Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2017:

 

23. leden 2. květen 31. červenec 6. listopad
6. únor 15. květen 21. srpen 20. listopad
27. únor 29. květen 4. září 4. prosinec
13. březen 12. červen 25. září 11. prosinec
27. březen 19. červen 9. říjen  
10. duben 10. červenec 16. říjen  

 

Usnesení 88. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 88. schůze rady města 1konané dne 25. 9. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

88. schůze rady města konané dne 25. 9. 2017

 

Rada města Přelouče :  

          

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

88/  1   Splnění úkolu č. 71/17 rady města.

88/  2   Žádost o vytvoření dohody o vytvoření společného školského obvodu pro druhý stupeň základní školy s Obcí Semín.

88/  3   Návrh využití 1. patra budov č.p. 25 a 26 pro umístění stálé expozice městského muzea dle studie vypracované Mgr. Matějem Peštou.

88/  4   Žádost společnosti Consult trade s.r.o. o odkup pozemku p.č. 2274 v k.ú. Přelouč.

 

  • SCHVALUJE :

 

88/  5   Dodatek č. 1 smlouvy č. 575500/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Přelouč a společností ASEKOL a.s.

88/  6   Smlouvu OKŘ/17/23943 o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2017.

88/  7   Zadávací podmínky veřejné zakázky na provozování MHD v Přelouči.

88/  8   Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce ulic Tomášova, Zborovská a Tylova v Přelouči“, uzavřené se společností M-SILNICE a.s., Husova 1697, 500 03 Pardubice, IČ: 42196868, kterým se upravuje doba plnění díla uvedená ve smlouvě s ohledem na přerušení prací související se zjištěním potřeby přeložky plynového potrubí ve Zborovské ulici.  

88/  9   Smlouvu o souhlasu s provedením stavby, uzavřenou mezi Povodím Labe, státní podnik a městem Přelouč, umožňující městu Přelouč realizovat na pozemku p.č. 111/3 v k.ú. Klenovka stavbu „Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odpadních vod do Přelouče“.

88/ 10  Pronájem části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč za účelem umístění a provozování prodejního stánku panu J. B., bytem Jedousov, za roční nájemné 7.500,00 Kč.

88/ 11  Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč za účelem umístění a provozování prodejního stánku, uzavřenou mezi městem Přelouč a panem J. B., bytem Jedousov.

88/ 12  Záměr na prodej části pozemku p.č. 351/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 110 m2 za cenu minimálně dle znaleckého posudku.

88/ 13  Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120061685, uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, v souvislosti s plánovanou výstavbou cyklostezky Přelouč – Lhota.

88/ 14  Smlouvu o dílo na dodávku a montáž sklopných konstrukcí pro košíkovou ve sportovní hale v ulici Za Fontánou čp. 1611 v Přelouči se společností DOR - SPORT s.r.o., č.p. 247, 739 36 Bruzovice, IČ: 60774151, za cenu 244.165,36 Kč bez DPH, 295.440,09 Kč s 21 % DPH.

88/ 15  Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Přelouč a FK Přelouče, z.s., na výpůjčku majetku města v areálu fotbalového hřiště v Přelouči, která nahradí smlouvu ze dne 21. 4. 2004 ve znění všech dodatků.

 

  • SOUHLASÍ :

 

88/ 16  S výpůjčkou 94 kusů sbírkových předmětů z depozitáře Městského muzea příspěvkové organizaci Jihomoravského kraje Muzeum Blanenska.

 

  • DOPORUČUJE :

 

88/ 17  Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č.  308/16 o výměře 80 m2 v k.ú. Škudly z vlastnictví pana M. Š., bytem Přelouč, za cenu 17.200,00 Kč.

88/ 18  Zastupitelstvu města nevyužít nabídku paní J. Z., bytem Praha 6, na prodej spoluvlastnického podílu 1/522 na pozemku p.č. 930/4 v k.ú. Přelouč.

 

  • ROZHODUJE:

 

88/ 19  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 10.000,00 Kč spolku FC Mazáci Přelouč z.s. na pronájem sportovní haly a nákup sportovního vybavení.

 

  • POVĚŘUJE :

 

88/ 20  Mgr. Zuzanu Dvořákovou, vedoucí Oddělení pohledávek a přestupků MěÚ Přelouč a Mgr. Veroniku Dofkovou, právničku zařazenou do Oddělení pohledávek a přestupků MěÚ Přelouč zastupováním města Přelouč v soudním sporu se společností Montifer s.r.o.        

 

  • ZŘIZUJE :

 

88/ 21  V souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. ke dni 1. října 2017 Odbor dopravy městského úřadu.

 

  • NESOUHLASÍ :

 

88/ 22  S uzavřením dohody o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy s Obcí Přelovice.

 

  • RUŠÍ:

 

88/ 23  Úkol č. 68/58 rady města.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 27. 9. 2017
Poslední aktualizace: 27. 9. 2017 07:10
Autor: Miroslav Tkáč