Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2017:

 

23. leden 2. květen 31. červenec 6. listopad
6. únor 15. květen 21. srpen 20. listopad
27. únor 29. květen 4. září 4. prosinec
13. březen 12. červen 25. září 11. prosinec
27. březen 19. červen 9. říjen  
10. duben 10. červenec 16. říjen  

 

Usnesení 86. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 86. schůze rady města 1konané dne 4. 9. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

86. schůze rady města konané dne 4. 9. 2017

 

Rada města Přelouče :  

          

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

86/  1   Požadavek předsedy SVJ č.p. 1554, ulice Boženy Němcové, na vybudování zpevněné parkovací

plochy u západní strany domu.

86/  2   Zápis z jednání Komise místní samosprávy Lhota a Škudly ze dne 21. 8. 2017.

86/  3   Zápis z jednání Osadního výboru Mělice ze dne 27. 8. 2017.

86/  4   Výpověď smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne 19. 5. 2010 mezi městem Přelouč a Mysliveckým sdružením Břehy – Lohenice, na užívání části nebytových prostor v budově č.p. 17 v Lohenicích – objektu bývalé stodoly.

86/  5   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 35/4 v k.ú. Škudly.

86/  6   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1780/6 v k.ú. Přelouč.

86/  7   Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce parkoviště u čp. 1489, Přelouč“, uzavřené se společností M-SILNICE a.s., Husova 1697, 500 03 Pardubice, IČ: 42196868, kterým se upravuje doba plnění díla uvedená ve smlouvě s ohledem na termín předání staveniště a vzniklé vícepráce na sanaci podloží a odvodnění parkoviště.

86/  8   Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce VO ve vnitrobloku za poštou v Přelouči (1.etapa), rekonstrukce VO v ul. Vrchlického v Přelouči, výstavba VO u 9 RD v Lohenicích“ s firmou  Mopos Communications, a.s., Rokycanova 2798, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 26222396, za nabídkovou cenu 1.473.632,00 Kč bez DPH.

86/  9   Příkazní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Výkon stavebně-technického dozoru při realizaci veřejné zakázky Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ s dodavatelem Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., nám Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, IČ: 27504514, za nabídkovou cenu 285.000,00 Kč bez DPH.

86/ 10  Návrh programu XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

  • ROZHODUJE :

 

85/ 11  O vyloučení dodavatele SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 28571690, ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Výkon stavebně-technického dozoru při realizaci veřejné zakázky Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ z důvodu nesplnění požadovaných kvalifikačních předpokladů.

85/ 12  O vyloučení dodavatele ELTODO-CITELUM, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 25751018, ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce VO ve vnitrobloku za poštou v Přelouči (1.etapa), rekonstrukce VO v ul. Vrchlického v Přelouči, výstavba VO u 9 RD v Lohenicích“, jelikož dodavatel ve stanovené lhůtě neobjasnil nejasnosti ve své nabídce.

85/ 13  V zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce VO ve vnitrobloku za poštou v Přelouči (1.etapa), rekonstrukce VO v ul. Vrchlického v Přelouči, výstavba VO u 9 RD v Lohenicích“ nejvhodnější nabídku podal dodavatel:

            Jméno (název) dodavatele:     Mopos Communications, a.s.

            Sídlo dodavatele:      Rokycanova 2798, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

            IČ dodavatele:                        26222396

            Nabídková cena bez DPH:      1.473.632,00 Kč.       

 

  • UDĚLUJE :

 

86/ 14  Výjimku z OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství Klubu umění – Art Clubu, z.s. pro pořádání večerního hudebního programu 11. ročníku Zahradní galerie Art v prostorách zahrady Občanské záložny v Přelouči, a to na den 17. 9. 2017 od 0:00 do 2:00 hodin.

 

  • DOPORUČUJE :

 

86/ 15  Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města pro rok 2017.

86/ 16  Zastupitelstvu města rozhodnout o ukončení veřejnoprávní smlouvy č. D 27/2017 Fotbalovému klubu Přelouč na 60. ročník celostátního žákovského turnaje v kopané v roce 2017, který se neuspořádal.

86/ 17  Zastupitelstvu města schválit dohodu o ukončení veřejnosprávní smlouvy č. D 27/2017.

86/ 18  Zastupitelstvu města schválit souhlasné prohlášení města Přelouč a Ředitelství silnic a dálnic ČR, kterým se uznává vlastnické právo ČR s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR k pozemku p.č. 1794/30 v k.ú. Přelouč.

86/ 19  Zastupitelstvu města vydat souhlas s umístěním volnočasového hřiště v Lohenicích na pozemku p.č. 75/56 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

86/ 20  Zastupitelstvu města zamítnout žádost pana V.D: o odkup pozemku p.č. 938/47 v k.ú. Přelouč.

86/ 21  Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2017 z rozpočtu města pro TJ Sokol Přelouč ve výši 150.00,00 Kč jako účelovou neinvestiční dotaci na opravu stropu budovy TJ Sokol (havárie).

86/ 22  Zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu č. D43/2017 uzavřenou mezi městem Přelouč a TJ Sokol Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 150.000,00 Kč jako účelovou dotaci na opravu stropu budovy TJ Sokol (havárie).

86/ 23  Zastupitelstvu města schválit studii zástavby lokality Na Hodinářce varianta kruh zpracovanou ing. arch. Zdeňkem Kozubem dne 24. 8. 2017.

86/ 24  Zastupitelstvu města schválit záměr na prodej části pozemku p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč ovýměře cca 1.600 m2 za cenu 1.200,00 Kč/m2 společností K2 invest s.r.o., IČ: 26008921, se sídlem Palackého třída 314, Chrudim, za účelem výstavby 2 bytových domů dle aktualizované studie zástavby území zpracované ing. arch. Zdeňkem Kozubem ze dne 24. 8. 2017, varianta kruh.

 

  • RUŠÍ :

 

86/ 25  Usnesení rady města č. 85/20 ze dne 21. 8. 2017 (schválení příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Výkon stavebně-technického dozoru při realizaci veřejné zakázky Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“, s dodavatelem SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 28571690).

 

  • ZAMÍTÁ :

 

86/ 26  Žádost pana L.M., o dlouhodobý pronájem části pozemku p.č. 2274 v k.ú. Přelouč za účelem zbudování odstavné plochy pro osobní automobil, s tím, že parkování bude možné v souladu s ustanovením nařízení města č. 8/2012 (rozšíření zóny Tůmy Přeloučského).

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 6. 9. 2017
Poslední aktualizace: 14. 11. 2017 23:01
Autor: Miroslav Tkáč