů a diferencovat mzdu zaměstnanců podle jejich výkonnosti a zásluh o konečné výsledky práce,
 • vytvářet příznivé podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců a pro uspokojování jejich kulturních a sociálních potřeb,
 • zabezpečovat dodržování právních a jiných předpisů, zejména vést zaměstnance k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativu a pracovní úsilí, zajišťovat, aby nedocházelo k porušování pracovní kázně a k neplnění povinností,
 • kontrolovat, zda podřízení zaměstnanci řádně využívají pracovní dobu, zejména v případech, kdy vykonávají se souhlasem zaměstnavatele mimo hlavní pracovní poměr podnikatelskou činnost a z porušování této povinnosti zaměstnanců vyvozovat důsledky v souladu se zákoníkem práce,
 • jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování, dodržovat ustanovení o ochraně osobních údajů.

3) Vedoucí pracovník musí být pro podřízené vzorem v dodržování pracovní kázně.
4) Pokud strážník zjevně odmítne splnění pracovního úkolu, je jeho vedoucí pracovník povinen učinit opatření k obnovení pracovní kázně a postihnout jej v souladu s tímto řádem 
5) Každý pracovník je povinen pomáhat vedoucímu pracovníku při dodržování pracovní kázně.

V.9.3. Ohlašovací povinnosti zaměstnanců

l) Zaměstnanec je povinen bez prodlení ohlásit:

a) údaje o osobních poměrech svých rodinných příslušníků a jejich změnách (např. sňatek, rozvod, narození nebo úmrtí člena rodiny, změnu bydliště, změnu průkazu totožnosti, skončení školní docházky dětí nebo jejich přípravy na budoucí povolání),
b) začátek a konec pracovní neschopnosti nebo ošetřování člena rodiny,
c) zavedení trestního řízení a jeho výsledek, na výzvu předložit výpis z rejstříku trestů a výpis z evidence karty řidiče o evidovaných dopravních přestupcích na dopravní policii,
d) ztrátu příslušného oprávnění, průkazu či jiné služební dokumentace,
e) změnu zdravotní pojišťovny.

V.9.4. Povinnosti zaměstnanců před skončením pracovního poměru

1. Před skončením pracovního poměru je zaměstnanec povinen si vyřídit své pohledávky a závazky vůči organizaci. Pokud má zaměstnanec nesplacené pohledávky či závazky (např. zvýšení kvalifikace apod.), je povinen je vyrovnat v hotovosti ke dni skončení pracovního poměru nebo dát písemný souhlas ke srážce ze mzdy. Převyšuje-li pohledávka zaměstnance částku doplatku mzdy, je zaměstnanec povinen, pokud částku nevyrovná v hotovosti, podepsat dohodu, v níž uzná svůj závazek co do důvodu a výše a zaváže se uhradit dluh ve splátkách nejpozději do 6ti měsíců ode dne skončení pracovního poměru.
2. Dále je zaměstnanec povinen:

 • Informovat příslušného nadřízeného zaměstnance o stavu plnění uložených úkolů a řádně předat dosud nesplněné úkoly.
 • Nahradit zaměstnavateli způsobenou škodu, pokud se písemně nedohodne na jiné lhůtě nebo způsobu úhrady.
 • Po skončení pracovního poměru zachovávat mlčenlivost o věcech služebního tajemství, které se dozvěděl v souvislosti s pracovním poměrem.

V.10. Postih za porušení pracovní kázně:

Postihem se rozumí opatření k obnovení pracovní kázně. 
Postih strážníka městské policie pro méně závažné protispolečenské jednání v přestupkovém řízení nebrání postihu dle tohoto řádu. Postih dle řádu městské policie nebrání postihu pachatele v přestupkovém a trestním řízení. 
Porušení pracovní kázně projednává se strážníkem ten nadřízený, který ukládá postih. 
Pokud se strážník městské policie dopustil závažného porušení pracovní kázně, je s ním zahájeno šetřením o porušení pracovní kázně. Velitel předkládá výsledky svého šetření starostovi města spolu s návrhem postihu. 
Ve všech případech uloží velitel zápis o projednání porušení pracovní kázně do osobního spisu strážníka. 
Zástupce velitele může postihovat formou: 
ústní výtky 
písemným upozorněním na porušení pracovní kázně 
návrhem veliteli městské policie na jiný druh postihu

Velitel městské policie může postihovat formou:

 • ústní výtky
 • písemným upozorněním na porušení pracovní kázně
 • snížením nebo odebráním osobního příplatku
 • odvoláním ze stávající funkce
 • návrhem starostovi města na rozvázání pracovního poměru

Za porušení pracovní kázně se považuje především její naplnění (viz.V.8) a to zejména tato konání či opomenutí:

a) nezabezpečení objektů a prostorů městské policie a neplnění bezpečnostních opatření 
b) nesplnění úkolu nebo nerespektování nařízení nadřízeného
c) nezabezpečení dokumentace a materiálu proti zcizení, nedbalá péče o svěřenou výstroj a výzbroj
d) nedostaví se k výslechu na Policie ČR, okresní nebo krajský soud nebo k přestupkové komisi bez řádné omluvy, nebo na pracoviště městské policie k plnění mimořádných úkolů a opatření
e) opuštěním pracoviště bez souhlasu nadřízeného, nedodržování pracovní doby, nabádání ostatních strážníků k neplnění pracovních povinností, urážka nadřízeného, podřízeného nebo na úroveň postaveného strážníka
f) násilí vůči spolupracovníkům, omezování v jejich právech nebo ztěžování jejich výkonu při pracovní činnosti, úmyslné vyhýbání se pracovní činnosti sebepoškozováním na zdraví, předstírání nemoci, padělání listiny, požitím návykové látky nebo jiným úskokem
g) nesplnění úkolu nadřízeného, který je v zájmu organizace a je v souladu s právními normami
h) úmyslné poškozování nebo zcizení majetku i nedůstojné chování, které je v rozporu s postavením strážníka městské policie
i) porušení výstrojní kázně v pracovní době
j) porušení zákazu kouření, jídla, pití apod. při pochůzkové činnosti
k) neplnění povinností v oznámení nedostatku v provozu organizace
l) výkon služby pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, jakož i jejich požívání během pracovní doby
m) neoprávněné poskytování informací sdělovacím prostředkům
n) porušování povinnosti mlčenlivosti, prozrazování důvěrných informací a utajovaných skutečností, souvisejících s plněním úkolů městské policie nepovolaným osobám, ztráta utajovaného dokumentu, včetně služebního průkazu, odznaku a pokutových bloků
o) přijímání, vyžadování nebo poskytování úplatku
p) uvedení nepravdivých údajů ve služební a osobní dokumentaci
q) neoprávněné nošení služební zbraně
r) ohrožení provozu organizace (rozšiřování pomluv, řešení stížností mimo organizaci apod.)
s) nedodržování postupu návrhů, žádostí a stížností
t) porušování hovorové kázně při používání radiotelefonních prostředků
u) vydání donucovacího nebo technického prostředku, výzbroje nebo výstroje, včetně služební zbraně nepovolaným osobám, nebo nezajištění služební zbraně proti zcizení
v) porušení stanovené pracovní doby či bezdůvodná nepřítomnost v zaměstnání
w) neoprávněné používání služebního vozidla
x) nesplnění požadavků na tělesnou připravenost a nesplnění programu výuky sebeobrany

V.11. Odměny:

Každý vedoucí pracovník je povinen hodnotit své podřízené a rozhodovat o jejich odměňování za příkladnou iniciativu, pracovní úsilí, vzorný výkon služby a mimořádné činy.

Velitel městské policie může odměňovat formou :

a) ústní pochvaly

b) písemné pochvaly

c) udělení věcného daru

d) peněžitou odměnou

O udělení písemné pochvaly, udělení věcného daru a peněžitého daru se provede záznam do osobního spisu strážníka.

V.12. Pracovní doba:

Rozvržení pracovní doby, čas nástupu a ukončení pracovní směny pro jednotlivé dny v měsíci určuje "měsíční plán služeb". Délka pracovní doby je stanovena v § 83 a) Zákoníku práce a je stanovena na základě výkonu činnosti strážníka následovně : 
Vedení městské policie 4O hodin týdně 
Administrativní pracovnice 4O hodin týdně 
Strážník 37,5 hodin týdně 

Délka pracovní směny je stanovena:

 • Vedení městské policie "pružná" pracovní doba
 • Administrativní pracovnice 8 hodin
 • Strážník 11 hodin nebo 7 hodin 30 minut

Do pracovní doby se nezapočítává přestávka na jídlo a oddech.

3. "Pružná" pracovní doba

Pro pracovníky zařazené do vedení městské policie je stanovena "pružná" pracovní doba. Tato pracovní doba je uplatněna jako "pružný" pracovní týden, při němž si zaměstnanec sám volí začátek a konec směn a je povinen v příslušném týdnu odpracovat celou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Základní pracovní doba je stanovena od 8 hodin 30 minut do 13 hodin 30 minut, volitelná pracovní doba je stanovena od 6.00 hodin do 18.00 hodin. K případnému výkonu práce přesahujícímu délku týdenní pracovní doby se nepřihlíží, pokud nejde o práci přesčas nebo o napracování neodpracované části pracovní doby.

V.12.1. Přestávky v práci:

Přestávka na jídlo a oddech: 
a) zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po čtyř a půl hodině nepřetržité práce pracovní přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba pro oddech a jídlo

b) pro pracovní směny v trvání 7 hodin 30 minut a 8 hodin je pracovník povinen čerpat jednu přestávku na jídlo a oddech v délce 30 minut v době od 3 do 4,5 hodiny od začátku pracovní směny

c) pro pracovní směnu v trvání 11 hodin je pracovník povinen čerpat dvě přestávky. První v délce 30 minut je pracovník povinen čerpat v době od 3 do 4,5 hodiny od začátku pracovní doby, druhou přestávku v délce 30 minut je povinen čerpat v době od 3,5 do 4 hodin od konce první přestávky,

d) poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.

V.12.2. Pracovní pohotovost:

Pracovní pohotovost může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném Zákoníkem práce. Pracovní pohotovost na pracovišti v kalendářním roce nesmí přesáhnout 400 hodin. V ostatních případech lze se zaměstnancem pracovní pohotovost dohodnout. Za výkon práce v době pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci mzda. Pracovní pohotovost, při které k výkonu práce nedojde, se do pracovní doby nezapočítává. Zaměstnanci za tuto dobu přísluší odměna podle zvláštního právního předpisu.

V.12.3 Práce přesčas:

1. Práci přesčas může zaměstnavatel nařídit jen ve výjimečných případech, jde-li o vážné provozní důvody, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než osm hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Přesčasovou práci nad tento limit lze nařídit již pouze se souhlasem zaměstnance (se zaměstnancem dohodnout). I tato dohoda má svůj maximální limit, který nesmí překročit. Tímto limitem je dalších 266 hodin práce přesčas v kalendářním roce.

2. Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas v roce se nezahrnují práce přesčas, za které bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno. Měsíční součet hodin musí odpovídat ročnímu plánovacímu kalendáři. Doba práce nad stanovené hodiny plánovacího kalendáře je proplácena jako nařízená práce přesčas do výše maximálně 150 hodin ročně. Pro potřeby nemocenského pojištění se započítává příslušná doba dle zařazení.

V.12.4. Pravidla pro dodržení počtu odpracovaných hodin dle měsíčního plánu:

1. Každý strážník je osobně odpovědný za počet svých odpracovaných hodin tak, aby splnil předepsanou normu pro daný měsíc. Za každou předem naplánovanou pracovní směnu (11 hodin ), která nebude odpracována z důvodu řádné dovolené, si strážník vypíše 1,5 dne řádné dovolené.

2. Řádná dovolená se zásadně vypisuje na všední den.

3. Pokud strážník zjistí, že mu schází hodiny do splnění normy, osobně se dohodne s velitelem (zástupcem) o jejich doplánování.

V.13. Dovolená na zotavenou:

1. Zaměstnanec, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, má nárok na dovolenou za kalendářní rok, popřípadě na její poměrnou část.

2. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.

3. Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle plánu dovolených stanoveného tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku. Při stanovení plánu dovolených je nutno přihlížet k úkolům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně dva týdny, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne jinak. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem.

4. Jestliže si zaměstnanec nemohl dovolenou vyčerpat v kalendářním roce z naléhavých provozních důvodů nebo proto, že zaměstnavatel neurčil její čerpání, nebo pro překážky v práci, je zaměstnavatel povinen poskytnout ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána do konce měsíce března, pokud nebude dohodnuto jinak.

5. Zaměstnanec je povinen řádně vyplnit dovolenkový lístek, který obsahuje

 • Jméno a příjmení
 • Osobní číslo
 • Datum dovolené
 • Počet čerpaných dní
 • Podpis pracovníka
 • Podpis přímého nadřízeného

6. Dovolenou strážníkovi schvaluje velitel výkonu služby, a to minimálně dva dny před nástupem strážníka na dovolenou. Dovolenou zástupci schvaluje velitel městské policie. Dovolenou veliteli městské policie schvaluje starosta města Přelouče.

7. Při zrušení nebo změně dovolené je každý strážník povinen neprodleně toto ohlásit veliteli (zástupci).

8. Náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou lze zaměstnanci poskytnout pouze z důvodu dlouhodobé nemoci nebo z důvodu, kdy si nemohl vyčerpat dovolenou vinou organizace.

9. Pokud strážník žádá o neplacené volno, je povinen žádost podat písemně, minimálně 7 dní předem a jedině v případě, že dovolenou na zotavenou již vyčerpal. Žádost o neplacené volno předkládá strážník veliteli, který ji předává ke schválení starostovi města Přelouče.

10. Žádost o neplacené volno musí obsahovat :

Datum a důvod žádosti 
Přesný termín neplaceného volna 
Jméno, příjmení, a adresu žadatele. 

11. Žádost o neplacené volno musí být předkládána ve třech výtiscích :

Jedenkrát pro personální a úsek (do osobního svazku) 
Jedenkrát pro mzdovou účtárnu 
Jedenkrát zůstává žadateli.

V.14. Změna pracovní doby:

1) Pracovní doba je v průběhu roku stanovena měsíčními plány směn. V odůvodněných případech lze požádat o mimořádnou změnu pracovní doby. V těchto případech je strážník povinen postupovat následovně:

a) v pracovní době o tomto informovat velitele (zástupce)
b) v mimo pracovní době se telefonicky spojí s velitelem (zástupcem), oznámí žádost a čeká na udělení ústního souhlasu.

V.15. Pracovní úraz a neschopnost práce pro nemoc:

1. Zahájení pracovní neschopnosti je strážník povinen oznámit neprodleně veliteli (zástupci) ještě před začátkem plánované pracovní doby strážníka. Doklad o pracovní neschopnosti strážník neprodleně odevzdá nebo zabezpečí doručení na personální a ekonomický úsek. V případě pracovního úrazu se o tomto provede úřední záznam s uvedením jména strážníka, kterému se úraz stal, svědka úrazu, časem, kdy k úrazu došlo a krátkým popisem, jak k úrazu došlo. Dozorčí nebo velitel sepíše se strážníkem, kterému se úraz stal, "protokol o pracovním úrazu". Strážník si ve vlastním zájmu vyžádá od ošetřujícího lékaře "posudek pro bolestné", a to nejdříve po skončení ošetřování, nejdéle však do 12ti měsíců. Při nepracovním úrazu je strážník povinen sepsat "protokol o úrazu" a odevzdat jej spolu s pracovní neschopností pracovníku pro mzdy nebo veliteli (zástupci).

2. Formuláře "protokol o pracovním úrazu" a "protokol o úrazu" musí obsahovat tyto doplňující údaje: název a číslo zdravotní pojišťovny a rodné číslo poškozeného (vždy za datem narození).

3. Ukončení pracovní neschopnosti musí strážník odevzdat administrativní pracovnici nebo veliteli (zástupci) v den nástupu po ukončení pracovní neschopnosti. Zadní stranu dokladu o pracovní neschopnosti je strážník povinen podepsat.

4. Při pracovní neschopnosti, která bude přesahovat do následujícího měsíce, je strážník povinen odevzdat nejpozději do posledního dne v měsíci "poukaz na peněžité dávky" od ošetřujícího lékaře. Při jeho neodevzdání nedostane strážník dobírku za pracovní neschopnost v uplynulém měsíci.

5. V průběhu pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd. je strážník povinen veliteli průběžně upřesňovat dobu trvání a případné datum ukončení neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd.

V.16. Platové zařazení:

1. Platové zařazení pracovníků městské policie se řídí ustanovením zákona číslo 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost u rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, dále podle nařízení vlády ČR číslo 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní zprávy, některých dalších orgánů a obcí. Platové zařazení pracovníků městské policie schvaluje velitel Městské policie Přelouč a starosta města.

2. Platová třída, platový stupeň, platový tarif::

a) strážníkovi přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterého je zařazen,
b) do platové třídy je strážník zařazen na základě sjednané práce a splnění kvalifikačních předpokladů, případně požadavků, podle katalogu prací,
c) návrh na zařazení strážníka do platové třídy při nástupu k městské policii podává technicko-hospodářský pracovník pro personalistiku a mzdy
d) platová třída, platový stupeň a platový tarif (jakož i osobní příplatek, příplatek za vedení a zvláštní příplatky) jsou uvedeny v "Platovém výměru", který vystavuje technicko-hospodářský pracovník pro personalistiku a mzdy městské policie a zároveň zabezpečuje předání platového výměru strážníkovi městské policie.

3. Kvalifikační předpoklady vzdělání pro zařazení strážníků :

a) strážník - střední vzdělání ukončené maturitou
b) zástupce velitele městské policie - střední vzdělání ukončené maturitou
c) velitel městské policie - vysokoškolské vzdělání

4. Příplatek za noční práci, za práci v sobotu a neděli, plat za práci přesčas a ve svátek :

a) strážníkovi přísluší za noční práci (práce konaná v době mezi 22.00 a 06.00 hodinou příplatek ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku,
b) strážníkovi přísluší za hodinu práce v sobotu a neděli příplatek 25% průměrného hodinového výdělku,
c) pokud se velitel městské policie se strážníkem nedohodnou na poskytnutí náhradního volna, přísluší strážníkovi za práci přesčas, která byla nařízena, za hodinu práce přesčas část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku (tj. příplatek za směnný provoz a riziko) připadající na jednu hodinu práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci koná a příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku. Jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, pak příplatek ve výši 50 % průměrného hodinového výdělku,
d) u strážníků, kterým přísluší příplatek za vedení, je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas. To neplatí o práci konané v noci nebo v den pracovního klidu, 
e) strážníkovi přísluší příplatek za práci ve svátek ve výši 100 % průměrného hodinového výdělku, pokud se zaměstnavatelem nedohodne na poskytnutí náhradního volna, 
f) strážníkovi, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, se plat nekrátí,
g) příplatek za práci ve svátek nepřísluší strážníkovi, kterému se za práci ve svátek poskytne náhradní volno,
h) při poskytování příplatku za noční práci v sobotu a neděli, za práci přesčas a ve svátek sčítá zaměstnavatel veškerou dobu příslušné práce, kterou strážník odpracoval v kalendářním měsíci a po sečtení poskytne pouze celé hodiny.

5. Příplatek za směnný provoz: Strážníkovi zařazenému do směnného provozu náleží příplatek. O výši příplatku rozhoduje velitel městské policie.

6. Zvláštní příplatek: Strážníkovi se poskytuje za riziko spojené se zabezpečením místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města příplatek, o jeho výši rozhoduje velitel městské policie

7. Příplatek za vedení: Strážník, který soustavně řídí jiné strážníky, má nárok na příplatek za vedení ve výši stanovené nařízením vlády. Příplatek za vedení (zastupování) přiznává velitel městské policie strážníkovi ode dne jeho zařazení do funkce.

8. Osobní příplatek :

Strážníkovi, který dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo kvalitně plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní strážníci, může velitel městské policie poskytnout osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu v platové třídě, do které je strážník zařazen, 
Na poskytnutí osobního příplatku není zákonný nárok, 
Osobní příplatek může být přiznán nejdříve po třech měsících od složení zkoušek odborné způsobilosti, 
Zástupce velitele podává veliteli městské policie návrh na přiznání osobního příplatku svých podřízených měsíčně. O výši osobního příplatku i dni, ke kterému bude přiznán, rozhoduje s konečnou platností velitel městské policie.

9. Odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu: Tyto odměny může strážníkům navrhnout jejich přímý nadřízený. Odměny schvaluje velitel městské policie.

10. Příspěvek na stravování:

zaměstnanci městské policie náleží stravenky „Ticket Restaurant“ firmy ACCOR Services CZ s příspěvkem zaměstnavatele podle současných platných předpisů o poskytování stravného, 
stravenky se neposkytují na dobu nepřítomnosti zaměstnance v zaměstnání. 
11. Plat velitele městské policie stanoví starosta města Přelouče

12. Další plat: Zaměstnanci městské policie náleží další plat dle nařízení vlády.

13. Závěrečné ustanovení:

přiznávání platových tarifů, příplatků a odměn zaměstnanců městské policie je nutno organizovat tak, aby celkové čerpání mzdových prostředků bylo v souladu se schváleným rozpočtem, 
návrhy na úpravu platů, včetně jeho složek, předkládá zástupce na příslušném tiskopisu, 
při každé úpravě platu se vydá nový platový výměr

V.17. Náhrada škody:

Otázky týkající se škod se v plném rozsahu řídí Zákoníkem práce, hlava osmá § 17 - § 206.

V.18. Podněty zaměstnanců:

1. Podněty zaměstnanců jsou návrhy, žádosti a stížnosti písemnou formou.

2. Zaměstnanci se obracejí se svými podněty na svého bezprostředního nadřízeného zaměstnance.

3. Pracovník (velitel, zástupce) přijímající podnět vyrozumí starostu města Přelouče a navrhne způsob řešení. Vedení městské policie rozhodne o způsobu řešení podnětu.

4. O způsobu řešení podnětu je strážník vyrozuměn ústně, písemně v případě, že o to výslovně požádá. V případě obecné informace bude informace o způsobu řešení podnětu sdělena formou zápisu porady městské policie.

5. Strážník má právo stěžovat si jen za svoji osobu. Hromadné stížnosti nebo stížnosti za jiné osoby jsou nepřípustné. Pokud by i přesto byly podány, není nadřízený povinen se jimi zabývat. V takovém případě poučí strážníka o přesném znění tohoto článku.

V.19. Stížnosti na činnost strážníků:

1. V případě stížnosti na činnost strážníka městské policie se s uvedeným strážníkem zahajuje šetření, které provádí vedoucí pracovník městské policie.

2. Velitel městské policie (zástupce) musí při řešení stížnosti postupovat tak, aby všechny stížnosti na činnost strážníků mohly být urychleně prozkoumány a vyřízeny. Prošetření stížnosti musí být prováděno bez průtahů a hospodárně, přitom musí být prošetřeny všechny body stížnosti. O výsledku šetření je stěžovatel vždy informován.

V.20. Pokutové bloky a příjmové doklady:

1. Pokutové bloky a příjmové doklady pro městskou policii vydává Město Přelouč. Pokutové bloky pro jednotlivé strážníky vydává pracovník městského úřadu, který může jedenkrát ročně provádět celkovou kontrolu vyúčtování pro Město Přelouč. Příjmové doklady vydává Město Přelouč, které rovněž odpovídá za provedení vyúčtování.

2. Každý strážník je povinen před prvním převzetí pokutových bloků a příjmových dokladů podepsat hmotnou odpovědnost.

3. Každý strážník, který obdrží pokutové bloky, podepíše jejich převzetí v "Knize výdeje pokutových bloků". Oba díly každého pokutového bloku musí strážník označit kulatým razítkem městské policie, svým služebním číslem a podpisem.

4. Strážník může mít u sebe finanční hotovost za vybrané pokuty do výše 5000,- Kč. Vybrané peníze za pokuty nad tento limit musí průběžně odevzdávat dle úředních hodin na pokladnu města Přelouče.

5. Strážníkovi je zakázáno ukládat pokuty na jiné bloky než ty, které podepsal v "Knize výdeje pokutových bloků“ .

6. V případě ztráty pokutových bloků je strážník, u kterého ke ztrátě došlo, povinen neprodleně sepsat záznam, který předloží veliteli (zástupci) městské policie. Pokud ke ztrátě pokutových bloků nebo hotovosti za ně vybrané dojde, neodpovídá městská policie za ztrátu a strážník je povinen odpovídající částku v hodnotě pokutových bloků nebo finanční hotovosti, které byly ztraceny a nebyly zaúčtovány, uhradit v plném rozsahu. Vedení městské policie rozhodne o způsobu potrestání dotyčného strážníka.

7. Kontrolu pokutových bloků provádí velitel (zástupce) a to namátkovým způsobem, zpravidla jedenkrát za dva měsíce. Finanční hotovost a hodnota nedobraných pokutových bloků musí souhlasit s celkovou částkou či pokladním dokladem za odevzdané peníze.

8. Druhý díl pokutového bloku a pokut na místě nezaplacených se předkládá po uložení blokové pokuty na místě nezaplacené spolu s podepsaným poučením na městský úřad.

HLAVA VI.
Další povinnosti strážníků městské policie při výkonu některých činností

VI.1. Strážník městské policie:

1 ) Strážník městské policie je při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku povinen:

a) při služebním jednání s občany se vždy představit formou "Dobrý den (večer), městská policie......",
b) při služebním jednání s občany mít nasazenou pokrývku hlavy a pokud má, sejmout z očí sluneční brýle, v ústech nesmí být žvýkačka,
c) plnit ustanovení zákona o obecní policii a obecně závazné vyhlášky města Přelouče, vnitřního organizačního a pracovního řádu i dalších zákonů, vyhlášek, směrnic a zásad, které souvisí s jeho pracovním zařazením,
d) plnit úkoly a respektovat nařízení nadřízeného, pokud jsou v souladu s právními normami,
e) řádně ošetřovat a pečovat o svěřenou výstroj, výzbroj a další materiálně technické prostředky, které mu byly dány do trvalého užívání nebo dočasně k dispozici a zabezpečit je proti zcizení. Dbát o zbraň, kterou při nástupu služby přebírá a zároveň odpovídá za její čistotu,
f) po dobu výkonu služby nosit u sebe služební průkaz,
g) udržovat čistotu a upravenost stejnokroje, během výkonu služby být vždy řádně upraven (oholen a ostříhán - o délce vlasů a způsobu účesu může rozhodnout velitel městské policie). Řetízky a náhrdelníky se mohou nosit pouze skryté pod stejnokrojem, náušnice u mužů jsou nepřípustné,
h) neplánovanou nepřítomnost v zaměstnání (nemoc apod.) oznámit veliteli nebo dozorčímu a to nejpozději do začátku pracovní doby,
i) dostavit se k výslechu na Policii ČR, k soudu nebo k přestupkové komisi a pracoviště městské policie k plnění mimořádných úkolů a opatření,
j) samostatně se podílet na zvyšování svých odborných znalostí a fyzických předpokladů a ve stanovených termínech se podrobit přezkoušení,
k) zodpovídat za svěřené pokutové bloky a přijatou finanční hotovost, jakož i svěřenou výstroj a výzbroj a další materiálně technické prostředky, které mu byly dány do trvalého užívání nebo dočasně k dispozici,
l) dodržovat všechny podmínky bezpečné manipulace se zbraní, zejména při výdeji a odevzdání zbraně,
m) zpracovávat potřebnou dokumentaci dle požadavků tohoto pracovního řádu, nebo dle požadavků vedení městské policie,
n) provádět registraci příchodů a odchodů ze zaměstnání do příslušné knihy,
o) vždy s nástupem do služby se seznamovat s úkoly zaznamenanými do knihy služeb, dodržovat zde stanovené úkoly a dodržovat kontrolní body,
p) seznamovat se s případnými úkoly vyvěšenými na nástěnce u dozorčí služby,
q) udržovat nepřetržité spojení po radiotelefonní síti (popř. mobilním telefonu, pokud to předem oznámí) a dozorčí službě popřípadě veliteli oznamovat všechny mimořádné události během služby, vstup na služebny PČR s uvedením důvodu, vstup do jakéhokoli objektu s uvedením, kam vstupuje, důvod vstupu a jeho opuštění,
r) strážník je povinen nosit stejnokroj pouze v pracovní době, oblékat se do něj před začátkem pracovní doby a svléci jej po jejím skončení,
s) při řešení přestupku, u kterého používá fotoaparát, zajistit osobně zpracování potřebné fotodokumentace a předání nebo nahlášení tohoto veliteli (zástupci), který případně zajistí jeho předání příslušnému úřadu,
t) v případě udělení sankce jiné než napomenutí, seznámit přestupce, kterému je sankce udělena s poučením. V případě udělení blokové pokuty na místě nezaplacené vyplnit druhou stranu tiskopisu poučení, kterou dá přestupci podepsat. Podepsaný tiskopis odevzdat na příslušné oddělení,
u) v případě změny v osobním životě tuto hlásit v hlášence změn a to neprodleně,
v) při požádání dozorčí služby určit přesnou polohu a právě vykonávanou činnost, nikoli jen obecnou polohu!

2. Strážníkovi při výkonu služby je zakázáno :

a) konzumovat stravu a kouřit mimo dobu vyhrazenou pro přestávku na jídlo a oddech. Kouřit smí strážník pouze na místech k tomu určených, ve všech ostatních prostorách je kouření zakázáno,
b) zneužívat svého postavení k výdělečné činnosti, bezdůvodně navštěvovat restaurační a obdobné zařízení a provádět jakoukoliv činnost, která nesouvisí s jeho pracovní náplní,
c) před a během služby požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky,
d) podávat jakékoliv informace spojené s výkonem služby masmédiím bez předchozího souhlasu vedení městské policie,
e) bez vědomí vedoucích pracovníků městské policie vstupovat v ústní nebo písemný styk týkající se výkonu služby s orgány státní správy, samosprávy a Policie České republiky. Odeslanou a došlou poštu eviduje určený pracovník vedení městské policie, 
f) bezdůvodně se zdržovat během pracovní i mimopracovní doby v prostorách služebny městské policie,
g) používat telefonních linek Městské policie Přelouč pro soukromé účely a určené telefonní hovory (na mobilní telefon, mimo Pardubický kraj a telefonní hovory delší než dvě minuty) zapisovat do knihy fonogramů, kde se uvede jméno volajícího, telefonní. číslo volaného účastníka, důvod a délka hovoru,
h) přijímat soukromé návštěvy civilních osob na služebně městské policie,
i) nosit v mimopracovní době jakékoli součásti služební výstroje a výzbroje,
j) v průběhu výkonu služby se zdržovat v místě bydliště s výjimkou stravování v době přestávky a v závažných případech, o kterých však bude vždy informována dozorčí služba,
k) nosit a přechovávat soukromé střelné zbraně ve všech prostorách služebny městské policie,
l) nosit do služby a v prostorách šaten a služebny uschovávat drahé věci soukromého charakteru (zlaté řetízky, drahé hodinky atd.) Předměty větší hodnoty, včetně peněz, je povinen uložit do trezoru s vědomím velitele (zástupce), v případě jejich nepřítomnosti dozorčí služby. Zaměstnavatel při porušení tohoto zákazu neručí za způsobenou škodu,
m) nosit ve službě drahé náramkové hodinky, či jiné cenné předměty (náramky, řetízky), při poškození, či ztrátě náramkových hodinek v souvislosti s výkonem služby (zákrok) hradí zaměstnavatel škodu do výše maximálně 500,- Kč. Za jiné předměty poškozené či ztracené v přímé souvislosti s výkonem služby nebude uznána žádná náhrada,
n) používat soukromá vozidla v průběhu celé pracovní doby,
o) neoprávněně používat služebního vozidla
p) nabádat ostatní strážníky k neplnění pracovních povinností, urážet nadřízeného, podřízeného nebo stejně postaveného strážníka a porušovat zásady společenského chování,
q) dopouštět se násilí vůči svým spolupracovníkům, omezovat je v jejich právech nebo ztěžovat jejich výkon při pracovní činnosti, úmyslně se vyhýbat pracovní činnosti sebepoškozováním na zdraví, předstíráním nemoci, nebo jiným úskokem, paděláním listiny, požitím návykové látky apod.,
r) úmyslně poškozovat nebo zcizovat majetek městské policie a nedůstojně se chovat, což je v rozporu s postavením strážníka městské policie,
s) uvádět nepravdivé údaje ve služební a osobní dokumentaci, radiotelefonním provozu apod.,
t) poškozovat dobré jméno organizace (rozšiřováním pomluv, řešení stížností mimo organizaci apod.),
u) porušovat postup při podávání podnětů a stížností,
v) podávat nepodloženou stížnost nebo šířit nepravdivé informace, jakožto i mluvit o svých finančních náležitostech,
w) porušovat hovorovou kázeň při používání radiotelefonních prostředků,
x) vydávat donucovací nebo technický prostředek, výzbroj nebo výstroj, včetně služební zbraně nepovolaným osobám,
y) porušovat stanovenou pracovní dobu,
z) nosit k uniformě civilní tašky, batohy a jiné podobné věci.

HLAVA VII.

VII.1. Uložení a evidence, převzetí a předání zbraně, kontroly, použití narkotizačních zbraní -

-stanoví zvláštní příloha pracovního a organizačního řádu - směrnice č. 1/2003


HLAVA VIII.
Výstroj strážníků

VIII.1. Výstroj a její součásti stanoví zvláštní příloha pracovního řádu -směrnice č.2/2003-

1) Ústroj členů jedné hlídky musí být totožná. Výjimky povoluje velitel (zástupce) a v době jejich nepřítomnosti dozorčí služba před zahájením pracovní směny.

ZÁVĚR

Vnitřní organizační a pracovní řád Městské policie Přelouč nabývá účinnosti dnem 17. března 2003. Tímto dnem zároveň pozbývají platnosti všechny předchozí vnitřní a organizační pracovní řády vydané před tímto dnem. Svým podpisem jmenovaní strážníci stvrzují, že jej četli a vzali na vědomí: