Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2017:

 

23. leden 2. květen 31. červenec 6. listopad
6. únor 15. květen 21. srpen 20. listopad
27. únor 29. květen 4. září 4. prosinec
13. březen 12. červen 25. září 11. prosinec
27. březen 19. červen 9. říjen  
10. duben 10. červenec 16. říjen  

 

Usnesení 89. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 89. schůze rady města 1konané dne 9. 10. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

89. schůze rady města konané dne 9. 10. 2017

 

Rada města Přelouče :  

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

89/  1   Žádost spoluvlastníků objektu čp. 1 a domu čp. 74 v Přelouč – Lhotě o připojení jejich nemovitostí na kanalizaci.

89/  2   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 20. 9. 2017.

89/  3   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Lhota a Škudly ze dne 28. 9. 2017.

89/  4   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 27. 9. 2017.

89/  5   Zápis ze schůze Osadního výboru Lohenice ze dne 3. 9. 2017.

89/  6   Zápis č. 10 z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 4. 10. 2017.

 

 

  • SCHVALUJE :

 

89/  7   Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s K. O., byt č. 15 od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017.

89/  8   Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s H. T.,  byt č. 9 od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2018.

89/  9   Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou se S. P., byt č. 6 od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017.

89/ 10  Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s J.Š., byt č. 4 od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017.

89/ 11  Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s I. B.,  byt č. 3 od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017.

89/ 12  Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s K. S., byt č. 2 od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017.

89/ 13  Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou se Z. F., byt č. 10 od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017.

89/ 14  Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s L. V., od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2022.

89/ 15  Dodatek č. 2 smlouvy o dílo se společností VDI PROJEKT s.r.o., Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10, IČ: 28860080, uzavřené pro vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v Nádražní a Hradecké ulici v Přelouči, kterým se sjednaný rozsah prací rozšiřuje o projektové řešení připojení autobusového nádraží do ucelené bezbariérové trasy a o další podklady nutné pro podání žádosti o dotaci, a to za cenu 95.300,00 Kč bez DPH, 115.313,00 Kč včetně 21 % DPH.

89/ 16  Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodník Smetanova – Obránců míru a chodník v ul. U Rybníčka, Přelouč“ s firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807, za nabídkovou cenu 696.572,28 Kč bez DPH.

89/ 17  Záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 317/2 v k.ú. Přelouč o výměře cca 2 000 m2 a pozemku st.p.č. 2678 o výměře 156 m2, odděleného z pozemku p.č. 317/2 v k.ú. Přelouč na základě GP č. 146-39/2013, Tennis Clubu Přelouč, z.s.

89/ 18  Smlouvu o zřízení služebnosti, uzavřenou mezi městem Přelouč a TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč.

89/ 19  Výjimku z vnitřní směrnice č. SM 13/2016 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – pro uzavření smlouvy o dílo na výstavbu 2 ks zahradních WC v mateřské škole v Kladenské ulici čp. 1384 v Přelouči s podnikatelem Danilem Javoříkem, Semín, 535 01 Přelouč, IČ: 72902604.

89/ 20  Smlouvu o dílo na výstavbu 2 ks zahradních WC v mateřské škole v Kladenské ulici čp. 1384, v Přelouči s podnikatelem Danielem Javoříkem, Semín, 535 01 Přelouč, IČ: 72902604, za celkovou cenu 332.188,00 Kč.

89/ 21  Smlouvu o podmínkách stavby, uzavřenou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč, umožňující městu Přelouč realizovat na pozemku p.č. 554 v k.ú. Lhota pod Přeloučí stavbu „Cyklostezka Přelouč – Lhota“.

89/ 22  Platový výměr ředitelce Základní školy Přelouč, Masarykovo náměstí čp. 45 s platností od října 2017.

89/ 23  Smlouvu o právu použití pozemku k provedení stavby, uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Přelouč, umožňující městu Přelouč realizovat stavbu „Cyklostezka Přelouč – Lhota“ na pozemcích p.č. 1841/1 v k.ú. Přelouč, p.č. 1841/23 v k.ú. Přelouč a p.č. 590/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

 

  • SOUHLASÍ :

 

88/ 24  S převodem výnosu z prodeje vyřazené techniky:

  1. NA LIAZ 150.261 – sklápěč, inv.č. 80003 – cena dle znaleckého posudku 48.000,00 Kč, cena prodejní 49.000,00 Kč.
  2. Samosběrný zametací vůz Boschung S3 – inv. Č. 50009 – cena dle znaleckého posudku 278.000,00 Kč, cena prodejní 285.000,00 Kč. do investičního fondu organizace.

 

  • ROZHODUJE :

 

89/ 25  V zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Chodník Smetanova – Obránců míru a chodník v ul. U Rybníčka, Přelouč“

            Nejvhodnější nabídku podal dodavatel:

            Jméno (název) dodavatele:     MATEX HK s.r.o.

            Sídlo dodavatele:                    Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

            IČ dodavatele:                        25968807

            Nabídková cena bez DPH:      696.572,28 Kč.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, uvedenému ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

  • STANOVÍ :

 

89/ 26  Prodejní cenu nástěnného kalendáře Ivo Štěpánek 2018 na 120,00 Kč.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 11. 10. 2017
Poslední aktualizace: 11. 10. 2017 10:16
Autor: Miroslav Tkáč