Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2017:

 

23. leden 2. květen 31. červenec 6. listopad
6. únor 15. květen 21. srpen 20. listopad
27. únor 29. květen 4. září 4. prosinec
13. březen 12. červen 25. září 11. prosinec
27. březen 19. červen 9. říjen  
10. duben 10. červenec 16. říjen  

 

Usnesení 83. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 83. schůze rady města 1konané dne 10. 7. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

83. schůze rady města konané dne 10. 7. 2017

 

Rada města Přelouče :  

 

 

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

83/  1   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Lhota a Škudly ze dne 19. 6. 2017.

83/  2   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 21. 6. 2017.

83/  3   Zápis z jednání Bezpečnostní a dopravní komise ze dne 20. 6. 2017.

83/  4  Návrh situačního řešení rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Přelouči dle předložených projekčních podkladů, vypracovaných společností PRODIN, a.s., Pardubice, pod zakázkovým číslem 3110-17-044.

83/  5   Zápis z jednání Sociálně zdravotní komise ze dne 26. 6. 2017.

83/  6   Pořadí zájemců o pronájem části pozemku p.č. 401/6 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku.

83/  7   Pořadí zájemců o pronájem části pozemku p.č. 1985 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku.

83/  8   Zápis z jednání pracovní skupiny pro otevírání obálek a vyhodnocování nabídek k pronájmům ze dne 10. 7. 2017.

83/  9   Zápis z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 19. 6. 2017.

83/ 10  Zprávu místostarosty k výsledku šetření České školní inspekce v Základní umělecké škole Přelouč, okres Pardubice.

 

  • ROZHODUJE :

 

83/ 11  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro oblastní charitu Červený Kostelec ve výši 5.000,- Kč na úhradu části nákladů souvisejících s poskytováním služeb občanům s roztroušenou sklerózou.

83/ 12  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Juniors Přelouč FC z.s. ve výši 5.000,-Kč na pronájem sportovní haly, dopravu, startovné a rozhodčí při soutěžích ve futsale.

83/ 13  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro CROSS CLUB Přelouč z.s. ve výši 10.000,- Kč na startovné, dopravu a opravy vozidla AVIA 4x4 na Mistrovství České republiky a Mistrovství Evropy v Truck Trialu.

83/ 14  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Pionýr z.s. – Pionýrskou skupinu Přelouč ve výši 7.000,- Kč na dopravu dětí na tábor.

 

  • SCHVALUJE :

 

83/ 15  Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 349/1 v k.ú. Přelouč.

83/ 16  Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120060397, uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, v souvislosti s plánovanou výstavbou parkoviště v Hradecké ulici v Přelouči (u podchodu pod železniční tratí).

83/ 17  Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.

83/ 18  Smlouvu č. VCE 08-17 mezi Nadací ČEZ a Městem Přelouč o poskytnutí nadačního příspěvku 50.000,- Kč na přípravu a konání 23. ročníku Ceny Františka Filipovského za dabing 2017.

83/ 19  Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa“, s firmou M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 0

Pardubice, IČ: 42196868, s nabídkovou cenou 8.099.992,- Kč bez DPH a dobou plnění díla v počtu 12 týdnů.

83/ 20  pronájem bytu č. 6 o vel. 1+kk v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční 1414, Přelouč panu K. P., trvale bytem Přelouč s platností od 11. 7. 2017 na dobu neurčitou.

83/ 21  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci plochy před tribunou n a fotbalovém hřišti v Přelouči se společností NOVOSTAV KOMUNIKACE, a.s., Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28812875 za nabídkovou cenu 15.220,- Kč bez DPH, 18.416,- Kč s 21% DPH.

83/ 22  Pronájem části pozemku p.č. 401/6 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku paní M. F., bytem Přelouč, za roční nájemné 60.156,- Kč.

83/ 23  Pronájem části pozemku p.č. 1985 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku panu M.S., bytem Valy, za roční nájemné 50.160,- Kč.

83/ 24  Smlouvu o podmínkách provedení stavby, uzavřenou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč, na právo města provést stavbu „Chodník Smetanova – Obránců míru, Přelouč“ na pozemku p.č. 905/12 v k.ú. Přelouč.

 

  • SOUHLASÍ :

 

83/ 25  S požadavkem příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45 zakoupit interaktivní tabuli v celkové hodnotě 82.885,- Kč z fondu investic této příspěvkové organizace.

83/ 26  S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt za účelem bydlení v ubytovně JOVA, Dukelské náměstí 1513, 535 01 Přelouč pana M.P., trvale bytem Přelouč, Pro jmenovaného je bydlení na ubytovně jediným možným způsobem řešení jeho životní situace.

 

  • STANOVÍ :

 

83/ 27  že pan Mgr. Lubor Pacák může při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství používat závěsný odznak (velký státní znak).

 

  • ZVYŠUJE :

 

83/ 28  Počet zaměstnanců o 2 funkční místa v odboru sociálním a stanovuje celkový počet zaměstnanců 88 s účinností k 1. 8. 2017.

 

  • UDĚLUJE :

 

83/ 29  výjimku z OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství paní J. M. pro konání ohňostroje v areálu Tank Power v Přelouči dne 15. 7. 2017 v 23 hodin.

 

  • NESOUHLASÍ :

 

83/ 30  S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt za účelem bydlení v ubytovně JOVA, Dukelské náměstí 1513, 535 01 Přelouč pana O. H., trvale bytem Dvůr Králové nad Labem. Posuzovaná osoba není občanem města Přelouče a orgán samosprávy není proto schopen objektivně posoudit oprávněnost výplaty doplatku na bydlení.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 12. 7. 2017
Poslední aktualizace: 30. 9. 2017 23:02
Autor: Miroslav Tkáč