Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Důležité informace ke COVID-19

znak města

Provoz Městského úřadu Přelouč

Od 1. září 2020 platí povinnost zakrytí dýchacích cest rouškou nebo jiným vhodným způsobem ve vnitřních prostorách Městského úřadu.

Pracovní doba pro veřejnost

Pondělí, Středa:
8:00-11:30 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek:
8:00-11:30 12:30-13:30

Mimo určenou dobu mohou občané vstupovat pouze na základě domluveného setkání s příslušným úředníkem, který si klienta osobně vyzvedne a doprovodí.

Mimo určenou dobu nevstupujte do objektu Městského úřadu bez vyzvání!


Upřednostňujeme písemný, elektronický, či telefonický kontakt před osobním kontaktem prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky.

Kontakt prostřednictvím spojovatelky 466 094 111.  

Kontakty na úředníky jednotlivých odborů jsou uvedeny na stránkách města www.mestoprelouc.cz.

Žádáme občany, pokud je možné, aby úhrady poplatků prováděli bezhotovostně bankovním převodem.

Občané se můžou objednávat online, k návštěvě na agendy matriky, občanských průkazů, cestovních pasů, řidičských průkazů, technik a registr vozidel. Odkaz zde...

 

Orientační plán MěÚ Přelouč (ke stažení PDF)

 

Orientační plán MěÚ Přelouč

25.09.2020

Mimořádné opatření MZ ČR týkající se izolace a karantény s platností od 25. 9. do odvolání

Mimořádné opatření MZ ČR týkající se izolace a karantény s platností od 25. 9. do odvolání

V příloze naleznete celé znění mimořádného opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR týkající se izolace a karantény s platností od 25. 9. do odvolání.

Detail

24.09.2020

Mimořádná opatření - omezení stravovacích a ubytovacích zařízení s platností od 24. 9. 2020 1

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s platností od 24. 9. 2020

V příloze naleznete aktuální mimořádné opatření a tiskovou zprávu Ministerstva zdravotnictví týkající se omezení stravovacích a ubytovacích zařízení a dále omezení pro pořádání hromadných akcí s platností od 24. 9. 2020

Detail

23.09.2020

Přehled přijatých mimořádných opatření MZ k 23. 9. 2020 1

Přehled přijatých mimořádných opatření KHS k 23. 9. 2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1/2020

Detail

23.09.2020

Přehled přijatých mimořádných opatření MZ k 23. 9. 2020 1

Přehled přijatých mimořádných opatření KHS k 23. 9. 2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 2/2020

Detail

18.09.2020

Přehled přijatých mimořádných opatření MZ k 18. 9. 2020

Přehled přijatých mimořádných opatření MZ k 18. 9. 2020

V přiloženém odkazu naleznete všechna mimořádná opatření k onemocnění koronavirem vydané Ministerstvem zdravotnictví k 18. 9. 2020

Detail

17.09.2020

Rozšířená opatření související s koronavirovou epidemií vydané 17. 9. 2020

Rozšířená opatření související s koronavirovou epidemií vydané 17. 9. 2020

V příloze naleznete aktuální mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví s platností od 18. 9. 2020.

Detail

15.09.2020

Nová pravidla pro karanténu a algoritmy testování ze dne 14.9. 2020 1

Nová pravidla pro karanténu a algoritmy testování ze dne 14.9. 2020

Rada vlády pro zdravotní rizika projednala nová pravidla pro karanténu a algoritmy testování. V odkazu naleznete podrobné informace, které Rada vlády pro zdravotní rizika vydala dne 14. 9. 2020

Detail

09.09.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 1

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření.

Detail

19.08.2020

Aktuální opatření MZČR s platností od 1. 9. 2020 do odvolání 1

Aktuální opatření MZČR s platností od 1. 9. 2020 do odvolání

V příloze této zprávy naleznete aktuální nařízení a opatření Vlády ČR v souvislosti s koronavirem s platností od 1. 9. 2020 do odovolání.

Detail

26.05.2020

Opatření vlády ze 25. května 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

V příloze naleznte opatření vlády ze dne 25. května o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. Jedná se zejména o příhraniční obce na hranicích s Německem a Rakouskem a dále o obce s letišti.

Detail

Důležité informace ke COVID-19

 

Zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst: platí do - 25.5.2020.

Pokud opustíte své obydlí, na veřejném prostranství musíte povinně použít roušku, která zakrývá nos a ústa! Použít lze též respirátor, šátek nebo šálu. Výjimky níže uvedené...

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500m2,    v čase mezi 8:00 hod. – až 10:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Co aktuálně platí:

Všem osobám se s účinností ode dne 12. května 2020 od 0:00 hod. do dne 25. května 2020 do 0:00 hod. zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:

 • dětí do dvou let věku,
 • dětí v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogických pracovníků v mateřské škole,
 •  dětí, žáků, studentů, účastníků vzdělávání, účastníků přijímacího řízení, členů zkušebních komisí a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osob ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
 • studentů, účastníků přijímacího řízení, akademických pracovníků, členů zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1, 5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
 • osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti,
 • osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů,
 • řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
 • osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny podmínky podle bodu 2,
 • moderátorů, redaktorů a obdobných osob vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li splněny podmínky podle bodu 2,
 • pacientů a zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotní péče.

 

organizátorům provádění autorského díla, tvůrcům a výrobcům audiovizuálních děl nebo pořadů, pokud vyžadují po osobě uvedené v bodu 1 písm. i) nebo j) (dále jen „umělec“), aby vystupovala při provádění autorského díla nebo při výrobě pořadu bez ochranných prostředků dýchacích cest, se s účinností ode dne 12. května 2020 nařizuje zajistit splnění následujících podmínek:

 • v případě osob uvedených v bodu písm. i) byl umělci proveden test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny před zahájením provádění díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu, a následně vždy alespoň jednou za 14 dnů, pokud provádění díla trvá,
 • mezi účinkujícími umělci a dalšími osobami konajícími v místě provádění autorského díla činnosti související s prováděním autorského díla nebo tvorbou audiovizuálního díla nebo pořadu (dále jen „spolupracovník“), umělci a diváky apod. je při provádění autorského díla nebo tvorbě audiovizuálního díla nebo pořadu dodržen odstup alespoň 2 m; tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci,
 • místo provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu je pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, jsou pravidelně větrány,
 • je zajištěna dezinfekce rukou pro umělce i jejich spolupracovníky,
 • v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění covid-19, je zamezeno jeho přístupu do místa provádění autorského díla nebo tvorby audiovizuálního díla nebo pořadu.

 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 nařizuje, že se s účinností ode dne 18. května 2020 od 00.00 hod. do 25. května do 00.00 hod. zákazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se:

 • zakazuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,
 • zakazuje konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů;
 • zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,

 

Více na stránce...

 

14.05.2020

Česká pošta Přelouč od 18. 5. přechází na standardní otevírací dobu od 8 do 18 hodin 1

Pošta Přelouč od 18. 5. přechází na standardní otevírací dobu od 8 do 18 hodin

Díky uvolňování opatření v souvislosti s koronavirem Česká pošta Přelouč od pondělí 18. 5. 2020 přechází na standardní otevírací dobu od 8 do 18 hodin. Dále od 25. 5. 2020 ruší také vyhrazené hodiny pouze pro důchodce, na poštu budou mít přístup od 8 hodin všechny věkové kategorie.

Detail

07.05.2020

Seznam otevíraných kroužků DDDM Přelouč od 11. 5. 2020 1

Seznam otevíraných kroužků DDDM Přelouč od 11. 5. 2020

V pondělí 11. 5. 2020 zahajuje DDM činnost některých kroužků - viz přehled v příloze. Před zahájením výuky musí zákonní zástupci vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci infekčního onemocnění. Do DDM nebude umožněn vstup rodičů popř. jinému doprovodu. Informace k požadavkům na účastníky kroužků včetně Čestného prohlášení naleznete na stránkách DDM Přelouč. V dalším týdnu se pokusíme otevřít další zájmové útvary. Činnost kroužků předpokládáme do konce června 2020.

Detail

07.05.2020

Obnovení veřejné autobusové dopravy Pardubického kraje s platností od 11. 5. 2020

Od pondělí 11. května 2020 budou jízdní řády autobusové veřejné dopravy Pardubického kraje vráceny zpět k plnému provozu standardního školního roku. Na některých spojích sice může dojít ještě k dílčímu omezení provozu. Nicméně i na těchto spojích bude provoz spuštěn nejpozději od 25.5.2020. Jedná se zejména o spoje, jejichž provoz zajišťují autobusy ze sousedních krajů, které uvolňují omezení jízdních řádů až od 25.5.2020. Jízdní řády autobusových linek, které ještě nebudou od pondělí 11.5.2020 zajištěné v plném rozsahu, budou během dneška či zítřka zaslané dotčeným obcím na trase. Jízdní řády budou po jejich zpracování dopravním úřadem a Celostátním informačním systémem také k dispozici i na veřejných portálech (např. IDOS).

Detail

06.05.2020

Obnovení pracoviště Finančního úřadu v Přelouči, Tůmy Přeloučského 1500

Od pondělí 11. 5. 2020 bude obnoven provoz Územního pracoviště Finančního úřadu Přelouč, Tůmy Přeloučského 1500 v obvyklém režimu, tj. pondělí + středa 8:00 hod.– 17:00 hod. Box Finanční správy, umístěný ve vstupní hale Městského úřadu Přelouč, mohou občané využít naposledy dne 7. 5. 2020.

Detail

28.04.2020

Informace o hrazení parkovného na katastru města.

Vláda ČR usnesením č. 483 ze dne 27. 4. 2020 zrušila s účinností od 28. 4. 2020 od 00:00 hod. usnesení č. 352, kterým byla pozastavena účinnost nařízení obce o hrazení parkovného ve vymezených oblastech města, nebo na určených úsecích místních komunikací. S účinností od 00:00 hod. dne 28.4.2020 je opět v platnosti nařízení města č. 8/2012 o hrazení parkovného ve městě.

Detail

20.04.2020

Úřední hodiny Finančního úřad od 20. 4. 2020 1

Úřední hodiny Finančního úřadu od 20. 4. 2020

Finanční úřad pro Pardubický kraj vrací od 20. dubna 2020 úřední hodiny do původního režimu. Územní pracoviště v Chrudimi, v Pardubicích, v Ústí nad Orlicí, ve Vysokém Mýtě, ve Svitavách a v Žamberku budou přístupná pro veřejnost v úředních hodinách podatelen v běžném režimu: Pondělí 8:00 – 17:00 hod. Úterý 8:00 – 15:30 hod. Středa 8:00 – 17:00 hod. Čtvrtek 8:00 – 15:30 hod. Pátek 8:00 – 14:00 hod. Co se týče kanceláře v Přelouči, nadále zůstává dočasně uzavřené územní pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“,k odevzdávání všech druhů podání lze využít sběrný box umístěný na MěÚ v Přelouči.

Detail

15.04.2020

SBĚRNÝ BOX pro daňová podání 1

SBĚRNÝ BOX pro daňová podání

Městský úřad Přelouč umožňuje bezkontaktní odevzdávání daňových podání (žádost o kompenzační bonus, daňové přiznání apod.). Sběrný box je k dispozici od 15.04.2020 ve vstupní hale městského úřadu v úřední dny MÚ. Lze využít též sběrný box umístěný na Územním pracovišti v Pardubicích, Boženy Němcové 2625, a to 24 hod denně.

Detail

08.04.2020

Další velká dodávka roušek z dílny Turkovi, Lukáš Mercl a tým ROUŠKY PRO PŘELOUČ se rozdává v našem městě.

Dobrovolníci z domácí dílny Turkovi, Lukáš Mercl a tým ROUŠKY PRO PŘELOUČ předali Městu Přelouč znovu velké zásoby ušitých roušek. Postupně se roušky předávají prostřednictvím pracovníků sociálního odboru občanům ve věku 70 - 80 let s trvalým bydlištěm v Přelouči a místních částech, dále na ubytovny, pracovní agentury a velká skupina speciálních dětských roušek putuje do dětských skupin na ZŠ Smetanova ulice a do MŠ Za Fontánou. Těmto dobrovolníkům a všem, co pomáhají, velice děkujeme.

Detail

08.04.2020

Otevření tartanové dráhy na spotovním stadionu pro veřejnost.

V návaznosti na uvolnění vstupu na některá sportoviště je možné využívat opět tartanovou dráhu na sportovním stadionu. Správce sportoviště během tohoto a příštího týdne provádí jarní údržbu tartanové dráhy. Prosíme případné návštěvníky při užití dráhy, aby částěčné omezení respektovali, čištění probíhá v pracovní dny mezi 8-11 hodinou). Děkujeme za pochopení.

Detail

02.04.2020

Roušky pro naše seniory. 1

Roušky pro naše seniory z dílny Turkovi, Lukáš Mercl a velké skupiny dobrovolníků.

V těchto dnech rozdaly kolegyně sociálního odboru do schránek seniorům do ročníku 1940 (80 let a starší) s trvalým bydlištěm v Přelouči a místních častech roušky z přeloučské „manufaktury“ u Turků v akci ROUŠKY PRO PŘELOUČ, které Městu Přelouč pro naše seniory zajistili právě Turkovi, Lukáš Mercl a řada dobrovolníků. Současně naši nejstarší občané obdrží leták s potřebnými informacemi - např. telefonní kontakty pro případ pomoci s nákupy, kontakty na obvodní lékaře, městkou polici, připomenutí omezení pohybu, vymezený čas pro nákupy… Děkujeme dobrovolníkům za jejich nezištnou práci a snahu pomoci nejpotřebnějším.

Detail

Důležité informace ke COVID-19

 

Co  platí ode dne 18. května 2020 od 00.00 hod. do 25. května do 00.00 hod.

 

Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 18. května 2020 od 00.00 hod. do 25. května do 00.00 hod. omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

 •  společně sportuje nejvýše sto osob,
 •  nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

 

Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 18. května 2020 od 00.00 hod. do 25. května do 00.00 hod. omezuje konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob tak, že musí být dodržována následující pravidla::

 • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
 • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

 

Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 18. května 2020 od 00.00 hod. do 25. května do 00.00 hod. omezuje organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti tak, že nusí být dodržována následující pravidla:

 • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
 • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
 • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;

 

Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 18. května 2020 od 00.00 hod. do 25. května do 00.00 hod. omezuje  účast na sňatečném obřadu tak, že musí být dodržována následující pravidla:

 • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než sto osob,
 • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
 • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,
 • tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství;

 

Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 18. května 2020 od 00.00 hod. do 25. května do 00.00 hod. omezuje  účast na bohoslužbě tak, že musí být dodržována následující pravidla:

 • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,
 • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor,
 • stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

INFORMAČNÍ LINKA V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM PRO ČR: 1212

Jen v případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112.

 


 

INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU

Telefon: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Linka je v provozu nepřetržitě

 

INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE

Telefon: 602 730 251

Linka je v provozu:

 • v pracovní dny od 14:00 do 19:00 hodin
 • o víkendu od 9:00 do 19:00

 

INFOLINKY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN