Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekty města z EU

V této sekci najdete přehled neinvestičních (měkkých) projektů, které město realizovalo za finanční podpory Evropské unie. V levém menu u každého projektu naleznete informace o obsahu.

eu logo

Servis samosprávám

Pod pojmem Servis samosprávám se skrývá problematika vytvoření pomocného byrokratického, koordinačního a public relations aparátu, který by zajišťoval servis a propagaci zvláště malých obcí a nabízel pomoc jistého rozsahu představeným obcí na území ORP Přelouč.

Myšlenka tohoto tématu vychází především z faktu, že v ORP Přelouč je z celkových 42 starostů pouhých 8 uvolněných (Břehy, Choltice, Chvaletice, Přelouč, Řečany nad Labem, Tetov, Valy a Zdechovice) a 34 starostů neuvolněných. Specifickou kategorii tvoří v tomto výčtu obec Tetov, kde je paní starostka uvolněná, i když obec má pouhých 160 obyvatel, což není rozhodně běžné.

Téma servisu samosprávám bylo v Projektu MOS vybráno právě proto, že na neuvolněné starosty jsou v posledních letech kladeny stále větší nároky z hlediska času, administrativy i odbornosti. Základní myšlenkou tohoto tématu je tedy to, zda by se mohlo podařit nějakým způsobem starostům při výkonu jejich úřadu pomoci. Toto téma koresponduje s názory starostů, kteří vyjadřovali „přání“ řešit 4. volitelné téma: jakákoliv pomoc s jejich úřadem, s administrativou.

Analýza Servisu samosprávám na území SO ORP Přelouč

Pro detailnější zjištění názorů jednotlivých starostů na danou problematiku byla provedena analýza. Ta byla realizována na základě osobních setkání se zástupci obcí - strukturované rozhovory - a za pomoci dotazníku SMO ČR. Všichni starostové na území ORP Přelouč byli telefonicky kontaktováni a požádáni o osobní setkání. Tento postup byl starostům předem avizován na I. oficiálním setkání představitelů obcí ORP Přelouč dne 24. 06. 2014, kde si starostové toto 4. volitelné téma Servis samosprávám sami odhlasovali. S nastíněným postupem řešení analýzy Servis samosprávám souhlasili a neměli námitek. Osobnímu setkání dalo přednost 24 starostů, alespoň k vyplnění dotazníku se zavázalo 17 starostů. Celkově bylo nakonec dodáno 30 dotazníků. Jediná obec, která vyloženě odmítla spolupráci při této analýze, je obec Jeníkovice.

Zde jsou uvedeny základní problematické okruhy, které byly vymezeny v průběhu analýzy:

1) Přílišná administrativa,

2) Získávání finančních prostředků formou dotací a projektů,

3) Využívání právní pomoci a právních konzultací,

4) Předávání novinek důležitých pro zabezpečení chodu samosprávy v obcích,

5) Společné sdílení informací a vzájemná propagace,

6) IT služby,

7) Organizace výběrových řízení,

8) Koordinace obcí při nákupu energií, smlouvy s mobilními operátory atd.

V oblasti právní podpory se potenciál MOS nabízí v přípravě smluv pro nakládání s nemovitostmi, právním poradenství pro nemajetkovou agendu obcí a informováním o změnách legislativy s dopadem na fungování obcí. Je však nutné zajistit tuto službu na vysoce odborné úrovni.

Největší potenciál zaměření MOS skrývá dotační management. Zde se převážná většina obcí vyslovila, že by pomoc uvítala ve všech zmíněných oblastech. 

V oblasti veřejných zakázek se též nacházejí oblasti, jimiž by se mohla MOS zabývat - příprava podkladů pro veřejné zakázky, provozování profilu zadavatele, zveřejňování smluv na profilu zadavatele a další související úkony, elektronické dražby dodávek a organizace společných nákupů

V rámci okruhu IT podpory byla představiteli obcí za vhodnou označena, z hlediska externího zajištění, pouze oblast zajištění systému vzdělávání.

V oblasti technické a stavební podpory se nachází možnost uplatnění v rámci zajištění technického dozoru investora (TDI) výkon KOO BOZP a inženýrsko-investorské činnosti a jednání s dodavateli.

Co se týká rozvoje obce, vyslovili se představitelé obcí, že by uvítali pomoc při koordinaci a podpoře při tvorbě rozvojových dokumentů obcí a při prosazování společných zájmů obcí.

V oblasti ekonomické agendy se potenciál nenachází.

Z nastíněného přehledu vyplývá, že MOS území ORP Přelouč by se měla zabývat hlavně čtyřmi oblastmi. První z nich je dotační management. Druhou oblastí je zajištění právní podpory na odpovídající odborné úrovni. Třetím je zajišťování informovanosti představitelů obcí a zajišťování školení zaměstnanců obcí v určitých oblastech a dále by měla MOS sloužit jako koordinační článek při prosazování zájmů obcí.

Výběr získaných odpovědí je znázorněn v následujících grafech:

Preferovaný způsob zajištění služby

1

Rozsah poptávané podpory a spolupráce

2

Připravenost k finanční spoluúčasti za stávajících podmínek

3

Nastavení jiných forem financování ze strany státu4

Servis samosprávám - vývoj na území ORP Přelouč

Téma Administrativní podpora obcí se v ORP Přelouč řešilo v průběhu celého projektu Podpora meziobecní spolupráce. Nejprve bylo toto téma řešeno jako 4. volitelné téma Servis samosprávám - starostové si sami toto téma zvolili na setkání 24. 6. 2014. V době prodloužení projektu se pokračovalo v započaté linii a zcela v logické návaznosti starostové akceptovali toto téma jako nezbytné k řešení v době prodloužení projektu – a to na setkání starostů obcí ORP Přelouč dne 16. 6. 2015. 

Dle výsledků analýzy Servis samosprávám a dle diskuze a názorů starostů v průběhu celého projektu realizovaného v ORP Přelouč jasně vyplynulo, že starostové potřebují servis v oblastech samostatné působnosti obcí (přesné definování oblastí viz analýza Servis samosprávám - součástí rozvojového dokumentu Strategie ORP Přelouč).

V průběhu realizace projektu v ORP Přelouč se uvažovalo o založení nového dobrovolného svazku obcí (DSO), který by potřebnou administrativní pomoc obcím zajišťoval. Založení nového dobrovolného svazku obcí bylo doporučováno také v Analýze DSO od Svazu měst a obcí (jako druhá varianta bylo doporučeno transformovat největší DSO v ORP Přelouč - Podhůří Železných hor, kde jsou členy 20 obcí z ORP Přelouč z celkového počtu 21 obcí tohoto DSO).

Založení nového dobrovolného svazku obcí bylo starosty vítáno. V tomto duchu založení nového DSO se vedla všechna jednání se starosty obcí a byly k tomuto založení směřovány i potřebné kroky – probíhala jednání se starosty na téma vyřešení stanov nového DSO a nezbytnost vyřešení dalších detailů – sídlo DSO, členské příspěvky, rozhodovací mechanismy apod., dále dohoda se starosty obcí na nezbytnosti projednání vstupu dané obce do nového DSO v zastupitelstvech obcí. Tato varianta založení nového DSO však nemohla být zatím realizována vzhledem k nedostatku finančních prostředků, které pociťují především malé obce, neboť velká města ORP (jedná se o 2 města – Přelouč a Chvaletice) – tedy finanční „tahouni“- odmítly do nového DSO vstoupit s tím, že servis v samosprávné agendě mají prostřednictvím odborů na MÚ a svůj vstup do nového DSO by dostatečně v zastupitelstvech nevyargumentovaly. Obce považují založenívstup do nového DSO a platbu za služby v konkrétních oblastech pro obce jako velmi riskantní.

Dle vypracované právní analýzy od Svazu měst a obcí by připadalo v úvahu ještě druhé variantní řešení – transformace stávajícího fungujícího DSO (Podhůří Železných hor), ve kterém jsou členy polovina obcí ORP Přelouč. Tedy zřízení servisního střediska/Centra sdílených služeb v rámci nejvíce početně zastoupeného DSO v ORP Přelouč by bylo vhodné a smysluplné až podle aktuálního vývoje v možnostech financování tohoto servisního střediska ze strany státu či prostřednictvím dotací, neboť opět zde hraje roli potřeba finančního zajištění pro „rozjezd“ tohoto servisního střediska. samosprávné agendě mají prostřednictvím odborů na MÚ a svůj vstup do nového DSO by dostatečně v zastupitelstvech nevyargumentovaly. Obce považují založenívstup do nového DSO a platbu za služby v konkrétních oblastech pro obce jako velmi riskantní.

Z výše uvedených důvodů tato varianta transformace stávajícího DSO Podhůří Železných hor v území ORP Přelouč nebyla hlouběji diskutována. Starostové se proto prozatím dohodli na pokračování meziobecní spolupráce na úrovni neformální platformy starostů. Založení nového DSO a využívání služeb, které obce velmi potřebují a jsou jimi žádané v současné době nelze realizovat - jedná se o příliš velký finanční risk pro malé obce – (tento finanční problém byl starosty vždy na setkáních v průběhu celého projektu zdůrazňován), proto se starostové z těchto důvodů prozatím dohodli na pokračování realizace meziobecní spolupráce v neformální platformě starostů.

Dotace - aktuální výzvy

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Svátek

Dnes je 29.3.2023

Svátek má Taťána

Zítra má svátek Arnošt

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů