Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2017:

 

23. leden 2. květen 31. červenec 6. listopad
6. únor 15. květen 21. srpen 20. listopad
27. únor 29. květen 4. září 4. prosinec
13. březen 12. červen 25. září 11. prosinec
27. březen 19. červen 9. říjen  
10. duben 10. červenec 16. říjen  

 

Usnesení 84. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 84. schůze rady města 1konané dne 31. 7. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

84. schůze rady města konané dne 31. 7. 2017

 

Rada města Přelouče :  

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

84/  1   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Lhota a Škudly ze dne 14. 7. 2017.

84/  2   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 4. 7. 2017.

84/  3   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 28. 6. 2017.

84/  4   Žádost společenství pro dům č.p. 1554, ul. Boženy Němcové, Přelouč, s tím, že plánovanou rekonstrukcí ulice B. Němcové dojde k zásadnímu navýšení parkovacích míst.

 

  • ROZHODUJE :

 

84/  5   O zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce VO ve vnitrobloku za poštou v Přelouči, rekonstrukce VO v ul. Vrchlického v Přelouči, výstavba VO u 9 RD v Lohenicích“ v souladu s ustanovením Zadávací dokumentace (odst. 20. – Zrušení zadávacího řízení) z důvodu nefunkčnosti elektronického nástroje E-ZAK v době přijímání elektronické nabídky.

84/  6   Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku účastník Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké mýto, IČ: 25953818, s nabídkovou cenou 12.945.456,- Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

 

  • SCHVALUJE :

 

84/  7   Změnu č. 3 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací a plánu odpisů na rok 2017.

84/  8   Uzavření nájemní smlouvy s E. N., na byt v ulici Za Fontánou od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017.

84/  9   Uzavření nájemní smlouvy s J. Š. na byt v ulici Za Fontánou od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017.

84/ 10  Uzavření nájemní smlouvy se Z. F. na byt v ulici Za Fontánou od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017.

84/ 11  Pronájem části pozemku p.č. 1985 v k.ú. Přelouč za účelem umístění a provozování prodejního stánku panu M. S., bytem Přelouč, za roční nájemné 24.156,- Kč.

84/ 12  Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 1985 v k.ú. Přelouč za účelem umístění a provozování prodejního stánku, uzavřenou mezi městem Přelouč a panem M. S., bytem, Přelouč.

84/ 13  Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 401/6 v k.ú. Přelouč za účelem umístění a provozování prodejního stánku, uzavřenou mezi městem Přelouč a paní M. F., bytem Jižní 1365, Přelouč.

84/ 14  Dohodu o skončení nájmu části pozemku p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností JENTA, spol s r.o., IČ: 47453931, se sídlem Sportovní 525, Přelouč, a to ke dni 31. 8. 2017.

84/ 15  Smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi společností SVOS spol. s r.o., a městem Přelouč, na právo města provést stavbu „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“ na pozemku p.č. 461/3 v k.ú. Přelouč.

84/ 16  Záměr na prodej pozemku p.č. 268/6 v k.ú. Škudly o výměře 377 m2 za cenu minimálně 43.300,- Kč.

84/ 17  Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 2016-1 uzavřené mezi městem a Ing. Janou Holanovou, Na Chlumec nad Cidlinou, IČ: 03753549 za vypracování dodatečně požadovaných dokumentů k projektu „Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ za dohodnutou odměnu ve výši 34 tis. Kč (neplátce daně).

 

  • SOUHLASÍ :

 

84/ 18  S podnájmem bytu C3 v č.p. 1563 v ulici Jana Dítěte v Přelouči, nájemce paní R. L., trvale bytem Přelouč, za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

 

  • DOPORUČUJE :

 

84/ 19  Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 234/3 o výměře 630 m2, p.č. 234/4 o výměře 422 m2, p.č. 234/5 o výměře 558 m2, p.č. 234/6 o výměře 437 m2 a p.č. 234/7 o výměře 330 m2, vše v k.ú. Štěpánov u Přelouče, oddělených z pozemku p.č. 234/1 v k.ú. Štěpánov u Přelouče geometrickým plánem č. 156-1/2017, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Přelouč.

84/ 20  Zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu na převod pozemků p.č. 234/3 o výměře 630 m2, p.č. 234/4 o výměře 422 m2, p.č. 234/5 o výměře 558 m2, p.č. 234/6 o výměře 437 m2 a p.č. 234/7 o výměře 330 m2, vše v k.ú. Štěpánov u Přelouče, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Přelouč. Pozemky jsou zastavěny chodníky ve vlastnictví města Přelouč.

84/ 21  Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 382/110 o výměře 156 m2, odděleného z pozemku p.č. 382/42 v k.ú. Přelouč geometrickým plánem č. 2274-20/2017 od Českých drah, a.s. za cenu 52.000,- Kč za účelem realizace stavby „Parkoviště a BUS zastávky ul. Jaselská, Přelouč“.

84/ 22  Zastupitelstvu města schválit záměr na uzavření dodatku smlouvy o budoucí smlouvě č. 15/28 na prodej pozemku p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka, uzavřené dne 2. 7. 2015 mezi městem Přelouč a společností KK Investiční s.r.o., IČ: 03115461, se sídlem Topolská 953, Chrudim. Dodatkem bude prodloužena lhůta pro uzavření vlastní kupní smlouvy z původních 3 let od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na 5 let a navýšena záloha na kupní cenu z původní částky 295.000,- Kč na 885.000,- Kč.

84/ 23  Zastupitelstvu města souhlasit se změnou územního plánu města za účelem vybudování FotbalParku Přelouč v k.ú. Lohenice společností CFGA FotbalPark.

 

  • JMENUJE :

 

84/ 24  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce VO ve vnitrobloku za poštou v Přelouči, rekonstrukce VO v ul. Vrchlického v Přelouči, výstavba VO u 9 RD v Lohenicích“, ve složení: Bc. Pavel Caha, Miroslav Manžel, Hana Mencová (náhradníci: Ing. Iva Lehárová, Vlastimil Černý, Ing. Lada Kubínová), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

 

  • DELEGUJE :

 

84/ 25  Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce VO ve vnitrobloku za poštou v Přelouči, rekonstrukce VO v ul. Vrchlického v Přelouči, výstavba VO u 9 RD v Lohenicích“ Ing. Ivana Moravce (náhradníka Ing. Pavla Hrdého).

 

  • POVĚŘUJE :

 

84/ 26  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce VO ve vnitrobloku za poštou v Přelouči, rekonstrukce VO v ul. Vrchlického v Přelouči, výstavba VO u 9 RD v Lohenicích“ otevíráním obálek s nabídkami, posouzením kvalifikace, schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

  • RUŠÍ :

 

84/ 27  Usnesení rady města č. 83/23 ze dne 10. 7. 2017, kterým byl schválen pronájem části pozemku p.č. 1985 v k.ú. panu M. bytem Valy, za roční nájemné 50.160,- Kč.

84/ 28  Usnesení rady města č. 77/22 ze dne 15. 5. 2017, kterým byl schválen záměr na prodej pozemku p.č. 268/6 v k.ú. Škudly panu J.M., bytem Litomyšl za cenu minimálně 43.300,- Kč.

 

  • NESOUHLASÍ :

 

84/ 29  S realizací projektu sociálního bydlení v nemovitosti u č.p. 449, K. H. Máchy, Přelouč z důvodu, že město nebude mít vliv na výběr osob (rodin) umisťovaných do sociálních bytů a žadatel Ing. Vladimír Valenta není oprávněným žadatelem o poskytnutí dotace.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 2. 8. 2017
Poslední aktualizace: 11. 10. 2017 23:02
Autor: Miroslav Tkáč