Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2017:

 

23. leden 2. květen 31. červenec 6. listopad
6. únor 15. květen 21. srpen 20. listopad
27. únor 29. květen 4. září 4. prosinec
13. březen 12. červen 25. září 11. prosinec
27. březen 19. červen 9. říjen  
10. duben 10. červenec 16. říjen  

 

Usnesení 85. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 85. schůze rady města 1konané dne 21. 8. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

85. schůze rady města konané dne 21. 8. 2017

 

Rada města Přelouče :  

 

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

85/  1   Prezentaci společnosti City Parking Group v oblasti mobilních plateb parkovného.

85/  2   Situaci kolem pozemku 917/9 v k.ú. Přelouč s tím, že budou činěny kroky k ukončení výpůjční smlouvy s CROSS CLUB Přelouč.

85/  3   Informaci o předpokládané výši investičních nákladů na vybudování tří podélných parkovacích stání na pozemku p.č. 2274 v k.ú. Přelouč.

85/  4   Zápis ze schůze Osadního výboru Lohenice ze dne 7. 8. 2017.

85/  5   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 2. 8. 2017.

85/  6  Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 14. 8. 2017.

85/  7   Oznámení o fúzi EUC Klinika Přelouč a.s. se společností Mamodiagnostické centrum Pardubice s.r.o. ke dni 1.8.2017, kdy v rámci fúze došlo ke změně obchodní firmy na EUC Klinika a.s.

 

 • ROZHODUJE :

 

85/  8   V zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“

Nejvhodnější nabídku podal dodavatel:

 • Jméno (název) dodavatele:     Jiří Kunc
 • Sídlo dodavatele:                    Štrossova 1571, 530 03 Pardubice
 • IČ dodavatele:                        45510032
 • Nabídková cena bez DPH:      42.600,00 Kč.

Ve druhém pořadí se umístil dodavatel:

 • Jméno (název) dodavatele:     PREPO – TEAM s.r.o.
 • Sídlo dodavatele:                    č.p. 30, 538 21 Liboměřice
 • IČ dodavatele:                        25954580
 • Nabídková cena bez DPH:      42.750,00 Kč.

Ve třetím pořadí se umístil dodavatel:

 • Jméno (název) dodavatele:     Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
 • Sídlo dodavatele:                    nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
 • IČ dodavatele:                        27504514
 • Nabídková cena bez DPH:      87.000,00 Kč.

Ve čtvrtém pořadí se umístil dodavatel:

 • Jméno (název) dodavatele:     ENVICOM SAFETY s.r.o.
 • Sídlo dodavatele:                    Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno
 • IČ dodavatele:                        05406374
 • Nabídková cena bez DPH:      89.100,00 Kč.

V pátém pořadí se umístil dodavatel:

 • Jméno (název) dodavatele:     Sol Power s.r.o.
 • Sídlo dodavatele:                    Čechova 650, 538 21 Slatiňany
 • IČ dodavatele:                        28807545
 • Nabídková cena bez DPH:      108.500,00 Kč.

V šestém pořadí se umístil dodavatel:

 • Jméno (název) dodavatele:     SAFETY PRO s.r.o.
 • Sídlo dodavatele:                    Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
 • IČ dodavatele:                        28571690
 • Nabídková cena bez DPH:      110.000,00 Kč.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

85/  9   V zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Výkon stavebně-technického dozoru při realizaci veřejné zakázky Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“

Nejvhodnější nabídku podal dodavatel:

 • Jméno (název) dodavatele:     SAFETY PRO s.r.o.
 • Sídlo dodavatele:                    Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
 • IČ dodavatele:                        28571690
 • Nabídková cena bez DPH:      254.800,00 Kč.

Ve druhém pořadí se umístil dodavatel:

 • Jméno (název) dodavatele:     Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
 • Sídlo dodavatele:                    nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
 • IČ dodavatele:                        275 04514
 • Nabídková cena bez DPH:      285.000,00 Kč.

Ve třetím pořadí se umístil dodavatel:

 • Jméno (název) dodavatele:     DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
 • Sídlo dodavatele:  Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
 • IČ dodavatele:                         27466868
 • Nabídková cena bez DPH:      297.000,00 Kč.

Ve čtvrtém pořadí se umístil dodavatel:

 • Jméno (název) dodavatele:     IS engineering s.r.o.
 • Sídlo dodavatele:                    Dvorek 401, 582 22 Přibyslav
 • IČ dodavatele:                        25975609
 • Nabídková cena bez DPH:      350.000,00 Kč.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

 • SCHVALUJE :

 

85/ 10  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1453/4 v k.ú. Přelouč.

85/ 11  Dohodu o skončení pachtu části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč (pod prodejním stánkem na Masarykově náměstí), uzavřenou mezi městem Přelouč a paní H. C. (dříve H. V.), a to ke dni 30. 9. 2017.

85/ 12  Záměr na pronájem části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku, za roční nájemné minimálně 7 280,00 Kč od 1. 10. 2017.

85/ 13  Záměr na prodej části pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč, o výměře 65 m2 panu J.M., bytem Přelouč, za cenu minimálně znaleckého posudku, za podmínky předložení písemného souhlasu vlastníka pozemkové parcely č. 14.

85/ 14  Smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi M. E., bytem Pardubice a městem Přelouč, na právo města realizovat na pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka stavbu „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“.

85/ 15  Smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi panem J. R., bytem Přelouč a městem Přelouč, na právo města realizovat na pozemku p.č. 2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče stavbu „Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odpadních vod do Přelouče“.

85/ 16  Dodatek č. 1 smlouvy o dílo, uzavřené se společností DOR - SPORT s.r.o., č.p. 247, 739 36 Bruzovice, IČ: 60774151, na renovaci palubkové podlahy ve sportovní hale v ulici za Fontánou č.p. 1611 v Přelouči, kterým se sjednaná cena prací navyšuje o částku 6.645,22 Kč bez DPH, 8.040,72 Kč včetně 21% DPH, za vyžádané vícepráce.

85/ 17  Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ s dodavatelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, za nabídkovou cenu 12.945.456,00 Kč bez DPH.

85/ 18  Smlouvu na výkon autorského dozoru projektanta při stavbě přestupního terminálu veřejné dopravy v Přelouči, uzavíranou se společností VDI PROJEKT s.r.o., Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10, IČ: 28860080, Za nabídkovou cenu 104.200,00 Kč bez DPH, 126.082,00 Kč včetně 21 % DPH.

85/ 19  Příkazní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ s dodavatelem Jiří Kunc, Štrossova 1571, 530 03 Pardubice, IČ: 45510032, za nabídkovou cenu 42.600,00 Kč bez DPH.

85/ 20  Příkazní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Výkon stavebně-technického dozoru při realizaci veřejné zakázky Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ s dodavatelem SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 28571690, za nabídkovou cenu 254.800,00 Kč bez DPH.

85/ 21  Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na rekonstrukci ÚT a zdroje TUV v Domě dětí a mládeže, Veverkova 752, Přelouč, uzavřené se společností EKOTOP – Uhlíř s.r.o., Boženy Němcové 2168/10B, 568 02 Svitavy, IČ 26014599, kterým se sjednaná cena prací navyšuje o částku 20.713,00 Kč bez DPH, 25.062,73 Kč s 21 % DPH, za vyžádané vícepráce.

85/ 22  Vnitřní platový předpis města Přelouče, zřizovatele škol a školských zařízení s účinností od srpna 2017.

85/ 23  Smlouvu č. 440/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 na poskytnutí dotace ve výši 780.000,00 Kč na „Rekonstrukci chodníku v ulici Kladenská, Přelouč“.

85/ 24  Záměr na uzavření nové smlouvy mezi městem Přelouč a FK Přelouč, z.s., na výpůjčku majetku města v areálu fotbalového hřiště v Přelouči, která nahradí smlouvu ze dne 21. 4. 2004 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. 5. 2006, dodatku č. 2 uzavřeného dne 8. 12. 2009, dodatku č. 3 uzavřeného dne 23. 1. 2012, dodatku č. 4 uzavřeného dne 10. 9. 2012 a dodatku č. 5 uzavřeného dne 19. 8. 2014.

 

 • UKLÁDÁ :

 

85/ 25  Tajemnici Ing. Ivaně Lejhancové zajistit podání žádosti města (zastoupeného odborem správy majetku) silničnímu správnímu orgánu o stanovení místní úpravy provozu – osazení odrazového zrcadla v ulici Račanská naproti sjezdu z účelové komunikace (od bytových jednotek č.p. 1261-3) na komunikaci III. třídy Račanská.

85/ 26 Tajemnici Ing. Ivaně Lejhancové zajistit předložení návrhu OZV o veřejném pořádku, včetně řešení náměstí 17. listopadu.

 

 • DOPORUČUJE :

 

85/ 27  Zastupitelstvu města zařadit v rozpočtovém opatření č. 4 do rozpočtu města částku 150.000,00 Kč jako účelovou dotaci pro TJ Sokol Přelouč na opravu havárie stropu.

 

 • NESOUHLASÍ :

 

85/ 28  S uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Holotín na úseku přestupků.

85/ 29  S uplatněným nárokem na náhradu škody paní B. B.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 23. 8. 2017
Poslední aktualizace: 30. 10. 2017 23:02
Autor: Miroslav Tkáč